Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Tshibumba tshia Nsentedi (Tshia kulonga)  |  Ngondo wa 7 2017

“Yeye . . . alubuluje malu ebe onso audi mulongolole”

“Yeye . . . alubuluje malu ebe onso audi mulongolole”

‘Wikale ne disanka diebe mu Yehowa, ne yeye neakupe milombu idi mutshima webe ulomba.’—MIS. 37:4.

MISAMBU: 89, 140

1. Ndipangadika kayi didi bansonga ne bua kuangata bua matuku abu atshilualua? Ntshinyi tshidi mua kubambuluisha bua kubenga kusamisha mutu bikole? (Tangila tshimfuanyi tshia ntuadijilu tshia tshiena-bualu.)

BANSONGA badi mua kuitaba ne: kumpala kua muntu kutuadija luendu lule, mbimpe adianjile kulongolola kua kuya. Nsombelu wetu udi anu bu luendu lule, ne tshikondo tshia kulongolola kua kuya mpautshidi nsonga. Bushuwa, kabiena mua kuikala bipepele bua kulongolola malu a nunku to. Nsongakaji kampanda diende Heather, wakamba ne: “Bidi bienza buôwa. Udi ne bua kuangata dipangadika dia tshiudi mua kuenza matuku ebe onso a muoyo adi mashale.” Wewe udiumvua nanku, vuluka ne: Yehowa udi wamba ne: ‘Kukenzakanyi bua buôwa nansha, bualu bua ndi Nzambi webe; nenkukoleshe, bulelela, nenkukuatshishe.’—Yesh. 41:10.

2. Ntshinyi tshidi tshikujadikila ne: Yehowa mmusue bua ulongolole malu akupetesha disanka matuku atshilualua?

2 Yehowa udi ukukankamija bua kulongolola malu ne meji bua matuku ebe atshilualua. (Muam. 12:1; Mat. 6:20) Mmusue bua wikale ne disanka. Bualu ebu budi bumueneka patoke paudi umona, umvua, ne ulabula bintu bidiye mufuke. Yehowa udi kabidi ututabalela mu mishindu mikuabu. Udi utupesha mibelu ne utulongesha mushindu wa kuikala ne nsombelu mutambe buimpe. Nunku, padi bantu babenga mibelu yende ya  meji, katu usanka to. Udi wambila bantu badi kabayi basue kulonda buludiki buende ne: ‘Nuakasungula malu akadi kaayi ansankisha. Tangilayi, bantu banyi nebasanke, kadi nuenu nenufuishibue bundu; tangilayi, bantu banyi nebimbe misambu bua disanka dia mu mitshima yabu.’ (Yesh. 65:12-14) Patudi tuangata mapangadika a meji mu nsombelu wetu, tudi tutumbisha Yehowa.—Nsu. 27:11.

MALU A KULONGOLOLA AKUPETESHA DISANKA

3. Ntshinyi tshidi Yehowa ukulomba bua kuenza?

3 Mmalu kayi adi Yehowa ukulomba bua kulongolola? Bua wewe kuikala ne disanka, udi ne bua kumanya Yehowa ne kumuenzela mudimu. Ke tshivua Yehowa mufukile bantu. (Mis. 128:1; Mat. 5:3) Nyama yoyi itu anu idia, inua, ne ilela. Kadi Yehowa mmusue bua ulongolole malu mu nsombelu webe bua ikale wa disanka ne muikale ne tshipatshila. Mufuki webe udi “Nzambi wa dinanga,” “Nzambi wa disanka,” uvua mufuke bantu ‘ne tshifuanyikiji tshiende.’ (2 Kol. 13:11; 1 Tim. 1:11; Gen. 1:27) Newikale ne disanka paudi widikija Nzambi wetu wa dinanga. Bible udi wamba ne: “Disanka dia kupa ndipite dia kuangata.” (Bien. 20:35) Kutuku muanji kumvua nunku anyi? Ebu mbualu bulelela bua mu nsombelu. Nunku, Yehowa mmusue bua ulongolole malu bua matuku ebe atshilualua muimanyine pa dinanga diudi nadi bua bantu bakuabu ne buende yeye.—Bala Matayi 22:36-39.

4, 5. Ntshinyi tshivua tshipeteshe Yezu disanka?

4 Yezu Kristo mmunushile nuenu bansonga tshilejilu tshitambe buimpe. Patshivuaye muana, uvua ne bua kuikala unaya ne usanka pamue ne bakuabu. Anu mudi Dîyi dia Nzambi dileja, kudi “tshikondo tshia kuseka” ne “tshikondo tshia kuja maja.” (Muam. 3:4) Yezu uvua kabidi usemena pabuipi ne Yehowa pavuaye ulonga Mifundu minsantu. Pavuaye ne bidimu 12, balongeshi bavua ku ntempelo bakakema bua “lungenyi luende ne mandamuna avuaye ufila.”—Luka 2:42, 46, 47.

5 Pakakola Yezu, kuenza tshivua Nzambi umulomba ke kuvua kumupetesha disanka. Tshilejilu, Nzambi uvua musue bua yeye “kuambila bapele lumu luimpe,” ne bua “kuambila bampofu bua kutabala kua mêsu abu.” (Luka 4:18) Misambu 40:8 udi umvuija tshivua Yezu umvua mu mushindu eu: “Ndi ne disanka bua kuenza disua diebe, Nzambi wanyi.” Yezu uvua musue kulongesha bantu malu a Tatuende. (Bala Luka 10:21.) Umue musangu Yezu mumane kuambila mukaji kampanda malu avua atangila ntendelelu mulelela, wakambila bayidi bende ne: “Biakudia bianyi nkuenza disua dia udi muntume ne kujikija mudimu wende.” (Yone 4:31-34) Yezu uvua ne disanka bualu uvua uleja muvuaye munange Nzambi ne bantu bakuabu. Wewe muenze bia muomumue, newikale pebe ne disanka.

6. Bua tshinyi mbimpe kuambila bakuabu malu audi mulongolole bua matuku atshilualua?

6 Bena Kristo ba bungi bakatuadija mudimu wa bumpanda-njila patshivuabu bansonga, ne bualu ebu buakabapetesha disanka. Kuenaku mua kuyukila ne bamue ba kudibu bua malu audi mulongolole anyi? Bible udi wamba ne: “Malu malongolola adi apangila padiku kakuyi dishintakaja dia ngenyi.” (Nsu. 15:22NWT) Bana betu ba balume ne ba bakaji nebakuambile pamuapa ne: mudimu wa bumpanda-njila nkalasa kakuambuluisha mu nsombelu webe yonso. Yezu wakalonga malu a bungi kudi Tatuende pavuaye mu diulu. Pashishe, pavuaye uyisha pa buloba, wakatungunuka ne kulonga malu makuabu. Wakapeta disanka pavuaye uyisha bantu lumu luimpe ne pavuaye mulame muoyo wende mutoke mu nsombelu mikole. (Bala Yeshaya 50:4; Eb. 5:8; 12:2) Tumonayi bua tshinyi mudimu wa ku dîba ne ku dîba udi mua kukupetesha disanka.

TSHIDI TSHIVUIJA MUDIMU WA DIVUIJA BANTU BAYIDI MUDIMU MUTAMBE BUIMPE

7. Bua tshinyi bansonga ba bungi mbasue mudimu wa kuvuija bantu bayidi?

7 Yezu mmutuambile bua kuya ‘kuvuija bantu bayidi’ ne kubalongesha. (Mat. 28:19, 20) Wewe mulongolole bua kuvuija mudimu eu mudimu webe munene, newikale ne nsombelu muimpe udi utumbisha Nzambi. Bidi bikengela tshikondo bule kampanda bua wewe kulua mupiluke, anu mudibi  bua mudimu mukuabu kayi wonso. Muanetu wa balume mukuabu diende Timothy, uvua mutuadije mudimu wa bumpanda-njila patshivuaye muana wa tshitenda, wakamba ne: “Ndi musue kuenzela Yehowa mudimu wa ku dîba ne ku dîba bualu mmushindu undi ndeja ne: ndi mumunange. Ku ntuadijilu, bivua bikole bua meme kutuadija malonga a Bible, kadi pashishe, ngakaya mu teritware mukuabu, mu ngondo umue ngakatuadija kulonga Bible ne bantu ba bungi. Mulongi wa Bible umue wakatuadija kubuela mu bisangilu ku Nzubu wa Bukalenge. Pangakabuela mu Kalasa ka malu a mu Bible bua bana betu ba balume bajike mu ngondo ibidi, * bakantuma mu teritware mupiamupia mungakatuadija kulonga Bible ne bantu banayi. Ntu musue kulongesha bantu bualu ntu mmona mudi nyuma muimpe ubashintulula.”—1 Tes. 2:19.

8. Ntshinyi tshidi bamue bansonga benze bua kuyisha bantu ba bungi?

8 Bamue bansonga mbalonge muakulu mukuabu. Tshilejilu, Jacob wa mu Amerike wa ku nord mmufunde ne: “Pamvua ne bidimu 7, balongi betu ba bungi bavua bena mu Vietnam. Mvua musue kubambila malu a Yehowa, nunku matuku makese pashishe ngakalongolola bua kulonga muakulu wabu. Ngakalonga tshitupa tshinene tshia muakulu eu pamvua mfuanyikija Tshibumba tshia Nsentedi tshia mu Anglais ne tshia mu tshiena Vietnam. Ngakadia kabidi bulunda ne bena mu tshisumbu tshia muakulu wa tshiena Vietnam tshivua pabuipi netu. Pangakakumbaja bidimu 18, ngakalua mpanda-njila. Panyima pa matuku, ngakabuela mu Kalasa ka malu a mu Bible bua bana betu ba balume bajike. Kalasa aka kakangambuluisha bua kuenza mudimu wa bumpanda-njila bimpe muaba udibu bantume mundi nkayanyi mukulu mu kasumbu ka muakulu wa tshiena Vietnam. Bena Vietnam ba bungi badi bakema mundi mumanye muakulu wabu. Batu bangakidila ku nzubu yabu ne misangu ya bungi ntu ntuadija kulonga nabu Bible. Bamue mbafike too ne ku ditambula.”—Fuanyikija ne Bienzedi 2:7, 8.

9. Mudimu wa divuija bantu bayidi udi utulongesha tshinyi?

9 Mudimu wa kuvuija bantu bayidi udi kulongesha bibidilu bimpe bia mua kuyisha, mua kuyukila bimpe ne bantu, ne mua kuikala ne dikima ne bukalanga. (Nsu. 21:5; 2 Tim. 2:24) Kadi mudimu eu udi nangananga usankisha bualu udi ulonga mua kujadikila bantu malu a mu Mifundu minsantu audi witabuja. Udi ulonga kabidi mua kuenza mudimu pamue ne Yehowa.—1 Kol. 3:9.

10. Mmunyi muudi mua kupeta disanka mu mudimu wa kuvuija bantu bayidi nansha padi teritware webe mukole?

10 Udi mua kupeta disanka mu mudimu wa divuija bantu bayidi nansha bikalabi ne: bantu bakese ba mu teritware wenu ke badi basue kulonga Bible. Bua kuvuija bantu bayidi, tshisumbu tshijima tshidi tshienza mudimu pamue bu muntu umue. Nansha mudibi anu ne: muanetu wa balume anyi wa bakaji ke udi mua kupeta muntu udi ulua muyidi, tuetu bonso tudi ne disanka bualu buonso buetu tuvua baditue mu dikeba. Tshilejilu, Brandon uvua mpanda-njila bidimu 9 muaba uvua bantu bakese bitaba bua kulonga Bible, udi wamba ne: “Ntu musue kuyisha lumu luimpe bualu ke tshidi Yehowa utulomba bua kuenza. Ngakatuadija mudimu wa bumpanda-njila diakamue pangakajikija tulasa. Mvua nkankamija bana betu ba balume batshivua bansonga mu tshisumbu tshietu ne mmona muvuabu balubuluka mu malu a mu nyuma. Meme mumane kubuela mu Kalasa ka malu a mu Bible bua bana betu ba balume bajike, bakantuma mpanda-njila muaba mukuabu. Mu bulelela, tshivua muanji kupeta muntu nansha umue uvua mufike too ne ku ntambu to, kadi bakuabu bavua bakokesha bua kuenza nanku. Ndi ne disanka bualu mvua mulongolole bua kudifila bikole mu mudimu wa kuvuija bantu bayidi.”—Muam. 11:6.

KUDI MALU AUDI MULONGOLOLE MUA KUKUFIKISHA

11. Mmudimu kayi udi bansonga ba bungi benzele Yehowa?

11 Kudi mpunga ya bungi ya kuenzela Yehowa mudimu. Tshilejilu, bansonga ba bungi batu bambuluisha  mu mudimu wa luibaku. Kudi dijinga dia kuibaka Nzubu ya Bukalenge mipiamipia nkama ya bungi. Nzubu eyi idi itumbisha Yehowa, nunku kuambuluisha bua kuyibaka kudi mua kukupetesha disanka. Udi mua kupeta kabidi disanka dia kuenza mudimu pamue ne bena Kristo nebe balume ne bakaji. Udi kabidi mua kulonga malu a bungi bu mudi: kumanya mua kuenza mudimu bimpe kakuyi njiwu ne mua kueleshangana diboko ne balombodi bebe ba mudimu.

Bantu badi benza mudimu wa ku dîba ne ku dîba nebapete masanka a bungi (Tangila tshikoso tshia 11-13)

12. Mmunyi mudi mudimu wa bumpanda-njila upetesha mpunga ya kuenza midimu mikuabu?

12 Muanetu wa balume mukuabu diende Kevin udi wamba ne: “Katshia anu ku buana buanyi, mvua musue kuenzela Yehowa mudimu wa ku dîba ne ku dîba dimue dituku. Ndekelu wa bionso, ngakatuadija bumpanda-njila pamvua ne bidimu 19. Bua kupeta bia kudiambuluisha nabi, mvua ngenza mudimu wa mêba makese ne muanetu kampanda uvua muibaki. Ngakalonga mua kutenga misaka ya nzubu, kuela madidishi ne biibi. Pashishe, ngakenza bidimu bibidi mu kasumbu kavua kambuluisha bantu bavua bipepele bikole binyangile bintu, tuibakulula Nzubu ya Bukalenge ne ya bena Kristo netu. Pangakapeta lumu ne: bavua dijinga ne bantu mu mudimu wa luibaku mu Afrike du Sud, ngakuwuja dilomba, ne bakangitabila bua kuyamu. Munu mu Afrike, tudi tumbuka eku tuya eku mu bingu mikese bua kuibaka Nzubu ya Bukalenge. Kasumbu ketu ka bibaki kadi bu dîku dietu. Tudi tusomba pamue, tulonga Bible pamue, ne tuenza mudimu pamue. Ntu nyisha kabidi lumingu luonso ne bana betu ba muaba utudi tuya. Malu amvua mulongolole pantshivua muana mmampeteshe disanka mu mishindu imvua tshiyi muelele meji.”

13. Bua tshinyi bansonga ba bungi badi ne disanka bua mudibu benza mudimu ku Betele?

13 Bamue bana betu bavua bampanda-njila badi mpindieu benza mudimu ku Betele. Mudimu wa ku Betele nnsombelu udi upetesha disanka bualu tshionso tshiudi wenzaku, udi utshienza bua Yehowa. Dîku dia Betele didi diambuluisha bua kupatula  Bible ne mikanda bua bantu bafike ku dilonga bulelela. Muena mu dîku dia Betele kampanda diende Dustin, udi wamba ne: “Mvua mudifundile tshipatshila tshia kuenza mudimu wa ku dîba ne ku dîba pantshivua ne bidimu 9, ke meme kutuadija mudimu wa bumpanda-njila pangakajikija kalasa. Panyima pa tshidimu tshimue ne tshitupa, bakambikila ku Betele kungakalonga mua kuenza mudimu ne tshiamu tshia dipatula natshi mikanda, ne pashishe kulonga mua kuenza programe ya ordinatere. Ku Betele ntu munange bua kumvua tshia kumpala mudi mudimu wa kuvuija bantu bayidi pa buloba bujima uya kumpala. Ndi musue kuenza mudimu muaba eu bualu malu andi ngenza adi angambuluisha bua kusemena pabuipi ne Yehowa.”

MMALU KAYI AWALONGOLOLA BUA MATUKU ATSHILUALUA?

14. Ntshinyi tshiudi mua kuenza mpindieu bua kudilongolola bua kuenza mudimu wa ku dîba ne ku dîba?

14 Mmunyi muudi mua kudilongolola bua kuenza mudimu wa ku dîba ne ku dîba? Bua kuenzela Yehowa mudimu mu mushindu mutambe buimpe, udi ne bua kukeba bua kupeta ngikadilu ya buena Kristo. Ikala ne tshibidilu tshia kulonga Dîyi dia Nzambi, elangana meji a malu audi ubala, ne dienzeja bua kujikula ditabuja diebe patoke mu bisangilu. Pautshidi ulonga kalasa, udi mua kuakaja mushindu webe wa kuambila bakuabu lumu luimpe. Longa mua kutabalela bantu paudi ubebeja mmuenenu wabu ne bukalanga ne uteleja mandamuna abu. Udi kabidi mua kulomba bua kuenza midimu mikuabu mu tshisumbu bu mudi kuteka mankenda ku Nzubu wa Bukalenga ne kumulongolola. Yehowa udi usanka bua kuenza mudimu ne bantu badi ne budipuekeshi ne badi basue kuenza mudimu. (Bala Misambu 110:3; Bien. 6:1-3) Mupostolo Paulo wakalomba Timote bua kuenzaye mudimu bu misionere bualu bana betu “bavua bakula bimpe bua bualu buende.”—Bien. 16:1-5.

15. Ntshinyi tshiudi mua kuenza bua kupeta mudimu wakuambuluisha bua kuenza bumpanda-njila?

15 Bena Kristo ba bungi badi benza mudimu wa ku dîba ne ku dîba batu dijinga ne kuikala ne mudimu wa bianza. (Bien. 18:2, 3) Pamuapa udi mua kulonga kalasa kadi kakayi kakuangata bidimu bia bungi kakuambuluisha bua kupeta mudimu wa mêba makese udi mua kumueneka muaba uudi. Yukila ne mutangidi wa tshijengu tshienu ne bampanda-njila bakuabu bua malu audi mulongolole, ne balomba ngenyi. Pashishe, anu mudi Bible wamba, ‘teka mudimu webe mu bianza bia Yehowa, ne malu awapangidija nealubuluke.’—Nsu. 16:3; 20:18.

16. Mmunyi mudi mudimu wa ku dîba ne ku dîba ukulongolola bua majitu makuabu mu matuku atshilualua?

16 Ikala mujadike ne: Yehowa mmusue bua ‘ukuate bikole’ ku matuku atshilualua a disanka. (Bala 1 Timote 6:18, 19.) Mudimu wa ku dîba ne ku dîba udi ukuambuluisha bua kulua muena Kristo mushindame paudi uyisha ne bena Kristo nebe bakuabu badi benza mudimu wa ku dîba ne ku dîba. Bualu bukuabu, bana betu ba bungi mbamone ne: kuikala mu mudimu wa ku dîba ne ku dîba patshivuabu bansonga kuvua kulue kubambuluisha mu dibaka diabu. Misangu ya bungi, bantu bavua bampanda-njila kumpala kua kubuelabu mu dibaka batu batungunuka ne kuenza mudimu eu.—Lomo 16:3, 4.

17, 18. Mmunyi mudi kulongolola malu kutangila muoyo webe?

17 Misambu 20:4 udi wamba bua Yehowa ne: “Yeye akukumbajile majinga a muoyo webe, alubuluje malu ebe onso audi mulongolole.” (NWT) Paudi ulongolola malu bua matuku atshilualua, ela meji a tshiudi musue kuenza menemene mu nsombelu webe. Ela meji bua tshidi Yehowa wenza matuku etu aa ne bua tshiudi mua kuenza mu mudimu wende. Pashishe longolola bua kuenza malu adi amusankisha.

18 Paudi wenzela Yehowa mudimu mu nsombelu webe mujima, ne umutumbisha, newikale ne disanka divule. ‘Newikale ne disanka diebe mu Yehowa, ne yeye neakupe milombu idi [muoyo] webe ulomba.’—Mis. 37:4.

^ tshik. 7 Badi babikila kalasa aka lelu ne: Kalasa ka bamanyishi ba Bukalenge.