Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Tshibumba tshia Nsentedi (Tshia kulonga)  |  Ngondo 3 2017

Kuikala mulunda padi bulunda mu njiwu

Kuikala mulunda padi bulunda mu njiwu

Gianni ne Maurizio badi balunda kukadi bidimu bitue ku 50. Kadi kuvua tshikondo kampanda tshivua bulunda buabu mu njiwu. Maurizio udi wamba ne: “Mu tshikondo tshikole atshi, ngakenza bilema binene bivua bitufikishe ku ditapuluka.” Gianni udi pende wamba ne: “Maurizio ke uvua mulongeshi wanyi wa Bible pangakatuadija kulonga. Wakalua muntu uvua ungambuluisha bikole mu malu a mu nyuma. Nunku, tshivua mumanye ne: uvua mua kuenza tshivuaye muenze atshi to. Biakantonda bikole bualu mvua mumanye ne: katuakuikala kabidi balunda to. Ngakadimona mulekelela.”

BALUNDA bimpe batu ne mushinga, ne bulunda budi bunenga kabutu buenzeka ku mpukampuka to. Bulunda bobu busua kufua, tshiakuenza ntshinyi bua kubulama? Tudi mua kulonga malu a bungi kudi bantu badibu batele mu Bible bavua balunda balelela kadi bulunda buabu bulue kutekibua mu njiwu.

PADI MULUNDA WENZA TSHILEMA

Davidi uvua mukalenge ne mulami wa mikoko, uvua bushuwa ne balunda bimpe. Yonatana ke umue wa ku balunda abu udi utuluila mu lungenyi. (1 Samuele 18:1) Kadi Davidi uvua ne balunda bakuabu bu mudi muprofete Natana. Bible kena uleja dîba disunguluke divua bulunda buabu butuadije to. Kadi musangu kampanda Davidi wakambila Natana bualu busokoka anu bu muudi mua kubuambila pebe mulunda webe. Davidi wakajinga kuibakila Yehowa nzubu. Bu muvua Natana mulunda wende, ne muikale ne nyuma wa Yehowa, mukalenge uvua ne bua kuikala muitabe lungenyi luende.—2 Samuele 7:2, 3.

Kadi kuvua bualu buakenzeka buvua bunyange bulunda buabu. Mukalenge Davidi wakenda masandi ne Beta-sheba, pashishe kushipeshaye bayende Uliya. (2 Samuele 11:2-21) Davidi uvua mulamate Yehowa bidimu bia bungi, ne uvua mulamate ku buakane. Kadi pashishe wakenza mpekatu munene! Tshiakafikila  mukalenge muimpe eu ntshinyi? Kavuaku mumone bunene bua tshienzedi tshiende atshi anyi? Uvuaku muele meji ne: uvua mua kutshisokoka Nzambi anyi?

Ntshinyi tshivua Natana ne bua kuenza? Uvuaku ne bua kulekela bua muntu mukuabu ayukile ne mukalenge bua tshilumbu atshi anyi? Bantu bakuabu bavua bamanye muvua Davidi mulongolole malu bua bashipe Uliya. Kadi bua tshinyi Natana wakadibueja mu tshilumbu etshi ne kuteka bulunda buabu bua konso eku mu njiwu? Bivua mene mua kuteka muoyo wende mu njiwu bu yeye mumuambilabu patoke. Nansha nanku, Davidi ukavua mushipe Uliya muntu wa bende uvua kayi ne bualu.

Kadi Natana uvua muleji mpala wa Nzambi. Uvua mumanye ne: yeye mushale mupuwe, bulunda buende ne Davidi kabuvua anu mua kuikala kabidi buimpe to, ne kondo kende ka muoyo kavua mua kukenga. Davidi mulunda wende uvua mubuele mu njila uvua Yehowa kayi wanyisha to. Mukalenge uvua dijinga dikole ne diambuluisha bua kuakaja malanda ende ne Yehowa. Eyowa, Davidi uvua dijinga ne mulunda muimpe. Mulunda au ke Natana. Natana wakalongolola bua kutuadija muyuki ne tshilejilu tshivua mua kulenga muoyo wa muntu uvua mulami wa mikoko eu. Natana wakamuambila mukenji wa Nzambi, kadi mu mushindu uvua muambuluishe Davidi bua kumvua bimpe bunene bua bilema biende, ne uvua mumusake bua kuenza bualu kampanda.—2 Samuele 12:1-14.

Mulunda webe yeye muenze tshilema tshinene anyi muenze mpekatu munene, ntshinyi tshiwenza? Udi mua mua kuela meji ne: kumuleja patoke mpekatu wende kudi mua kunyanga bulunda buenu nende. Anyi udi mua kuela meji ne: wewe muambile bakulu badi mua kumuabuluisha mu nyuma, bidi mua kunyanga bulunda buenu. Tshiwenza ntshinyi?

Gianni utukadi batele udi wamba ne: “Ngakamona ne: kuvua bualu buvua bushintuluke. Maurizio kavua kabidi undeja malu patoke bu kumpala to.” Ngakapangadija bua kuyukila nende, nansha muvuabi bikole menemene. Mvua ndiebeja ne: ‘Ntshingamuambila ntshinyi tshidiye kayi mumanye? Udi mua kungandamuna makayabu!’ Kadi pangakavuluka malu onso atuvua balonge pamue, ngakapeta bukole bua kuyukila nende. Maurizio wakangenzela panyi nanku pamvua dijinga ne diambuluisha. Tshivua musue kujimija bulunda buetu to, kadi mvua musue kumuambuluisha bualu mvua mmutabalela.”

Maurizio udi wamba pende ne: “Gianni uvua ungambila malu patoke, ne uvua wambilamu. Mvua mumanye ne: bipeta bibi bia mapangadika anyi mabi kabivua tshilema tshiende anyi tshia Yehowa to. Ke bua tshinyi ngakitaba dinyoka, panyima pa matuku meme kupetulula malanda mimpe ne Yehowa.”

PADI MULUNDA MU LUTATU

Davidi uvua ne balunda bakuabu bakashala bamulamate mu bikondo bikole. Tshilejilu, Hushai uvua umue wa ku balunda aba, Bible udi umubikila ne: “Mulunda wa Davidi.” (2 Samuele 16:16; 1 Kulondolola 27:33) Uvua mua kuikala muena mudimu mu lubanza lua mukalenge, muikale mulunda wende ne usomba nende bikole, misangu mikuabu uvua ukumbaja malu masokoka a mukalenge.

Pavua Abashaloma ukeba kuangata bukalenge bua tatuende Davidi ku bukole, bena Isalele ba bungi bakatua ku tshiende, kadi Hushai kakenza nanku to. Pavua Davidi unyema, Hushai wakaya nende. Davidi wakumvua kanyinganyinga ka bungi bua muvua wende muana mulela ne bamue bantu bavuaye mueyemene bamuenzele bibi. Kadi Hushai wakashala ne lulamatu, kuteka too ne muoyo wende mu njiwu, kukumbajaye mudimu uvuabu bamupeshe bua tshifufu katshikumbanyi to. Hushai kavua muenze nanku anu bualu uvua muena mudimu mu lubanza lua mukalenge to. Kadi wakaleja muvuaye mulunda wa lulamatu.—2 Samuele 15:13-17, 32-37; 16:15–17:16.

Bidi bienza disanka bua kumona mudi bana betu ba ba balume ne ba bakaji bikale mu bulunda bukole, kabiyi bua majitu anyi bua midimu idibu nayi mu tshisumbu to. Ku diambuluisha dia bienzedi, badi bushuwa bamba ne: “Ndi  mulunda webe, ki mbua mukenji muela, kadi mbualu udi ne mushinga kundi.”

Ke tshivua muanetu Federico mumone pende. Ku diambuluisha dia Antonio, mulunda wende wa pa muoyo, wakatantamena bikondo bikole mu nsombelu wende. Federico udi wamba ne: “Pavua Antonio mulue mu tshisumbu tshietu, tuakalua balunda diakamue. Tuetu bonso tuvua basadidi ba mudimu, ne tuvua basue kuenza mudimu kaba kamue. Matuku makese pashishe, bakamuteka mukulu. Pakumbusha dikala mulunda wanyi, uvua tshilejilu tshimpe kundi bua malu a Nzambi.” Pashishe Federico wakaditua mu njila mubi. Wakakeba diakamue diambuluisha dia mu nyuma, kadi kavua mukumbane kabidi bua kushala mpanda-njila anyi musadidi to. Ntshinyi tshivua Antonio muenze?

Pavua Federico ne lutatu, mulunda wende Antonio wakamuteleja ne kumukankamija

Federico udi uvuluka wamba ne: “Mvua mmona muvua Antonio uditeka pa muaba wanyi. Wakenza muende muonso bua kungambuluisha mu lungenyi. Wakenza bua mpetulule malanda anyi ne Yehowa, ne kakandekela to. Wakankankamija bua kupetulula bukole buanyi bua mu nyuma ne bua tshipuekeshi maboko.” Antonio udi wamba ne: “Mvua mpitshisha dîba dia bungi ne Federico. Mvua musue bua ikala udiumvua mudilekelele bua kungambila bualu kayi buonso, nansha buobu bua kanyinganyinga.” Diakalenga, mu kupita kua matuku, Federico wakapetulula kabidi makanda a mu nyuma, pashishe kumutekabu kabidi mpanda-njila ne musadidi. Bua kujikija Antonio udi wamba ne: “Nansha mutudi mpindieu tuenzela Nzambi mudimu mu bisumbu bishilangane, tutshidi anu balunda ba menemene.”

NEUDIUMVUAKU MUEDIBUE MÂYI KU MAKASA ANYI?

Mmunyi muumvua mulunda webe wa pa muoyo yeye mukuela nyima dîba diudi nende dijinga menemene? Kudi malu makese adi mua kukusama ku muoyo bikole. Neumufuilaku luse anyi? Bulunda buenu nebuikale bukole anu muvuabu konso eku anyi?

Elabi meji bua tshivua tshifikile Yezu matuku a ndekelu a muoyo wende pa buloba. Wakapitshisha dîba dia bungi ne bapostolo bende ba lulamatu, ne bavua mu buobumue mu dinanga dia pa buadi. Yezu uvua ne kabingila ka kubabikila ne: balunda banyi. (Yone 15:15) Kadi ntshinyi tshiakenzeka pakamukuatabu? Bapostolo  bakanyema. Pabi Petelo uvua muambe patoke ne: kakulekela Mfumuende nansha kakese, kadi anu butuku abu Petelo wakavila ne: kavua mumanye Yezu to!—Matayi 26:31-33, 56, 69-75.

Yezu uvua mumanye ne: uvua ne bua kutuilangana ne diteta diende dia ndekelu yeye nkayende. Kadi uvua ne kabingila ka kudiumvua muedibue mâyi ku makasa, nansha ne kanyinganyinga. Kadi pavuaye uyukila ne bayidi bende matuku makese yeye mumane kubika ku lufu, kavua muleje ne: uvua udiumvua muedibue mâyi ku makasa, mumvue bibi ku muoyo anyi munyingalale to. Yezu wakamona ne: kabivua ne mushinga bua kutelela bayidi bende bilema biabu, nansha tshivuabu benze butuku buvuabu bamukuate to.

Kadi Yezu wakaleja Petelo ne bapostolo muvuaye kayi mubalamine munda. Wakabajadikila ne: uvua mubeyemene pakabambilaye malu a kulonda bua mudimu mutambe bunene wa katshia ne katshia. Bua Yezu, bapostolo batshivua anu balunda bende. Dinanga diende diakashala dibakemesha matuku a bungi. Bavua ne bua kudienzeja bua kabalekedi kabidi Mfumuabu. Bulelela, bayidi bende bakakumbaja bimpe menemene mudimu uvuaye mubaleje bua kuenza.—Bienzedi 1:8; Kolosayi 1:23.

Muanetu wa bakaji Elvira udi uvuluka muvuaye tshilumbu ne Giuliana, mulunda wende wa pa muoyo wamba ne: “Pakangambilaye ne: uvua mumvue bibi bua tshimvua muenze, biakantonda bikole. Uvua ne kabingila ka kufiika munda. Kadi tshiakankemesha ntshia ne: uvua uditatshisha bikole bua bualu buanyi ne bua kuvua bienzedi bianyi mua kumfikisha. Nengikale ne disanka misangu yonso bua muvuaye kayi muimanyine pa bualu bubi bumvua mumuenzele, kadi wimanyina pa diakabi dimvua ndikebela nkayanyi. Ngakela Yehowa tuasakidila bua mumvua ne mulunda uvua wanji uditatshisha bua diakalenga dianyi pamutu pa kuimanyina pa mushindu umvua mmunyingalaja.”

Mu bulelela, ntshinyi tshienza mulunda muimpe padi bulunda buabu mu njiwu? Neajinge kuyukila nende ne bulenga buonso, umuambila malu patoke padibi bikengela. Mulunda wa mushindu eu neikale bu Natana ne Hushai bakashala ne lulamatu too ne mu bikondo bibi, ne anu bu Yezu wakafuilangana luse ne muoyo mujima. Utu mulunda wa mushindu eu anyi?