GUY HOLLIS PIERCE, muena mu Kasumbu kaludiki ka Bantemu ba Yehowa mmujikije lubilu luende lua pa buloba mu Dibidi dia 18 ngondo 3 wa 2014. Uvua ne bidimu 79 pavua ditekemena diende dia kuikala bu muanabu ne Kristo mujuke ku lufu dilue bualu bulelela.—Eb. 2:10-12; 1 Pet. 3:18.

Bavua balele Guy Pierce mu Auburn, mu Californie mu États-Unis mu dia 6 ngondo wa 11 wa 1934, ne wakatambula mu tshidimu tshia 1955. Wakasela Penny mukajende uvuaye munange bikole mu 1977 ne uvua ne dîku. Bu muvuaye ne dîku, bivua bimuambuluishe bikole bua kuikala ne ngikadilu ya tatu muimpe. Mu 1982, yeye ne Penny bakatuadija mudimu wa bumpanda-njila ne mu 1986 wakalua mutangidi wa tshijengu, uvua muenze mudimu eu munkatshi mua bidimu 11 mu États-Unis.

Mu 1997, Guy Pierce ne mukajende Penny bakalua bena mu dîku dia Betele wa mu États-Unis. Muanetu Pierce uvua wenza mudimu mu tshibambalu tshia mudimu, ne mu 1998 bakamuteka muambuluishi mu komite wa Kasumbu kaludiki udi utangila bena ku Betele. Mu dia 2 ngondo wa 10 mu 1999, bakamanyisha mu tshisangilu tshia ku tshidimu tshia Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania ne: uvua mulue muena mu Kasumbu kaludiki. Mu bidimu bishale ebi, uvua muenze mudimu mu Komite udi utangila bena ku Betele, wa difunda, wa dipatula mikanda ne wa balombodi.

Bantu ba mishindu yonso ne ba bikadilu bishilashilangane bavua basemena kudiye bua muvuaye ne musangelu ne musue kuela bilele. Kadi, ngikadilu ivua itamba kuenza bua bantu basemene kudiye, ndinanga, didipuekesha, mushindu uvuaye unemeka mikenji miakane ne mêyi manene a Yehowa ne muvuaye ne ditabuja dikole kudiye. Bua Guy Pierce, dîba divua mua kubenga kupatuka, kadi bua milayi ya Yehowa yoyi ivua ne bua kukumbana ne uvua musue kuabanyangana bulelela ebu ne bantu bakuabu.

Muanetu Pierce kavua utshioka bua kuenzela Yehowa mudimu to, uvua ujuka patshiatshia ne misangu ya bungi wenza mudimu too ne butuku. Wakenza ngendu miaba ya bungi bua kukankamija bena Kristo nende balume ne bakaji ne uvua musue kusomba ne bena mu dîku dia Betele, ne bantu bakuabu bavua basue kusomba nende bakeba mibelu ne diambuluisha kudiye. Nansha mukadi bidimu bipite, bena Kristo nende batshidi bavuluka muvuaye muakididi wa benyi, mulunda muimpe ne mibelu yende miangatshila mu Bible.

Muanetu ne mulunda wetu wa pa muoyo eu uvua ne mukaji ne bana basambombo, uvua kabidi ne bikulu ne bankana. Uvua kabidi ne bana ba mu nyuma bungi kabuyi kubala. Bavua bele muyuki wa kuvuluka nawu muanetu Pierce ku Betele wa ku Brooklyn mu Disambombo dia 22 ngondo 3 mu 2014 kudi muanetu Mark Sanderson uvuabu nende mu Kasumbu kaludiki. Munkatshi mua malu avua muanetu Sanderson muakule, uvua muakule bua ditekemena divua nadi muanetu Pierce dia kuya mu diulu ne wakabala mêyi a Yezu a ne: ‘Mu nzubu wa Tatu wanyi mudi miaba ya bungi ya kusombela....Meme muye, munulongoluele muaba, nempingane kabidi, bua meme nnuakidile kuanyi, bua muaba undi, nuenu penu nuikalapu. Nudi bamanye njila wa kundi nya.’—Yone 14:2-4.

Bushuwa, tudi bashale tujinga muanetu Pierce bikole. Kadi, tudi tusanka bualu uvua ‘mumanye njila’ wa muaba wende wa “kusombela.”