KANTU ka kusonga naku kreyon kenza bu mazuwa mu tshianza tshia Jordan kamueneka bu ka patupu. Pabi ntshimue tshia ku bintu biende bia mushinga mukole. Jordan udi wamba ne: “Russell, mulunda wa baledi banyi ukavua mukulakaje wakampeshaku pantshivua muana.” Panyima pa lufu lua Russell, Jordan wakamanya ne: Russell uvua muambuluishe bikole kakuende ne baledi bende, ubakuatshisha mu bikondo bia ntatu. Jordan udi wamba ne: “Bu mundi mpindieu mumanye malu a bungi adi atangila Russell, dipa dikese menemene edi didi ne mushinga wa bungi kupita tshintu kayi tshionso.”

Anu mudi tshilejilu tshia Jordan tshileja, dipa didi mua kuikala ne mushinga mukese anyi kadiyi nawu ku mêsu kua bamue bantu. Kadi bua muntu udi udiangata ne dianyisha, didi mua kuikala ne mushinga wa bungi. Bible udi umvuija dipa didi ne mushinga wa bungi mu mêyi adi mamanyike bikole aa: ‘Nzambi mmunange ba pa buloba bikole menemene, wakabapesha Muanende mulela umuepele bua muntu yonso udi uleja ditabuja kudiye kafu, kadi ikale ne muoyo wa tshiendelele.’—Yone 3:16.

Edi ndipa didi mua kupetesha bantu muoyo wa tshiendelele! Kudiku mua kuikala dipa dikuabu dia mushinga mukole anyi? Nansha mudi bamue bantu kabayi bajingulula mushinga udi nawu dipa edi, bena Kristo balelela badi bobu badiangata ne “mushinga.” (Misambu 49:8; 1 Petelo 1:18, 19) Kadi bua tshinyi Nzambi wakafila muoyo wa Muanende bu dipa bua bantu?

Mupostolo Paulo udi umvuija bua tshinyi bidi nanku mu mêyi aa: “Bu muakalua bubi pa buloba bua muntu umue, ne lufu lulue bua bubi abu, nunku lufu luakakuata bantu bonso, bualu bantu bonso bakenza bubi.” (Lomo 5:12) Adama muntu wa kumpala wakenza mpekatu uvuaye mumanye ne: ndimbenga kutumikila Nzambi, ne wakapeta tshibawu tshia lufu. Ku butuangaji bua Adama, lufu luakakuata ndelanganyi yende yonso, mmumue ne: bantu ba pa buloba bujima.

 “Difutu dia bubi ndufu, kadi dipa didi Nzambi ufila mmuoyo wa tshiendelele mu Kristo Yezu Mukalenge wetu.” (Lomo 6:23) Bua kumbusha bantu ku tshibawu tshia lufu, Nzambi wakatuma Muanende Yezu Kristo pa buloba bua kufila muoyo wende mupuangane bua bantu. Ku diambuluisha dia mulambu eu, udi mumanyike bu “tshia kupikula natshi” bantu, bonso badi baleja ditabuja kudi Yezu, nebapete muoyo wa tshiendelele.—Lomo 3:24.

Bua mabenesha onso adi Nzambi upesha batendeledi bende ku butuanji bua Yezu Kristo, Paulo wakamba ne: “Tudi tuela Nzambi tuasakidila bua dipa diende difila tshianana didi kadiyi kuamba.” (2 Kolinto 9:15) Eyowa, tshia kupikula natshi bantu ntshimpe be, ne katuena tukumbana mua kutshiumvuija bimpe menemene to. Kadi mu mapa onso mimpe adi Nzambi mupeshe bantu, bua tshinyi tshia kupikula natshi bantu ke tshidi nangananga ne mushinga wa bungi? Mmu mushindu kayi muditshi tshitambe mapa makuabu onso a Nzambi? * Ntshinyi tshitudi petu mua kuenza bua dipa edi? Tudi tukulomba bua kubala mandamamuna adi Bible ufila bua nkonko eyi mu biena-bualu bibidi bidi bilonda.

^ tshik. 8 Yezu wakitaba bua “kufila muoyo wende bua bualu buetu.” (1 Yone 3:16) Kadi bu muvua mulambu eu muikale bumue bua ku malu adi Nzambi mulongolole, biena bualu bidi bilonda ebi mbimanyine pa mudimu udi nawu Nzambi bu mufidi wa tshia kupikula natshi bantu.