Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Tshibumba tshia Nsentedi (Tshia kulonga)  |  Ngondo 5 2016

“Ndayi nuvuije bantu ba mu bisamba bionso bayidi”

“Ndayi nuvuije bantu ba mu bisamba bionso bayidi”

‘Ndayi nuvuije bantu ba mu bisamba bionso bayidi; nubabatize; nubalongeshe mua kutumikila malu onso amvua munuambile.’—MATAYI 28:19, 20.

MISAMBU: 141, 97

1, 2. Nnkonko kayi idi ijuka bilondeshile mêyi a Yezu adi mu Matayi 24:14?

YEZU wakamba ne: mu matuku a ku nshikidilu, bavua ne bua kuyisha bantu bonso lumu luimpe lua Bukalenge. (Matayi 24:14) Bu mutudi Bantemu ba Yehowa, mbatumanye pa buloba bujima bua mudimu wetu wa kuyisha. Bamue bantu mbanange mukenji utudi tuyisha, kadi bakuabu mbawukine. Kadi, nansha bamue bantu badi kabayi banange mukenji wetu batu batunemeka bua mudimu wetu. Tudi tuamba ne: tuetu ke bantu badi benza mudimu uvua Yezu muambe. Tudiku ne bukenji bua kuamba nanku anyi? Ntshinyi tshidi tshitujadikila ne: mudimu wetu wa kuyisha mmudimu uvua Yezu muambe?

2 Bitendelelu bia bungi bitu biamba ne: bitu biyisha mukenji wa Yezu. Kadi diyisha diabu ditu dienzekela mu bitanda, ku televizion anyi ku Enternete, peshi batu patupu bambila bantu bakuabu mushindu uvuabu balonge malu a Yezu. Bakuabu badi bamona ne: kuambuluisha bantu badi bakenga anyi kuenza midimu ya kuambuluisha bantu bu mudi wa diondopangana, wa dilama  babedi, anyi wa dilongesha ke wabu mushindu wa kuyisha. Kadi midimu eyi ke mudimu wa kuyisha uvua Yezu muambe anyi?

3. Bilondeshile Matayi 28:19, 20, mmalu kayi anayi adi bayidi ba Yezu ne bua kuenza?

3 Yezu uvuaku musue bua bayidi bende bikale bindila bua bantu balue kudibu anyi? Tòo. Pakajulabu Yezu ku lufu, wakambila bayidi bende nkama ya bungi ne: ‘Ndayi nuvuije bantu ba mu bisamba bionso bayidi; nubabatize; nubalongeshe mua kutumikila malu onso amvua munuambile.’ (Matayi 28:19, 20) Nunku bu mutudi bayidi ba Yezu, tudi ne bua kuenza malu anayi. Tudi ne bua kuvuija bantu bayidi, kubabatiza ne kubalongesha. Kadi kumpala kua kuenza malu asatu aa, tudi ne bua kuya kudi bantu. Mumanyi kampanda wa malu a mu Bible udi wamba ne: “‘Kuya’ mmudimu wa muena kuitabuja yonso, nansha yeye mu njila anyi pa mâyi.”—Matayi 10:7; Luka 10:3.

4. Kuikala “balobi ba bantu” kudi kulomba tshinyi?

4 Ntshinyi tshivua Yezu mutekemene kudi bayidi bende? Uvuaku musue bua bayishe malu abu anyi? Peshi uvua musue bua bikale tshisumbu kampanda tshilongolola? Bu mudi muntu umue kayi mua kuyisha “mu bisamba bionso,” bayidi bende bavua ne bua kuikala balongolola mu tshisumbu. Ke tshivua Yezu usua kuamba pavuaye mulombe bayidi bende bua kulua “balobi ba bantu.” (Bala Matayi 4:18-22.) Yezu kavua wakula bua mulobi umue udi wenza mudimu ne ndobo wende ne tshilobeshi, windila bua mushipa ukuatshike to. Kadi, diloba divua Yezu wakuila ndia kuenza mudimu ne tupamba. Diloba dia mushindu eu didi dilomba mudimu mukole, kudilongolola ne bikengela bantu ba bungi benze mudimu pamue.—Luka 5:1-11.

5. Nnkonko kayi inayi itudi ne bua kuandamuna? Bua tshinyi?

5 Bua kumanya bantu badi bayisha lumu luimpe lelu, tudi ne bua kuandamuna nkonko inayi eyi:

  • Mmukenji kayi udi bayidi ba Yezu ne bua kuyisha?

  • Ntshinyi tshidi ne bua kubasaka bua kuwenza?

  • Mmishindu kayi ya kuyisha idibu ne bua kuenza nayi mudimu?

  • Ntshipapu kayi tshidibu ne bua kuenzela mudimu ne ngua kuenza too ne dîba kayi?

Mandamuna a nkonko eyi neatuambuluishe bua kumanya bantu badi benza mudimu udi usungila mioyo ya bantu eu ne neakoleshe dijinga dietu dia kutungunuka ne kuyisha.—1 Timote 4:16.

MMUKENJI KAYI UTUDI NE BUA KUYISHA?

6. Ntshinyi tshidi tshikujadikila ne: Bantemu ba Yehowa badi bayisha mukenji mulelela?

6 Bala Luka 4:43. Yezu uvua uyisha “lumu luimpe lua Bukalenge,” ne uvua musue bua bayidi bende benze bia muomumue. Ntshisumbu kayi tshia bantu tshidi tshiyisha mukenji eu kudi bantu bonso? Anu Bantemu ba Yehowa! Nansha bamue bantu badi kabayi batunange badi pabu bitaba bualu ebu. Tshilejilu, mona tshivua nsaserdose kampanda uvua misionere mu matunga a bungi muambe bua  Bantemu ba Yehowa. Mu ditunga dionso, nsaserdose eu uvua webeja Bantemu ba Yehowa bua kumanya mukenji uvuabu bayisha. Nsaserdose wakamba ne: “Buonso buabu bavua batshimbakane bualu bavua bafila diandamuna dia muomumue dia ne: ‘Tudi tuyisha lumu luimpe lua Bukalenge.’” Tshivua nsaserdose eu muambe tshidi bushuwa tshileja ne: katuena batshimbakane to, kadi tudi bena Kristo balelela badi mu buobumue. (1 Kolinto 1:10) Bukalenge bua Nzambi budi kabidi mukenji munene wa mu tshibejibeji tshietu tshia Tshibumba tshia Nsentedi tshidi tshimanyisha Bukalenge bua Yehowa. Tshibejibeji etshi tshidi mu miakulu 254 ne badi bapatula bua nimero yonso bibejibeji bitue ku miliyo 59, ebi mbienze bua tshikale tshibejibeji tshidibu batamba kuabanya pa buloba bujima!

Anu Bantemu ba Yehowa ke bantu badi bayisha lumu luimpe lua Bukalenge bua Nzambi

7. Ntshinyi tshidi tshituleja ne: bamfumu ba bitendelelu kabatu bayisha mukenji mulelela?

7 Bamfumu ba bitendelelu kabatu bayisha Bukalenge bua Nzambi to. Padibu bakula bua Bukalenge bua Nzambi, ba bungi ba kudibu batu bamba ne: mmushindu udi muntu udiumvua mu muoyo wende. (Luka 17:21) Kabatu balongesha bantu ne: Bukalenge bua Nzambi mmbulamatadi wa mu diulu udi Yezu ukokesha to. Kadi, batu bakula bua Yezu nangananga mu tshikondo tshia Noele anyi tshia Pasaka. Kabatu bumvuija ne: Bukalenge bua Nzambi nebujikije ntatu yonso ya bantu ne nebumbushe malu mabi onso pa buloba mu katupa kîpi emu to. (Buakabuluibua 19:11-21) Bidi bimueneka patoke ne: bamfumu ba bitendelelu ki mbamanye tshienza Yezu bu Mukalenge wa Bukalenge bua Nzambi to. Bu mudibu kabayi bamanye mukenji wa Yezu, ki mbamanye bua tshinyi badi ne bua kuyisha to.

NTSHINYI TSHIDI NE BUA KUTUSAKA BUA KUYISHA?

8. Ntshipatshila kayi tshibi tshitudi katuyi mua kuikala natshi patudi tuyisha?

8 Bayidi ba Yezu kabena ne bua kuyisha bua kupeta makuta anyi bua kuibaka nzubu idi ikemesha bantu to. Yezu wakamba ne: “Nuvua bapete tshianana, nufile tshianana.” (Matayi 10:8) Nunku, katuena tuyisha bua kupeta makuta to. (2 Kolinto 2:17) Bayidi ba Yezu kabena ne bua kulomba bua babafute bua mudimu wabu wa kuyisha to. (Bala Bienzedi 20:33-35.) Nansha muvua Yezu muleje patoke tshia kuenza, bena mu bitendelelu bia bungi mbaditue mu disangisha makuta bua kulama bitanda biabu ne kufuta bamfumu babi ne bena mudimu bakuabu. Ke bualu kayi, bamfumu ba bitendelelu bia bungi mbalue babanji.—Buakabuluibua 17:4, 5.

Katuena tuyisha bua kupeta makuta to

9. Mmunyi mudi Bantemu ba Yehowa baleje ne: badi bayisha ne tshipatshila tshimpe?

9 Bantemu ba Yehowa batuku basangisha makuta mu Nzubu yabu ya Bukalenge ne mu mpungilu anyi? Tòo. Mudimu wabu utu wenzeka ne mapa adibu bafila ku budisuile. (2 Kolinto 9:7) Nansha nanku, tshidimu tshishale, Bantemu ba Yehowa mbenze mêba matue ku miliyare 2 mu diyisha lumu luimpe ne bavua balombole malonga a Bible mapite pa miliyo 9 ngondo yonso. Kabena babafuta bua mudimu wabu wa diyisha to, kadi badi ne disanka dia kufila makuta abu bobu bua kuenza mudimu eu. Mukebuludi kampanda wa malu  wakamba bua mudimu wa Bantemu ba Yehowa ne: “Tshipatshila tshiabu tshinene ntshia kuyisha ne kulongesha.” Wakamba kabidi ne: Bantemu ba Yehowa kabatu ne bamfumu babu batubu bafuta to. Nunku, bituikala katuyi tuyisha bua kupeta makuta, ntshinyi tshitu tshitusaka bua kuyisha? Tudi tuitaba bua kuenza mudimu eu bualu tudi banange Yehowa ne banange bantu. Mmuenenu eu udi ukumbaja mêyi a buprofete adi mu Musambu wa 110:3. (Bala.)

MMISHINDU KAYI YA KUYISHA ITUDI NE BUA KUENZA NAYI MUDIMU?

Tudi tuyisha muaba wonso utudi tupeta bantu (Tangila tshikoso tshia 10)

10. Mmishindu kayi ya kuyisha ivua Yezu ne bayidi bende benza nayi mudimu?

10 Mmishindu kayi ya kuyisha ivua Yezu ne bayidi bende benza nayi mudimu? Bavua baya muaba wonso uvuabu mua kupeta bantu. Tshilejilu, bavua bayisha mu njila ne mu bisalu. Bavua kabidi bakeba bantu ku nzubu yabu. (Matayi 10:11; Luka 8:1; Bienzedi 5:42; 20:20) Kuyisha ku nzubu ne ku nzubu kuvua mushindu mulongolola bimpe bua kupeta bantu ba mishindu yonso.

11, 12. Ntshinyi tshitudi mua kuamba patudi tufuanyikija mudi bantu ba Yehowa badienzeja bua kuyisha lumu luimpe ne mudi bena mu bukua buena Kristo badienzeja bua kuyisha?

11 Bitendelelu bia bukua buena Kristo bidiku biyisha lumu luimpe muvua Yezu wenza anyi? Pa tshibidilu, bamfumu ba bitendelelu badibu bafuta batu bayisha bena kuitabuja babu anu mu bitanda biabu. Bamfumu ba bitendelelu aba kabatu bavuija bantu bakuabu bayidi to, kadi batu anu bakeba bua kulama bakadibu nabu. Imue misangu, batu bakankamija bena kuitabuja babu bua kuyisha. Tshilejilu, mu tshidimu tshia 2001, Pape Jean  Paul II wakafunda mu mukanda kampanda wamba ne: bena kuitabuja badi ne bua kuyisha Evanjeliyo ne kuikala ne tshisumi bu tshia mupostolo Paulo wakamba ne: “Ndi muena diakabi bingikala tshiyi nyisha Evanjeliyo.” Pashishe Pape wakamba ne: ki nganu bantu bakese badi balonge badi ne bua kuenza mudimu wa kuyisha eu to, kadi mbena kuitabuja bonso. Anu bantu bakese ke bakatumikila dîyi diende edi.

12 Netuambe tshinyi bua Bantemu ba Yehowa? Anu bobu ke badi bayisha ne: Yezu ukadi ukokesha bu Mukalenge mu diulu katshia mu 1914. Badi batumikila Yezu ne bateka mudimu wa kuyisha eu pa muaba wa kumpala mu nsombelu wabu. (Mâko 13:10) Mukanda kampanda wakamba ne: bua Bantemu ba Yehowa, mudimu wa kuyisha udi ne mushinga wa bungi. Wakamba kabidi ne: padibu bapeta bantu badi ne nzala, balekelela, ne badi basama, badi babambuluisha, kadi kabatu bapua muoyo ne: tshipatshila tshiabu tshinene ntshia kuyisha bantu bua nshikidilu wa bulongolodi ebu ne kubalongesha bua lupandu to. (Pillars of Faith—American Congregations and Their Partners) Bantemu ba Yehowa badi batungunuka ne kuyisha mukenji eu ne kuidikija mishindu ya kuyisha ya Yezu ne bayidi bende.

NTSHIPAPU KAYI TSHITUDI TUENZELA MUDIMU, NE NGUA KUENZA TOO NE DÎBA KAYI?

13. Ntshipapu kayi tshitudi ne bua kuenzela mudimu wetu wa kuyisha?

13 Yezu wakamba ne: bayidi bende bavua ne bua kuyisha ne kulongesha lumu luimpe “pa buloba bujima budi bantu basombe.” Uvua mubatumine dîyi bua kuvuija bantu ba mu “bisamba bionso” bayidi. (Matayi 24:14; 28:19, 20) Bualu ebu budi buleja ne: bavua ne bua kuyisha lumu luimpe pa buloba bujima.

14, 15. Ntshinyi tshidi tshileja ne: Bantemu ba Yehowa mbakumbaje mêyi a buprofete a Yezu avua akula bua tshipapu tshia kuyishila? (Tangila tshimfuanyi tshia ntuadijilu tshia tshiena-bualu.)

14 Anu Bantemu ba Yehowa ke badi bakumbaja mêyi a buprofete a Yezu adi aleja ne: lumu luimpe luvua ne bua kuyishibua pa buloba bujima. Bua tshinyi tudi tuamba nanku? Tshilejilu, mu ditunga dia États-Unis mudi bamfumu ba bukua buena Kristo batue ku binunu 600, kadi Bantemu ba Yehowa badi bayisha lumu luimpe mu ditunga edi mbatue ku muliyo 1 ne binunu 200. Pa buloba bujima, bamfumu ba tshitendelelu tshia Katolike mbatue ku binunu 400, kadi kudi Bantemu ba Yehowa bapite pa miliyo 8 badi bayisha lumu luimpe mu matunga 240. Bidi bimueneka patoke ne: Bantemu ba Yehowa ke badi bayisha lumu luimpe pa buloba bujima ludi lupesha Yehowa bunême ne lumutumbishisha.—Musambu 34:1; 51:15.

15 Bu mutudi Bantemu ba Yehowa, tshipatshila tshietu ntshia kuyisha bantu ba bungi menemene lumu luimpe kumpala kua nshikidilu kulua. Bua kuenza mudimu eu, tudi bakudimune ne bapatule mikanda, bibejibeji, trakte ne mabeji a dibikila nawu bantu mu mpungilu ne mu Tshivulukilu miliyo ya bungi mu miakulu mipite pa 700. Tudi tupesha bantu mikanda eyi katuyi tubalomba makuta to. Anu bua tshidimu tshishale nkayatshi, tudi bapatule mikanda idi yumvuija malu a mu Bible mitue ku miliyare 4 ne miliyo 500. Tudi kabidi bapatule Bible ya Nkudimuinu wa bulongolodi bupiabupia mipite pa miliyo 200 mu miakulu mipite pa 130. Malu adi mu site wetu wa Enternete adi mu miakulu mipite pa 750. Anu Bantemu ba Yehowa ke badi benza mudimu udi ukemesha eu.

16. Ntshinyi tshidi tshitujadikila ne: Bantemu ba Yehowa badi ne nyuma wa Nzambi?

 16 Mudimu wa kuyisha ngua kuenza too ne dîba kayi? Yezu wakamba ne: bavua ne bua kuyisha lumu luimpe too ne pavua nshikidilu ulua. Tuetu Bantemu ba Yehowa, tudi bakumbane bua kunanukila ne kuyisha mu matuku a ku nshikidilu aa anu bualu tudi ne nyuma muimpe wa Yehowa. (Bienzedi 1:8; 1 Petelo 4:14) Bena mu bitendelelu bikuabu badi mua kuamba pabu ne: badi ne nyuma muimpe. Kadi mbakumbanaku bua kuenza mudimu udi Bantemu ba Yehowa benza mu matuku a ku nshikidilu aa anyi? Bena mu bimue bitendelelu mbatete bua kuyisha mututu tuyisha, kadi ki mbakokeshe to. Bakuabu badi bitaba bua kuyisha, kadi badi bayisha anu bua tshikondo kampanda. Banga badi mua kuyisha ku nzubu ne ku nzubu, kadi kabena bayisha lumu luimpe lua Bukalenge to. Nunku, kabena benza mudimu uvua Yezu mutuadije to.

MBANGANYI BADI MU BULELELA BAYISHA LUMU LUIMPE LELU?

17, 18. a) Ntshinyi tshidi tshitujadikila ne: Bantemu ba Yehowa ke bantu badi bayisha lumu luimpe lua Bukalenge lelu? b) Ntshinyi tshidi tshituambuluisha bua kutungunuka ne kuenza mudimu eu?

17 Nunku mbanganyi badi bayisha lumu luimpe lua Bukalenge lelu? Anu Bantemu ba Yehowa! Bua tshinyi tudi tuamba nanku? Bualu tudi tuyisha mukenji muimpe, mmumue ne: lumu luimpe lua Bukalenge. Tudi tuenda tukeba bantu patudi tuyisha, nunku tudi tuenza mudimu ne mishindu mimpe. Tudi ne tshipatshila tshimpe tshidi tshitusaka bua kuyisha, mmumue ne: tudi banange Yehowa ne bantu. Mudimu wetu wa kuyisha udi wenzeka mu tshipapu tshinene bualu tudi tuyisha bantu ba mu bisamba bionso ne ba mu miakulu yonso. Netutungunuke ne kuyisha lumu luimpe lua Bukalenge too ne padi nshikidilu ulua.

18 Bidi bulelela bikemesha bua kumona mudimu muimpe udi bantu ba Yehowa benza bua kuyisha lumu luimpe mu matuku a ku nshikidilu aa. Kadi mmunyi mutudi bakumbane bua kuenza mudimu wonso eu? Mupostolo Paulo udi umvuija ne: “Nzambi yeye ke udi unupesha dikanda, unupesha dijinga ne bukole bua kuenza malu bua kumusankisha.” (Filipoyi 2:13) Yehowa atungunuke ne kutupesha bukole butudi nabu dijinga bua tuenze muetu muonso bua kututungunuka ne kuyisha lumu luimpe!—2 Timote 4:5.