Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Tshibumba tshia Nsentedi (Tshia kulonga)  |  Ngondo 3 2014

Utu wamba—“Eyowa, pashishe tòo” anyi?

Utu wamba—“Eyowa, pashishe tòo” anyi?

Fuanyikija nsombelu eu: Mukulu kampanda udi mu Komite wa diumvuangana ne mpitadi mmumvuangane ne nsonga kampanda bua kuyisha mu Dia lumingu mu dinda. Kadi mu dinda adi, badi babikila lukasa mukulu eu ku telefone kudi muanetu wa balume udi mukajende ufuma ku dipeta njiwu ne mashinyi ne baye nende ne lukasa ku lupitadi. Muanetu eu udi ulomba mukulu bua amuambuluishe bua kupeta munganga udibu mua kupetangana nende bimpe bua tshilumbu tshia mashi. Nunku mukulu udi ushipa tshipungidi bua kuyisha ne nsonga bua kuyaye kuambuluisha dîku didi dipete bualu bua lukasa lukasa.

Fuanyikija nsombelu mukuabu eu: Dîku kampanda didi dibikila muanetu wa bakaji kansanga wa mu tshisumbu tshiabu udi udikoleshila bana babidi bua kubasombesha dilolo kampanda. Padi mamu eu wambila bana bende bualu ebu, badi basanka bikole. Badi bindila dilolo adi ne muoyo kuulu kuulu. Kadi dituku dimue kumpala kua dituku adi, dîku edi didi dibikila muanetu wa bakaji dimuambila ne: bualu kampanda buvuabu kabayi batekemene mbubafikile ne badi bamuambila bua kabalu dituku divuabu bumvuangane to. Muanetu wa bakaji eu udi ulua kumanya pashishe bua tshivua bena mu dîku bashipele tshipungidi tshiabu: panyima pa bena mu dîku bamane kumubikila, bakapeta pabu dibikila dikuabu dia kudi balunda babu bua kuyabu kua balunda babu abu anu dilolo dimue dimue adi, ne bavua bitabe bua kuya.

Bu mutudi bena Kristo, tudi ne bua kukumbaja mêyi etu. Mu mushindu kampanda, katuena ne bua kuamba “Eyowa, pashishe tòo nansha.” (2 Kol. 1:18) Kadi anu mudi bilejilu bibidi ebi bileja, nsombelu yonso kayitu muomumue to. Kudi bikondo bitudi mua kumona bu ne: katuena ne tshikuabu tshia kuenza, ne tushipa tshipungidi tshitukavua badie. Mupostolo Paulo wakadisangana mu nsombelu wa buena eu musangu kampanda.

BAVUA BAMBA MUVUA PAULO MUENA MIOYO IBIDI

Mu tshidimu tshia 55, pavua mupostolo Paulo mu Efeso mu luendu luende luisatu lua bumisionere, uvua mupangadije bua kusabuka Mbuu wa Égée bua kuya mu Kolinto ne pashishe kuya ku Makedoniya. Pavuaye upingana ku Yelushalema, wakalongolola bua kukumbula tshisumbu tshia Kolinto musangu muibidi, pamuapa bua kusangisha mapa abu ne kuatumina bena Kristo ba mu Yelushalema. (1 Kol. 16:3) Bualu ebu budi bumuenekela mu mêyi adi mu 2 Kolinto 1:15, 16 aa: “Bu mumvua ne dishindika edi, kumpala mvua njinga kulua kunudi bua nupete mushindu wa kusanka tshiakabidi, ne meme mumane kupitshila kuenu bua kuya ku Makedoniya, pashishe kupingana kunudi, mfumina ku Makedoniya bua nuenu kunshindikija tshitupa tshia njila bua kuya ku Yudaya.”

 Bidi bimueneka ne: mu mukanda uvua Paulo mufundile bena Kristo ba mu Kolinto, uvua mubamanyishe tshikavuaye mulongolole. (1 Kol. 5:9) Kadi, matuku makese panyima pa Paulo mumane kufunda mukanda wende eu, bena mu dîku dia Kaloe bakamuambila ne: kuvua matapuluka mu tshisumbu. (1 Kol. 1:10, 11) Paulo wakashintulula tshivuaye mulongolole ku ntuadijilu ne wakafunda mukanda utudi tubikila ne: Kolinto wa kumpala. Mu mukanda eu, Paulo wakafila ne dinanga dionso mibelu ne kuleja malu a kuakaja. Wakamanyisha kabidi ne: uvua mushintulule muvuaye mulongolole bua kuenza ngendu ne kubamanyisha ne: uvua ne bua kuanji kupitshila ku Makedoniya pashishe kuya mu Kolinto.1 Kol. 16:5, 6. *

Bidi bimueneka ne: pavua bana betu ba mu Kolinto bapete mukanda wende, bamue ba ku ‘bapostolo bavua bapite bunene’ bakamuamba muvuaye muena mioyo ibidi, kayi ukumbaja bidiye ulaya. Pavua Paulo udibingisha, wakebeja ne: “Pamvua ne lungenyi elu, mvua mulengulule bualu ebu anyi? Peshi ndi mpangadija malu ne lungenyi lua mubidi bua kuamba ne: ‘Eyowa, eyowa,’ pashishe ne: ‘Tòo, tòo’ anyi?”2 Kol. 1:17; 11:5.

Tudi mua kudiebeja ne: mupostolo Paulo uvuaku bushuwa ‘ulengulula malu’ mu nsombelu eyi anyi? Nansha kakese. Muaku udibu bakudimune ne: “kulengulula” udi ne lungenyi lua kuikala ne mioyo ibidi, bienze anu bu ne: ki mmuntu wa kueyemena, kayi ukumbaja milayi yende. Lukonko ludi Paulo wela patupu lua ne: ‘Ndi mpangadija malu ne lungenyi lua mubidi anyi?’ luvua luleje bena Kristo ba mu Kolinto patoke ne: dipangadika dia Paulo dia kushintulula tshivuaye mulongolole kadivua dileja muvuaye kayi muntu wa kueyemena to.

Paulo wakabenga kuosha ne munu muiku bua muvuabu bamubande, kufundaye ne: “Bu mudi Nzambi wa kueyemena, tshitudi tunuambila katshiena ne: Eyowa, pashishe Tòo nansha.” (2 Kol. 1:18) Bushuwa, Paulo uvua utabalela bikole majinga a bena Kristo ba mu Kolinto pavuaye mushintulule luendu luende. Mu 2 Kolinto 1:23, mbafunde ne: bivua ‘bua kubakuba’ pavuaye mushintulule tshikavuaye mulongolole bua kuya mu Kolinto. Nunku, uvua mubapeshe mpunga wa bobu kulongolola malu kumpala kua kumonanganaye nabu. Anu muvua Paulo muele meji, pavuaye mu Makedoniya, Tito wakamuambila ne: mukanda wende uvua mubalenge, mubasake bua kunyingalala ne kushintuluka, bualu ebu buakamusankisha bikole.—2 Kol. 6:11; 7:5-7.

“AMEN” MUAMBILA NZAMBI

Dibanda Paulo ne: uvua ne mioyo ibidi divua mua kuleja ne: bu yeye kayi muntu wa kueyemena mu malu avuaye ulaya mu nsombelu wende, kavua kabidi muntu wa kueyemena mu mudimu wende wa kuyisha to. Kadi Paulo wakavuluija bena Kolinto ne: uvua mubayishe Yezu Kristo. Wakamba ne: “Kristo Yezu Muana wa Nzambi utuvua banuyishe, mbuena kuamba ne: meme ne Siluwano ne Timote, kavua mulue Eyowa pashishe Tòo nansha, kadi mmulue Eyowa mu bualu buende.” (2 Kol. 1:19) Yezu Kristo uvua tshilejilu kudi Paulo, uvuaku muntu uvua kayi wa kueyemena mu bualu kampanda anyi? Tòo. Yezu uvua wamba bulelela misangu yonso mu nsombelu wende ne mu mudimu wende wa buambi. (Yone 14:6; 18:37) Bikala malu avua Yezu uyisha malelela ne a kueyemena, ne Paulo pende muyishe malu a muomumue, nunku bivua mupostolo muyishe bivua pabi bia kueyemena.

Bushuwa, Yehowa udi “Nzambi wa bulelela.” (Mus. 31:5, NW) Tudi tumvua bualu ebu bilondeshile tshivua Paulo mufunde pashishe wamba ne: “Nansha mudi milayi ya Nzambi ya bungi, yonso mmilue ‘Eyowa’ ku butuangaji buende,” mmumue ne: ku butuangaji bua Yezu Kristo. Lulamatu lua Yezu too ne mu tumalu tukese pavuaye pa buloba luakumbusha dielakana dionso bua milayi ya Yehowa. Paulo udi utungunuka wamba ne: “Nunku, ku butuangaji buende kabidi tudi tuamba ‘Amen’ kudi Nzambi udi utumbishibua ku butuangaji buetu.” (2 Kol. 1:20) Yezu udi “Amen” peshi muntu udi utujadikila ne: milayi yonso ya Yehowa Nzambi neyikumbane.

Anu mutu Yehowa ne Yezu bamba misangu yonso bulelela, Paulo uvua pende ukumbaja  malu avuaye wamba. (2 Kol. 1:19) Kavua muntu wa mpala ibidi, udi ulaya malu ne “lungenyi lua mubidi” to. (2 Kol. 1:17) Kadi, uvua ‘wenda mu diumvuangana ne nyuma.” (Gal. 5:16) Mu nsombelu wende ne bantu bakuabu, uvua uditatshisha bikole bua majinga abu. Eyowa wende uvua Eyowa.

EYOWA WEBE UTU ANU EYOWA ANYI?

Matuku etu aa, bantu batu kabayi benza malu bilondeshile mikenji ya Nzambi batu balaya malu ne patu malu kampanda makese amueneka anyi malu kampanda adi abasankisha abafikila, kabatu bakumbaja tshivuabu balaye to. Mu malu a bungenda mushinga, “eyowa” katu misangu yonso “eyowa” to, nansha patu bantu batue biala pa mikanda. Bantu ba bungi kabatshitu bangata dibaka didi diumvuangana pankatshi pa bantu babidi bu tshintu tshidi ne bua kushala bua matuku onso a muoyo to. Kadi bungi bua mabaka adi afua budi buleja ne: bantu ba bungi batu bamba ne: dibaka ntshisalu, didi mua kufua nansha kakuyi bualu.2 Tim. 3:1, 2.

Ke mudibi buebe anyi? Eyowa webe utuku Eyowa anyi? Bushuwa, anu mutudi bamone mu mêyi a mbangilu mu tshiena-bualu etshi, bidi mua kuenzeka ne: ushipe tshipungidi kampanda kabiyi bualu udi muena mioyo ibidi, kadi bua nsombelu kampanda mikole idi mikufikile. Kadi bu muudi muena Kristo, wewe mulaye bualu peshi muitabe bualu kampanda, udi ne bua kuenza muebe muonso bua kubukumbaja. (Mus. 15:4; Mat. 5:37) Wewe muenze nunku, neumanyike bu muntu wa kueyemena, utu ukumbaja dîyi diende ne utu wamba bulelela misangu yonso. (Ef. 4:15, 25; Yak. 5:12) Bantu bobu bamanye ne: udi muntu wa kueyemena mu malu onso, nebikale ne disanka dia kukuteleja paudi ubayisha bulelela bua Bukalenge bua Nzambi. Nunku, tuenzayi ne muetu muonso bua Eyowa wetu ikale anu Eyowa.

^ tshik. 7 Matuku makese panyima pa Paulo mumane kufunda mukanda wa Kolinto wa kumpala, wakapitshila mu Toa kuya ku Makedoniya muakafundilaye mukanda muibidi wa Kolinto. (2 Kol. 2:12; 7:5) Pashishe wakaya mu Kolinto.