Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Tshibumba tshia Nsentedi (Tshia kulonga)  |  Ngondo 5 2014

Yehowa udi Nzambi udi ulongolola malu

Yehowa udi Nzambi udi ulongolola malu

“Nzambi ki Nzambi wa malu mabuelakane to, kadi udi Nzambi wa ditalala.”1 KOL. 14:33.

1, 2. a) Nnganyi uvua tshifukibua tshia kumpala tshia Nzambi? Mmunyi muvua Yehowa muenze nende mudimu? b) Ntshinyi tshidi tshileja ne: banjelu badi mu bulongame kampanda?

YEHOWA, Mufuki wa diulu ne buloba, mmuenze bintu mu bulongame. Tshifukibua tshiende tshia kumpala tshivua Muanabute wende udibu babikila ne “Dîyi” bualu uvua mutuadi munene wa dîyi wa Nzambi. Dîyi uvua muenzele Yehowa mudimu munkatshi mua bidimu, ke padi Bible wamba ne: “Ku tshibangidilu Dîyi divuaku, Dîyi divua ne Nzambi, Dîyi divua nzambi.” Bible udi kabidi wamba ne: “Bintu bionso biakafika ku dikalaku ku butuangaji buende, ne kakuena tshintu nansha tshimue tshivua tshifike ku dikalaku kabiyi ku butuangaji buende.” Nzambi uvua mutume Dîyi pa buloba kukadi bidimu bipite pa 2000, ne wakenza disua dia Nzambi ne lulamatu bu muntu mupuangane Yezu Kristo.Yone 1:1-3, 14.

2 Kumpala kua Yezu kuluaye pa buloba, uvua wenzela Nzambi mudimu ne muoyo umue bu “muena mudimu” wende mupiluke. (Nsu. 8:30) Ku diambuluisha diende, Yehowa wakafuka miliyo ya bungi ya banjelu badi mu diulu. (Kolos. 1:16) Bumue bua ku malu adi Bible utuambila budi ne: ‘Banjelu binunu ne binunu bakamukuatshila mudimu, banjelu binunu dikumi misangu binunu dikumi bakimana kumpala kuende.’ (Dan. 7:10) Bible udi uleja mudi  banjelu ba bungi aba mu bulongame padiye wamba ne: badi “misumba” anyi biluilu bia Yehowa.Mus. 103:21.

3. Mitoto ne mabulunge bitu bungi kayi? Mbabilongolole mushindu kayi?

3 Kadi netuambe tshinyi bua bintu bidiye mufuke bidi bimueneka bu mudi: mitoto ne mabulunge? Bua mitoto, tshikandakanda kampanda tshia mu Texas tshidi tshifila luapolo lua malu adibu bapete matuku mashale aa tshiamba ne: bena sianse mbafike ku dimona ne: kudi “mitoto ne mabulunge mu tshibuashibuashi bitue ku binunu 300 bia miliyare ya miliyare. Tuambe ne: badi bafunda 3 mulonda kudi bijengu 23.” (Chronicle) Mitoto yonso eyi mmilongolola mu bikata bia mitoto ne tshikata tshionso tshidi ne mitoto miliyare anyi mene miliyare ne miliyare ya mitoto, bilongolola anu bu mabulunge makuabu. Bikata bia mitoto bia bungi ebi mbilongolola pabi mu bisumbu binene bia bikata bia mitoto (bidibu babikila ne: amas et superamas).

4. Bua tshinyi mbia meji bua tuetu kuamba ne: bantu ba Nzambi badi pa buloba badi ne bua kuikala balongolola?

4 Anu bu banjelu ba mu diulu, mbalongolole mitoto ne mabulunge mu mushindu muimpe. (Yesh. 40:26) Nanku tudi mua kuamba ne: Yehowa mmulongolole pende batendeledi bende badi pa buloba. Mmusue bua bikale pabu mu bulongolodi kampanda, bualu badi ne mudimu wa mushinga mukole wa kuenza. Mu bidimu binunu bia bungi, Yehowa mmulongolole bantu bende bua bamutendelele ne lulamatu. Kudi bilejilu bia bungi bidi bileja ne: uvua nabu ne “kena Nzambi wa malu mabuelakane, kadi udi Nzambi wa ditalala.”Bala 1 Kolinto 14:33, 40.

NZAMBI WAKALONGOLOLA BANTU BENDE KU KALE

5. Mmunyi muvua bualu buvua Nzambi mulongolole bua bantu bunyanguke?

5 Pavua Nzambi mufuke mulume ne mukaji ba kumpala, wakabambila ne: ‘Nulelangane, nukumbane ba bungi, nuwuje buloba tente; nubukokeshe; nuikale ne bukokeshi ku mutu kua minyinyi ya mu mâyi, ne nyunyi ya muulu, ne tshintu tshionso tshidi ne muoyo tshidi tshiendakana pa buloba.’ (Gen. 1:28) Bantu bavua ne bua kuvulangana mu bulongame ne kuwula pa buloba ne kualabaja Mparadizu pa buloba bujima. Tshivua Nzambi mulongolole etshi tshiakanji kunyanguka pavua Adama ne Eva bamutombokele. (Gen. 3:1-6) Dîba adi, ‘Yehowa wakamona ne: mibi ya bantu idi idiundadiunda munkatshi mua ba pa buloba ne meji adibu bela mu mitshima yabu adi mabi matuku onso.’ Nunku ‘bantu bakadi babi ku mêsu kua Nzambi ne buloba buakadi buwule tente ne malu mabi.’ Ke Nzambi kuangataye dipangadika dia kubutula bantu babi ku Mvula wa kabutu.Gen. 6:5, 11-13, 17.

6, 7. a) Bua tshinyi Yehowa wakanyisha Noa? (Tangila tshimfuanyi tshia ku ntuadijilu.) b) Ntshinyi tshiakenzekela bantu bonso ba mu matuku a Noa bavua kabayi ne lulamatu?

6 Kadi ‘Noa wakasangana luse ku mêsu kua Yehowa’ bualu uvua “muntu muimpe” uvua ‘muakane tshishiki mu tshikondo tshiende.’ Bu muvua ‘Noa muende ne Nzambi,’ Yehowa wakamulongesha mua kuenza buatu bunene. (Gen. 6:8, 9, 14-16) Uvua mubuenze bua kukuba bantu ne nyama. Ku diambuluisha dia bena mu dîku diende ne bu muvuaye ne butumike, “Noa wakenza mianda yonso yakamuambila Yehowa,” ne wakenza buatu mu bulongame. Yeye mumane kubueja bintu mu buatu, ‘Yehowa wakinjila tshiibi.’—Gen. 7:5, 16.

7 Pakatuadija Mvula kuloka mu 2370 kumpala kua Kristo, Yehowa ‘wakajimija tshintu tshionso tshivua ne muoyo pa buloba’ kadi wakakuba Noa muena lulamatu ne bena mu dîku diende mu buatu. (Gen. 7:23) Muntu yonso udi pa buloba lelu eu ndelanganyi wa Noa, ne bana bende ne bakaji babu. Kadi bantu bonso bavua kabayi ne ditabuja bavua babenge bua kubuela mu buatu bakafua bualu bakabenga kuteleja Noa, “muyishi wa buakane.”2 Pet. 2:5.

Bulongolodi buimpe buakambuluisha bantu 8 bua kupanduka ku Mvula wa kabutu (Tangila tshikoso 6 ne 7)

8. Ntshinyi tshidi tshileja ne: kuvua bulongolodi buimpe mu Isalele Nzambi mubambile bua kubuela mu Buloba bulaya?

 8 Bidimu bipite pa 800 panyima pa mvula wa kabutu, Yehowa wakalongolola bena Isalele bu tshisamba. Uvua mubalongolole mu malu a mu nsombelu wabu yonso ne nangananga malu avua atangila ntendelelu. Tshilejilu, wakateka bamue bu bakuidi ne bakuabu bu bena Lewi. Wakalongolola kabidi bua bamue ‘bakaji bikale benza mudimu kumbelu kua nzubu wa tshitendelelu.’ (Ekes. 38:8) Kadi pakambila Yehowa Nzambi bena Isalele bua kubuela mu Kanâna, bena Isalele abu bakumvua buôwa ne kubengabu bua kuya, ne wakabambila ne: ‘Nuenu kanuena nulua mu buloba bunakanulaya bua nuenu nushikamamu, anu Kaleba, muana mulume wa Yefune, ne Yoshua muana mulume wa Nuna,’ bualu bavua buobu bafile luapolo luimpe pavuabu baye kutentekela Buloba bulaya. (Nom. 14:30, 37, 38) Bu muvua Mose ulonda buludiki bua Yehowa, wakapingaja Yoshua pa muaba wende. (Nom. 27:18-23) Pakavua Yoshua pabuipi ne kulombola bena Isalele mu Kanâna, Yehowa wakamuambila ne: ‘Ikala ne bukole ne mutshima wa dikima; kutshinyi, kukuatshiki buôwa, bualu bua Yehowa, Nzambi webe, udi nebe kuonso kuwaya.’Yosh. 1:9.

9. Ntshinyi tshiakenza Lahaba bua Yehowa ne bua bantu bende?

9 Bushuwa, Yehowa Nzambi uvua ne Yoshua kuonso kuvuaye uya. Tshilejilu, tumone tshiakenzeka pavua bena Isalele pabuipi ne Yeleko tshimenga tshia bena Kanâna. Mu 1473 kumpala kua Yezu, Yoshua wakatuma bantu babidi bua kutendekela Yeleko, pakafikabu bakamona Lahaba uvua mukaji wa ndumba. Lahaba wakabasokoka mu mutu wa nzubu wende bualu bantu ba mukalenge wa Yeleko bavua bakeba kubakuata. Lahaba wakambila batentekedi bena Isalele abu ne: ‘Ndi mumanye ne: Yehowa wakanupa buloba . . . tuakumvua lumu bu muakumisha Yehowa mâyi a Dijiba Dikunze kumpala kuenu . . . ne bu munuakenzela bakalenge babidi ba bena Amole.’ Wakamba kabidi ne: ‘Yehowa Nzambi wenu, udi Nzambi mu diulu ne pa buloba kabidi.’ (Yosh. 2:9-11) Bu muvua Lahaba mutue ku tshia bulongolodi bua Yehowa  tshikondo atshi, Nzambi wakenza bua Lahaba ne bena mu dîku diende bashale ne muoyo pavua bena Isalele babutula Yeleko. (Yosh. 6:25) Lahaba wakaleja ditabuja, wakatshina Yehowa ne kuleja kanemu bua bantu bende.

BENA KRISTO BA KUMPALA BAVUA BALONGOLOLA

10. Ntshinyi tshivua Yezu muambile balombodi ba ntendelelu wa bena Yuda ba mu matuku ende? Wakabambila nanku bua tshinyi?

10 Ku bukokeshi bua Yoshua, bena Isalele bakanyenga bimenga bia bena Kanâna bionso. Kadi ntshinyi tshiakenzeka pashishe? Panyima pa bidimu, bena Isalele bakashipa mikenji ya Nzambi misangu ne misangu. Tshikondo tshivua Yehowa mutume Muanende pa buloba, bakabenga bua kutumikila Nzambi ne bakabenga kuteleja baleji-mpala bende, ke pavua Yezu mubikile Yelushalema ne: “Mushipi wa baprofete.” (Bala Matayi 23:37, 38.) Nzambi wakabenga balombodi ba ntendelelu wa bena Yuda bualu kabavua bamueyemene. Yezu wakabambila ne: “Nebanunyenge Bukalenge bua Nzambi, nebabupeshe tshisamba tshidi tshikuama mamuma abu.”Mat. 21:43.

11, 12. a) Ntshinyi tshidi tshileja ne: mu bidimu lukama bia kumpala Yehowa uvua mubeneshe bulongolodi bukuabu pa muaba wa tshisamba tshia bena Yuda? b) Bulongolodi bupiabupia ebu buvua buenza ne banganyi?

11 Mu bidimu lukama bia kumpala, Yehowa wakabenga tshisamba tshia Isalele tshivua katshiyi ne lulamatu etshi. Kadi kabiena biumvuija ne: Yehowa ushala kayi ne bulongolodi bua bantu badi bamulamate badi pa buloba to. Yehowa wakanyisha bulongolodi bukuabu bupiabupia pa muaba wa pa muaba wa tshisamba tshia Isalele. Mu Pentekoste wa mu 33 ke muakatuadija bulongolodi abu. Tshikondo atshi, bayidi ba Yezu batue ku 120 bavua badisangishe mu Yelushalema, “diakamue mutoyi muenze bu wa tshipepele tshikole wakafuma mu diulu, wakuwula mu nzubu muonso.” Pashishe, “ndimi bu ya kapia, kudiabanyayi, kuyayi kuikila lumue lumue pa mutu pa yonso wa kudibu; buonso buabu bakuwujibua tente ne nyuma muimpe, kutuadijabu kuakula mu miakulu mishilashilangane bilondeshile muvua nyuma ubasaka bua kuakula.” (Bien. 2:1-4) Muanda uvua kawuyi kupua muoyo uvua muenzeke eu uvua uleja ne: Yehowa uvua utua bulongolodi bupiabupia buvua buenza ne bayidi ba Kristo ebu nyama ku mikolo.

12 Mu dituku dimue dimue adi, “anyima mitue ku 3 000 yakadisangisha kudibu.” Kabidi “Yehowa pende uvua utungunuka ne kubasakidila ku dituku dionso bantu bavua basungidibua.” (Bien. 2:41, 47) Nunku, bamanyishi ba mu bidimu lukama bia kumpala bakenza mudimu muimpe bualu “dîyi dia Nzambi diakatungunuka ne kuya kumpala ne bungi bua bayidi buvua anu buenda buvulangana bikole mu Yelushalema.” Too “ne bakuidi ba bungi bakalua bena kuitabuja.” (Bien. 6:7) Bantu ba muoyo mutoke bakitaba bulelela buvua bena mu kasumbu ka mu bulongolodi bupiabupia ebu bamanyisha. Pashishe Yehowa wakafila tshijadiki tshikuabu tshia muvuaye utua tshisumbu tshia bena Kristo etshi nyama ku mikolo pavuaye mubuejamu “bantu ba bisamba bia bende.”Bala Bienzedi 10:44, 45.

13. Bulongolodi bupiabupia bua Nzambi buvua ne mudimu kayi?

13 Kakuvua mpata bua mudimu uvua Nzambi mupeshe bayidi ba Kristo bua kuenza to. Pavua Yezu pa buloba, wakabashila tshilejilu tshimpe; panyima pa yeye mumane kutambula, wakatuadija kuyisha bua “Bukalenge bua mu diulu.” (Mat. 4:17) Yezu wakalongesha bayidi bende mudimu wa muomumue. Wakabambila ne: “Nenuikale bantemu banyi mu Yelushalema, mu Yudaya mujima, mu Samaleya, too ne ku ntengu ya buloba.” (Bien. 1:8) Bayidi ba Kristo ba kumpala abu bakumvua bimpe tshivuabu babalombe. Tshilejilu, Paulo ne Bânaba bakambila bena Yuda bantomboji ba mu Antiyokiya wa mu Pisidiya ne dikima ne: “Bivua bikengela  banji kunumanyisha nuenu dîyi dia Nzambi. Bu munudi badibenge, nudimona kanuyi bakumbanyine muoyo wa tshiendelele, tangilayi! Tudi tuya kudi bisamba bia bende. Bualu Yehowa mmututumine dîyi edi ne: ‘Ndi mukuteke bu butoke bua bisamba bua wikale lupandu too ne ku ntengu ya buloba.’” (Bien. 13:14, 45-47) Katshia ku bidimu lukama bia kumpala, tshitupa tshia bulongolodi bua Yehowa tshia pa buloba ntshiditue mu dimanyisha malu adiye mulongolole bua kupeta lupandu.

BA BUNGI BAKAFUA, KADI BATENDELEDI BA NZAMBI BAKAPANDUKA

14. Ntshinyi tshiakenzekela Yelushalema mu bidimu lukama bia kumpala? Kadi mbanganyi bakapanduka?

14 Bena Yuda mu kabujima kabavua bitabe lumu luimpe to, ne dikenga divua ne bua kubakuata bualu Yezu uvua mudimuije bayidi bende ne: “Panuamona Yelushalema munyunguluka kudi basalayi, nunku numanye ne: dibutuka diende dikadi disemene pabuipi. Dîba adi badi mu Yudaya batuadije kunyemena ku mikuna, badi munkatshi muende bapatuke, ne badi mu misoko ya pa mpenga kababuedimu.” (Luka 21:20, 21) Tshivua Yezu muambe tshiakakumbana. Bua buntomboji bua bena Yuda, tshiluilu tshia bena Lomo tshilombola kudi Cestius Gallus tshiakanyunguluka Yelushalema mu 66. Kadi diakamue tshiluilu etshi tshiakanji kumbuka, kupeshabi bayidi ba Yezu mpunga wa buobu kumbuka mu Yelushalema ne mu Yudaya. Bilondeshile mumanyi wa malu a kale Eusebius, ba bungi bakasabuka musulu wa Yadena kuya mu Pela mu Peleya. Mu 70, tshiluilu tshia bena Lomo tshilombola kudi Titus, mfumu wa basalayi tshiakapingana ne kubutulatshi Yelushalema. Kadi bena Kristo ba lulamatu bakapanduka bualu bavua balonde didimuija dia Yezu.

15. Bena Kristo ba kumpala bakavula nansha muvuaku tshinyi?

15 Nansha muvuaku ntatu, buluishi ne malu makuabu avua ateka ditabuja dia bayidi ba Kristo mu diteta, batendeledi balelela bakatungunuka ne kuvula mu bidimu lukama bia kumpala. (Bien. 11:19-21; 19:1, 19, 20) Bena Kristo ba kumpala abu bakavula bualu Nzambi uvua ubabenesha.Nsu. 10:22.

16. Bua bena Kristo kushalabu bakole mu ditabuja, bavua ne bua kuenza tshinyi?

16 Bua bena Kristo abu kuikala ne ditabuja dikole ne kushala mu buobumue, muena Kristo yonso uvua ne bua kudienzeja pa nkayende bikole. Kulonga Bible bikole, kubuela mu bisangilu bionso ne kuyisha Bukalenge ne tshisumi, ke malu avua ne mushinga. Malu a mushindu eu ke adi mua kutuambuluisha petu lelu bua kuikala bakole mu ditabuja ne kushala mu buobumue. Aba bavua badisangisha ne tshisumbu tshia kale tshivua tshilongolola bimpe, bavua bapeta masanka a bungi afumina kudi bakulu ne basadidi ba mudimu bavua badifila ku budisuile bua kubambuluisha. (Filip. 1:1; 1 Pet. 5:1-4) Ndisanka kayipu divuabu bapeta pavua batangidi bena ngendu bu mudi Paulo bakumbula bisumbu! (Bien. 15:36, 40, 41) Ntendelelu wa bena Kristo ba mu bidimu lukama bia kumpala mmufuanangane ne wetu. Tudi ne dianyisha dia bungi kudi Yehowa bua mudiye mulongolole basadidi bende bimpe too ne matuku etu aa. *

17. Ntshinyi tshitualonga mu tshiena-bualu tshidi tshilonda?

17 Bu mukadi bulongolodi bua Satana ebu butua ku tshibungubungu, tshitupa tshia bulongolodi bua Yehowa tshidi pa buloba tshidi tshiya tshitangile kumpala ne lubilu lukole kupita kumpala. Udiku pebe unyema pamue ne bulongolodi buende ebu anyi? Udiku wenda ukola mu nyuma anyi? Tshiena-bualu tshialonda netshituleje tshitudi mua kuenza.

^ tshik. 16 Tangila tshiena-bualu tshia ne: “Bena Kristo badi batendelela mu nyuma ne mu bulelela” ne tshia ne: “Badi batungunuka ne kuenda mu bulelela,” mu Tshibumba tshia Nsentedi tshia dia 15/7/2002. Mbumvuije malu a bungi adi atangila tshitupa tshia bulongolodi bua Yehowa tshia pa buloba lelu mu mukanda wa Les Témoins de Jéhovah: Prédicateurs du Royaume de Dieu.