Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Angata budikadidi buebe bua kudisunguila malu ne mushinga

Angata budikadidi buebe bua kudisunguila malu ne mushinga

“Muaba udi nyuma wa Yehowa udi budikadidi.”—2 KOLINTO 3:17.

MISAMBU: 62, 65

1, 2. a) Mmuenenu kayi mishilangane idi nayi bantu bua budikadidi bua kudisunguila malu? b) Ntshinyi tshidi Bible utulongesha bua budikadidi buetu bua kudisunguila malu? c) Nkonko kayi ituandamuna?

PAVUA muntu mukaji kampanda usua kuangata dipangadika kasanga, wakambila mulunda wende ne: “Kungeleshishi meji to, ngambila anu tshia kuenza. Nebikale bipepele.” Muntu mukaji eu uvua musue bua bamuambile tshia kuenza pamutu pa kuenza mudimu ne budikadidi buende bua kudisunguila malu budi dipa dia mushinga mukole dia kudi mufuki wende. Kadi wewe? Utuku musue kudiangatshila mapangadika anyi? Peshi utu musue bua bakuabu bakuangatshilawu? Mmunyi muutu umona budikadidi bua kudisunguila malu?

2 Bantu batu ne mmuenenu mishilangane bua budikadidi bua kudisunguila malu. Bua bamue, budidi bua kudisunguila malu kabutuku to, bualu Nzambi ukadi mumane kupangadija malu onso atudi tuenza. Bua bakuabu, budikadidi bua kudisunguila malu budiku anu tuetu ne budikadidi bukena mikalu. Kadi Bible udi ulongesha ne: mbatufuke ne tshipedi ne budikadidi bua kudiangatshila mapangadika a meji. (Bala Yoshua 24:15.) Mu Bible mudi mandamuna a nkonko eyi: Budikadidi buetu bua kudisunguilu malu butu ne mikalu anyi? Mmunyi mutudi mua kuenza mudimu ne budikadidi buetu bua kuangata  mapangadika? Mmunyi mudi mapangadika etu aleja ne: tudi banange Yehowa bikole menemene? Mmunyi mutudi mua kuleja ne: tudi tunemeka mapangadika a bakuabu?

NDILONGSHA KAYI DITUDI TUPETELA KUDI YEHOWA NE YEZU

3. Mmunyi mutu Yehowa wenza mudimu ne budikadidi buende?

3 Yehowa udi ne budikadidi bukena mikalu, ne mushindu udiye wenza nabu mudimu udi mua kutulongesha. Tshilejilu, wakasungula tshisamba tshia Isalele bua tshikale bantu bende, mmumue ne: ‘bupianyi buende’ bua pa buabu. (Dutelonome 7:6-8) Uvua ne kabingila ka kuangata dipangadika adi. Yehowa uvua musue kukumbaja bualu buvuaye mulaye mulunda wende Abalahama. (Genese 22:15-18) Bualu bukuabu, Yehowa utu misangu yonso ne dinanga ne buakane patuye wenza mudimu ne budikadidi buende. Tudi tumona bualu ebu mu mushindu uvuaye munyoke bena Isalele pavuabu babenge kumutumikila. Pavuabu banyingalale mu bulelela bua bivuabu benze, Yehowa wakabaleja dinanga ne luse. Wakamba ne: ‘Meme nengondape kutomboka kuabu, nembanange ne mutshima wanyi wonso,’ anyi ne disua dianyi meme. (Hoshea 14:4) Yehowa mmutushile tshilejilu tshimpe bua muvuaye muenze mudimu ne budikadidi buende bua kuambuluisha bakuabu.

4, 5. a) Mmuntu kayi wa kumpala uvua mupete dipa dia Nzambi dia budikadidi bua kudisunguila malu? Mmunyi muvuaye muenze nadi mudimu? b) Ndukonko kayi ludi yonso wa kutudi ne bua kudiela?

4 Yehowa wakapangadija bua kufuka banjelu ne bantu ne budikadidi bua kudisunguila malu. Yezu ke tshifukibua tshia kumpala tshia Yehowa. Uvua mufukibue mu tshimfuanyi tshia Nzambi ne uvua ne budikadidi ebu. (Kolosayi 1:15) Mmunyi muvua Yezu muenze mudimu ne budikadidi buende? Kumpala kua Yezu kulua pa buloba, wakasungula bua kushala ne lulamatu kudi Nzambi, kubengaye bua kulonda Satana ne buntomboji buende. Pakalua Yezu pa buloba, wakasungula bua kukandamena mateta a Satana. (Matayi 4:10) Pashishe, mu butuku bua kumpala kua lufu luende, wakajadikila Tatu wende ne: uvua musue kuenza disua diende. Wakamba ne: “Tatu wanyi, bu wewe mua kusua, ngumbushilaku lupanza elu. Kadi kabienzeki bu mundi musue, bienzeke bu muudi wewe musue.” (Luka 22:42) Kudiku mushindu menemene wa tuetu kuidikija Yezu ne kuenza mudimu ne budikadidi buetu bua kutumbisha Yehowa ne kuenza disua diende anyi?

5 Eyowa, tudi mua kuidikija Yezu bualu tuetu petu tudi bafukibue mu tshimfuanyi tshia Nzambi. (Genese 1:26) Kadi tuetu katuena ne budikadidi budi kabuyi mikalu budi nabu Yehowa to. Dîyi dia Nzambi didi diumvuija ne: Yehowa mmuelele budikadidi buetu mikalu ne musue bua tunemeke mikalu ayi. Tshilejilu, mu dîku bakaji badi ne bua kukokela babayabu, bana badi ne bua kutumikila baledi babu. (Efeso 5:22; 6:1) Mmunyi mudi mikalu eyi ne buenzeji pa mushindu utudi tuenza mudimu ne budikadidi buetu? Diandamuna dia lukonko elu nedileje ni tuapeta muoyo wa tshiendelele mu matuku atshilualua.

DIENZA MUDIMU NE BUDIKADIDI MU MUSHINDU MUIMPE NE MUBI

6. Fila tshilejilu tshidi tshileja bua tshinyi bidi ne mushinga bua budikadidi buetu buikale ne mikalu?

6 Budikadidi budi ne mikalu budiku mua kuikala bulelela anyi? Eyowa. Bua tshinyi? Bualu mikalu idi mua kutukuba. Tshilejilu, tudi mua kusungula bua kuenza luendu ne mashinyi bua kuya mu tshimenga kampanda tshia kule. Kadi ela meji ne: kakuena mikenji ya njila to, muntu yonso udi unyema ne mashinyi mu lubilu ludiye musue, ne ku luseke lua njila ludiye musue. Neudiumvuaku mu bukubi wewe wenza luendu mu njila eu anyi? Tòo. Bidi bikengela mikalu bua bantu bonso bapete masanka a budikadidi bulelela. Tukonkononayi bimue bilejilu bia mu Bible bidi bileja mudi mikalu idi Yehowa mutuelele ituambuluisha.

7. a) Ndishilangana kayi divua pankatshi pa Adama ne nyama? b) Umvuija muvua Adama muenze mudimu ne budikadidi buende.

 7 Pavua Yehowa mufuke Adama, wakamupesha dipa dia muomumue divuaye mupeshe banjelu, mmumue ne: budikadidi bua kudisunguila malu. Kadi Nzambi kavua mudipeshe nyama to. Mmunyi muvua Adama muenze mudimu ne budikadidi buende mu mushindu muimpe? Adama uvua ne disanka dia kuinyika nyama mêna. Nzambi ‘wakalua nayi kudi mulume bua kutangila bu muakadiye mua kuyinyika.’ Adama mumane kutangila nyama ne nyama, wakayipesha dîna divua ne diumvuija. Yehowa kavua mushintulule mapangadika avua Adama muangate to. Kadi ‘dîna dionso diakinyikaye tshifukibua tshionso diakadi dîna diatshi.’—Genese 2:19.

8. Mmunyi muvua Adama muenze mudimu bibi ne budikadidi buende bua kudisunguilu malu? Mbipeta kayi biakamueka?

8 Yehowa uvua mupeshe Adama mudimu wa kuvuija buloba mparadizu pakamuambilaye ne: ‘Nulelangane, nukumbane ba bungi, nuuje buloba tente; nubukokeshe; nuikale ne bukokeshi ku mutu kua minyinyi ya mu mâyi, ne nyunyi ya mulu, ne tshintu tshionso tshidi ne muoyo tshidi tshiendakana pa buloba.’ (Genese 1:28) Kadi Adama wakasungula bua kudia tshimuma tshivuabu bakandike, pakenzaye nanku wakabenga kunemeka mikalu ivua Nzambi muele. Bu muvua Adama muenze mudimu bibi ne budikadidi buende bua kudisunguila malu, bantu mbakenge bidimu bia bungi. (Lomo 5:12) Tuakulayi bua bipeta bibi bia dipangadika dia Adama. Nebitusake bua kuenza mudimu ne budikadidi buetu mu mushindu muimpe ne kunemeka mikalu idi Yehowa mutuelele.

9. a) Mpunga kayi uvua Yehowa mupeshe bantu bende bena Isalele? b) Ntshinyi tshivuabu balaye bua kuenza?

9 Bantu bonso mbapiane dipanga bupuangane ne lufu bia kudi Adama ne Eva. Kadi, tutshidi anu ne bukenji bua kuenza mudimu ne budikadidi bua kudisunguila malu. Tudi tumona bualu ebu mu mushindu uvua Nzambi muenzele tshisamba tshia Isalele malu. Yehowa wakabashila bua badisunguile bua kulua bumpianyi buende bua pa buabu. (Ekesode 19:3-6) Tshisamba etshi tshiakasungula bua kulua bantu ba Nzambi ne kunemeka mikalu ivua Nzambi muele. Bakamba ne: ‘Netuenze mêyi onso akutuambila Yehowa.’ (Ekesode 19:8) Bia dibungama, bakalua kusungula bua kubenga kutumikila tshivuabu balaye Yehowa. Tshilejilu tshiabu etshi tshidi mua kutupesha dilongesha dia mushinga edi: tuangatayi misangu yonso budikadidi buetu bua kudisuguila malu ne mushinga wa bungi, ne tutungunukayi ne kulamata Yehowa bikole ne kutumikila mikenji yende.—1 Kolinto 10:11.

10. Mbilejilu kayi bidi mu Ebelu nshapita wa 11 bidi bileja ne: bantu bapange bupuangane badi mua kuenza mudimu ne budikadidi bua kudisunguila malu bua kutumbisha Nzambi? (Tangila tshimfuanyi tshia ntuadijilu tshia tshiena-bualu.)

10 Mu Ebelu nshapita wa 11 mudi mêna a balume ne bakaji ba lulamatu 16 bavua basungule bua kunemeka mikalu ivua Yehowa muele. Bu tshipeta, bakapeta masanka a bungi ne ditekemena dimpe bua matuku atshivua alua. Tshilejilu, Noa uvua ne ditabuja dikole ne wakasungula bua kutumikila malu avua Nzambi mumuambile bua kuenza buatu bua kusungila dîku diende ne bantu ba bipungu bivua bilonda. (Ebelu 11:7) Abalahama ne Sala bakatumikila Nzambi ne muoyo mujima, kuyabu mu buloba buvua Nzambi mulaye bua kubapesha. Nansha muvuabu ne “mushindu wa kupingana” mu tshimenga tshia Ula, bakatuma meji ku milayi ya Nzambi bua matuku atshivua alua. Bible udi wamba ne: bavua ‘bajinga muaba muimpe menemene.’ (Ebelu 11:8, 13, 15, 16) Mose wakabenga masanka a mu Ejipitu, kadi kusungulaye “bua kukengeshibua ne bantu ba Nzambi pamutu pa kuikala ne disanka dia tshitupa tshîpi dia bubi.” (Ebelu 11:24-26) Tuidikijayi ditabuja dia bantu balume ne bakaji aba ne tuanyishayi budikadidi buetu bua kudisunguila malu, tuenza nabu mudimu bua kuenza disua dia Nzambi.

11. a) Ndisanka kayi dia ku masanka manene a budikadidi bua kudisunguila malu? b) Ntshinyi tshidi tshikusaka bua kuenza mudimu ne budikadidi buebe mu mushindu muimpe?

 11 Bidi mua kumueneka bipepele bua kusaka muntu mukuabu bua kutuangatshila dipangadika, kadi katuakupeta dimue dia ku masanka manene a budikadidi bua kudisunguila malu to. Ndisanka kayi adi? Bible udi udileja mu Dutelonome 30:19, 20. (Bala.) Mu mvese wa 19 tudi tubala ne: Nzambi wakashila bena Isalele disungula dia kuenza. Mu mvese wa 20, tudi tumvua ne: Yehowa wakabapesha mpunga bua kulejabu muvuabu bamunange bikole. Tuetu petu tudi mua kusungula bua kutendelela Yehowa. Tudi kabidi ne mpunga wa pa buende bua kuenza mudimu ne budikadidi bua kudisunguila malu bua kutumbisha Yehowa ne kuleja mutudi bamunange bikole.

KUENJI MUDIMU BIBI NE BUDIKADIDI BUEBE BUA KUDISUNGUILA MALU

12. Ntshinyi tshitudi katuyi ne bua kuenza ne budikadidi buetu bua kudisunguila malu?

12 Ela meji ne: uvua mupeshe mulunda webe dipa kampanda dia mushinga mukole. Neumvue bishi yeye mudimanshe? Anyi yeye muenze nadi mudimu bibi menemene pa kunyingalaja muntu mukuabu? Nebikutonde bibi be. Yehowa mmutupeshe dipa dia budikadidi bua kudisunguila malu. Nunku udi ne bua kumvua bibi padiye umona bantu benza mudimu bibi ne budikadidi buabu ne bangata mapangadika mabi anyi banyingalaja bakuabu. Bible wakamba ne: mu “matuku a ku nshikidilu,” bantu bavua ne bua kuikala “kabayi ne dianyisha.” (2 Timote 3:1, 2) Nunku mmunyi mutudi mua kuleja ne: tudi ne dianyisha bua dipa dia mushinga mukole dia kudi Yehowa edi? Mmunyi mutudi mua kuepuka bua kuenza nadi mudimu bibi?

13. Ngumue mushindu kayi utudi mua kuepuka bua kuenza mudimu ne budikadidi buetu bua bena Kristo?

13 Tuetu bonso tudi ne budikadidi bua kusungula balunda, biakuvuala, mushindu wa kudilengeja ne mua kujikija lutetuku. Kadi katuena ne bua kumona budikadidi buetu bu tshintu tshia kudibingisha natshi bua kuangata mapangadika adi Nzambi kayi musue anyi bua kulonda lungenyi lua bena panu to. (Bala 1 Petelo 2:16.) Pamutu pa kuenza mudimu ne budikadidi buetu bua kuenza malu mabi, tudi ne bua kuenza nabu mudimu bua kuenza malu onso bua butumbi bua Nzambi.”—1 Kolinto 10:31; Galatiya 5:13.

14. Bua tshinyi tudi ne bua kueyemena Yehowa patudi tuenza mudimu ne budikadidi buetu bua kudisunguila malu?

 14 Yehowa wakamba ne: ‘Meme ndi Yehowa Nzambi webe, udi ukuyisha bua wewe wikale ne diakalengele, udi ukulombola mu njila uudi ne bua kuendelamu.’ (Yeshaya 48:17) Nunku tudi ne bua kueyemena Yehowa ne kunemeka mikalu idiye mutuelele bua tumone mua kuangata mapangadika mimpe. Tudi tuitaba ne budipuekeshi buonso ne: ‘Njila wa muntu kena munda muende; muntu kena ne bukole munda muende bua kuendesha nabu biendedi biende bimpe.’ (Yelemiya 10:23) Adama ne bena Isalele bapange lulamatu bakasungula bua kubenga kunemeka mikalu ivua Yehowa mubelele, kadi kudieyemenabu. Tshilejilu tshiabu tshibi etshi tshidi tshitupesha dilongesha edi: pamutu pa kudieyemena, ‘tueyemenayi Yehowa ne mutshima wetu wonso.’—Nsumuinu 3:5.

NEMEKA BUDIKADIDI BUA BAKUABU BUA KUDISUNGUILA MALU

15. Dîyi dinene didi mu Galatiya 6:5 didi ditulongesha tshinyi?

15 Tudi kabidi ne bua kunemeka budikadidi bua bakuabu bua kudiangatshila mapangadika. Bua tshinyi? Bu mutudi tuetu bonso ne budikadidi ebu, bena Kristo babidi kabakuangata misangu yonso mapangadika a muomumue to. Ebi bidi bikonga mapangadika adi atangila bikadilu bietu ne ntendelelu wetu. Vuluka dîyi dinene didi mu Galatiya 6:5. (Bala.) Patudi tujingulula ne: muena Kristo yonso udi ne bujitu bua kudiangatshila mapangadika, netunemeke budikadidi budi nabu bakuabu bua kuenza mudimu ne tshipedi tshiabu tshia kudisunguila malu.

Tudi mua kudiangatshila mapangadika katuyi tuenzeja bakuabu bua bangate mapangadika a muomumue (Tangila tshikoso tshia 15)

16, 17. a) Mmunyi muvua budikadidi bua kudisunguila malu bulue tshilumbu mu tshisumbu tshia Kolinto? b) Mmunyi muvua Paulo muambuluishe bena Kristo abu? Bidi bitulongesha tshinyi?

16 Tukonkononayi tshilejilu tshia mu Bible tshidi tshileja bua tshinyi tudi ne bua kunemeka budikadidi bua bena Kristo netu. Bena Kristo ba mu tshisumbu tshia Kolinto bakakokangana bua didia dia munyinyi uvuabu pamuapa balambule mpingu, kadi pashishe bawupanyisha mu tshisalu. Kondo ka muoyo ka bamue bena Kristo kavua kabasaka bua kudia munyinyi au bualu bavua bamanye ne: mpingu ivua bintu tshianana. Kadi bakuabu bavua ne tshibidilu tshia kutendelela mpingu ayi kumpala bakamona ne: kudia munyinyi kuvua anu bu kuyitendelela. (1 Kolinto 8:4, 7) Tshivua tshilumbu tshinene tshivua mua kuikala tshikebeshe matapuluka mu tshisumbu. Mmunyi muvua Paulo muambuluishe bena Kristo bua kujikija tshilumbu etshi?

17 Tshia kumpala, Paulo wakavuluija bavua badia ne bavua kabayi badia ne: biakudia kabivua mua kukolesha bulunda buabu ne Nzambi to. (1 Kolinto 8:8) Tshibidi, Paulo wakabadimuija bua kubenga kulekela ‘bukenji buabu bua kudisunguila malu’ bunyingalaja kondo ka muoyo ka bavua batekete. (1 Kolinto 8:9) Panyima pa matuku, wakambila bantu bavua ne kondo ka muoyo kavua kumvua bibi bua kudia munyinyi au bua kubenga kulumbuluisha bavua baudia. (1 Kolinto 10:25, 29, 30) Nunku mu malu a mushinga adi atangila ntendelelu, muena Kristo yonso udi ne bua kudiangatshila mapangadika. Tudi kabidi ne bua kunemeka budikadidi bua bena Kristo netu budibu nabu bua kudiangatshila mapangadika nansha mu tumalu tukese.—1 Kolinto 10:32, 33.

18. Mmunyi muwaleja ne: udi wangata budikadidi buebe bua kudisunguila malu ne mushinga?

18 Yehowa mmutupeshe dipa dia budikadidi bua kudisunguila malu, didi ditupetesha budikadidi bulelela. (2 Kolinto 3:17) Tudi tuangata dipa edi ne mushinga wa bungi bualu didi dituambuluisha bua kuangata mapangadika adi aleja mutudi banange Yehowa bikole. Nunku, tutungunukayi ne kuangata mapangadika adi amutumbisha ne tunemekayi bukenji budi nabu bakuabu bua kuenza mudimu ne dipa dia mushinga mukole edi.