Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

“Mulumbuluishi wa buloba buonso” utu anu wenza malu makane

“Mulumbuluishi wa buloba buonso” utu anu wenza malu makane

‘Yeye udi Dibue; mudimu wende wonso udi muakane bualu bua njila yende yonso idi milulame.’—DUTELONOME 32:4.

MISAMBU: 112, 89

1. Mmunyi muvua Abalahama muleje ne: uvua mueyemene kulumbulula kuakane kua Yehowa? (Tangila tshimfuanyi tshia ntuadijilu tshia tshiena-bualu.)

“MULUMBULUISHI wa buloba buonso katu wenza bimpe anyi?” (Genese 18:25) Abalahama muntu wa lulamatu kakela lukonko elu bualu uvua welakana to. Kadi lukonko luende luakaleja muvuaye mutuishibue ne: Yehowa uvua ne bua kulumbuluisha tshimenga tshia Sodoma ne tshia Amola ne kulumbulula kuakane. Uvua mutuishibue ne: Yehowa kavua ne “bua kushipa bantu bakane ne bantu babi popamue” nansha. Ke tshiakasaka Abalahama bua kuamba ne: ‘bualu ebu kabuikadi kuudi’ to. Panyima pa matuku, Yehowa wakadiamba nkayende ne: ‘Yeye udi Dibue; mudimu wende wonso udi muakane, bualu bua njila yende yonso idi milulame: Nzambi wa kalolo udi kayi ne bubi, udi ne malu makane a bushuwa.’—Dutelonome 31:19; 32:4.

2. Bua tshinyi Yehowa kena mua kuenza malu adi kaayi makane?

2 Bua tshinyi Abalahama uvua mutuishibue ne: Yehowa utu anu wenza malu adi makane? Bualu Yehowa udi tshilejilu tshitambe  buimpe tshia buakane ne tshia kulumbulula kuakane. Bulelela, muaku “buakane” ne tshiambilu tshia ne: “kulumbulula kuakane” bitu misangu ya bungi bienda pamue mu mifundu ya tshiena Ebelu bualu bidi ne diumvuija dia muomumue. Nunku bu mudi mikenji ya Yehowa miakane misangu yonso, nealumbuluishe anu malu bimpe menemene. Bible udi wamba ne: “Yeye udi unanga buakane ne kulumbulula kuakane.”—Misambu 33:5.

3. Fila tshilejilu tshia dipanga kulumbulula kuakane didiku lelu pa buloba?

3 Bidi bitukolesha patudi tumanye ne: Yehowa utu misangu yonso muakane. Kadi buloba lelu mbuwule tente ne dipanga kulumbulula kuakane. Tshilejilu, badi bakuata bantu ne babela mu buloko bua malu mabi avuabu kabayi benze. Mateta a ADN avuabu babenze akaleja ne: bamue kabavua bamanye bualu to, kadi pabu bamane kuenza bidimu bia bungi mu buloko. Kukuata bantu mushindu eu kutu kufikisha munda ne kuenza tshiji. Kadi kudi mushindu mukuabu wa kutatshisha muntu kayi mumanye bualu udi wowu mene mua kuikala mukole bua kutantamena. Mmushindu kayi au?

PADIBU KABAYI BATUENZELA MALU MAKANE MU TSHISUMBU

4. Mmunyi mudi ditabuja dia muena Kristo mua kutetshibua?

4 Bena Kristo mbamanye ne: badi mua kubenzela amue malu mabi pambelu pa tshisumbu tshia bena Kristo. Kadi ditabuja dietu didi mua kutetshibua tuetu bamone anyi batuenzele bualu kampanda budi bumueneka kabuyi buakane mu tshisumbu. Bualu ebu buobu buenzeke, ntshinyi tshiwenza? Neulenduke anyi?

5. Bua tshinyi kabiena ne bua kutukemesha tuetu bamone anyi batuenzele malu adi kaayi makane mu tshisumbu?

5 Tuetu bonso tudi bapange bupuangane ne tutu tuenza bilema, ke bualu kayi mu tshisumbu muntu udi mua kutuenzela bualu bubi katuyi ne tshitudi benze anyi tuetu bine tudi mua kuenzela muntu mukuabu bualu bubi kayi ne tshidiye muenze. (1 Yone 1:8) Nansha mutubi kabiyi bitamba kuenzeka nunku, bena Kristo ba lulamatu kabatu bakema anyi balenduka padi malu a nunku enzeka to. Yehowa mmutupeshe mibelu mimpe mu Bible idi ituambuluisha bua kushala ne lulamatu nansha bena Kristo netu batuenzele malu adi kaayi makane.—Misambu 55:12-14.

6, 7. Mbualu bubi kayi buvuabu benzele muanetu kampanda mu tshisumbu? Nngikadilu kayi yakamuambuluisha?

6 Tuangatayi tshilejilu tshia Willi Diehl. Kutuadijila mu 1931, muanetu Diehl wakenza mudimu ne lulamatu ku Betele wa mu Berne, mu Suisse. Mu 1946, wakabuela mu kalasa ka Gilada ka muanda mukulu mu New York, mu États-Unis. Pakajika kalasa, bakamutuma bu mutangidi wa tshijengu mu Suisse. Mu muyuki uvuaye mulonde, muanetu Diehl wakamba ne: mu ngondo 5/1949, wakamanyisha Betele wa mu Suisse ne: uvua musue kusele. Bana betu ba balume bavua balombola bakamuambila ne: bavua ne bua kumunyenga majitu ende onso, kadi ushala anu mpanda-njila. Muanetu Diehl udi wamba ne: “Bakambengela bua kuenza miyuki, bana betu ba bungi kabatshivua kabidi batuela muoyo, bavua batuenzela malu bu bantu bipata.”

7 Ntshinyi tshiakenza muanetu Diehl? Wakamba ne: “Tuvua bamanye ne: Bible ki mmukandike kubuela mu dibaka to, ke tuetu kudifila mu disambila ne kueyemena Yehowa.” Nansha muvua bamue bana betu kabayi bumvue bimpe tshivua mmuenenu wa Yehowa bua dibaka, mu kupita kua matuku bakakaja ngumvuilu wabu, nunku muanetu Diehl wakapetulula majitu ende.  Yehowa wakamufuta bua lulamatu luende. * (Tangila note.) Tudi mua kudiebeja ne: ‘Meme mutuilangane ne malu a nunku, nenshalaku ne lutulu muindile bua Yehowa alongolole malu anyi? Peshi nendieyemene ne kukeba bua kudiakajila malu anyi?’—Nsumuinu 11:2; bala Mika 7:7.

8. Bua tshinyi tudi mua kudishima tuela meji ne: mbatuenzele tuetu anyi bantu bakuabu malu adi kaayi makane?

8 Wewe mumone ne: kudi amue malu adi kaayi makane mu tshisumbu, umanye ne: udi mua kudishima. Bua tshinyi? Bualu tudi bapange bupuangane ne tudi mua kuikala bumvue bualu bibi. Pamuapa katuena ne bijadiki bionso to. Kadi nansha tuetu bumvue bualu abu bimpe anyi katuyi babumvue bimpe, tudi ne bua kusambila Yehowa bua bualu abu, kumueyemena ne kushala ne lulamatu. Kuenza nunku nekutuambuluishe bua kubenga ‘kukuatshila Yehowa tshiji.’—Bala Nsumuinu 19:3.

9. Mbilejilu kayi bituakonkonona mu tshiena-bualu tshialonda?

9 Bilejilu bisatu bia muvuabu benzele batendeledi ba Yehowa malu avua kaayi makane mu tshikondo tshivuabu bufunde Bible bidi mua kutulongesha. Mu tshiena-bualu etshi, netukonkonone tshilejilu tshia Jozefe, muikulu wa Abalahama ne tshivua tshimufikile ne bana babu. Mu tshiena-bualu tshialonda, netutuakule bua mushindu uvua Yehowa muenzele mukalenge Ahaba malu ne bua tshivua tshifikile mupostolo Petelo mu Antiokia wa mu Suliya. Patudi tukonkonona bilejilu ebi, ukebe mishindu idi mua kukusaka bua kueyemena Yehowa ne kulama malanda ebe nende, nangananga paudi umona ne: mbakuenzele malu mabi kuyi ne tshiudi muenze.

BAKENZELA JOZEFE MALU MABI KAYI MUMANYE BUALU

10, 11. a) Mmalu kayi mabi avuabu benzele Jozefe? b) Mpunga kayi uvua Jozefe mupete pavuaye mu buloko?

10 Jozefe uvua mutendeledi wa Yehowa wa lulamatu uvuabu benzele malu mabi kudi benyi. Kadi tshivua tshimutonde bikole menemene mbualu bubi buvuabu bamuenzele kudi bana babu. Pavua Jozefe ne bidimu 17, bana babu bakamukuata ku bukole, kumupanyishabu mu bupika. Pashishe bakaya nende mu Ejipitu. (Genese 37:23-28; 42:21) Panyima pa matuku, mu ditunga dienyi adi, mukaji kampanda wakashiminyina Jozefe ne: uvua ukeba kulala nende, ke kumuelabu mu buloko kabayi bamulumbuluishe. (Genese 39:17-20) Jozefe wakakenga bu mupika ne mu buloko bidimu bitue ku 13. Mmalongesha kayi atudi tupeta mu bualu buvua bufikile Jozefe atuambuluisha padi bena Kristo netu batuenzela malu mabi katuyi ne butudi benze?

11 Patshivua Jozefe mu buloko, bakela kabidi mfumu wa batuadi ba maluvu ba mukalenge mu buloko. Dituku kampanda bukutu, mutuadi wa maluvu au wakalota tshilota, tshivua Yehowa muambuluishe Jozefe bua kumvuija. Jozefe wakumvuija ne: bavua ne bua kupatula mutuadi wa maluvu mu buloko ne uvua kabidi ne bua kuenzela Palô mudimu. Pashishe Jozefe wakababidila mpunga au bua kumvuija muntu au tshilumbu tshiende. Tudi mua kulonga malu a bungi ku tshivua Jozefe muambe ne ku tshivuaye kayi muambe.—Genese 40:5-13.

12, 13. a) Ntshinyi tshidi tshileja ne: Jozefe kavua muitabe patupu nsombelu uvua mumufikile au? b) Ntshinyi tshivua Jozefe kayi muambile mutuadi wa maluvu?

12 Bala Genese 40:14, 15. Mona ne: Jozefe uvua muambe ne: bavua ‘bamukuate ku bukole.’ Muaku wa mu Bible udibu benze  nawu mudimu muaba eu, udi kabidi umvuija ne: bavua ‘bamuibe.’ Mbiumvuike bimpe ne: bavua bamuenzele malu mabi kayi ne tshivuaye muenze. Jozefe wakamba kabidi patoke ne: kavua muenze tshilema tshivuabu bamubanda natshi atshi to. Ke bua tshinyi wakalomba mutuadi wa maluvu bua ambile Palô bualu buende. Dijinga diende divua tshinyi? Wakamba ne: bua ‘angumbushe mu nzubu eu.’

13 Jozefe uvua anu muitabe nsombelu uvua mumufikile au ne mubuele muende mua nzubu mulale anyi? Tòo. Jozefe uvua mumanye ne: bavua bamuenzele malu mabi a bungi. Ke bua tshinyi wakumvuija mutuadi wa maluvu tshilumbu tshiende, mutekemene ne: uvua mua kumuambuluisha. Kadi mona ne: Bible kena wamba ne: Jozefe uvua nansha musangu umue muambile muntu anyi mene Palô ne: bana babu bavua bantu batu bambula bantu ku bukole baya nabu to. Kadi pakaya bana babu mu Ejipitu ne kukebabu ditalala ne Jozefe, Palô wakabakidila ne kubambilaye bua kusombela mu Ejipitu bua basanke ne “bintu bimpe bionso bia mu buloba.”—Genese 45:16-20.

Kukuatshila bantu bualu tshianana tshianana kudi mua kunyangakaja kabidi malu (Tangila tshikoso tshia 14)

14. Ntshinyi tshiatuambuluisha bua kubenga kupatula mêyi adi atapa bobu batuenzele malu mabi mu tshisumbu?

14 Tuetu bamone ne: mbatuenzele malu mabi mu tshisumbu, tudi ne bua kuikala ne budimu bua kubenga kuakuatshila bantu tshianana tshianana. Bushuwa, tudi ne bua kulomba diambuluisha kudi bakulu, ne muanetu kampanda yeye muenze bubi bunene tudi ne bua kubaleja. (Lewitiki 5:1) Kadi koku kakuyi bubi bunene buenza, mbimpe kukeba ditalala ne muanetu katuyi tukuatshila muntu mukuabu peshi bakulu to. (Bala Matayi 5:23, 24; 18:15.) Tuikalayi ne lulamatu, ne tutumikilayi mêyi manene a mu Bible mu nsombelu eyi. Pamuapa tudi mua kumona ne: tuetu ke bavua bumvue bualu kampanda bibi ne kumona kabidi ne: mu bulelela kabavua batuenzele bibi to. Pashishe netuikale ne disanka dia ne: katuena  bakule bibi bua muanetu kampanda to, bualu buvua mua kunyangakaja kabidi malu! Manya ne: nansha tuetu babinge anyi bapile, kupatula mêyi mabi kakuakuakaja malu to. Kuikala ne lulamatu kudi Yehowa ne kudi bana betu nekutuambuluishe bua kubenga kuenza tshilema tshia nunku. Muimbi wa Misambu wakamba ne: kudi muntu “udi wenda mu buakane.” Muntu wa nunku ‘kena wela mukoso ne ludimi luende, kena wenzela mulunda wende bibi.’—Misambu 15:2, 3; Yakobo 3:5.

VULUKA MALANDA EBE A MUSHINGA MUKOLE

15. Mmunyi muvua malanda avua Jozefe mudie ne Yehowa mikale dibenesha?

15 Tshilejilu tshia Jozefe tshidi tshitupesha dilongesha dikuabu dia mushinga. Mu bidimu 13 bivuabu benzele Jozefe malu mabi, wakaleja ne: uvua ne mmuenenu wa Yehowa mu malu au. (Genese 45:5-8) Kakela Yehowa tshilumbu pambidi to. Bushuwa, Jozefe kavua mupue muoyo malu mabi avuabu bamuenzele to, kadi kavua mulaminangane munda to. Bualu bua mushinga budi ne: kavua mulekele mapanga ne malu mabi a bakuabu amupandulula ne Yehowa to. Lulamatu lua Jozefe luakamupesha mpunga wa kumona muvua Yehowa muakaje malu mabi, mumubeneshe yeye ne bena mu dîku diabu.

16. Bua tshinyi mbimpe tukoleshe malanda etu ne Yehowa padibu batuenzela malu adi kaayi makane mu tshisumbu?

16 Bia muomumue, tudi ne bua kutabalela ne kukuba malanda etu ne Yehowa. Katuena ne bua kulekela bilema bia bana betu bitupandulula ne Nzambi utudi banange ne tutendelela to. (Lomo 8:38, 39) Kadi bobu batuenzele malu mabi mu tshisumbu katuyi ne butudi benze, tuidikije Jozefe ne tukoleshe malanda etu ne Yehowa. Keba bua kumona malu mudiye uamona. Tuetu bamane kuenza tshionso tshitudi mua kuenza bua kujikija tshilumbu ku diambuluisha dia mêyi manene a mu Bible, tudi ne bua kutshilekela mu bianza bia Yehowa. Tuikale bashindike ne: neakaje malu mu tshikondo tshiakanyine ne mu mushindu udiye musue.

EYEMENA “MULUMBULUISHI WA BULOBA BUONSO”

17. Mmunyi mutudi mua kuleja ne: tudi beyemene “Mulumbuluishi wa buloba buonso”?

17 Bu mututshidi mu bulongolodi bubi ebu, tumanye ne: badi mua kutuenzela malu adi kaayi makane. Kudi misangu mikese iudi wewe, anyi muntu uudi mumanye mua kumona bualu budi bumueneka kabuyi buakane mu tshisumbu peshi badi mua kunuenzelabu. Kulenduki to. (Misambu 119:165) Kadi shala ne lulamatu kudi Nzambi, sambila bua akuambuluishe, ne umueyemene. Manya ne: bua dipanga bupuangane, udi mua kuikala mumvue bualu bibi, ne pamuapa kuyi ne bijadikiki bionso to. Idikija tshilejilu tshia Jozefe, epuka mêyi mabi adi mua kunyakaja kabidi malu. Ndekelu wa bionso, pamutu pa kudieyemena, udisuike bua kushala ne lulamatu, windile ne lutulu bua Yehowa akaje malu. Pashishe Yehowa neakuanyishe ne neakubeneshe anu bu Jozefe. Ikala mushindike ne: Yehowa “Mulumbuluishi wa buloba buonso” utu anu wenza malu makane, “bualu njila yende yonso mmiakane.”—Genese 18:25; Dutelonome 32:4.

18. Ntshinyi tshituakonkonona mu tshiena-bualu tshialonda?

18 Mu tshiena-bualu tshialonda netukonkonone bilejilu bikuabu bibidi bia muvuabu benzele bantu ba Yehowa malu mabi tshikondo tshivuabu bafunda Bible. Bilejilu ebi nebituambuluishe bua kumona mudi kudipuekesha ne kufuilangana luse bituambuluisha bua kuidikija mmuenenu udi nende Yehowa bua buakane.

^ tshik. 7 Bala muyuki wa Willi Diehl udi ne tshiena-bualu ne: Jéhovah est mon Dieu en qui je me confieraimu Tshibumba tshia Nsentedi tshia dia 1/11/1991.