“Bu muikala malu mabi enda avulangana, dinanga dia ba bungi nedikepe.”—MAT. 24:12.

MISAMBU: 60, 135

1, 2. a) Mêyi a Yezu adi mu Matayi 24:12 avua atangila tshiakumpala banganyi? b) Mmunyi mudi mukanda wa Bienzedi uleja ne: bena Kristo ba kumpala ba bungi bavua balame dinanga diabu dikole? (Tangila tshimfuanyi tshia ntuadijilu tshia tshiena-bualu.)

PAVUA Yezu pa buloba, wakaleja muvua bantu mua kujingulula ‘nshikidilu wa ndongoluelu wa malu eu.’ Mu malu avuaye mutele, wakamba ne: “Dinanga dia ba bungi nedikepe.” (Mat. 24:3, 12) Bena Yuda ba mu bidimu lukama bia kumpala bavua bamba muvuabu bantu ba Nzambi, kadi eku balekela dinanga diabu bua Nzambi dikepela.

2 Kadi bena Kristo ba bungi tshikondo atshi bavua mushindu mukuabu. Bavua bayisha “lumu luimpe lua Kristo” ne tshisumi ne baleja muvuabu banange Nzambi, banange bena Kristo nabu, ne banange too ne bantu bavua kabayi banji kumanya bulelela. Bena Kristo aba bakalama dinanga diabu bua Nzambi dikole. (Bien. 2:44-47; 5:42) Kadi bia dibungama, kuvua bamue bena Kristo ba kumpala bavua balekele dinanga diabu dikepela. Bua tshinyi tudi tuamba nanku?

3. Ntshinyi tshivua mua kuikala tshienze bua dinanga dia bamue bena Kristo dikepele?

 3 Yezu wakambila bena Kristo ba kumpala bavua mu Efeso ne: “Udi mulekele dinanga diuvua nadi kumpala.” (Buak. 2:4) Bivua mua kuikala ne: bena Kristo ba mu Efeso bavua mua kuikala banyangibue kudi bantu bavua babanyunguluke bavua basue anu kudisankisha. (Ef. 2:2, 3) Efeso uvua tshimenga tshia bubanji tshivua benamu baditatshisha bikole bua kuikala ne nsombelu mulenga ne bintu bia ku mubidi. Bantu ba bungi ba mu Efeso bavua kabidi bena tshiendenda ne kabavua batumikila mikenji ya Nzambi to. Bavua baditatshisha bikole anu bua kudisankisha pamutu pa kunanga Nzambi ne bantu nabu kakuyi lubombo.

4. a) Mmunyi mudi dinanga dikepele matuku etu aa? b) Mmu nsombelu kayi isatu mutudi mua kulama dinanga dietu dikole?

4 Mêyi a Yezu adi atangila dikepela dia dinanga adi akumbanyina kabidi matuku etu aa. Lelu dinanga dia bantu bua Nzambi didi dienda anu dikepela. Pamutu pa kutekemena bua Nzambi ajikije ntatu pa buloba, bantu miliyo ya bungi badi batekemena kudi malongolodi a bantu. Dinanga diabu didi anu dienda dikepela. Nansha dinanga dia batendeledi ba Yehowa didi mua kukepela anu muvuabi bienzeke mu tshisumbu tshia mu Efeso wa kale. Nunku tukonkonone mutudi mua kulama dinanga dietu dikole mu nsombelu isatu eyi: 1) kunanga Yehowa, 2) kunanga bulelela bua mu Bible, ne 3) kunanga bena Kristo netu.

KUNANGA YEHOWA

5. Bua tshinyi tudi ne bua kunanga Nzambi?

5 Nnganyi utudi ne bua kunanga bikole? Yezu wakamba ne: “‘Udi ne bua kunanga Yehowa Nzambi webe ne muoyo webe wonso ne anyima webe yonso ne lungenyi luebe luonso.’ Eu ke mukenji munene ne wa kumpala.” (Mat. 22:37, 38) Dinanga dietu bua Nzambi didi dituambuluisha bua kutumikila mêyi ende, kunanukila, ne kukina tshidi tshibi. (Bala Misambu 97:10.) Kadi Satana ne ndongoluelu wende badi bakeba kutekesha ne kujimija dinanga dietu bua Nzambi.

6. Ntshinyi tshitu tshienzeka patu bantu bajimija dinanga diabu bua Nzambi?

6 Bena panu badi ne mmuenenu mubi wa dinanga. Pamutu pa bantu ba bungi kunanga Nzambi, bobu badi “badinangi.” (2 Tim. 3:2) Badi bimanyina pa “majinga a mubidi, majinga a mêsu, ne didileja bua bintu bia mu nsombelu.” (1 Yone 2:16) Mupostolo Paulo wakadimuija bua tshidi mua kutuenzekela tuetu tudisankisha kumpala. Wakamba ne: “Kuteka meji ku malu a mubidi kudi kumvuija lufu.” Bua tshinyi? Bualu bantu batu benza nunku batu bushuwa balua baluishi ba Nzambi. (Lomo 8:6, 7) Bantu badi bimanyina pa dikeba dia makuta anyi pa dikumbaja majinga abu a tshiendenda batu ndekelu wa bionso bedibua mâyi ku makasa bibi.—1 Kol. 6:18; 1 Tim. 6:9, 10.

7. Nngenyi kayi mibi idi mua kunyanga bena Kristo lelu?

7 Bantu ba bungi badi kabayi bitabuja Nzambi, ne badi kabayi batshiuka malu a Nzambi, ne badi bitabuja ne: bintu mbidienzekele badi bajinga kuitabijija bakuabu bua kubenga kunanga Nzambi anyi kubenga kuitaba ne: udiku. Badi benza bua bimueneke bu ne: anu muntu udi kayi ne lungenyi anyi kayi mumanye mukanda ke udi witaba ne: Mufuki udiku. Kabidi, bantu ba bungi badi banemeka bena sianse bikole kupita Mufuki. (Lomo 1:25) Ngenyi ya buena eyi idi mua kunyanga too ne muena Kristo. Malanda etu ne Yehowa adi mua kuteketa, ne dinanga dietu dikepela.—Eb. 3:12.

8. a) Nnsombelu kayi idi mua kutekesha bantu ba Yehowa mu mikolo? b) Mmunyi mudi Misambu 136 mua kutukolesha?

8 Bu mutudi mu ndongoluelu mubi wa Satana, kudi malu a bungi adi mua kututekesha  imue misangu. (1 Yone 5:19) Kadi tuetu badilekelele tuteketa mu mikolo bikole, ditabuja dietu didi mua kuteketa, ne dinanga dietu bua Nzambi didi mua kukepela. Tshilejilu, tudi mua kupeta ntatu bualu tudi tuenda tukulakaja, tudi tusamakana, anyi bualu katuena ne makuta. Peshi tudi mua kubungama bualu katuena ne mushindu wa kuenza amue malu mutuvua basue to. Tudi mua kuteketa mu mikolo bua mudi amue malu a mu nsombelu kaayi mende mutuvua batekemene to. Nansha tuetu batuilangane ne ntatu kayi, katuena ne bua kumona ne: Yehowa mmutulekele nansha. Elabi meji bua mêyi adi akolesha aa adi mu Misambu 136:23 a ne: ‘Yeye wakatuvuluka patuakadi bantu bapuekele, bua luse luende ludi lujalame tshiendelele.’ Tudi batuishibue ne: Yehowa udi uteleja “kutendekena” kuetu ne neatuandamune.—Mis. 116:1; 136:24-26.

9. Ntshinyi tshivua tshipesha Paulo bukole bua kulama dinanga diende bua Nzambi dikole?

9 Mupostolo Paulo uvua muena mudimu wa Nzambi uvua wela meji bikole bua muvua Yehowa umukuatshisha, ne bualu ebu buvua bumuambuluisha bua kushala ne bukole. Wakafunda ne: “Yehowa mmuambuluishi wanyi; tshiakutshina nansha. Muntu udi mua kungenzela tshinyi?” (Eb. 13:6) Dieyemena divua nadi Paulo kudi Yehowa diakamuambuluisha bua kupita bimpe ne ntatu ya mu nsombelu. Pavua Paulo mu nsombelu mikole, kakajimija dieyemena diende kudi Yehowa to. Nansha pavuaye mu buloko, wakambuluisha bena Kristo nende mu difundila bisumbu mikanda ya kubakankamija nayi. (Ef. 4:1; Filip. 1:7; Filem. 1) Nansha pavua Paulo utuilangana ne ntatu ya mushindu kayi, uvua anu ulama dinanga diende bua Yehowa dikole. Uvua mueyemene ‘Nzambi wa busambi buonso, udi utusamba mu makenga etu onso.’ (2 Kol. 1:3, 4) Mmunyi mutudi mua kuidikija Paulo?

Leja muudi munange Yehowa (Tangila tshikoso tshia 10)

10. Mmunyi mutudi mua kulama dinanga dietu bua Yehowa dikole?

10 Paulo wakaleja mushindu umue utudi mua kulama dinanga dietu bua Nzambi dikole pakafundaye ne: “Nusambile misangu yonso.” Wakalua kufunda kabidi ne: “Nunanukile mu disambila.” (1 Tes. 5:17; Lomo 12:12) Bua tshinyi disambila didi ditusemeja pabuipi ne Nzambi? Patudi tusambila, tudi tuyukila ne Yehowa. Bualu ebu budi butuambuluisha bua kuikala mu malanda mimpe nende. (Mis. 86:3) Patudi tukuatshila Tatuetu wa mu diulu malu adi munda muetu ne mutudi tudiumvua, tudi tusemena pabuipi nende menemene. (Mis. 65:2) Kabidi, dinanga dietu bua Yehowa didi dikola patudi tumona mudiye wandamuna masambila etu. Tudi bashindike ne: ‘Yehowa udi pabuipi ne bonso badi bamubikila.’ (Mis. 145:18) Dieyemena dietu mu dinanga dia Yehowa ne dikuatshisha diende nebituambuluishe bua kupita ne ntatu kayi yonso itudi mua kutuilangana nayi lelu ne mu matuku atshilualua.

KUNANGA BULELELA BUA MU BIBLE

11, 12. Mmunyi mutudi mua kuvudija dinanga dietu bua bulelela bua mu Bible?

11 Bu mutudi bena Kristo, tudi banange bulelela. Mu Dîyi dia Nzambi ke mutudi tupetela bulelela. Yezu wakambila Tatuende ne: “Dîyi diebe mbulelela.” (Yone 17:17) Bua kunanga bulelela bua mu Bible, tudi ne bua kumanya malu adi mu Bible. (Kolos. 1:10) Kadi ki nkujike to. Mona mudi mufundi wa Misambu 119 utuambuluisha bua kumvua tshitudi ne bua kuenza. (Bala Misambu 119:97-100.) Dituku dijima, tudi ne bua kuelangana meji a malu atudi tubala mu Bible bikole. Patudi tuelangana meji a malu malenga atudi tupeta patudi tutumikila bulelela bua mu Bible mu nsombelu wetu, netubunange bikole menemene.

12 Mufundi wa Misambu wakamba kabidi ne: ‘Mona mudi mêyi ebe mashemakane pandi  ngalabula, mapite buitshi kushemakana mukana muanyi!’ (Mis. 119:103) Mikanda idi yumvuija malu a mu Bible idi bulongolodi bua Nzambi bupatula idi bu biakudia bishême. Patudi tudia biakudia bitutu banange, tudi tubikebela dîba dia kubidia bimpe. Bia muomumue, tudi basue kulonga Bible kumulongelamu. Nunku netuanyishe bushuwa ‘mêyi a bulelela adi asankisha,’ ne nebikale bipepele bua kuvuluka bitudi tubala ne netuenze nabi mudimu bua kuambuluisha bakuabu.—Muam. 12:10.

13. Ntshinyi tshivua tshiambuluishe Yelemiya bua kunanga mêyi a Nzambi? Mmunyi muvua bulelela ebu bumuambuluishe?

13 Muprofete Yelemiya uvua munange mêyi a Nzambi. Wakamba ne: ‘Ngakasangana mêyi ebe, ngakaadia; mêyi ebe akadi kundi bu disanka ne akasankisha mutshima wanyi; bualu bua badi bambikila ku dîna diebe, wewe Yehowa, Nzambi wa misumba.’ (Yel. 15:16) Yelemiya uvua welangana meji a mêyi mimpe a Nzambi bikole, ne uvua muanange. Uvua ne disanka dia kuikala muleji mpala wa Yehowa ne dia kumanyisha mukenji wende. Tuetu banange bulelela bua mu Bible, netujingulule mutudi ne diakalenga dia pa buadi dia kuikala Bantemu ba Yehowa ne dia kuyisha Bukalenge mu matuku a ku nshikidilu aa.

Leja muudi munange bulelela bua mu Bible (Tangila tshikoso tshia 14)

14. Ntshinyi tshikuabu tshitudi mua kuenza bua kukolesha dinanga dietu bua bulelela bua mu Bible?

14 Ntshinyi tshikuabu tshiatuambuluisha bua kukolesha dinanga dietu bua bulelela bua mu Bible? Tudi ne bua kuikala ne tshibidilu tshia kubuela mu bisangilu bietu bionso mudi Yehowa utulongeshila. Dilonga dia Bible ku diambuluisha dia Tshibumba tshia Nsentedi lumingu luonso ke umue wa ku mishindu minene itudi tulongeshibua. Tuetu basue bua tshisangilu etshi tshituambuluishe bikole, tudi ne bua kudilongolola kumpala kua dîba. Tshilejilu, tudi mua kubala mvese yonso idibu bafile. Lelu, ba bungi badi mua kubala Tshibumba tshia Nsentedi anyi kutshiambuila mu tuamu tuabu bipepele bualu tshidiku mu miakulu ya bungi mu site wetu wa jw.org ne mu programe wa JW Library. Imue mishindu ya bibejibeji bia mu tuamu idi yambuluisha bua kupeta mvese idibu bafile ne  lukasa. Kadi tudi tulonga tshiena-bualu tshionso patudi tubala mvese ne ntema ne tuelelanganapu meji bikole, nunku dinanga dietu bua bulelela bua mu Bible didi dikola.—Bala Misambu 1:2.

KUNANGA BENA KRISTO NETU

15, 16. a) Bilondeshile Yone 13:34, 35, Yezu udi utulomba bua kuenza tshinyi? b) Mmunyi mudi kunanga Nzambi ne Bible kusuikakaja ku kunanga bena Kristo netu?

15 Butuku bua ndekelu bua Yezu pa buloba, wakambila bayidi bende ne: “Ndi nnupesha mukenji mupiamupia ne: Nunangangane; anu bu mundi mununange, nuenu penu nunangangane. Bua bualu ebu bantu bonso nebamanye ne: nudi bayidi banyi, binuikala ne dinanga munkatshi muenu.”—Yone 13:34, 35.

16 Kunanga bana betu ba balume ne ba bakaji nkusuikakaja ku dinanga Yehowa. Tuetu katuyi banange Nzambi, katuena mua kunanga bena Kristo netu nansha. Kabidi, tuetu katuyi banange bena Kristo netu, katuena mua kunanga Nzambi to. Mupostolo Yone wakafunda ne: “Muntu udi kayi munange muanabu udiye mumone, kena mua kunanga Nzambi udiye kayi mumone.” (1 Yone 4:20) Dinanga ditudi nadi bua Yehowa ne bena Kristo netu ndisuikakaja kabidi ku dinanga Bible. Bua tshinyi? Bualu tuetu banange malu atudi tulonga mu Bible, netujinge kutumikila mêyi adimu bua kunanga Nzambi ne bena Kristo netu.—1 Pet. 1:22; 1 Yone 4:21.

Leja muudi munange bena Kristo nebe (Tangila tshikoso tshia 17)

17. Mmu imue mishindu kayi mutudi mua kuleja dinanga?

17 Bala 1 Tesalonike 4:9, 10. Ngimue mishindu kayi itudi mua kuleja mutudi banange bena mu tshisumbu tshietu? Muanetu wa balume anyi wa bakaji ukadi mukulakaje udi mua kuikala dijinga ne diambuluisha bua kuya mu bisangilu. Mukaji mukamba kampanda udi mua kuikala dijinga ne kulongolola tshintu kampanda mu nzubu muende. (Yak. 1:27) Tudi ne bua kutabalela muena Kristo netu mulume anyi mukaji udi mutekete mu mikolo, muikale ne dibungama, anyi muikale ne ntatu mikuabu, kumukankamija ne kumusamba. (Nsu. 12:25; Kolos. 4:11) Tudi tuleja mutudi banange “bana betu mu ditabuja” mu mêyi ne mu bienzedi.—Gal. 6:10.

18. Ntshinyi tshiatuambuluisha bua kujikija bilumbu ne bena Kristo netu?

18 Bible ukavua muambe ne: mu “matuku a ku nshikidilu” wa ndongoluelu mubi wa malu eu, bantu ba bungi bavua ne bua kuikala badinangi ne bena lukuka. (2 Tim. 3:1, 2) Bu mutudi bena Kristo, tudi ne bua kudienzeja bikole bua kutungunuka ne kunanga Yehowa, Dîyi diende, ne bena Kristo netu. Mutudi bapange bupuangane, imue misangu tudi mua kubenga kupetangana ne bena Kristo netu mu tumalu tukese. Kadi bu mutudi banangangane, netudienzeje bua kujikija bilumbu bionso ne bulenga ne pa lukasa. (Ef. 4:32; Kolos. 3:14) Katulekedi nansha kakese dinanga dietu dikepela! Kadi tutungunuke ne kunanga Yehowa, Dîyi diende, ne bena Kristo netu bikole.