Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Tshibumba tshia Nsentedi (Tshia kulonga)  |  Ngondo wa 1 2014

Enzela Yehowa mudimu padi matuku mabi kaayi manji kulua

Enzela Yehowa mudimu padi matuku mabi kaayi manji kulua

“Uvuluke Mufuki webe.”MUAM. 12:1.

1, 2. a) Mmubelu kayi uvua Solomo mufundile bansonga ku diambuluisha dia nyuma muimpe? b) Bua tshinyi mubelu wa Solomo udi kabidi utangila bena Kristo badi ne bidimu mu 50 anyi kupita apu?

MUKALENGE SOLOMO muenzeja kudi nyuma wa Nzambi, wakafundila bansonga mêyi aa: ‘Uvuluke Mufuki webe mu matuku a bunsongalume buebe, padi matuku mabi kaayi manji kulua.’ “Matuku mabi” mmatuku kayi? Solomo wakenza mudimu ne ngakuilu wa kasala bua kuleja nsombelu mukole wa mu matuku a bukulakaje bu mudi: dizakala dia bianza, dikanka dia mikolo, dipoka dia menu, dikepa dia lumonu ne lumvu, diasa dia nsuki mitoke ne dikobama dia muongo. Muntu nansha umue kena ne bua kuindila too ne padiye ufika tshikondo etshi bua kutuadija kuenzela Yehowa mudimu to.Bala Muambi 12:1-5.

2 Bena Kristo ba bungi bakadi ne bidimu mu 50 anyi kupita apu batshidi ne makanda a bungi. Badi mua kuikala ne nsuki mitoke, kadi pamuapa bukole buabu kabuyi buanji kukepela bu mudi Solomo mubileje. Mubelu wa ne: “Uvuluke Mufuki webe” uvuabu bapeshe bansonga udiku mua kuambuluisha bena Kristo bakadi bakulumpe aba anyi? Mubelu eu udi umvuija tshinyi?

3. Kuvulula Mufuki wetu munene kudi kulomba kuenza malu kayi?

 3 Nansha bituikala benzele Yehowa mudimu kukadi bidimu bia bungi, mbimpe tuetu kuanji kuela meji bua kumona mushindu udi Mufuki wetu munene. Muoyo utudi nawu, kawenaku ukemesha anyi? Mushindu udibu bawenze udi upita bantu mutu. Bintu bidi Yehowa muenze bidi mishindu ya bungi mishilashilangane idi yenza bua tuikale ne mishindu ya bungi ya kusanka bua kuikala ne muoyo. Patudi tutangila bintu bidi Yehowa mufuke, tudi tupetulula dianyisha bua dinanga diende, meji ne bukole. (Mus. 143:5) Kadi kuvuluka Mufuki wetu munene kudi kumvuija kabidi kuelangana meji bikole bua malu atudi ne bua kumuenzela. Patudi tuelangana meji nunku, tudi bushuwa tudiumvua benzejibue bua kuleja Mufuki wetu dianyisha patudi tumuenzela mudimu ne muoyo wetu mujima mu nsombelu mujima.Muam. 12:13.

MPUNGA YA PA BUAYI IDI NAYI BANTU BAKADI BASHINDAME

4. Ndukonko kayi ludi bena Kristo bakadi bamonamone malu mua kudiebeja? Bua tshinyi?

4 Biwikala ukadi mumanye malu a bungi bu muudi muntu mukole, udi ne bua kudiela lukonko lua mushinga mukole elu: ‘Ntshinyi tshindi mua kuenza ne muoyo wanyi mpindieu bu muntshidi ne ndambu wa makanda a mubidi?’ Bu muudi muena Kristo ukadi mumonamone malu, udi ne mpunga ya bungi idi bantu bakuabu kabayi nayi. Udi mua kulondela bansonga malu audi mulongele kudi Yehowa. Udi mua kukolesha bakuabu paudi ubalondela malu audi mupete mu dienzela Nzambi mudimu. Mukalenge Davidi wakasambila bua kupeta mpunga ya yeye kuenza nunku. Wakafunda ne: ‘Nzambi, wewe wakunyisha ku buana buanyi too ne mpindieu. Nzambi, kundekedi nansha, too ne ku bununu buanyi ne pangikala ne mvia; kundekedi too ne pangambila ba mu tshikondo tshialua bua tshianza tshiebe tshikole, ne pangambila badi bandonda kunyima bua bukole buebe.’Mus. 71:17, 18.

5. Mmunyi mudi bena Kristo bakadi bakulumpe mua kulondela bakuabu malu akadibu balonge?

5 Mmunyi muudi mua kuleja meji audi mupete mu bungi bua bidimu biukadi muenze? Kuenaku mua kubikila batendeledi ba Nzambi batshidi bansonga ku nzubu kuebe bua kubakankamija anyi? Kuenaku mua kubalomba bua kuyisha nabu ne kubaleja disanka diudi mupete mu dienzela Yehowa mudimu anyi? Elihu, muntu uvua ne muoyo kale wakamba ne: muntu “wa matuku a bungi udi ne bua kuakula, ne bena bidimu bivule badi ne bua kuyisha bantu meji.” (Yobo 32:7) Mupostolo Paulo wakalomba bakaji bena Kristo bakulumpe bua kukankamija bakuabu mu mêyi ne mu bienzedi. Wakafunda ne: ‘Bakaji bakulumpe bikale balongeshi ba malu mimpe.’Tito 2:3.

ENZA MUDIMU NE MALU AUKADI MUMANYE BUA KUAMBULUISHA BAKUABU

6. Bua tshinyi bena Kristo bakadi bamonamone malu kabena ne bua kupepeja dimanya didibu nadi?

6 Biwikala muena Kristo ukadi mumonamone malu, udi ne dimanya dia bungi. Ela meji bua malu audi umvua mpindieu auvua kuyi mumanye mu bidimu 30 anyi 40 bishale. Udi mua kutumikila bimpe mêyi manene a mu Bible mu nsombelu webe. Kakuyi mpata, udi ne mushindu wa kulenga mioyo ya bakuabu ku diambuluisha dia bulelela bua mu Bible. Biwikala mukulu, udi mumanye mua kuambuluisha bena Kristo bakuabu badi basua kusesuka mu njila. (Gal. 6:1) Pamuapa udi mumanye mua kulombola midimu ya mu tshisumbu, bibambalu bia mu mpuilu ne mpungilu peshi dibaka dia Nzubu ya Bukalenge. Udi mua kuikala mumanye mua kuambuluisha baminganga bua kuenza mudimu ne mishindu mikuabu ya luondapu bua kuepuka diedibua dia mashi. Nansha wewe muikale utshidi umanyinaku bulelela, udi mumanye malu a mushinga a mu nsombelu. Tshilejilu, biwikala mukoleshe bana, udi ne bua kuikala mupete meji adi makuambuluishe bua kubakolesha. Bena Kristo bakulumpe badi bushuwa mpokolo munene wa dikankamija bua bantu ba Yehowa padibu babalongesha, babalombola ne bakolesha bena Kristo nabu balume ne bakaji.Bala Yobo 12:12.

7. Bena Kristo bakulumpe badi mua kulongesha bansonga malu kayi a mushinga?

7 Mmunyi muudi mua kukuata mudimu bimpe  menemene ne dimanya diebe? Pamuapa udi mua kuleja bansonga mua kutuadija malonga a Bible ne mua kualombola. Biwikala muanetu wa bakaji, kuenaku mua kuleja bansongakaji bakadi mu mabaka mua kutungunukabu ne kuenza midimu ya mu nyuma padibu eku bakolesha bana anyi? Biwikala muanetu wa balume, kuenaku mua kulongesha bena Kristo batshidi bansonga mua kuenza miyuki ne musangelu ne bua kuikala bamanyishi bimpe ba lumu luimpe anyi? Udiku mua kubaleja mua kukumbula bena Kristo bakadi bakulakaje bua kubakankamija mu nyuma anyi? Nansha biwikala kutshiyi ne makanda a mubidi makumbane, udi ne mpunga mimpe ya kulongesha bansonga. Dîyi dia Nzambi didi diamba ne: ‘Butumbi bua bansongalume mbukole buabu, bulengele bua bantu banunu budi mutu mutoke tòò.’Nsu. 20:29.

KUENZA MUDIMU MUABA UDI DIJINGA DINENE

8. Ntshinyi tshivua mupostolo Paulo muenze pakavuaye mushindame?

8 Mupostolo Paulo wakenza mudimu ne dimanya dionso divuaye nadi bua kuenzela Nzambi mudimu pakavuaye mushindame. Tshikondo tshivuabu bamupatule mu buloko ku Lomo pamuapa mu tshidimu tshia 61, ukavua mutantamene bidimu bia ntatu mu mudimu wa bumisionere ne uvua mua kusombela mu Lomo bua kuyisha lumu luimpe. (2 Kol. 11:23-27) Kakuyi mpata, bena Kristo ba mu tshimenga tshinene atshi bavua mua kutungunuka ne kuanyisha diambuluisha diende. Kadi Paulo uvua mumanye ne: kuvua dijinga dinene miaba mikuabu. Wakenza kabidi mudimu wa bumisionere ne Timote ne Tito, kuyabu ku Efeso pashishe ku Kuleta ne pamuapa ku Makedoniya. (1 Tim. 1:3; Tito 1:5) Katuena bamanye ni uvua muye mu Espanye, kadi uvua ne dijinga dia kuyamu.Lomo 15:24, 28.

9. Ndîba kayi divua Petelo mua kuikala muye kuenza mudimu muaba uvua dijinga dinene? (Tangila tshimfuanyi tshia ntuadijilu.)

9 Mupostolo Petelo uvua mua kuikala ne bidimu bipite pa 50 pakayaye muaba uvua dijinga dinene. Bua tshinyi bivua mua kuikala nanku? Bualu bikalaye uvua ne bidimu bia muomumue ne Yezu peshi mumupitshile kakese, uvua ne bua kuikala ne bidimu bitue ku 50 pavuaye mupetangane ne bapostolo bakuabu mu Yelushalema mu 49. (Bien. 15:7) Matuku makese panyima pa Petelo bamane kupetangana ne bapostolo abu, wakaya kusombela mu Babilona pamuapa bua kuyisha bena Yuda ba bungi bavua mu tshimenga atshi. (Gal. 2:9) Uvua musombelamu pakafundaye mukanda wende wa kumpala ku bukole bua nyuma muimpe mu 62. (1 Pet. 5:13) Kusombela mu ditunga dienyi kakutu kupepele to, kadi Petelo kavua muenze bua bidimu bia bungi bikavuaye nabi bimupangishe disanka dia kuenzela Yehowa mudimu ne muoyo mujima to.

10, 11. Londa bualu bua muntu uvua muye kuyisha muaba uvuabu dijinga dikole ne bamanyishi pakavuaye ne bidimu bia bungi.

10 Lelu, bena Kristo ba bungi bakadi ne bidimu mu 50 anyi kupita apu mbamone ne: nsombelu wabu mmushintuluke, kabidi ne: badi mua kuenzela Yehowa mudimu mu mishindu mikuabu mipiamipia. Bamue mbaye miaba idibu dijinga dikole ne bamanyishi. Tshilejilu, Robert udi wamba ne: “Pamvua meme ne mukajanyi ne bidimu 50 ne pa mutu, tuakajingulula mpunga mimpe itutshivua nayi. Muanetu wa balume umuepele utuvua nende ukavua mumbuke kumbelu, ne katutshivua ne baledi bakulakaje bavua bakengela kutabalela to, ne tuvua bapete bumpianyi bukese. Ngakamona ne: tuetu bapane nzubu wetu, tuvua mua kukumbana bua kufuta nzubu ne kudiambuluisha too ne pamvua mpeta makuta anyi a pansio. Tuakumvua ne: mu Bolivie, bantu bavua bitaba bua kulonga Bible bavua ba bungi, kadi muaba au bintu bivua mushinga mukese. Nunku tuakangata dipangadika dia kuya. Kabivua bipepele bua kuibidilangana ne muaba mupiamupia au to. Malu onso avua mashilangane ne atuvua bibidilangane nawu mu Amérique wa ku Nord. Kadi malu atuvua benze akapatula bipeta bimpe.”

11 Robert udi usakidila ne: “Nsombelu wetu mujima mpindieu mmuimanyine pa midimu ya mu tshisumbu. Bamue bantu batuvua balongeshe Bible bakadi batambule. Bena mu dîku kampanda batuvua balongeshe Bible bavua ne dimona dikese dia bintu bia ku mubidi ne bavua basombele mu musoko uvua tanta wa kilometre ya bungi.  Kadi lumingu luonso, bena mu dîku adi bavua benza luendu lule bua kulua kubuela mu bisangilu mu tshimenga. Udiku mua kufuanyikija disanka dituvua nadi patuakamona dîku edi diya kumpala, ne muana wa balume uvua mukulumpe ku bonso ulua mpanda-njila anyi?”

KUDI DIJINGA MU TERITWARE YA MIAKULU MIENYI

12, 13. Londa bualu bua muanetu uvua mutuadije kuenzela Yehowa mudimu panyima pa yeye mumane kuangata pansio.

12 Bilejilu bia bena Kristo netu bakadi bashindame bidi mua kuambuluisha bena mu bisumbu ne tusumbu tua miakulu mienyi bikole. Bidi mua kuikala bisankisha bua kuenza mudimu mu teritware wa nunku. Tshilejilu, Brian udi wamba ne: “Meme ne mukajanyi tuakapeta nsombelu muimpe pangakapeta pansio ne bidimu 65 bilondeshile mikenji ya mu Grande-Bretagne. Bana betu bakavua bakole ne bumbuke kumbelu, ne bivua bikole bua kupeta bantu batuvua mua kulongesha Bible. Pashishe, ngakapetangana ne nsonga kampanda muena Chine uvua wenza makebulula mu iniversite kampanda. Wakitaba dibikila bua kulua mu bisangilu, meme kutuadija kulonga nende Bible. Panyima pa mbingu mikese, wakatuadija kulua ne mulongi wabu wa mu Chine. Mbingu ibidi pashishe, wakalua ne muisatu ne pashishe muinayi.

13 “Pakalomba mulongi muitanu bua kulonga Bible, ngakela meji ne: ‘Nansha munkadi ne bidimu 65, kabiena biumvuija ne: ndi ne bua kuangata pansio mu mudimu wa Yehowa to.’ Nunku, ngakakonka mukajanyi uvua muakunyanyi ku bidimu bibidi bikalaye uvua musue kulonga tshiena Chine. Tuvua tulongela muakulu eu mu bande. Kukadi mpindieu bidimu 10. Kuyisha mu teritware udibu bakula muakulu muenyi kuvua kuenze bua tudiumvue kabidi anu bu bansonga. Too ne lelu, tudi balonge Bible ne bantu 112 ba mu Chine. Ba bungi ba kudibu badi babuela mu bisangilu. Tudi tuenza mudimu wa bumpanda-njila ne umue wa kudibu.”

Udi mua kuikala kuyi muanji kukola bikole menemene bua kuvudija mudimu webe wa kuyisha (Tangila tshikoso tshia 12 ne 13)

ENZA TSHIUDI MUKUMBANE BUA KUENZA NE DISANKA

14. Bena Kristo bakadi bashindame badi mua kusanka bua bualu kayi? Mmunyi mudi tshilejilu tshia Paulo tshibakankamija?

14 Nansha mudi bena Kristo ba bungi badi ne bidimu mu 50 bapete mpunga mimpe ya kuenza malu mapiamapia mu mudimu wa Yehowa, ki mbonso  badi mua kuenza nanku to. Bamue ba kudibu kabena ne makanda a mubidi makumbane to, ne bakuabu badi balama baledi babu bakadi bakulakaje peshi badi ne bujitu bua kukolesha bana. Ikala ne disanka bua kumanya ne: Yehowa udi wanyisha malu onso audi wenza mu mudimu wende. Nunku, pamutu pa kunyingalala bua biudi kuyi mua kuenza, sanka bua biudi mua kuenza. Tuangate tshilejilu tshia mupostolo Paulo. Munkatshi mua bidimu bia bungi, uvua mu buloko kayi ne mushindu wa kutungunuka ne ngendu yende ya bumisionere. Kadi dîba dionso divua bantu balua kumutangila, uvua ubambila malu a mu Mifundu ne ubakolesha mu ditabuja.Bien. 28:16, 30, 31.

15. Bua tshinyi tudi ne bua kuangata bena Kristo bakulumpe ne mushinga wa bungi?

15 Yehowa udi kabidi wanyisha malu adi bakadi ne bidimu bia bungi benza mu mudimu wende. Nansha muvua Solomo muleje ne: matuku mabi adi bukole bua mubidi bukepela ki ntshikondo tshimpe, Yehowa udi wangata ne mushinga malu adi bena Kristo badi ne bidimu bia bungi aba benza bua kumutumbisha. (Luka 21:2-4) Bena mu bisumbu badi banyisha bilejilu bia lulamatu bia batendeledi ba Yehowa bakadi benze bidimu bia bungi badi munkatshi muabu.

16. Ndiakalenga kayi divua Ana ukavua mukulakaje kayi pamuapa mua kuikala mupete? Kadi uvua mua ne mpunga wa kuenza tshinyi bua kutendelela Nzambi?

16 Bible udi uleja ne: Ana ukavua mukaji mukulumpe wakatungunuka ne kutumbisha Yehowa ne lulamatu mu bukulakaje buende. Uvua mukaji mukamba ne uvua ne bidimu 84 pavuabu balele Yezu. Bidi bimueneka ne: kavua mushale ne muoyo bidimu bia bungi bua kuluaye muyidi wa Yezu, kuedibua manyi a nyuma muimpe peshi kuyisha lumu luimpe lua Bukalenge to. Kadi Ana uvua musanke bua kuenza tshivuaye mukumbane bua kuenza. “Kavua upangika ku ntempelo, utendelela Nzambi butuku ne munya.” (Luka 2:36, 37) Pavua muakuidi ulambula musenga ku ntempelo mu dinda ne dilolo dionso, Ana uvua munkatshi mua bantu ba bungi bavua badisangisha mu lubanza lua ntempelo benza masambila munda munda pamuapa munkatshi mua minite 30. Pakamonaye Yezu utshivua muana, wakatuadija ‘kuambila bantu bonso bavua bindile dipikudibua dia Yelushalema bualu bua muana au.’Luka 2:38.

17. Mmunyi mutudi mua kuambuluisha bena Kristo bakulakaje ne badi kabayi ne makanda a mubidi bua kuenzabu pabu malu a mu ntendelelu mulelela?

17 Lelu, tudi ne bua kuikala badiakaje bua kuambuluisha bena Kristo bakulakaje peshi badi kabayi ne makanda a mubidi mimpe. Bamue badi basue ne muoyo mujima bua kubuela mu bisangilu bia tshisumbu peshi mu mpuilu ne mu mpungilu badi mua kuikala kabayi bakumbane bua kuenza nunku. Mu imue miaba, bisumbu bitu bilongolola bua bakulakaje ba nunku bikale batelejila bisangilu ku telephone. Mu miaba mikuabu, bidi mua kuikala bikole bua kuenza nunku. Nansha nanku, bena Kristo badi kabayi ne mushindu wa kubuela mu bisangilu badi mua kutua ntendelelu mulelela nyama ku mikolo. Tshilejilu, masambila adibu benza adi ambuluisha bua tshisumbu tshia bena Kristo kuyatshi kumpala.Bala Musambu wa 92:13, 14.

18, 19. a) Bua tshinyi bena Kristo bakulumpe kabena mua kumona mudibu dikankamija kudi bakuabu? b) Nnganyi udi mua kutumikila mubelu wa ne: “Uvuluke Mufuki webe”?

18 Bena Kristo bakulakaje kabena pamuapa mua kumona mudibu dikankamija kudi bakuabu to. Tshilejilu, nansha muvua Ana ne lulamatu mu bidimu bionso bivuaye ku ntempelo, kavua pamuapa mumanye ne: bidimu nkama ya bungi pashishe, tshilejilu tshiende tshivua mua kutungunuka ne kukankamija bantu bakuabu to. Bavua bafunde mu Bible bua dinanga divua Ana nadi kudi Yehowa. Kakuyi mpata, dinanga diebe kudi Nzambi ndifunda mu mioyo ya bena Kristo nebe. Mbulelela padi dîyi dia Nzambi diamba ne: ‘Nsuki mitoke tòò idi tshifulu tshia butumbi, nebatshipete mu njila wa buakane.’Nsu. 16:31.

19 Tuetu bonso tutu ne malu atutu katuyi mua kukumbana mua kuenza mu mudimu wa Yehowa. Kadi bonso ba kutudi badi ne bukole ne makanda badi ne bua kuangata ne mushinga mêyi mafundisha ku nyuma wa Nzambi aa: ‘Uvuluke Mufuki webe padi matuku mabi kaayi manji kulua.’Muam. 12:1.