Tshitu tshikupesha disanka dia bungi ntshinyi? Mmalu a mu nsombelu bu mudi kusela, kulela anyi kuikala ne balunda bimpe anyi? Kakuyi mpata, bitu bikuenza disanka paudi udia biakudia ne bantu baudi munange. Kadi bu muudi mutendeledi wa Yehowa, kuenza disua dia Nzambi, kulonga Dîyi diende ne kuyisha lumu luimpe ki mmalu adi mua kukupesha disanka dia bungi anyi?

Mukalenge Davidi wakatumbisha Mufuki wende mu musambu wamba ne: “Ndi ne disanka bua kuenza disua diebe, Nzambi wanyi, bulelela, mukenji webe udi mu mutshima wanyi.” (Mus. 40:8) Nansha muvua Davidi mupete ntatu ne buluishi mu nsombelu wende, uvua ne disanka dia kuenza disua dia Nzambi ne muoyo mujima. Bushuwa, ki nganu Davidi nkayende uvua mutendeledi wa Yehowa uvua ne disanka dia kuenzela Nzambi mulelela mudimu to.

Mupostolo Paulo wakaleja mudi mêyi adi mu Musambu wa 40:8 akumbanyina Masiya anyi Kristo. Wakafunda ne: ‘Padi Yezu ulua pa buloba udi wamba ne: “‘Kuvua musue mulambu ne dipa, kadi wakandongoluela mubidi. Kuvua muanyishe milambu ya kuosha mijima ne mulambu wa bubi.’ Ke meme kuamba ne: ‘Tangila! Ndi mulue (mu muvungu wa mukanda mbafunde bualu buanyi) bua kuenza disua diebe, Nzambi wanyi.’”’Eb. 10:5-7.

Pavua Yezu pa buloba, kutangila bintu bidi Nzambi mufuke, kusomba ne balunda ne kudia nabu biakudia kuvua kumusankisha bikole. (Mat. 6:26-29; Yone 2:1, 2; 12:1, 2) Kadi dijinga diende dinene ne disanka diende dinene divua dia kuenza disua dia Tatu wende wa mu diulu. Ke bualu kayi wakamba ne: “Biakudia bianyi nkuenza disua dia udi muntume ne kujikija mudimu wende.” (Yone 4:34; 6:38) Yezu wakalongesha bayidi bende tshivua mua kubapesha disanka dilelela. Bakapeta disanka dia kumanyisha bantu bakuabu mukenji wa Bukalenge ne muoyo mujima ne tshisumi tshionso.Luka 10:1, 8, 9, 17.

‘NDAYI NUVUIJE BANTU BAYIDI’

Yezu wakambila bayidi bende ne: “Ndayi nuvuije bantu ba mu bisamba bionso bayidi; nubabatize mu dîna dia Tatu, mu dia Muana ne mu dia nyuma muimpe; nubalongeshe mua kutumikila malu onso amvua munuambile. Monayi! Ndi nenu matuku onso too ne ku nshikidilu kua ndongoluelu wa malu eu.” (Mat. 28:19, 20) Bua kukumbaja mudimu eu, bavua ne bua kuyisha bantu muaba onso uvuabu ne bua kubapeta, kupinganyina aba bavua baleje dijinga ne kulonga nabu Bible. Kuenza mudimu eu kudi mua kutupesha disanka dia bungi.

Dinanga didi ditusaka bua kutungunuka ne kuyisha nansha bantu kabayi batuteleja

 Nansha bantu banyishe bulelela anyi babenge, mushindu utudi tumona mudimu eu udi mua kutuambuluisha bikole bua kuikala ne disanka bua mudimu wa buambi. Bua tshinyi tudi ne bua kutungunuka ne kumanyisha bantu lumu luimpe lua Bukalenge nansha bobu babenga kututeleja? Bualu tudi bamanye ne: kuyisha lumu luimpe lua Bukalenge ne kuvuija bantu bayidi kudi kuleja mutudi banange Nzambi ne muntu netu. Bushuwa, muoyo wetu tuetu bine ne wa bantu bakuabu udi mu njiwu. (Yeh. 3:17-21; 1 Tim. 4:16) Tukonkononayi amue malu adi mambuluishe bamue banzejanganyi netu ba mudimu bua kulama anyi kuvudija tshisumi tshiabu bua mudimu wa buambi mu teritware idi bantu kabayi bateleja.

UBUELELE PA MPUNGA YONSO UDI UMUENEKA

Kuela nkonko bimpe patudi tuyisha kutu kupatula bipeta bimpe. Dituku dikuabu mu dinda, Amalia kumonaye muntu mulume mukuabu wenda ubala tshikandakanda mu lupangu kampanda lutu bantu bikishila. Kusemenaye kudiye bua kumuebeja ni mmupetaku lumu luimpe mu bivuaye ubala. Pavua muntu au mumuandamune ne: kavua mupete bualu buimpe nansha bumue, Amalia wakamuandamuna ne: “Ndi mukutuadile lumu luimpe ludi luakula bua Bukalenge bua Nzambi.” Bualu ebu buakajula muntu au dijinga, ke kuanyishaye bua kulonga Bible. Amalia wakatuadija kulonga Bible ne bantu basatu mu lupangu alu.

Janice uvua muvuije muaba wende wa mudimu teritware wende wa kuyisha. Pavua muntu mulume kampanda uvua ulama muaba au ne muena mudimu nende wa bakaji banyishe tshiena-bualu kampanda tshia mu Tshibumba tshia Nsentedi, Janice wakabalomba bua kuikalaye ubatuadila bibejibeji. Wakenza kabidi nanku kudi muntu mulume mukuabu uvuabu benze nende mudimu uvua pende muanyishe bikole biena-bualu bishilangane bia mu Tshibumba tshia Nsentedi ne mu Réveillez-vous ! Biakasaka muena mudimu nabu wa bakaji mukuabu bua kumulombaye bibejibeji. Ke Janice kuambaye ne: “Bushuwa, edi ndibenesha dia kudi Yehowa!” Ndekelu wa bionso kupetaye bantu 11 bakavuaye ushila bibejibeji ku mudimu.

MONA MALU MU MUSHINDU MUIMPE

Mutangidi wa tshijengu kampanda wakafila mubelu wa ne: padi bamanyishi bayisha ku nzubu ne ku nzubu, ki mbimpe bajikije muyuki wabu ne muntu bamba anu patupu ne: badi mua kulua kumutangila kabidi dituku dikuabu to. Kadi badi mua kumukonka ne: “Udiku musue bua nkuleje mutu dilonga dia Bible dienzeka anyi?” anyi ne: “Udiku mua kungambila dituku ne dîba diudi musue bua tulue tutungunuke ne muyuki wetu anyi?” Mutangidi wa tshijengu au wakamba ne: pavua bana betu ba mu tshisumbu kampanda tshivuaye ukumbula bayukila ne bantu mushindu eu, bakatuadija kulonga Bible ne bantu 44 mu lumingu lumue.

Kupinganyina bantu ne lukasa, mumue ne: matuku makese tuetu bamane kumonangana nabu bua musangu wa kumpala kudi mua kupatula bipeta bimpe. Bua tshinyi? Bualu kudi kuleja mutudi tuditatshisha bikole bua kuambuluisha bantu ba muoyo muimpe bua kumvuabu Bible. Pavuabu bebeje muntu mukaji mukuabu bua ambe tshivua tshimusake bua kulonga Bible ne Bantemu ba Yehowa, wakamba ne: “Ngakatuadija  kulonga bualu bavua bandeje muvuabu bannange ne baditatshisha bikole bua bualu buanyi.”

Udi mua kukonka muntu ne: “Udiku musue bua nkuleje mutu dilonga dia Bible dienzeka anyi?”

Matuku makese Madaí mumane kubuela mu Kalasa ka bampanda-njila, wakatuadija kulonga Bible ne bantu 15 ne ukavua muabanyine bamanyishi bakuabu bantu bapite pa 5. Bamue bantu bavuaye ulonga nabu Bible bakatuadija kubuela mu bisangilu pa tshibidilu. Tshivua tshiambuluishe Madaí bua kutuadija kulonga ne bantu bungi nunku ntshinyi? Malu avuaye mulonge mu kalasa avua makoleshe dijinga diende dia kutungunuka ne kupinganyina bantu too ne pavuaye mua kupeta aba bavua baleje dijinga bua musangu wa kumpala. Muanetu mukuabu wa bakaji uvua pende muambuluishe bantu ba bungi bua kumanya malongesha malelela a mu Bible udi wamba ne: “Ngakajingulula ne: kutungunuka ne kupinganyina bantu ke mushindu munene wa kuambuluisha bantu badi basue kumanya Yehowa.”

Kupinganyina bantu ne lukasa kudi kuleja mutudi bushuwa tuditatshisha bua bantu badi basue kumvua Bible

Bidi bikengela kudienzeja bikole bua kupinganyina bantu ne kulonga nabu Bible. Kadi masanka atuapeta mmapite kule ne kule bionso bitudi tuditatshisha bua kuenza. Patudi tudifila bua kuyisha, tudi tuambuluisha bakuabu bua “bafike ku dimanya dijalame dia bulelela,” bua bobu kusungidibua. (1 Tim. 2:3, 4) Buetu tuetu, bidi bitupetesha disanka kadiyi kuamba.