Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Tshibumba tshia Nsentedi (Tshia kulonga)  |  Ngondo 2 2017

Nnganyi udi ulombola bantu ba Nzambi lelu?

Nnganyi udi ulombola bantu ba Nzambi lelu?

“Nuvuluke bantu badi balombola munkatshi muenu.”—EBELU 13:7.

MISAMBU: 125, 43

1, 2. Yezu mumane kuya mu diulu, ntshinyi tshivua bapostolo mua kuikala badiebeja?

BAPOSTOLO ba Yezu bakimana pa Mukuna wa Olive, bashale batangile Yezu mfumuabu ne mulunda wabu ubanda mu diulu pashishe bamujika kudi ditutu. (Bienzedi 1:9, 10) Munkatshi mua bidimu bitue ku bibidi, Yezu wakabalongesha, kubakankamija ne kubalombola. Mpindieu bu muvuaye muye, ntshinyi tshivuabu mua kuenza?

2 Kumpala kua Yezu kuya mu diulu, wakambila bayidi bende ne: “Nuenu nenupete bukole panupuekela nyuma muimpe, nenuikale bantemu banyi mu Yelushalema, mu Yudaya mujima, mu Samaleya, too ne ku ntengu ya buloba.” (Bienzedi 1:8) Mmunyi muvuabu mua kuenza mudimu eu? Yezu uvua mulaye ne: nyuma muimpe wa Nzambi uvua ne bua kubambuluisha. (Bienzedi 1:5) Kadi nnganyi uvua ne bua kubalombola ne kulongolola mushindu wa kuenza mudimu wa kuyisha pa buloba bujima? Bapostolo bavua bamanye ne: ku kale Yehowa uvua muenze mudimu ne bantu balume bua kulombola bena Isalele.  Nunku bavua mua kuikala badiebeja bikala Yehowa uvua mua kusungula mulombodi mupiamupia.

3. a) Yezu mumane kuya mu diulu, ndipangadika kayi dia mushinga divua bapostolo ba lulamatu bangate? b) Nnkonko kayi ituandamuna mu tshiena-bualu etshi?

3 Matuku makese Yezu mumane kuya mu diulu, bayidi bende bakakonkonona Mifundu minsantu, kusambilabu Nzambi bua abambuluishe, ne kusungulabu Matiyase bua apingane pa muaba wa Yudasa Isakaliote bu mupostolo wa 12. (Bienzedi 1:15-26) Bua tshinyi disungula edi divua ne mushinga wa bungi kudibu ne kudi Yehowa? Bayidi bakamona ne: bivua bikengela bikale bapostolo 12. * (Tangila note.) Yezu uvua musungule bapostolo ne kubalongeshaye mudimu wa mushinga mukole uvuabu ne bua kuenza munkatshi mua bantu ba Nzambi. Mmudimu kayi au? Mmunyi muvua Yehowa ne Yezu babalongolole bua mudimu eu? Mmalu kayi a muomumue adi enzeka lelu? Mmunyi mutudi mua ‘kuvuluka bantu badi balombola’ munkatshi muetu, nangananga ‘mupika wa lulamatu udi mudimuke’?—Ebelu 13:7; Matayi 24:45.

YEZU UDI ULOMBOLA KASUMBU KALUDIKI

4. Mmudimu kayi uvua nawu bapostolo ne bakulu bakuabu mu Yelushalema?

4 Bapostolo bakatuadija kulombola malu mu tshisumbu tshia bena Kristo mu Pentekoste wa mu tshidimu tshia 33. Bible udi wamba ne: “Petelo wakimana ne bapostolo dikumi ne umue,” ne wakalongesha tshisumbu tshinene tshia bantu malu malelela adi asungila bantu. (Bienzedi 2:14, 15) Bantu ba bungi ba mu tshisumbu atshi bakalua bena Kristo. Pashishe, bena Kristo bapiabapia aba “bakatungunuka ne kudifila mu malongesha a bapostolo.” (Bienzedi 2:42) Bapostolo bavua ne bujitu bua kulama ne kutula makuta a tshisumbu. (Bienzedi 4:34, 35) Bakalongesha kabidi bantu ba Nzambi ne kusambilabu bua bualu buabu, bamba ne: “Tuetu netudifile mu disambila ne mu mudimu wa dilongesha dîyi dia Nzambi.” (Bienzedi 6:4) Bakatuma bena Kristo bapiluke bua kuyisha mu teritware mipiamipia. (Bienzedi 8:14, 15) Panyima pa matuku, bakulu bakuabu bela manyi bakadisangisha ne bapostolo bua kulombola malu mu tshisumbu. Bu muvuabu benza kasumbu kaludiki, bakapesha bisumbu bionso buludiki.—Bienzedi 15:2.

5, 6. a) Mmunyi muvua nyuma muimpe mupeshe kasumbu kaludiki bukole? (Tangila tshimfuanyi tshia ntuadijilu tshia tshiena-bualu.) b) Mmunyi muvua banjelu bambuluishe kasumbu kaludiki? c) Mmunyi muvua Dîyi dia Nzambi dilombole kasumbu kaludiki?

5 Bena Kristo ba mu bidimu lukama bia kumpala bavua bamanye ne: Yehowa ke uvua ulombola kasumbu kaludiki ku butuangaji bua Yezu. Ntshinyi tshivua mua kubajadikila bualu ebu? Tshia kumpala, nyuma muimpe wakapesha kasumbu kaludiki bukole. (Yone 16:13) Bena Kristo bela manyi bonso bakapeta nyuma muimpe, kadi anu bapostolo ne bakulu ba mu Yelushalema ke bavua nyuma eu mupeshe bukole bua kukumbaja mudimu wabu wa butangidi. Tshilejilu, mu tshidimu tshia 49 nyuma muimpe wakalombola kasumbu kaludiki bua kuangata dipangadika bua tshilumbu tshia ditengudibua. Bisumbu biakalonda buludiki abu. Bu tshipeta, “biakatungunuka ne kukoleshibua mu ditabuja ne kuvulangana ku dituku ne ku dituku.” (Bienzedi 16:4, 5) Bilondeshile mukanda uvuabu batumine bisumbu uvua wakula bua ditengudibua au, tudi tumona ne: kasumbu kaludiki kavua ne nyuma wa Nzambi ne kakaleja ngikadilu bu mudi dinanga ne ditabuja.—Bienzedi 15:11, 25-29; Galatiya 5:22, 23.

6 Tshibidi, banjelu bakambuluisha kasumbu kaludiki. Tshilejilu, muanjelu wakambila Kôneliyo bua aye kumonangana ne mupostolo Petelo. Petelo mumane kuyisha Kôneliyo ne bena mu nzubu muende, bakapeta nyuma muimpe nansha  muvuabu kabayi batengula. Nunku Kôneliyo wakalua muena Kristo wa kumpala wa mu bisamba bia bende uvua kayi mutengula. Pakumvua bapostolo ne bena Kristo bakuabu bualu ebu, bakitaba tshivua Nzambi muenze atshi, kuakidilabu bantu ba bisamba bia bende bavua kabayi batengula abu mu tshisumbu tshia bena Kristo. (Bienzedi 11:13-18) Bua bualu ebu, tudi tumona ne: banjelu bakatua mpanda ne tshisumi tshionso mudimu wa kuyisha uvua kasumbu kaludiki kalombola. (Bienzedi 5:19, 20) Tshisatu, Dîyi dia Nzambi diakambuluisha kasumbu kaludiki. Bantu balume aba bakenza mudimu ne Mifundu minsantu bua kubambuluishayi bua kuangata mapangadika a mushinga avua atangila malu adi bena Kristo bitabuja ne kufila buludiki mu bisumbu.—Bienzedi 1:20-22; 15:15-20.

7. Bua tshinyi tudi tuamba ne: Yezu uvua ulombola bena Kristo ba mu bidimu lukama bia kumpala?

7 Nansha muvua bena mu kasumbu kaludiki ne bukokeshi mu tshisumbu, bakajingulula ne: Yezu Kristo ke uvua Mulombodi wabu. Bua tshinyi tudi tuamba nanku? Bualu mupostolo Paulo wakamba ne: Kristo ke uvua muteke “bamue bu bapostolo.” Wakamba kabidi ne: Kristo uvua “ku mutu,” anyi Mulombodi wa tshisumbu. (Efeso 4:11, 15) Pamutu pa kudinyikabu ne: bapostolo, ‘bakabikila bayidi ku bulombodi bua Nzambi ne: Bena Kristo.’ (Bienzedi 11:26) Paulo uvua mumanye ne: bivua ne mushinga bua kulonda malongesha a bapostolo avua mangatshila mu Bible ne kulonda bantu balume bakuabu bavua balombola malu. Nansha nanku Paulo wakamba ne: “Kadi ndi musue numanye ne: ku mutu kua mulume yonso kudi Kristo.” Bua muaba eu, mulume yonso udibu bakuila eu mmuena mu kasumbu kaludiki yonso. Paulo wakasakidila ne: “Ku mutu kua Kristo kudi Nzambi.” (1 Kolinto 11:2, 3) Bulelela, Yehowa uvua muteke Muanende Kristo Yezu bua kulombola tshisumbu.

“MUDIMU EU KI NGUA MUNTU”

8, 9. Mmudimu kayi munene uvua nawu muanetu Russell?

8 Kutuadijila mu tshidimu tshia 1870, Charles Taze Russell ne bamue ba ku balunda bende bakatuadija kudienzeja bua kutendelela Nzambi bilondeshile Bible ne kuambuluisha bantu bakuabu bua kuenza bia muomumue. Bualu ebu buvua kabidi bulomba kuambuluisha bantu bavua bakula miakulu mishilashilangane. Nunku, bakenza Zion’s Watch Tower Tract Society mu 1884 mu diumvuangana ne mikenji ya mbulamatadi, ne muanetu Russell ke uvua mulombodi. * (Tangila note.) Wakalonga Bible ne ntema yonso, kavua utshina bua kuambila bantu bakuabu ne: malongesha a bitendelelu bu mudi dia Busatu bunsantu ne dibenga kufua dia anyima kaavua mu Bible to. Wakalonga ne: dipingana dia Yezu kadivua mua kumueneka ku mêsu to, kabidi ne: “tshikondo tshijadika tshia bisamba” tshivua ne bua kujika mu 1914. (Luka 21:24) Muanetu Russell wakenza mudimu ne dîba diende, bukole buende ne makuta ende bua kulongesha bantu bakuabu malu malelela a mu Bible aa. Bidi bimueneka patoke ne: Yehowa ne Yezu bakenza mudimu ne muanetu Russell bua kulombola malu mu tshikondo tshia katshia ne katshia.

9 Muanetu Russell kavua musue bua bantu bamumone mu mushindu wa pa buawu to. Mu 1896, wakafunda ne: yeye ne bana betu ba balume bakuabu bavua ne majitu kabavua basue bua bantu babatumbishe to. Kabavua basue bua babapeshe mianzu ya pa buayi, ne kabavua basue bua kasumbu kampanda kabikidibue ku dîna diabu to. Wakalua kufunda ne: “Mudimu eu ki ngua muntu.”

10. a) Ndîba kayi divua Yezu muteke “mupika wa lulamatu udi mudimuke”? b) Umvuija muakaluabi kumueneka patoke ne: Kasumbu kaludiki kavua kashilangane ne Sosiete wa Watch tower?

10 Mu 1919, bidimu bisatu, muanetu Russell  mumane kufua, Yezu wakateka “mupika wa lulamatu udi mudimuke.” Bua tshipatshila kayi? Bua kupesha bayidi bende ‘biakudia mu tshikondo tshiakanyine.’ (Matayi 24:45) Nansha ku ntuadijilu kua bidimu abi, kasumbu kakese ka bana betu ba balume bela manyi kavua ku Biro bietu bitu bilombola midimu bidi ku Brooklyn mu New York, kavua kapesha bayidi ba Yezu biakudia bia mu nyuma. Panyima pa 1940, tshiambilu tshia ne: “kasumbu kaludiki” tshiakatuadija kupatuka mu mikanda yetu. Tshikondo atshi, kasumbu kaludiki ke kavua kalombola Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Kadi mu 1971, biakamueneka patoke ne: Kasumbu kaludiki kavua kashilangane ne Watch Tower Society. Sosiete eu uvua yeye ne mudimu wa kutangila anu bilumbu bia ku mbulamatadi. Katshia ku tshikondo atshi, bana betu ba balume bela manyi bavua mua kulua bena mu Kasumbu kaludiki, kadi kabayi balombodi ba Sosiete eu to. Matuku etu aa, bana betu ba balume ba mu “mikoko mikuabu” badi benza mudimu bu balombodi ba Sosiete eu ne ba bibambalu bikuabu bia bantu ba Nzambi. Bu tshipeta, Kasumbu kaludiki kadi ne mushindu wa kutamba kuimanyina pa difila dia mibelu ne buludiki bia mu Bible. (Yone 10:16; Bienzedi 6:4) Tshibumba tshia Nsentedi tshia dia 15/7/2013 tshiakumvuija ne: “mupika wa lulamatu udi mudimuke” eu nkasumbu kakese ka bana betu ba balume bela manyi badi benza Kasumbu kaludiki.

Kasumbu kaludiki mu bidimu bia 1950

11. Mmunyi mutu Kasumbu kaludiki kangata mapangadika?

11 Bena mu Kasumbu kaludiki badi bangata mapangadika manene padibu batuilangana pamue lumingu luonso. Kudisangisha mushindu eu kudi kubambuluisha bua kuikala bayukidilangana ne kushala mu buobumue. (Nsumuinu 20:18) Kakuena muena mu Kasumbu kaludiki udi ne mushinga wa bungi kupita binende to, ke bualu kayi tshidimu tshionso muenamu yonso utu ulombola bisangilu ebi. (1 Petelo 5:1) Ke mudibi kabidi bienzeka bua Komite yonso isambombo ya Kasumbu kaludiki. Kakuena muena mu Kasumbu kaludiki utu udiangata bu mulombodi wa binende to. Yonso wa kudibu pa nkayende udi kabidi muena mudimu mu bakuabu, udi upeta biakudia bia mu nyuma kudi mupika wa lulamatu ne ulonda bulombodi buende.

Mupika wa lulamatu udi mudimuke mmutuadije kulongoluela bantu ba Nzambi biakudia bia mu nyuma katshia anu bamuteka mu 1919 (Tangila tshikoso tshia 10, 11)

“NNGANYI MENEMENE UDI MUPIKA WA LULAMATU UDI MUDIMUKE?”

12. Nnkonko kayi ituandamuna?

12 Bena mu Kasumbu kaludiki ki mbezeja ku nyuma wa Nzambi ne ki mbapuangane to. Badi mua kuenza bilema padibu bumvuija malu a mu Bible anyi bafila buludiki. Tshilejilu, mu mukanda wa Index des publications Watch Tower mudi tshiena-bualu tshia ne: “Compréhensions affinées,” tshidi ne malu adibu bakajilule mu ngumvuilu wetu wa malu a mu Bible katshia ku 1870. Yezu kavua mutuambile ne: mupika wende wa lulamatu eu uvua ne bua kufila biakudia bia mu nyuma bipuangane to. Mpindieu mmunyi mutudi mua kuandamuna lukonko lua Yezu lua ne: “Nnganyi menemene udi mupika wa lulamatu udi mudimuke?” (Matayi 24:45NWT) Ntshijadiki kayi tshidi tshileja ne: Kasumbu kaludiki ke kadi mupika wa lulamatu? Tukonkononayi malu amuomumue asatu avua mambuluishe kasumbu kaludiki mu tshikondo tshia bapostolo.

13. Mmunyi muvua nyuma muimpe muambuluishe bena mu Kasumbu kaludiki?

13 Nyuma muimpe udi wambuluisha Kasumbu kaludiki. Nyuma muimpe uvua muambuluishe bena mu Kasumbu kaludiki bua kumvua malongesha a mu Bible avuabu kabayi bumvue kumpala. Tshilejilu, tuakule bua malu avuabu bakajilule mu ngumvuilu wetu (Compréhensions affinées) atukadi bakuile. Kakuena muntu uvua mua kumvua ne kumvuija “malu male a Nzambi” aa mu yeye nkayende to. (Bala 1 Kolinto 2:10) Bena mu Kasumbu kaludiki badi badiumvua anu bu mupostolo Paulo wakafunda ne: ‘Tudi tuakula kabidi bua malu aa, katuena tuakula ne mêyi  adi meji a bantu malongeshe to, kadi tudi tuakula ne adi nyuma mulongeshe.’ (1 Kolinto 2:13) Bua tshinyi katshia ku 1919 ngumvuilu wa malu a mu Bible mmuvulangane bikole, pabi kukavua bidimu nkama ya bungi bivuaku malongesha a dishima ne kakuyi buludiki buimpe? Kabingila kadi mua kuikala ne: Nzambi uvua mubambuluishe ne nyuma wende muimpe!

14. Bilondeshile Buakabuluibua 14:6, 7, mmunyi mudi banjelu bambuluishe Kasumbu kaludiki ne bantu ba Nzambi lelu?

14 Banjelu badi bambuluisha Kasumbu kaludiki. Kasumbu kaludiki kadi ne bujitu bunene bua kulombola Bamanyishi miliyo mipite pa 8 mu mudimu wa kuyisha pa buloba bujima. Bua tshinyi mudimu eu udi utamba kupatula bipeta bimpe? Mbua dikuatshisha dia banjelu. (Bala Buakabuluibua 14:6, 7.) Mu nsombelu ya bungi, banjelu mbalombole bamanyishi kudi muntu uvua ufuma ku disambila bua kulomba Nzambi diambuluisha. * (Tangila note.) Mudimu wa kuyisha ne wa kulongesha udi utungunuka ne kuvula nansha miaba idi buluishi bua bungi. Bidi bienzeka kabidi nanku bualu banjelu badi bambuluisha.

15. Mmunyi mudi bena mu Kasumbu kaludiki bashilangane ne bamfumu ba bitendelelu? Fila tshilejilu.

15 Dîyi dia nzambi didi dilombola Kasumbu kaludiki. (Bala Yone 17:17.) Tuakulayi bua tshivua tshienzeke mu 1973. Tshibumba tshia Nsentedi tshia dia 1 ngondo 6 tshiakebeja ne: “Bantu bavua kabayi balekele kunua makanya bavuaku mua kukumbana bua kutambula  anyi?” Tshiakafila diandamuna divua dimanyine pa mêyi manene a mu Bible, dia ne: tòo! Tshibumba tshia Nsentedi etshi tshiakatela mvese ya bungi ne kumvuijatshi bua tshinyi bavua ne bua kuipata muntu uvua kayi ulekela kunua makanya. (1 Kolinto 5:7; 2 Kolinto 7:1) Tshiakamba ne: mukenji eu ki mmufume kudi bantu to, kadi mmufume “kudi Nzambi, udi wakula nkayende mu Dîyi diende difunda.” Kakuena tshitendelelu tshikuabu nansha tshimue tshitu tshitaba bua kueyemena Dîyi dia Nzambi bikole nansha padi kuenza nunku mua kukolela bamue ba mu tshitendelelu atshi. Mukanda kampanda wa mu États-Unis wa matuku etu aa udi wakula bua bitendelelu, udi wamba ne: “Bamfumu ba bitendelelu mbashintulule misangu ne misangu malongesha abu bua apetangane ne ditabuja ne ngenyi bidi bantu badimu ne bantu bonso mu tshibungi mua kuitaba.” Kadi Kasumbu kaludiki kakena kalombodibua ku tshidi bantu ba bungi basue to. Kadi bena mu kasumbu aka badi balombodibua kudi Dîyi dia Nzambi didi dileja ne: Yehowa ke muntu udi bushuwa ulombola bantu bende lelu.

“NUVULUKE BANTU BADI BALOMBOLA”

16. Nngumue mushindu kayi utudi mua kuvuluka bena mu Kasumbu kaludiki?

16 Bala Ebelu 13:7. Bible udi wamba ne: “Nuvuluke bantu badi balombola.” Umue mushindu utudi mua kuenza nunku, mpatudi tutela Kasumbu kaludiki mu masambila etu. (Efeso 6:18) Badi ne midimu ya bungi. Tshilejilu, badi batupesha biakudia bia mu nyuma, balombola mudimu wa kuyisha pa buloba bujima, ne batangila malu a mapa adi bantu bafila mu bulongolodi. Nunku, bidi bikengela tuikale ne tshibidilu tshia kusambila bikole bua bualu buabu!

17, 18. a) Mmunyi mutudi tulonda buludiki bua Kasumbu kaludiki? b) Mmunyi mudi mudimu wetu wa kuyisha utua Kasumbu kaludiki ne Yezu nyama ku mikolo?

17 Tudi kabidi mua kuvuluka bena mu Kasumbu kaludiki patudi tulonda mibelu ne buludiki biabu. Kasumbu kaludiki kadi katupesha buludiki ku diambuluisha dia mikanda yetu, bisangilu, mpuilu ne mpungilu. Kadi kateka kabidi batangidi ba bijengu, batangidi aba pabu bateka bakulu mu bisumbu. Padi batangidi ba bijengu ne bakulu balonda bimpe bimpe buludiki budibu babapesha, badi baleja ne: badi bavuluka bena mu Kasumbu kaludiki. Tuetu bonso tudi tunemeka Mulombodi wetu Yezu patudi tutumikila bantu balume badiye wenza nabu mudimu lelu.—Ebelu 13:17.

18 Mushindu mukuabu utudi mua kuvuluka Kasumbu kaludiki mpatudi tuyisha bikole. Ebelu 13:7 udi usengelela bena Kristo bua kuidikija ditabuja dia bantu badi balombola. Bena mu Kasumbu kaludiki badi baleja mudibu ne ditabuja dikole padibu bayisha lumu luimpe ne tshisumi tshionso ne benza bua lumuangalake bikole. Tutuku tubatua nyama ku mikolo mu mudimu wa mushinga eu anyi? Biobi nanku, netuikale ne disanka patumvua Yezu utuambila ne: “Misangu yonso inuvua benzele umue wa ku bana betu batekete aba, nuvua bangenzele meme.”—Matayi 25:34-40.

19. Bua tshinyi udi mudisuike bua kutumikila Mulombodi wetu Yezu?

19 Pakapingana Yezu mu diulu, kakalekela bayidi bende to. (Matayi 28:20) Uvua mumanye ne: nyuma muimpe, banjelu ne Dîyi dia Nzambi biakamuambuluisha bua kulombola malu pavuaye pa buloba. Udi wambuluisha mupika wa lulamatu lelu mu mushindu wa muomumue. Kasumbu kaludiki kadi katungunuka ne “kulonda Muana wa mukoko,” Yezu, “kuonso kudiye uya.” (Buakabuluibua 14:4) Nunku patudi tulonda bulombodi bua Kasumbu kaludiki, tudi tulonda Mulombodi wetu Yezu. Mu katupa kîpi emu, neatulombole ku muoyo wa tshiendelele. (Buakabuluibua 7:14-17) Kakuena mulombodi wa panu nansha umue udi mua kulaya bualu bua nunku to!

^ tshik. 3 Bidi bimueneka ne: Yehowa uvua musue bua mu matuku avua alua kuikale bapostolo 12 bua kuenzabu “mabue dikumi ne abidi a bishimikidi” a Yelushalema mupiamupia. (Buakabuluibua 21:14) Ke bua tshinyi kakuvua dijinga dia kupingaja bantu bakuabu pa muaba wa bapostolo ba lulamatu bakalua kufua to.

^ tshik. 8 Katshia ku 1955, batu babikila sosiete eu ne: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

^ tshik. 14 Bala mukanda wa ‘Rends pleinement témoignage au sujet du Royaume de Dieu,’ dibeji dia 58-59