Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Tshibumba tshia Nsentedi  |  No 6 2016

Lefèvre d’Étaples: Uvua musue bua bantu bonso bamanye dîyi dia nzambi

Lefèvre d’Étaples: Uvua musue bua bantu bonso bamanye dîyi dia nzambi

MU DINDA dia mu Dia lumingu, ku ntuadijilu kua bidimu bia 1520, bena mu tshimenga tshikese tshia Meaux pabuipi ne tshimenga tshinene tshia Paris bakakema bua tshivuabu bumvue mu Ekeleziya dituku adi. Bavua bateleje dibala dia Evanjeliyo mu muakulu wabu wa ku dibele, mu Mfualansa pamutu pa mu Latin!

Mukudimunyi wa Bible uvua muenzeje muanda eu, Jacques Lefèvre d’Étaples (udibu babikila mu Latin ne: Jacobus Faber Stapulensis), wakalua kufundila mulunda wende kampanda wa pa muoyo ne: “Kuena mua kudifuanyikijila mudi Nzambi wenda usaka mioyo ya bantu betu ba tshianana aba mu imue miaba bua kuitababu Dîyi diende to!”

Tshikondo atshi, Ekeleziya wa Katolike ne bamanyi banene ba malu a nzambi ba mu Paris kabavua basue bantu babale Bible ya miakulu ivua bantu batamba kuakula to. Kadi tshiakasaka Lefèvre bua kukudimuna Bible mu Mfualansa ntshinyi? Mmunyi muakafikaye ku diambuluisha bantu bonso bua kumvuabu Dîyi dia Nzambi?

DIKEBA DIA DIUMVUIJA DILELELA DIA MIFUNDU

Kumpala kua kuluaye mukudimunyi wa Bible, Lefèvre wakadifila ne muoyo mujima bua kukeba diumvuija dilelela dia malu avua bena nkindi ne bamanyi banene ba malu a nzambi bafunde. Wakasangana ne: misangu ya bungi mu malu a kale avuabu bafunde muvua bilema ne biambilu bipite bungi bivuabu bakudimune ne ngumvuilu mubi. Mu dikeba diende dia diumvuija dilelela dia malu avuabu bafunde au, wakatuadija kulonga ne ntema yonso Bible wa Vulgate wa bena Katolike wa mu Latin.

Dilonga diende dia Mifundu ne muoyo mujima edi diakamufikisha ku dijingulula ne: “Anu dilonga dia bulelela budi butangila Nzambi ke didi difila disanka dinene.” Nunku, Lefèvre wakalekela kulonga malu a nkindi, kudifilaye ne makanda ende onso ku dikudimuna dia Bible.

Mu 1509, Lefèvre wakapatula mukanda uvua uleja nkudimuinu itanu mishilangane ya mukanda wa Misambu mu Latin, * kusangisha ne wende wa Vulgate uvuaye muakajilule. Uvua mushilangane ne bamanyi banene ba malu a nzambi bualu yeye wakadienzeja bua kupeta “ngumvuilu mupepele” wa mvese ya mu Bible. Mushindu wende wa kukudimuna mifundu uvua muambuluishe bikole bamanyi bakuabu ba malu a mu Bible ne batu bakuabu.—Bala kazubu ka ne: “ Muvua Lefèvre muambuluishe Martin Luther.”

Tablo wa mianzu ya Nzambi idi mu mukanda wa Misambu ivua mu mukanda wa Fivefold Psalter wa mu 1513

Lefèvre uvua mulelela mu Katolike, uvua mutuishibue ne: Diakajilula malu mu Ekeleziya divua mua kumueneka anu buobu balongesha bantu betu ba tshianana aba Mifundu Minsantu bimpe menemene. Kadi mmunyi muvuayi mua kuambuluisha bantu bonso pabi ivuaku ivua nangananga mu Latin?

NKUDIMUINU WA BIBLE UVUA BANTU BONSO MUA KUPETA

Mêyi a mbangilu bua kutuadija Evanjeliyo adi ajadika dijinga divua nadi Lefèvre dia kupetesha bantu bonso Bible mu muakulu wabu wa ku dibele

Dinanga dikole divua nadi Lefèvre bua Dîyi dia Nzambi diakamusaka bua kudisuika bua kuenza bua bantu ba bungi menemene badipete. Bua kukumbaja tshipatshila etshi, mu ngondo muisambombo wa 1523 wakapatula nkudimuinu wa Evanjeliyo mu Mfualansa mu volime mikese ibidi. Bu muvua volime mikese eyi mikale mushinga wa tshia bibidi tshia mushinga wa Bible uvua nende bantu, bivua bipepele too ne bua bantu bavua ne dimona dikese kupetabu pabu Bible.

 Bantu bonso bakayisumba diakamue ne disanka dionso. Balume ne bakaji bavua bazuka bua kubala mêyi a Yezu mu muakulu wabu wa ku dibele, nunku mu ngondo mikese patupu, kusumbabu Bible 1200 ivuabu bapatule bua musangu wa kumpala, mu tshibutshilu kushala mutupu.

WAKIMANYINA BIBLE NE DIKIMA DIONSO

Mu mêyi a Lefèvre a mbangilu bua kutuadija Evanjeliyo, wakumvuija ne: uvua muyikudimune mu Mfualansa bua “bantu ba tshianana” ba mu Ekeleziya “bikale batuishibue ne: badi ne bulelela bua buena budi nabu aba badi ne Evanjeliyo eyi mu Latin.” Kadi bua tshinyi Lefèvre uvua ne dijinga dikole dia kuambuluisha bantu bonso bua kupinganabu ku tshivua Bible ulongesha?

Lefèvre uvua mumanye bimpe ne: malongesha ne nkindi ya bantu bivua binyange Ekeleziya wa Katolike. (Mâko 7:7; Kolosayi 2:8) Wakatuishibua ne: dîba diakakumbana dia “kumanyishabu mu bukezuke buonso Evanjeliyo pa buloba bujima, bua malongesha menyi kaapambudi bantu.”

Lefèvre wakadienzeja kabidi bua kuela patoke malu a dishima a bantu bavua baluisha dikudimuna dia Bible mu Mfualansa. Wakatandula lubombo luabu wamba ne: “Mmunyi muvuabu mua kulongesha bantu bua batumikile mêyi onso avua Yezu mubambile pikalabu kabayi basue bua bantu betu ba tshianana aba kumonabu ne kubalabu pabu mêyi a mu Evanjeliyo wa Nzambi mu muakulu wabu?”—Lomo 10:14.

Kabiena bitukemesha bua muvua bamanyi banene ba malu a nzambi ba mu universite wa Sorbonne mu Paris bakebe diakamue bua kupuwisha Lefèvre to. Mu ngondo wa 8/1523, bakapangisha bantu  bua kukudimunabu Bible ne bua kufundabu malu adi amutangila mu miakulu yabu, bamba ne: “Kuenza nanku kudi kunyanga Ekeleziya.” Bu kabuyi bua Mukalenge Francis I wa mu France, Lefèvre uvua mua kuikala muangatshibue bu muabuludianganyi.

MUKUDIMUNYI WAKAJIKIJA MUDIMU WENDE “MU TSHIMUMA”

Lefèvre kakalekela malu mabi avua bantu bamba bua mudimu wende amupangisha bua kukudimuna Bible to. Mu 1524, yeye mumane kujikija dikudimuna dia Mifundu ya mu tshiena Greke (idibu babikila ne: Dipungila Dipiadipia), wakapatula mukanda wa Misambu mu Mfualansa bua bena kuitabuja bamanye mua kusambila “ne muoyo mujima ne meji onso.”

Bamanyi banene ba malu a nzambi ba mu Sorbonne kabakafila dîba nansha dikese bua kukonkonona bimpe menemene nkudimuinu ya Lefèvre to. Bakatuma dîyi diakamue bua buoshe nkudimuinu wende wa Mifundu ya tshiena Greke mu mêsu a bantu bonso, kuambabu bua mifundu yende mikuabu ne: “ivua inzangika malongesha a Luther.” Pakamubikidishabu bua kulua kudiakuila, wakapangadija bua kushala “mupuwe,” kunyemenaye mu tshimenga tshia Strasbourg. Kuntuaku ke kuakatungunukaye ne kukudimuna Bible mu musokoko. Nansha muvua bamue bamone dinyema diende adi bu kupangila dikima, yeye uvua mutuishibue ne: ke mushindu mutambe buimpe uvuaye mua kuandamuna bantu bavua kabayi ne dianyisha bua “bubanji” bua bulelela bua mu Bible.—Matayi 7:6.

Tshidimu bu tshimue yeye mumane kunyema, mukalenge Francis I wakangata Lefèvre bua ikale ulongesha Charles, muanende wa balume wa bidimu binayi. Mudimu eu wakapetesha Lefèvre dîba dia bungi bua kujikijaye dikudimuna diende dia Bible. Mu 1530, pakajikijaye Bible mujima, bakamupatuila pa mabeji pambelu pa ditunga dia France, mu tshimenga tshia Antwerp mu Belgique, ne dianyisha dia Amperere Charles V. *

DITEKEMENA DINENE NE DIEDIBUA MÂYI KU MAKASA

Mu nsombelu wa Lefèvre mujima, uvua mutekemene ne: Ekeleziya uvua ne bua kulekela bilele bia bantu ne kupingana ku dimanya dilelela dia Mifundu Minsantu. Uvua witaba ne muoyo mujima “bukenji, eyowa, dibanza divua nadi muena Kristo yonso dia kubala Bible ne kudilongelaye.” Ke bualu kayi wakenza mudimu mukole bua bantu bonso kupetabu Bible. Nansha muvua dijinga diende dia kumona malu ashintuluka mu Ekeleziya kadiyi dikumbane, Lefèvre mmushiye bumpianyi kabuyi kuela mpata, mmumue ne: mmuambuluishe bantu bonso bua kumanya Dîyi dia Nzambi.

^ tshik. 8 Mukanda wende wa Fivefold Psalter eu uvua ne nkudimuinu itanu ya mukanda wa Misambu mikosolola mu milongo, kusangisha ne tablo wa mianzu ya Nzambi; muvua kabidi maleta anayi a mu tshiena Ebelu adi enza dîna dia Nzambi atudi tubikila ne: Tétragramme.

^ tshik. 21 Bidimu bitanu pashishe, mu 1535, Olivétan mukudimunyi wa mu France wakapatula wende nkudimuinu wa Bible uvua muimanyine pa miakulu ya ntuadijilu. Uvua mutambe kueyemena nkudimuinu ya Lefèvre pavuaye ukudimuna Mifundu ya tshiena Greke.