Ntshinyi tshivua Yelemiya musue kuamba pavuaye muakule bua muvua Lakela udila bana bende?

Tudi tubala mu Yelemiya 31:15 ne: ‘Yehowa udi wamba dîyi edi ne: badi bumvua dîyi mu Lama, madilu ne muadi mukole. Lakela udi udila bana bende; yeye udi upidia bua bamusambe bua bana bende, bualu bua kabenaku.’

Bana ba Lakela babidi kabavua bafue kumpala kuende to. Kadi, malu avua Yelemiya mufunde bidimu 1000 panyima pa lufu lua Lakela adi amueneka bu adi kaayi malelela.

Muana wa kumpala wa Lakela uvua Jozefe. (Gen. 30:22-24) Pashishe wakalela muana mukuabu wa balume kumuinyikaye ne: Benyamina. Kadi Lakela wakafua pavuaye ulela muanende muibidi au. Nunku ke padi lukonko lujuka ne: Bua tshinyi Yelemiya 31:15 udi wamba ne: Lakela uvua udila bualu bana bende ‘kabavuaku’?

Mbia mushinga bua kumanya ne: Jozefe muana wa kumpala wakalua kulela Manashe ne Efelayima. (Gen. 41:50-52; 48:13-20) Pashishe Efelayima uvua tshisa tshiende lumu ne tshia bukole mu bisa bionso bia ku Nord bia bukalenge bua Isalele ne tshiakalua kuleja mpala wa bisa bionso dikumi. Ku lukuabu luseke, tshisa tshiakafumina mu Benyamina muana muibidi wa Lakela tshiakalua tshia mu bisa bia bukalenge bua ku Sud pamue ne tshia Yuda. Mu mushindu eu badi bakula bua Lakela bu tshimfuanyi tshia bamamu bonso ba mu Isalele, mmumue ne: ba mu bukalenge bua ku Nord ne bua ku Sud.

Tshikondo tshivuabu bafunda mukanda wa Yelemiya, bena Ashû bakavua bakuate bisa 10 bia bukalenge bua ku Nord ne bavua baye ne bantu ba bungi ba mu bisa ebi mu bupika. Kadi bamue ba mu tshisa tshia Efelayima bavua mua kuikala banyeme, baye mu Yuda. Mu 607 kumpala kua Yezu, bena Babilona bakatshimuna bisa bibidi bia ku Sud bia bukalenge bua Yuda. Bidi bimueneka ne: bu muvuabu babatshimune, ba bungi bavuabu baye nabu mu bupika bavua babasangishe mu Lama udi mu mutantshi wa kilometre 8 ku Nord kua Yelushalema. (Yel. 40:1) Pamuapa bavua bashipe bamue mu tshipapu tshia Benyamina muaba uvuabu bajike Lakela. (1 Sam. 10:2) Nunku kudila kudi Lakela udila bana bende kudi mua kuikala tshimfuanyi tshia madilu a bena Benyamina bonso anyi anu a aba bavua mu Lama. Bualu bukuabu, bidi mua kuikala ne: ba mamu bonso ba mu bantu ba Nzambi bavua badila bua lufu anyi bua diya ne bena Isalele mu bupika.

Nansha biobi bishi, mêyi a Yelemiya adi atangila Lakela udi udila bana bende avua a tshiprofete a malu avua malue kuenzeka bidimu nkama pashishe pavua muoyo wa Yezu mu njiwu patshivuaye muana. Mukalenge Heloda wakatuma dîyi bua bashipe bana bonso ba balume bavua ne bidimu kutuadijila ku bibidi too ne kuinshi ba mu Beteleheme uvua ku Sud kua Yelushalema. Nunku, bana abu kabavuaku to, bavua bafue. Elabi meji mbila ya muadi ya bamamu bavua badila bana babu. Bivua bienze anu bu ne: miadi ayi ivua mua kumvuika kule too ne mu Lama ku Nord kua Yelushalema.—Mat. 2:16-18.

Nanku, mu tshikondo tshia Yelemiya ne mu matuku a Yezu, muadi uvua Lakela udila bana bende uvua wa mu tshimfuanyi bua kuleja kanyinganyinga ka bamamu bena Yuda bavua badila bana babu bavuabu bashipe. Bushuwa aba bavua bafue ne baye mu ‘buloba bua muena lukuna’ lufu badi mua kusungidibua ku nkanu ya muena lukuna eu pabishabu bantu ku lufu.—Yel. 31:16; 1 Kol. 15:26.