Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Tshibumba tshia Nsentedi (Tshia kulonga)  |  Ngondo wa 10 2014

Anyisha diakalenga diebe dia kuenza mudimu ne Yehowa

Anyisha diakalenga diebe dia kuenza mudimu ne Yehowa

“Tudi benzejanganyi ba mudimu ne Nzambi.” —1 KOL. 3:9.

1. Yehowa utu umvua bishi bua mudimu? Bualu ebu butu bumusaka bua kuenza tshinyi?

YEHOWA mmuenji wa mudimu utu usanka bua bidiye wenza. (Mus. 135:6; Yone 5:17) Mmusue bua banjelu ne bantu banyishe pabu mudimu wabu, ke bua tshinyi mmubapeshe midimu mimpe ne ya disanka. Tshilejilu, wakabueja Muanende muanabute mu mudimu wende wa bufuki. (Bala Kolosayi 1:15, 16.) Bible udi utuambila ne: kumpala kua Yezu kulua pa buloba, uvua ku luseke lua Nzambi mu diulu ‘bu muena mudimu wende.’—Nsu. 8:30.

2. Ntshinyi tshidi tshileja ne: banjelu batu anu benza midimu mimpe ne ya disanka?

2 Kumbukila ku Genese too ne ku Buakabuluibua, Bible udi ne bilejilu bidi bileja ne: Yehowa utu anu upesha banjelu midimu ya kuenza. Panyima pa Adama ne Eva bamane kuenza bubi ne babipate mu Mparadizu muvuabu, Nzambi ‘wakateka bakeluba ku Est kua budimi bua Edene ne muele wa mvita wa kapia wakadi utshinguluka ku nseke yonso, bua kulamabu njila wa ku mutshi wa muoyo.’ (Gen. 3:24) Buakabuluibua 22:6 udi uleja ne: Yehowa “wakatuma muanjelu wende bua kuleja bapika bende malu adi ne bua kuenzeka mu katupa kîpi emu.”

 MIDIMU IDIBU BAPESHE BANTU

3. Pavua Yezu pa buloba, mmunyi muvuaye muidikije tshilejilu tshia Tatuende?

3 Pavua Yezu pa buloba bu muntu mupuangane, wakenza mudimu uvua Yehowa mumupeshe ne disanka dionso. Anu bu Tatuende, wakapesha bayidi bende mudimu wa mushinga wa kuenza. Wakabajula dijinga dia kutekemena tshivuabu mua kukumbaja pakabambilaye ne: “Bulelela, bulelela, ndi nnuambila ne: Muntu udi uleja ditabuja kundi, yeye pende neenze malu andi ngenza; neenze malu manene kupita aa bualu ndi nya kudi Tatu.” (Yone 14:12) Bua kuleja muvua midimu eyi ya kuenza ne mitalu, Yezu wakabambila ne: “Tudi ne bua kuenza midimu ya udi muntume patutshidi mu munya, butuku budi bulua buikala muntu kayi mua kuenza mudimu.”—Yone 9:4.

4-6. a) Bua tshinyi tudi ne dianyisha bua muvua Noa ne Mose bakumbaje midimu ivua Yehowa mubapeshe? b) Midimu yonso itu Yehowa upesha bantu itu mifuanangane ku tshinyi?

4 Nansha kumpala kua Yezu kulua pa buloba, bavua bapeshe bantu midimu ya kuenza. Nansha muvua Adama ne Eva bapangile bua kukumbaja mudimu uvuabu babapeshe, bantu bakuabu bakenza bobu tshivua Nzambi mubambile bua kuenza. (Gen. 1:28) Bakambila Noa malu masunguluke a kulonda bua kuenzaye buatu bua kusungila mioyo ku Mvula wa kabutu. Wakatumikila ne mu kanungu malu onso avua Yehowa mumulombe. Bu muvuaye mutumikile ne muoyo mujima, lelu tudi ne muoyo.—Gen. 6:14-16, 22; 2 Pet. 2:5.

5 Bakambila Mose malu masunguluke bua kuibaka ntenta wa tshitendelelu ne kulongolola mudimu wa buakuidi, wakaatumikila ne mu katoba. (Ekes. 39:32; 40:12-16) Nansha lelu, tudi tupeta masanka bua mushindu uvuaye mukumbaje mudimu wende ne lulamatu. Mushindu kayi? Mupostolo Paulo wakumvuija ne: malu avuabu bamulombe aa avua mundidimbi wa “malu mimpe atshilualua.”—Eb. 9:1-5, 9; 10:1.

6 Mudimu udi Nzambi upesha bantu bende utu ushilangana ku musangu ne ku musangu bilondeshile mudi malu adiye mulongolole enda akumbana. Kadi, mudimu uvuaye mubapeshe uvua misangu yonso mutumbishishe Yehowa ne mupeteshe bantu bavua bamuitabuja masanka. Ke mudibi kabidi bua malu avua Yezu muenze kumpala kua kulua pa buloba ne pavuaye mulue pa buloba bu muntu. (Yone 4:34; 17:4) Bia muomumue, mudimu udibu batupeshe lelu udi pawu utumbishisha Yehowa. (Mat. 5:16; bala 1 Kolinto 15:58.) Bua tshinyi tudi tuamba nanku?

IKALA NE MEJI MIMPE BUA MIDIMU IDIBU BAKUPESHE

7, 8. a) Lelu mmudimu kayi udi bena Kristo ne diakalenga dia kuenza? b) Tudi ne bua kuenza tshinyi padi Yehowa utulombola?

7 Bu mudi Yehowa ulomba bantu bena mibi bua kulua benzejanganyi nende ba mudimu, bualu ebu budi butupesha lumu. (1 Kol. 3:9) Bana betu badi bibaka Nzubu ya mpuilu, Nzubu ya Bukalenge ne nzubu ya Betele badi benza mudimu wa luibaku muena dîna anu bu Noa ne Mose. Nansha biwikala wenza mudimu bua kulongolola Nzubu wenu wa Bukalenge peshi wibaka biro bietu mudimu wa pa buloba bujima ku Warwick mu New York, sanka bua diakalenga diudi nadi dia kuenza mudimu eu. (Tangila tshimfuanyi tshia ntuadijilu tshia muikala biro ebi.) Mmudimu wa tshijila. Kadi nansha mutu bamue bena Kristo benza mudimu wa luibaku muena dîna eu, bena Kristo bonso batu benza mudimu wa luibaku wa mu nyuma. Mudimu eu utu pawu utumbishisha Yehowa ne upetesha bantu badi bamutumikila masanka. (Bien. 13:47-49) Bulongolodi bua Nzambi butu butupesha buludiki bujalame bua kukumbaja mudimu eu. Ebi bidi mua kuenza bua batupeshe midimu mikuabu.

8 Batendeledi ba Yehowa ba lulamatu batu misangu yonso ne dijinga dikole dia kukokela bulombodi buende. (Bala Ebelu 13:7, 17.) Ku ntuadijilu, tudi mua kuikala katuyi bumvue bimpe bua tshinyi mbatupeshe mudimu kampanda. Kadi, tudi tuwenza bualu tudi bamanye bimpe ne: mashintuluka  adi afumina kudi Yehowa ne neapatule bipeta bimpe.

9. Bua bidi bitangila dienza dia mudimu, ntshilejilu kayi tshidi bakulu bashila bena mu tshisumbu?

9 Mushindu udi bakulu balombola tshisumbu udi uleja dijinga dikole didibu nadi dia kukumbaja disua dia Yehowa. (2 Kol. 1:24; 1 Tes. 5:12, 13) Badi bitaba bua kuenza mudimu mukole ku budisuile ne bua kulonda mashintuluka adi amueneka. Badi bibidilangana ne mishindu mipiamipia itudi ne bua kuyisha bua Bukalenge bua Nzambi budibu bajadike. Nansha muvua bamue mua kuikala belakana ku ntuadijilu bua bidi bitangila kuyisha ku telefone, mu bitudilu bia mazuwa peshi miaba idi bantu ba bungi, bakalua kumona ne lukasa ne: bivua bipatule bipeta bimpe. Tshilejilu, bampanda-njila banayi ba mu Allemagne bakangata dipangadika dia kuya kuyisha muaba kampanda wa diendela mushinga uvuabu balengulula. Michael udi wamba ne: “Bu mutuvua katuyi banji kuenza mudimu wa mushindu eu kukadi ndambu wa bidimu, biakatuenza buôwa bua bungi. Yehowa uvua ne bua kuikala mumone bualu ebu, bualu wakatuambuluisha bua kuyisha mu dinda kampanda bimpe, katutu mua kupua dituku adi muoyo to. Tuvua ne disanka bua mutuvua balonde buludiki butuvua bapete mu Mudimu wetu wa Bukalenge ne mutuvua beyemene Yehowa bua atuambuluishe.” Udiku pebe musue kuteta mushindu mupiamupia wa kuyisha udi wenda bimpe mu teritware wenu anyi?

10. Mmashintuluka kayi adi menzeke mu bidimu bidi panshi ebi?

10 Imue misangu, bulongolodi buetu butu bushintulula amue malu. Tshilejilu, mu bidimu bishale ebi bavua basambakaje imue Betele muaba umue. Nansha muvua mashintuluka aa alomba bua bana betu ba balume ne ba bakaji bashintulule amue malu, bantu bonso bakalua kumona bipeta bimpe bia mashintuluka aa. (Muam. 7:8) Bana betu aba badi ne disanka bua mudibu pabu munkatshi mua bantu ba Yehowa badi batua bulongolodi buende nyama ku mikolo lelu.

11-13. Nntatu kayi ivua bamue bapete pavua bulongolodi buetu bushintulule malu?

11 Tudi mua kupeta malongesha a mushinga a bungi kudi bana betu ba mu Betele idibu basangishe muaba umue aba. Bamue ba kudibu bavua benze mudimu wa ku dîba ne ku dîba munkatshi mua makumi a bidimu mu Betele yabu. Bavua balombe tatu mukuabu ne mukajende bavua benze mudimu mu dîku dikese dia Betele kampanda wa mu Amerike wa pankatshi bua kuya mu dîku dia Betele wa mu Mexique mupite wabu misangu mitue ku 30 ku bunene. Rogelio udi wamba ne: “Kabivua bitekete bua kushiya dîku dietu ne balunda betu to.” Muanetu wa balume mukuabu Juan uvuabu balombe bua kuya mu Mexique udi wamba ne: “Mbienze anu bu ne: udi muledibue musangu muibidi; bualu udi ne bua kudia kabidi bulunda ne bantu bapiabapia. Bidi bilomba kuibidilangana ne bilele bipiabipia ne mushindu mupiamupia wa dimona malu.”

12 Bena ku Betele ba mu matunga a ku Mputu bavuabu balombe bua kuya mu Betele wa mu Allemagne bakapeta pabu ntatu. Aba bavua bumbuke mu Suisse, bakashiya mikuna mimpe ya Alpes, ne bakuabu bavua bambuke mu dîku dikese dia Betele wa mu Autriche muvuabu banyisha bikole.

13 Bua aba bavua baye mu ditunga dikuabu bivua bibalomba bua kuibidilangana ne miaba ya kusombela mipiamipia, kuenza mudimu ne bana betu ba balume ne ba bakaji bavuabu kabayi bamanye, ne bavua ne bua kulonga bua kuenza midimu ya mushindu mukuabu. Bavua kabidi ne bua kuibidilangana ne bena mu tshisumbu tshipiatshipia ne kuyisha mu teritware mupiamupia pamuapa mu muakulu mukuabu. Bidi mua kuikala bikole bua kuenza mashintuluka a nunku. Kadi, bena ku Betele ba bungi bakitaba ntatu ya nunku. Bua tshinyi?

14, 15. a) Mmunyi mudi bana betu ba bungi baleje ne: mbanange diakalenga diabu dia kuenza mudimu ne Yehowa nansha wowu wa mushindu kayi? b) Mbatushile tshilejilu kayi?

14 Grethel udi wamba ne: “Ngakitaba bua kuya bualu tshivua wanyi mushindu wa kuleja  Yehowa ne: dinanga dianyi kudiye divua dipite dimvua munange ditunga, nzubu peshi majitu kampanda.” Dayska udi wamba ne: “Pamvua muvuluke ne: Yehowa ke uvua muntume, ngakitaba ne disanka.” André ne Gabriela badi bamba ne: “Patudi benze nunku, tudi bamone mushindu mukuabu wa kuenzela Yehowa mudimu pa kuteka majinga etu pa muaba muibidi. Tuvua badiambile ne: ‘Padi bulongolodi bua Yehowa bushintulula malu, tudi ne bua kubulonda ne disanka pamutu pa kukandamana.’”

Diakalenga dinene ditudi nadi ndia kuenza mudimu wa Yehowa

15 Patubu basambakaja imue Betele, batu batuma bamue bena ku Betele bu bampanda-njila. Ke tshivua tshifikile bamue bena ku Betele pavuabu basambakaje Betele wa Danemark, wa Norvège ne wa Suède bua kuenza Betele mu Scandinavie. Munkatshi muabu muvua Florian ne Anja bavua bambe ne: “Tuvua bamone mudimu mupiamupia uvuabu batupeshe bu lutatu kadi luikale lufila disanka. Buetu tuetu, mbimpe Yehowa enze netu mudimu nansha biobi bikale muaba kayi. Tudi mua kuamba ne: tudi tudiumvua babeneshibue bikole.” Nansha mudi ba bungi ba kutudi kabayi bapete mashintuluka a nunku, katuenaku mua kuidikija bana betu ba balume ne ba bakaji aba badi bitabe bua kuteka malu a Bukalenge muaba wa kumpala anyi? (Yesh. 6:8) Yehowa utu anu ubenesha aba badi banange kuenza mudimu pamue nende, nansha biobi muaba kayi.

TUNGUNUKA NE KUANYISHA DIAKALENGA DIEBE DIA KUENZA MUDIMU NE YEHOWA

16. a) Mukanda wa Galatiya 6:4 udi utulomba bua kuenza tshinyi? b) Ndiakalenga kayi ditambe bunene didi muntu yonso mua kuikala nadi?

16 Bantu bena mibi batu basue kudifuanyikija ne bakuabu, kadi Dîyi dia Nzambi didi ditulomba bua kuimanyina pa bitudi bakumbane bua kuenza. (Bala Galatiya 6:4.) Ba bungi ba kutudi kabatu ne majitu mu bulongolodi to. Kabidi, ki mbonso ba kutudi badi mua kulua bampanda-njila peshi bamisionere nansha kuenza mudimu ku Betele to. Mu bulelela, eyi mmidimu mimpe. Kadi manya ne: diakalenga ditambe bunene didi muntu yonso mua kuikala nadi ngedi ditudi tuetu bonso nadi dia kuikala benzejanganyi ba mudimu ne Yehowa mu dimanyisha lumu luimpe. Edi ndiakalenga ditudi ne bua kunanga bikole.

17. Bu mutshidi ndongoluelu wa Satana utungunuka, ntshinyi tshitudi katuyi mua kupua muoyo? Bua tshinyi bualu ebu kabuena ne bua kututekesha mu mikolo?

 17 Bu mutshidi ndongoluelu wa Satana utungunuka ne kuikalaku, kabiena mua kukumbana bua kuenzela Yehowa mudimu mutudi basue to. Tudi mua kupangila bua kukumbaja amue malu bu mudi: majitu a mu dîku dietu, makanda a mubidi anyi malu makuabu. Kadi au ki mmalu adi mua kututekesha mu mikolo to. Kupepeji nansha kakese diakalenga diudi nadi dia kuenza mudimu ne Nzambi pa kuambula dîna diende ne kumanyisha Bukalenge buende padi mpunga umueneka to. Bualu budi ne mushinga wa bungi budi ne: udi wenza nende mudimu mu mushindu uudi mukumbane bua kuenza ne udi usambila bua abeneshe bena Kristo nebe badi bakumbane bua kuenza mudimu wa bungi kupita muudi wewe mua kuenza. Vuluka ne: Yehowa udi wangata muntu yonso udi utumbisha dîna diende ne mushinga.

18. Ntshinyi tshitudi katuyi ne bua kuenza lelu? Bua tshinyi?

18 Nansha mutudi ne butekete ne bikale bena mibi, Yehowa mmusue bua tuikale benzejanganyi nende ba mudimu. Tuanyishayi bikole diakalenga ditudi nadi dia kuenza mudimu ne Nzambi mu matuku a ku nshikidilu aa. Nunku, nebituambuluishe bua kubenga kulonda bipatshila bietu lelu bamanye ne: mu bulongolodi bupiabupia, Yehowa neatuambuluishe bua kupeta “muoyo wa bushuwa,” tuambe ne: muoyo wa kashidi mu nsombelu wa disanka ne ditalala.—1 Tim. 6:18, 19.

Utuku wanyisha diakalenga diebe dia kuenza mudimu anyi? (Tangila tshikoso tshia 16-18)

19. Ntshinyi tshidi Yehowa mutulongoluele bua matuku atshidi alua?

19 Bu mutukadi pa kubuela mu bulongolodi bupiabupia, ela meji bua mêyi avua Mose muambile bena Isalele matuku makese kumpala kua kubuelabu mu Buloba bulaya aa: ‘Yehowa, Nzambi wenu, neanuvudijile disanka mu mudimu wonso unudi nuenza ne bianza bienu.’ (Dut. 30:9) Diakamue padi mvita ya Armagedone ijika, aba bavua benze mudimu ne Nzambi nebapiane buloba budiye mubalaye. Pashishe, netuditue mu dienza mudimu mupiamupia wa kuvuija buloba mparadizu mulengele.