Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Tshibumba tshia Nsentedi (Tshia kulonga)  |  Ngondo 5 2016

Ujikije bilumbu mu dinanga

Ujikije bilumbu mu dinanga

“Sombayi ne ditalala munkatshi muenu.”—MÂKO 9:50.

MISAMBU: 39, 77

1, 2. a) Mbilumbu kayi bivua bantu bapete bidibu baleje mu mukanda wa Genese? b) Bua tshinyi bidi ne mushinga kutudi?

UKADIKU muele meji bua makokangana adibu batele mu Bible anyi? Mu nshapita mikese ya kumpala ya mu Genese, badi baleja ne: Kayina wakashipa Abele (Genese 4:3-8); Lemeke wakashipa nsongalume uvua mumutute (Genese 4:23); balami ba mikoko ba Abalahama ne balami ba mikoko ba Lota bakatandangana (Genese 13:5-7); Hagâ wakadimona mupite Sala, ne Sala wakafikila Abalahama munda (Genese 16:3-6); Ishimaele uvua uluisha bantu bonso ne bantu bonso bavua bamuluisha.—Genese 16:12.

2 Bua tshinyi bavua bafunde makokangana a mushindu eu mu Bible? Bualu tudi mua kupeta malongesha ku bilejilu bia bantu bapange bupuangane bavua bapete bilumbu. Tuetu petu tudi bapange bupuangane, ne patudi ne bilumbu bia muomumue mu nsombelu wetu, tudi mua kuidikija bilejilu bimpe bidi mu Bible ne kubenga kuidikija bilejilu bibi. (Lomo 15:4) Kuenza nunku kudi mua kutuambuluisha bua kumanya mua kulama ditalala ne bakuabu.

3. Mmalu kayi atuamona mu tshiena-bualu etshi?

3 Mu tshiena-bualu etshi, netumone bua tshinyi tudi ne bua kujikija bilumbu, ne mushindu utudi mua kubijikija. Netumone kabidi  amue mêyi manene a mu Bible adi mua kutuambuluisha bua kujikija bilumbu ne kulama malanda mimpe ne Yehowa ne bantu bakuabu.

BUA TSHINYI BANTU BA NZAMBI BADI NE BUA KUJIKIJA BILUMBU?

4. a) Ndungenyi kayi ludi lumuangalake pa buloba bujima? b) Mbipeta kayi bidi bimueneke?

4 Satana ke mukebeshi munene wa ditapuluka dia bantu ne bilumbu bia bungi bidibu nabi. Bua tshinyi tudi tuamba nanku? Mu budimi bua Edene, Satana wakamba ne: muntu yonso udi ne bua kudisunguila tshidi tshimpe ne tshidi tshibi nansha kakuyi bulombodi bua Nzambi. (Genese 3:1-5) Kadi patudi tutangila pa buloba lelu, tudi tumona ne: lungenyi elu ludi lufikisha anu ku bilumbu. Bantu ba bungi badi bela meji ne: badi ne bukenji bua kudisunguila tshidi tshimpe ne tshidi tshibi. Badi ne lutambishi, budinangi, bikale ne lungenyi lua ditembangana, ne kabiena bibatonda padi mapangadika abu anyingalaja bakuabu to. Lungenyi lua nunku ludi lufikisha ku bilumbu. Bible udi utuvuluija ne: tuetu tukuata tshiji ne lukasa, netupete bilumbu bia bungi ne bantu bakuabu ne netuenze mpekatu ya bungi.—Nsumuinu 29:22.

5. Mmunyi muvua Yezu mulongeshe bantu bua kujikija bilumbu?

5 Pakenza Yezu Muyuki wa pa Mukuna, wakalongesha bayidi bende bua kuikala mu ditalala ne kuepuka bilumbu nansha padibu bamona ne: kabena ne bualu kampanda buimpe budibu bapeta padibu benza nunku. Tshilejilu, wakabambila bua kuikala ne bulenga, kuikala mu ditalala ne bakuabu, kuepuka ngikadilu bu mudi tshiji, kujikija bilumbu ne lukasa luonso, ne kunanga bena lukuna babu.—Matayi 5:5, 9, 22, 25, 44.

6, 7. a) Bua tshinyi bidi ne mushinga bua kujikija bilumbu ne lukasa luonso? b) Nnkonko kayi idi bantu ba Yehowa bonso ne bua kudiela?

6 Lelu, tudi tutendelela Yehowa patudi tusambila, tuyisha ne tubuela mu bisangilu bietu. Tuetu katuyi tukeba ditalala ne bana betu, Yehowa kakuanyisha ntendelelu wetu to. (Mâko 11:25) Bua tuetu kuikala balunda ba Yehowa, tudi ne bua kufuila bakuabu luse padibu benza bilema.—Bala Luka 11:4; Efeso 4:32.

Utuku ufuila bana betu luse ne lukasa anyi?

7 Yehowa mmutekemene bua batendeledi bende bonso bikale bafuilangana luse ne bua bikale mu ditalala ne bakuabu. Tudi mua kudiebeja ne: ‘Ntuku mfuila bana betu luse ne lukasa anyi? Ntuku nsanka bua kusomba nabu anyi?’ Wewe mumone ne: mbikukolele bua kufuilangana luse, enza disambila kudi Yehowa ne umulombe bua akuambuluishe bua kuakaja malu. Tatu wetu wa mu diulu neateleje masambila a budipuekeshi a nunku ne neaandamune.—1 Yone 5:14, 15.

UDIKU MUA KULENGULULA BUALU BUBI BUDIBU BAKUENZELE ANYI?

8, 9. Ntshinyi tshitudi ne bua kuenza bobu batuenzele bualu kampanda budi butunyingalaje?

8 Bu mutudi tuetu bonso bapange bupuangane, bidi mua kuenzeka bua muntu atuambe dîyi anyi atuenzele bualu kampanda budi bututonda. (Muambi 7:20; Matayi 18:7) Newenze tshinyi? Tudi mua kupeta dilongesha dia mushinga mu bualu budi bulonda ebu: Muanetu wa bakaji kampanda uvua muele bana betu ba balume babidi muoyo pavuabu badisangishe muaba kampanda. Kadi muanetu wa balume umue uvua munyingalale bua mushindu uvua muanetu wa bakaji au mumuele muoyo. Pakashala bana betu ba balume babidi pa nkayabu,  muanetu wa balume uvua munyingalale wakatuadija kuakula bibi bua muanetu wa bakaji au. Kadi, muanetu wa balume uvuabu nende wakamuvuluija ne: muanetu wa bakaji au ukavua muenzele Yehowa mudimu ne lulamatu munkatshi mua bidimu 40 nansha muvuaye ne ntatu ya bungi. Uvua mujadike ne: muanetu wa bakaji au kavua musue kumunyingalaja to. Ntshinyi tshivua muanetu wa balume au muenze? Wakamba ne: “Udi muambilamu.” Pashishe wakasungula bua kulengulula tshivua tshienzeke.

9 Bualu ebu budi butulongesha tshinyi? Padi muntu utuenzela bualu bubi, tudi mua kusungula tshitudi mua kuenza. Muntu udi ne dinanga udi ufuilangana luse. (Bala Nsumuinu 10:12; 1 Petelo 4:8.) Patudi ‘tulekeleela muntu bubi,’ tudi tusankisha Yehowa. (Nsumuinu 19:11; Muambi 7:9) Nunku, musangu udi ulonda muntu yeye muambe anyi muenze bualu budi bukunyingalaja, diebeja ne: ‘Ndiku mua kulekela bualu ebu anyi? Ndi ne bua kutungunuka ne kuela meji bua bualu ebu anyi?’

10. a) Ntshinyi tshivua muanetu wa bakaji kampanda muenze pavuabu bakula bibi bua bualu buende? b) Mmvese kayi ivua miambuluishe muanetu wa bakaji eu bua kulama ditalala diende?

10 Bantu bobu batuambe mêyi kampanda mabi, bidi mua kutukolela bua kulengulula mêyi adibu batuambe. Tangila tshivua tshifikile muanetu wa bakaji kampanda mpanda-njila diende Lucy. Bamue bana betu ba mu tshisumbu bavua bakula bibi bua mushindu wende wa kuyisha ne wa kuenza mudimu ne dîba diende. Biakamunyingalaja bikole ne wakalomba mibelu kudi bamue bana betu ba balume bashindame. Mbipeta kayi biakamueneka? Udi wamba ne: bana betu aba bakamupesha mibelu ya mu Bible bua kumuambuluisha bua kulekela kuela meji bikole bua mushindu mubi uvua bantu bakuabu bamumona ne kutuadija kuela meji bikole bua Yehowa. Wakakoleshibua pakabalaye Matayi 6:1-4. (Bala.) Mvese eyi yakamuvuluija ne: kusankisha Yehowa ke bualu budi ne mushinga wa bungi. Nunku wakasungula bua kulengulula mêyi mabi a bakuabu. Mpindieu, nansha bantu bakuabu bakula bibi bua mudimu wende wa buambi, udi ne disanka bualu mmumanye ne: udi wenza muende muonso bua kusankisha Yehowa.

PAUDI KUYI MUA KULENGULULA BUALU BUBI BUDIBU BAKUENZELE

11, 12. a) Mmunyi mudi muena Kristo ne bua kuenza malu padiye umanya ne: muena Kristo nende ‘udi nende tshilumbu’? b) Mushindu uvua Abalahama mujikije matandu abu ne Lota udi utulongesha tshinyi? (Tangila tshimfuanyi tshia ntuadijilu tshia tshiena-bualu.)

11 “Tuetu bonso tutu tulenduka misangu ya bungi.” (Yakobo 3:2) Fuanyikijabi ne: badi bakuambila ne: bualu kampanda buuvua muambe anyi muenze buvua bunyingalaje muanetu kampanda. Ntshinyi tshiudi ne bua kuenza? Yezu wakamba ne: “Paudi ufika ne mulambu webe ku tshioshelu, wewe muvuluke ne: muanenu udi nebe tshilumbu, ushiye mulambu webe kumpala kua tshioshelu. Ndaku wanji kulengejangana ne muanenu, pashishe ulue kufila mulambu webe.” (Matayi 5:23, 24) Nunku, yukila ne muena Kristo nebe. Paudi uyukila nende, tshipatshila tshiebe tshidi ne bua kuikala tshia kukeba nende ditalala. Udi ne bua kuitaba tshilema tshiudi muenze ne kuena ne bua kukeba bua kumupisha to. Kuikala mu ditalala ne bana betu mbualu bua mushinga mukole.

Tshipatshila tshietu tshidi ne bua kuikala tshia kukeba ditalala ne bana betu

 12 Bible udi uleja mudi bantu ba Nzambi mua kulama ditalala padiku bilumbu. Tshilejilu, Abalahama ne Lota, muana wa muanabu, bakapeta bimuna bia bungi, ne balami babu ba mikoko bakatuadija kutandangana bualu kabavua ne muaba mukumbane wa bobu kudishila bimuna biabu to. Bu muvua Abalahama musue kuikala mu ditalala, wakambila Lota bua asungule muaba mutambe buimpe. (Genese 13:1, 2, 5-9) Ntshilejilu kayipu tshimpe buetu tuetu! Bivuaku bisame Abalahama ku muoyo bua kashidi bua bua bintu bivuaye mujimije bua muvuaye muleje muoyo muimpe anyi? Tòo. Bualu ebu bumane kuenzeka, Yehowa wakalaya diakamue Abalahama bua kumubenesha ne bintu bia bungi kupita bivuaye mujimije. (Genese 13:14-17) Ndilongesha kayi ditudi tupeta? Nansha biobi bitusama ku muoyo bua mutudi bajimije tshintu kampanda, Yehowa neatubeneshe patudi tujikija bilumbu bietu mu dinanga. [1]—Tangila note ku ndekelu.

13. a) Ntshinyi tshivua mutangidi kampanda muenze pavuabu bamuambe mêyi mabi? b) Tshilejilu etshi tshidi tshitulongesha tshinyi?

13 Tuangate tshilejilu tshia matuku etu aa. Mutangidi mupiamupia wa tshibambalu tshia malu a mpungilu wakabikila muanetu wa balume kampanda bua kumulomba bua kuenza mudimu mu tshibambalu etshi. Muanetu wa balume eu wakamuamba mêyi a bungi mabi ne kukosa telefone bualu utshivua ne tshiji bua muanetu uvua utangila tshibambalu etshi kumpala. Mutangidi mupiamupia kakamufikila munda to, kadi kavua mua kulengulula tshivua tshienzeke to. Dîba dimue dimane kupita, wakabikila kabidi muanetu au ne kumulomba bua batuilangane. Lumingu luakalonda, bana betu babidi aba bakatuilangana ku Nzubu wa Bukalenge, bobu bamane kusambila Yehowa, bakayukila munkatshi mua dîba dijima. Muanetu wa balume wakamumvuija tshivua tshimuenzekele ne mutangidi wa kumpala. Mutangidi mupiamupia eu wakamuteleja ne bulenga buonso ne wakamuambuluisha ne imue mvese. Bu tshipeta, bana betu babidi aba bakakeba ditalala ne kuenzabu mudimu pamue mu mpungilu au. Muanetu wa balume eu udi ne dianyisha bua muvua mutangidi muyukile nende mu mushindu muimpe ne lutulu.

UDI NE BUA KUBUEJA BAKULU MU TSHILUMBU TSHIEBE ANYI?

14, 15. a) Ndîba kayi ditudi ne bua kutumikila mubelu udi mu Matayi 18:15-17? b) Mbidia kayi bisatu bivua Yezu muleje? c) Ntshipatshila kayi tshitudi ne bua kuikala natshi patudi tulonda bidia ebi?

14 Bilumbu bidi mua kujuka pankatshi pa bena Kristo babidi, ne bia bungi bia kudibi badi ne bua kubijikija bobu nkayabu. Kadi imue misangu bidi mua kuikala bikole bua bobu kubijikija. Bimue bilumbu bidi mua kulomba diambuluisha dia bantu bakuabu bilondeshile Matayi 18:15-17. (Bala.) ‘Bubi’ budi Yezu mutele muaba eu kabuvua buleja tshilumbu tshikese tshidi mua kumueneka pankatshi pa bena Kristo to. Bua tshinyi tudi tuamba nanku? Yezu wakamba ne: bikala muenji wa bubi ubenga kunyingalala padiye uyukila ne muanetu udiye nende tshilumbu, ne bamanyi ba bualu, ne bana betu ba balume badi ne majitu, badi ne bua kumumona “bu muntu wa bisamba bia bende ne bu mulambuishi wa bitadi.” Lelu, ebi bidi biumvuija ne: udi ne bua kuipatshibua mu tshisumbu. ‘Bubi’ ebu budi bukongoloja malu a bungi bu mudi kuibila anyi kushimunyina muntu bualu, kadi kabuena bukongoloja mpekatu bu mudi masandi, dimanyangana dia mulume ne mulume anyi dia mukaji ne mukaji, butontolodi anyi ditendelela mpingu to. Bakulu ke badi ne bua kutangila mpekatu ya mushindu eu.

Pamuapa, bidi mua kukulomba bua kuyukila ne muena Kristo nebe misangu ya bungi bua kukeba ditalala (Tangila tshikoso tshia 15)

15 Yezu uvua mufile mubelu eu bua kutuleja mutudi mua kuambuluisha muena Kristo netu bualu tudi bamunange. (Matayi 18:12-14)  Mmunyi mutudi mua kutumikila mubelu eu? 1) Tudi ne bua kudienzeja bua kukeba ditalala ne muanetu katuyi tubueja bantu bakuabu mu tshilumbu tshietu to. Tudi mua kuyukila nende misangu ya bungi. Kadi ntshinyi tshitudi mua kuenza koku kakuyi anu ditalala? 2) Tudi ne bua kuyukila ne muanetu au mu mêsu a muntu udi mumanye tshilumbu atshi anyi udi mua kumona muaba udi tshilema kampanda mua kuikala tshienzeke. Tshilumbu tshiotshi tshijike, udi “mumupingaje mu njila.” Kadi anu paudi uyukila ne muanenu eu misangu ya bungi ne kakuyi anu ditalala pankatshi penu, ke wewe kushisha 3) kuambila bakulu tshilumbu etshi.

16. Ntshinyi tshidi tshileja ne: kutumikila mubelu wa Yezu nkuimpe ne kudi kuleja mutudi ne dinanga?

16 Mu nsombelu ya bungi, kabitu anu bilomba kulonda bidia bionso bisatu bidi mu Matayi 18:15-17 to. Ebu mbualu budi bukolesha. Bua tshinyi tudi tuamba nanku? Bualu mu nsombelu ya bungi, muenji wa bubi utu witaba tshilema tshiende ne wakaja malu, nunku kabiena bilomba bua kuipatshibuaye mu tshisumbu to. Nunku, muntu uvuabu banyingalaje udi ne bua kufuila muanabu luse bua kuikala nende mu ditalala. Nunku bidi bimueneka patoke mu mubelu wa Yezu ne: kabiena bikengela kuya kudi bakulu ne lukasa to. Tudi ne bua kuambila bakulu anu tuetu bamane kulonda bidia bibidi bia kumpala ne koku tshijadiki tshidi tshileja ne: nkuenzeke bualu kampanda bubi.

17. Mmalu kayi mimpe atuapeta patudi ‘tukeba ditalala’ ne bantu bakuabu?

17 Bu mututshidi bapange bupuangane, netutungunuke ne kunyingalaja bantu bakuabu. Muyidi Yakobo wakafunda ne: “Bikala muntu kayi ulenduka mu diakula, yeye mmuntu mupuangane udi mumanye mua kukanda mubidi wende mujima.” (Yakobo 3:2) Bua kujikija matandu, tudi ne bua kuenza muetu muonso bua ‘kukeba ditalala, ne kudilonda.’ (Musambu 34:14) Patudi tutungunuka ne kukeba ditalala ne bakuabu, netuikale mu malanda mimpe ne bana betu, kuenza nunku nekutuambuluishe bua kuikala mu buobumue. (Musambu 133:1-3) Bualu bua mushinga mukole budi ne: netuikale mu malanda mimpe ne Yehowa, “Nzambi udi ufila ditalala.” (Lomo 15:33) Netupete masanka onso aa patudi tujikija bilumbu bietu mu dinanga.

^ [1] (tshikoso tshia 12) Bantu bakuabu bavua bajikije bilumbu biabu mu ditalala ke Yakoba ne Esau (Genese 27:41-45; 33:1-11); Jozefe ne bana babu (Genese 45:1-15); ne Gideona ne bena Efelayima (Balumbuluishi 8:1-3). Pamuapa udi mua kuela meji bua bilejilu bikuabu bidi mu Bible.