Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

 Malu A Mu Nsombelu

Masanka “mu bikondo bimpe ne mu bikondo bikole”

Masanka “mu bikondo bimpe ne mu bikondo bikole”

PAKANDELABU mu ngondo 3 mu 1930, mvua munkatshi mua balela ne balunda bavua benzela Yehowa mudimu ne lulamatu. Tuvua mu musoko wa Namkumba, pabuipi ne tshimenga tshia Lilongwe, mu ditunga didibu babikila lelu ne: Malawi. Mu 1942, ngakadilambula kudi Nzambi ne kutambula mu musulu muimpe. Mu bidimu 70 biakalonda, ngakadienzeja bua kuenza anu tshivua mupostolo Paulo mulombe Timote, bua ‘kuyisha dîyi, kudiyisha ne disuminyina mu bikondo bimpe ne mu bikondo bikole.’—2 Tim. 4:2.

Dikumbula dia kumpala dia muanetu Nathan Knorr ne Milton Henschel mu Malawi ku ntuadijilu kua tshidimu tshia 1948 diakakolesha dijinga dianyi dia kuenzela Yehowa mudimu wa ku dîba ne ku dîba. Ndi mvuluka bimpe malu avua akankamija avuabu batuambile kudi baleji mpala aba ba biro bia Bantemu ba Yehowa bidi bilombola mudimu wa pa buloba bujima bia mu Brooklyn, mu New York. Tuvua bantu batue ku 6000 bimane mu mpata uvua ne bitotshi bua kuteleja muyuki uvua ukankamija wa muanetu Knorr uvua ne tshiena-bualu tshia ne: “Mulombodi wa kashidi wa bisamba bionso,” mu Anglais.

Patuakapetangana ne Lidasi, muanetu wa bakaji wa malu mimpe uvua pende mukolele mu dîku dia Bantemu ba Yehowa, ngakamona ne: yeye pende uvua ne tshipatshila tshia kuenza mudimu wa ku dîba ne ku dîba. Mu 1950, tuakaselangana, ne mu 1953 tukavua ne bana babidi. Nansha mutuakapeta mudimu mukuabu wa kubakolesha, tuakangata dipangadika dia ne: meme mvua mua kulua mpanda-njila wa pa tshibidilu. Bidimu bibidi pashishe, ngakalua mpanda-njila wa pa buende.

Matuku makese pashishe, ngakapeta diakalenga dia kulua mutangidi wa tshijengu bua kukumbula bisumbu. Bu muvua Lidasi ungambuluisha bimpe, mvua ne mushindu wa kukumbajila bena mu dîku dianyi majinga abu a mu nyuma ne a ku mubidi, eku ntungunuka ne mudimu wanyi. * Kadi, dijinga dietu dinene divua ne: meme ne mukajanyi tuenze mudimu wa ku dîba ne ku dîba. Bu mutuvua balongolole malu bimpe ne bumvuangane bimpe ne bana, biakambuluisha Lidasi bua kutuadija mudimu wa ku dîba ne ku dîba mu 1960.

Mpungilu ivua mitukoleshe bua buluishi buvua kumpala

Tuvua banyishe bikole bikondo bimpe abi bituvua tuambuluisha bana betu mu bisumbu bishilashilangane. Tuakenza mudimu wetu eu kumbukila ku bibanda bimpe bia mikuna ya Mulanje bidi ku Sud too ne ku mielelu ya musulu wa Malawi udi upuekela pabuipi ne luseke lujima lua ku Ouest kua ditunga. Tuakamona muvua bamanyishi ne bisumbu bienda bivula mu bijengu bituvua tuenzela mudimu.

 Mu 1962, tuakenza mpungilu wa distrike uvua ne tshiena-bualu tshia ne: “Bamanyishi ba dikima” (Angl.). Pandi mpingaja meji, ndi mmona ne: mpungilu ya nunku ke ituvua tuetu bonso nayi dijinga mu Malawi bua kudilongolola bua bikondo bikole bivua kumpala kuetu. Tshidimu tshiakalonda, muanetu Henschel wakalua kabidi mu Malawi ne tuakenza mpungilu wa pa buende pambelu pa tshimenga tshia Blantyre, tuakabuelamu bantu batue ku 10000. Mpungilu eu wakatulongolola bua kutantamena ntatu ivua mua kutufikila.

BIKONDO BIKOLE BIDI BITUADIJA

Bakakandika midimu yetu, mbulamatadi kunyengaye nzubu wa Betele

Mu 1964, bakakengesha Bantemu bikole bua muvuabu babenga kubuelakana mu malu a tshididi. Mu buluishi bukole ebu, bakupula Nzubu ya Bukalenge mipite pa 100 ne nzubu ya bana betu mipite pa 1000. Kadi tuetu tuakatungunuka ne kukumbula bisumbu too ne pavua mbulamatadi wa mu Malawi mukandike midimu ya Bantemu mu 1967. Bakanyenga nzubu wa Betele uvua mu Blantyre, kuipatabu bamisionere; kutuelabu mu buloko meme ne Lidasi pamue ne Bantemu ba bungi ba mu ditunga. Pakatulekelabu, tuakatungunuka ne kukumbula bisumbu mu musokoko.

Dimue dituku mu ngondo wa 10 mu 1972, bantu batue ku 100 ba mu tshisumbu kampanda tshia tshididi bavua bamanyike bu dingumba dia bansonga ba mu Malawi, bakasa luendu bua kulua ku nzubu kuetu. Kadi kumpala kua kufikabu, umue wa kudibu wakalua kungambila bua meme kusokoma, bualu bavua balongolole bua kunshipa. Ngakambila mukajanyi ne bana banyi bua kusokoma mu bibote bivua pabuipi apu. Pashishe, ngakanyema ne kubanda ku mutshi munene wa mangaya. Mvua mmona muvuabu bupula nzubu wetu ne banyanga bintu bietu bionso.

Bakosha nzubu ya bana betu bualu kabavua babuele mu malu a tshididi

Pakakola buluishi mu Malawi, tuakumbuka ba bungi mu ditunga. Dîku dietu diakaya kusokomena mu kamponya ka ku Ouest kua Mozambique too ne mu ngondo 6 mu 1974. Tshikondo atshi, bakatulomba meme ne Lidasi bua kuenza mudimu bu bampanda-njila ba pa buabu mu Dómue mu Mozambique pabuipi ne mikalu ya Malawi. Tuakenza mudimu eu too ne mu 1975 pavua ditunga dia Mozambique dipete dipanda kudi ditunga dia Portugal. Pashishe, bakatuenzeja tuetu ne Bantemu bakuabu bua kupingana mu Malawi kudi bantu bavua batukengesha batukavua bashiye.

Patuakafika mu Malawi, bakampesha mudimu wa kukumbula bisumbu bia mu tshimenga tshia Lilongwe tshivua tshimamuende wa bukalenge. Nansha muvuaku buluishi ne ntatu yonso eyi, bisumbu bia mu bijengu bituvua tukumbula bivua anu bienda bivula.

TUDI TUMONA MUDI YEHOWA UTUAMBULUISHA

Umue musangu, tuakaya mu musoko muvuabu benza tshisangilu tshia malu a tshididi. Bamue bantu ba mu tshisumbu tshia tshididi atshi bakamanya ne: tuvua Bantemu ba Yehowa, bakatusombesha munkatshi mua dingumba dia malu a tshididi dia bansonga ba mu Malawi. Tuakalomba Yehowa ne muoyo mujima bua atuambuluishe ne atulombole mu  nsombelu mukole eu. Pakajika tshisangilu atshi, bakatuadija kutukuma. Mamu kampanda mukulakaje wakalua lubilu, kuelaye dîyi wamba ne: “Balekelayi koku! Nsongalume eu mmuana wa muanetu. Mulekelayi atungunuke ne luendu luende!” Mulombodi wa tshisangilu atshi kuambaye ne: “Balekelayi baye!” Katuena bamanye tshivua mu meji a mamu au to, bualu kavua mulela wetu to. Tuvua tuela meji ne: Yehowa uvua mumvue disambila dietu.

Karte ka malu a tshididi

Mu 1981, tuakatuilangana kabidi ne bamue bansonga ba mu dingumba dia malu a tshididi ba mu Malawi. Bakatunyenga makalu, bibuta, turton tua mikanda ne farde ya malu a mu tshijengu bituvua nabi. Tuakanyema ne kuya kua mukulu kampanda. Tuakasambila kabidi bua bualu ebu. Tuvua bumvue bibi bua farde ivuabu batunyenge bualu ivua ne malu a mushinga. Pavua bansonga abu bakangule farde, bakamona mikanda ivua bisumbu bionso bia mu Malawi bintumine. Bakapeta buôwa, kuelabu meji ne: mvua munene wa mbulamatadi. Ke bobu kupingaja diakamue bintu bionso kudi bakulu ba muaba au anu muvuabi.

Musangu mukuabu, tuvua mu buatu tusabuka musulu. Muena buatu uvua munene wa malu a tshididi wa muaba au, nunku wakangata dipangadika dia kulomba muntu yonso uvua mu buatu bua aleje karte kende ka tshisumbu tshia tshididi. Pavuaye wenda usemena kutudi, wakamona muivi uvua bamfumu benda bakeba. Bualu ebu kujudijabu tshimvundu ne kulekelaye kulomba tuarte tua malu a tshididi. Musangu eu kabidi tuakamona muvua Yehowa mutuambuluishe.

BADI BANKUATA NE BANGELA MU BULOKO

Mu ngondo 2 mu 1984, mvua mu njila mutangile mu tshimenga tshia Lilongwe bua kuya kufila luapolo ya kutumabu ku Betele wa Zambie. Mpulushi kampanda wakangimanyika ne kukalulaye mu tshibuta tshianyi. Wakapetamu imue mikanda ya malu a mu Bible, yeye kuya nanyi ku biro bia bampulushi ne kutuadijaye kunkuma. Pashishe, wakansuika mionji ne kungela mu nzubu muvua bena buloko bavuabu bakuate bua buivi.

Dituku diakalonda, mfumu wa bampulushi wakaya nanyi mu nzubu mukuabu, kufundaye mukanda uvua ne mêyi aa: “Meme Trophim Nsomba, ndi mulekele kuikala Ntemu wa Yehowa bua ngikale mu ditalala.” Ngakamba ne: “Ndi muitabe bua bansuike, nansha kabidi bua kufua. Meme ndi anu Ntemu wa Yehowa.” Ngakabenga bua kutua tshiala. Biakafiikisha mfumu wa bampulushi munda, kukumaye bikole mbata pa tshibasa, ne biobi kusaka mpulushi uvua mu nzubu mukuabu bua kulua lubilu bua kumona tshivua tshienzeke. Mfumu wakamuambila ne: “Muntu eu udi ubenga bua kutua tshiala pa mukanda bua kulekela buntemu. Nunku, muambile atue tshiala pa mukanda ne: udi Ntemu wa Yehowa, kadi netumutume mu Lilongwe bua kumusuikabu.” Mu tshikondo tshionso etshi, mukajanyi uvua udiebeja bua kumanya tshivua tshimfikile. Panyima pa matuku anayi, bamue bana betu ba balume bakamuambila muaba umvua.

Ku biro bia bampulushi bia mu Lolongwe kabavua bankengesha to. Mfumu wa bampulushi wakamba ne: “Kuata losa udie, bualu mbakukuate bua Dîyi dia  Nzambi. Kadi bakuabu aba mbivi.” Pashishe, wakantuma mu buloko bua mu Kachere mungakenza ngondo itanu.

Mutangidi wa buloko abu wakasanka pakangelabumu, bualu uvua musue bua ngikale “Mpasata.” Wakumbusha mpasata uvuaku, kumuambilaye ne: “Tshiena musue bua ulongeshe kabidi Dîyi dia Nzambi muntu emu to, bualu mbakukuate bua muuvua muibe bintu bia mu tshitendelelu tshienu.” Nunku bakampesha mudimu wa kulongesha bantu Bible lumingu luonso mu bisangilu bivuabu balongolole bua bena buloko.

Panyima pa matuku, malu akanyanguka. Banene ba buloko bakangebeja bua mbambile bungi bua Bantemu bavua mu Malawi. Pangakabenga kubapesha diandamuna divuabu bakeba, bakantuta too ne pangakafua tshipuka. Mukuabu musangu, bakangebeja bua mbambile muaba udi bantu badi balombola midimu yetu. Meme kubambila ne: “Nudi bele lukonko lupepele, nennuandamune.” Bampulushi bakasanka ne kukangulabu kasanji kabu ka kukuata naku mêyi. Ngakabumvuija ne: bantu badi balombola midimu ya Bantemu ba Yehowa mbaleja mu Bible. Bakakema, kungebejabu ne: “Muaba kayi mu Bible?”

Ngakabandamuna ne: “Mu Yeshaya 43:12.” Bakamukeba ne kumubalabu ne ntema yonso ne: ‘Nuenu nudi bamanyi banyi; edi ndîyi dia Yehowa. Meme ndi Nzambi.’ Bakabala mvese eu misangu isatu. Pashishe kungebejabu ne: “Mmunyi mudi bantu badi balombola midimu ya Bantemu ba Yehowa mua kuikala mu Bible kadi kabayi mu Amerike?” Ngakabandamuna ne: “Bantemu ba Yehowa ba mu Amerike badi pabu bumvua ne: mvese eu udi wakula bua bantu badi babalombola.” Bu mumvua tshiyi mubambile tshivuabu bakeba, bakantuma mu buloko bua mu Dzaleka ku Nord kua Lilongwe.

MASANKA NANSHA MU BIKONDO BIKOLE

Mu ngondo wa 7 mu 1984, ngakaya mu buloko bua Dzaleka muvua Bantemu 81. Muomu emu, ngakasanganamu bena buloko 300 balale panshi batuangane makaya. Ku kakese ku kakese, tuetu Bantemu ba Yehowa tuakaditapulula mu tusumbu tukese bua kukonkonona mvese dituku dionso ivua bamue ba kutudi bafila. Kuenza nunku kuakatukolesha bikole.

Pashishe, mutangidi wa buloko wakatutapulula ne bena buloko bakuabu. Mulami wa buloko kampanda wakatuambila mu musokoko ne: “Mbulamatadi ki mmunukine to. Tudi banulame mu buloko emu bua malu abidi aa: Mbulamatadi udi utshina bua kabalu kunushipa kudi dingumba dia bansonga ba malu a tshididi, ne bu munudi nuyisha bua mvita idi ilua, mbulamatadi udi utshina bua basalayi bende kabalu kunyema padi mvita ayi ituadija.”

Baya ne bana betu panyima pa dibalumbuluisha

Mu ngondo wa 10 mu 1984, tuetu bonso tuvua ne bua kuya ku kabadi bua kulumbulula. Bakakosela yonso wa kutudi buloko bua bidimu bibidi. Anu bu kumpala, bakatuela pamue ne bantu bavua kabayi Bantemu. Kadi mutangidi wa buloko wakambila bena buloko bonso ne: “Bantemu ba Yehowa kabatu banua makanya to. Nanku nuenu balami, kanubatatshishi bua kubalomba makanya to, ne kanubatumi bua baye kunuangatshila kapia bua nuenu kutemesha makanya to. Mbantu ba Nzambi. Nudi ne bua kupesha Bantemu ba Yehowa biakudia misangu ibidi ku  dituku, bualu ki mbabele mu buloko bua bualu bubi budibu benze to, kadi mbua malu a mu Bible adibu bitabuja.”

Lumu luetu luimpe luakatuambuluisha mu mishindu mikuabu. Pavuaku mîdima anyi mvula uloka, kabavua banyishile bena buloko bua kumbuka muaba uvuabu to. Kadi, bavua batuanyishile tuetu bua kuya mu nzubu yonso utuvua basue. Bavua bamanye ne: katuvua mua kunyema to. Musangu mukuabu pavua mulami wa buloko uvua utulama patuvua tuenda tuyisha mutuadije kusama, tuakamuambula, tuetu kupingana nende mu buloko bua kumuondapabu. Banene ba buloko kumonabu ne: tuvua bantu ba kueyemena. Bu mutuvua ne bienzedi bimpe, tuakasanka bikole bua kumona bantu bavua batukuate batumbisha dîna dia Yehowa.—1 Pet. 2:12. *

TSHIKONDO TSHIMPE

Mu dia 11 ngondo 5 mu 1985, bakampatula mu buloko bua mu Dzaleka. Ndisankapu kayi dimvua nadi bua kudisangisha kabidi ne bena mu dîku dianyi! Tudi tuela Yehowa tuasakidila mudiye mutuambuluishe bua kushala ne lulamatu mu bikondo bikole ebi. Bua bidi bitangila tshikondo atshi, tudi tudiumvua anu bu mupostolo Paulo pavuaye mufunde ne: “Bana betu, katuena basue nupange kumanya bua makenga avua matukuate . . . ne: tuvua bapete lutatu lukole menemene lutupite, tukavua mene ne buôwa bua mioyo yetu. Bushuwa, tuakadiumvua batuishibue ne: tuvua bapete tshibawu tshia lufu. Biakenzeka nanku bua katudieyemenyi tuetu nkayetu to, kadi tueyemene Nzambi udi ubisha bafue. Yeye wakatupandisha ku bualu bunene nunku buvua bu lufu.”—2 Kol. 1:8-10.

Muanetu Nsomba ne mukajende Lidasi kumpala kua Nzubu wa Bukalenge mu 2004

Bushuwa, imue misangu bivua bimueneka ne: katuvua mua kushala ne muoyo to. Kadi tuvua tulomba Yehowa misangu yonso bua atupeshe dikima ne meji bua bituambuluishe bua kuikala ne budipuekeshi bua tutungunuke ne kutumbisha dîna diende dinene.

Yehowa mmutubeneshe mu mudimu wende mu bikondo bimpe ne mu bikondo bikole. Mpindieu, tudi ne disanka dia bungi bua mutudi tumona Betele uvuabu bajikije kuibaka mu Lilongwe mu tshidimu tshia 2000, ne Nzubu ya Bukalenge mipite pa 1000 idibu bibake mu Malawi. Malu mimpe adi Yehowa mutuenzele aa mmatuvuije babanji mu nyuma; kundi meme ne Lidasi mbienze anu bu tshilota. *

^ tshik. 7 Kabatu kabidi bangata bana betu ba balume badi ne bana batshidi bapuekele bua kuikalabu batangidi ba bijengu to.

^ tshik. 30 Bua kumanya malu makuabu bua dikengeshibua dia bana betu ba mu Malawi, bala Annuaire de Témoins de Jéhovah wa mu 1999, dibeji dia 171-223.

^ tshik. 34 Muanetu Nsomba mmufue ne bidimu 83 pavuabu balongolola bua kupatula tshiena-bualu etshi.