Toñi udi wenza mudimu wa ditabalela bakulakaje wakadidisha ngonga wa ku tshiibi ne mamu kampanda wakalua kumuitaba. Mamu eu wakapenda Toñi ne kumutandisha bua muvuaye kayi mulue kumpala kua dîba bua kuambuluisha mamuende ukavua mukulakaje. Toñi kavua mufike ku mudimu dîba dimane kupita to. Nansha nanku, wakalomba mamu au luse bua tshivua tshienzeke.

MUSANGU wakalonda, mamu au wakamba kabidi Toñi mêyi mabi. Ntshinyi tshiakenzaye? Wakamba ne: “Nsombelu eu uvua mukole. Mamu au kavua ne kabingila ka kumuamba mêyi mabi to.” Nansha nanku, Toñi wakalomba kabidi mamu au luse ne kumuambila ne: uvua umumvuila bua lutatu luvuaye nalu.

Bu wewe muikale Toñi, uvua mua kuenza tshinyi? Uvuaku mua kudienzeja bua kuleja bupole anyi? Bivuaku mua kukulomba bua kudienzeja bikole bua kudikanda anyi? Kakuyi mpata, ki mbipepele bua kuikala ne lutulu mu nsombelu ya buena itudi bakuile eyi to. Tuetu ne dibungama anyi batufiikishe munda, bitu bikole menemene bua kuikala ne lutulu.

Kadi Bible udi ukankamija bena Kristo bua kuikala ne bupole. Bushuwa, Dîyi dia Nzambi didi dileja mudi bupole ne meji bipetangana. Yakobo udi webeja ne: “Nnganyi udi ne meji ne lungenyi munkatshi muenu? Ku diambuluisha dia bikadilu biende bimpe, aleje bienzedi biende bienza ne bupole budi bufumina ku meji.” (Yak. 3:13) Mmu mushindu kayi mudi bupole  buleja meji adi afumina muulu? Ntshinyi tshidi mua kutuambuluisha bua kupeta ngikadilu wa Nzambi eu?

MEJI A BUPOLE

Bupole budi mua kutuyisha tshiji. ‘Dîyi dia kalolo didi diandamuna tshiji, kadi dîyi dikole didi disonsola tshiji.’Nsu. 15:1.

Kuandamuna muntu ne tshiji kudi mua kunyangakaja malu bikole bualu kudi bu kuela esanse mu kapia. (Nsu. 26:21) Kadi, kuandamuna ne bupole kutu misangu yonso kutuyisha tshiji. Kudi mene mua kutuyisha tshilunji tshia muntu udi ne tshiji tshikole.

Toñi wakamona tshivua tshienzeke atshi. Pakumvua mamu au muvua Toñi mumuandamune ne bupole, wakapuekesha binsonji. Wakumvuija Toñi ne: uvua ne ende malu avua mamutonde ne a mu dîku diende. Toñi wakafila bumanyishi buimpe, ke dilonga dia Bible kutuadijadi, bionso ebi anu bualu uvua muenze malu ne lutulu ne ditalala.

Bupole budi mua kutupetesha disanka. “Badi ne malu mapole mba diakalenga, bualu nebapiane buloba.”Mat. 5:5.

Bua tshinyi bantu badi ne bupole badi ne disanka? Pavua bantu ba bungi bavua ne tshikisu bavuale bupole, badi mpindieu ne disanka. Nsombelu wabu mmulongoloke ne mbamanye ne: nsombelu muimpe mmubindile kumpala eku. (Kolos. 3:12) Adolfo, mutangidi wa tshijengu wa mu Espagne udi uvuluka tshivua nsombelu wende kumpala kua kumanyaye bulelela.

Adolfo udi wamba ne: “Nsombelu wanyi kavua ne tshipatshila to. Tshimuenekelu tshianyi tshivua tshienda tshinyanguka bikole, too ne bamue balunda banyi bavua ne buôwa bua mumvua ngenza malu ne lutambishi ne tshikisu. Ndekelu wa bionso, malu akashintuluka. Mu mvita, bakantua tuele tusambombo ne meme kujimija mashi a bungi ngamba kufua.”

Kadi mpindieu, Adolfo udi ulongesha bantu bakuabu mua kuikala ne bupole mu mêyi ne mu bienzedi. Bantu ba bungi badi basemena kudiye bua mudiye muntu wa musangelu ne disanka. Adolfo udi wamba ne: udi ne disanka bua mudiye mushintuluke. Udi ne dianyisha kudi Yehowa bua mudiye mumuambuluishe bua kuikala ne bupole.

Bupole budi busankisha Yehowa. ‘Muananyi, wikale ne meji, usankishe mutshima wanyi, bua mmanye mua kuitaba kudi muntu udi umpenda.’Nsu. 27:11.

Bushuwa, badi bapenda Yehowa kudi muluishi wende munene Diabolo. Nzambi udi ne kabingila kakufiika munda bua bipendu bia patupu bia mushindu eu, kadi Bible udi uleja ne: Yehowa “kena ukuata tshiji lubilu.” (Ekes. 34:6) Patudi tudienzeja bua kuidikija Nzambi mudiye kayi ukuata tshiji lubilu ne lutulu luende, tudi tulonda njila wa meji udi usankisha Yehowa bikole.—Ef. 5:1.

Buloba butudi mbuwule tente ne malu mabi. Tudi tutuilangana ne bantu ‘bena diambu, badibandishi, bapendi ba Nzambi, bashiminyinyanganyi ba malu, kabayi badikanda, bena luonji.’ (2 Tim. 3:2, 3) Kadi malu aa kaena mua kupangisha muena Kristo bua kuikala ne meji a bupole to. Dîyi dia Nzambi didi dituvuluija ne: ‘meji adi afumina muulu, nga ditalala, kaena ne malu makole.’ (Yak. 3:17) Patudi ne lungenyi lua ditalala ne katuyi ne malu makole, tudi tuleja ne: tudi ne meji a kudi Nzambi. Meji aa neatusake bua kuandamuna ne bupole padibu batubunda ne neatusemeje bikole menemene pabuipi ne Yehowa, Mpokolo wa meji adi kaayi ne ndekelu.