Bible udi wamba mudi mibelu yende mifundisha ku bukole bua nyuma muimpe ne ‘yambuluisha bua kulongesha, bua kubela, bua kululamija malu.’ (2 Timote 3:16) Bidi nanku anyi? Tangila mudi meji adi mu Bible mambuluishe bantu bua kuepuka ntatu minene mu nsombelu wabu kumpala kua yoyi kuela miji.

BUNUAVI

Delphine, utudi batele mu tshiena-bualu tshishale, wakamona ne: tunyinganyinga tuende tuvua tumusaka bua kunua kupitshisha. Bible kena ukandika dinua maluvu ne nkatshinkatshi to, kadi udi wamba ne: “Kuikadi munkatshi mua bantu badi banua mvinyo wa bungi.” (Nsumuinu 23:20) Mbapete ne: bunuavi budi bufikisha ku masama makole, bunyanga malanda anyi buashipa, ne bushipesha bantu bapite bungi kumpala kua dîba tshidimu tshionso etshi. Bantu badi mua kuepuka ntatu yonso eyi bobu balonda mibelu mimpe ya mu Bible.

Ke tshivua Delphine muenze. Udi wamba mpindieu ne: “Ngakamona ne: maluvu kaavua ajikija kanyinganyinga kanyi to. Meme kulonda mubelu wa meji udi mu Filipoyi 4:6, 7 udi wamba ne: ‘Kanusamishi mutu bua tshintu nansha tshimue, kadi . . . numanyishe Nzambi milombu yenu.’ Butuku buonso pamvua ngumvua meji anyi alubakana ne kanyinganyinga kakola, mvua ndomba Yehowa. Mvua muleja mumvua ndiumvua menemene: tshiji tshianyi, muvuabi binsama ku muoyo, mumvua tshiyi ne tshikuabu tshia kuenza, ne mvua mmulomba bua angambuluishe bua mmanye tshia kuenza bua kudiumvua bimpe. Mu dinda mvua ndienzeja ne muoyo mujima bua kulekela bionso bimvua ngumvua abi. Tshibidilu tshia kusambila atshi tshiakangambuluisha bua kutuishila meji ku bintu bimvua nabi, kubenga kuatuishila ku bimvua tshiyi nabi. Ngakangata dipangadika dia kubenga kunua kabidi maluvu. Bu muvua ditalala dimvua mupete dikale ne mushinga mukole kundi, tshivua mua kujinga bua kudijimija to.”

 TSHIENDENDA TSHIA MASANDI

Tshiendenda tshia masandi tshitu tshitamba kutapa bantu ku muoyo ne tshikebesha ntatu mikole. Kadi mêyi manene a mu Bible adi mua kutuambuluisha bua kuepuka ntatu eyi bualu adi akula bua malu adi afikisha ku ntatu eyi, bu mudi diambishangana ne ditangila malu a busenji anyi diabala. Nsongalume mukuabu diende Samuel udi wamba ne: “Bivua bipepele menemene bua kuambishangana. Kuvua misangu ivua muntu kayi unsankisha to, kadi mvua mua kumona ne: yeye uvua mmunange, ne mvua mua kumuambisha anu bua kunaya.” Samuel wakamona ne: bavua bamubanda bikole ne: udi wambishangana, nansha biobi ne: kavua ne dijinga dia kuenza nanku to. Wakadiambila ne: neikale wambishangana mpindieu ku bukole. Kadi tshilele etshi tshivua tshimutonda. Mpindieu udi wamba ne: “Tshivua tshibi bikole bualu tshivua tshinsaka bua kuikala ne lungenyi lua kuenza malu anu bua kudisankisha meme nkayanyi.”

Samuel wakabala tshiena-bualu tshia bansonga mu site wa jw.org. Wakela meji bua Nsumuinu 20:11 udi wamba ne: “Nansha muana [anyi, “muana wa balume,” dimanyisha dia kuinshi kua dibeji] badi bamumanyina ku malu adiye wenza, bikala bienzedi biende bikezuke ne biakane.” Mmunyi muvua bualu ebu bumuambuluishe? Samuel wakamona ne: diambishangana diende kadivua dikezuke anyi diakane to. Udi wamba mpindieu ne: “Ngakalonga kabidi ne: nsonga udi wambishangana udi upeta ngikadilu ikala ne bua kumuvuija muena dibaka mubi. Ngakatuadija kuela meji bua muikala mukaji ungasela mua kumvua yeye mummone ngambisha mukaji mukuabu. Bualu abu buakangambuluisha bua kumona ne: tshilele etshi tshidi ne njiwu. Nansha mudibi bipepele bua kutshienza, kabiena bienza ne: tshikale tshimpe to.” Samuel wakashintuluka. Kuepuka diambishangana nkumuambuluishe kabidi bua kuepuka tshiendenda tshia masandi.

Antonio uvua yeye mu njiwu minene ya dienda masandi: uvua mukuatshike ku bupika bua ditangila malu a busenji anyi diabala. Nansha muvuaye ne mukaji uvuaye munange bikole, wakadimona ukadi mukuluke mu tshilele etshi misangu ne misangu. Udi wamba ne: kuela meji bua 1 Petelo 5:8 kuvua kumuambuluishe bikole. Mvese eu udi wamba ne: “Nulame bieledi bienu bia meji, nuikale badimuke! Muena lukuna wenu, Diabolo, udi utambakana bu ntambue udi ukungula, ukeba bua kudia muntu.” Antonio udi wamba ne: “Malu a busenji mmuwule pa buloba apa tente, ne atu atamba kushala mu mutu. Mvese au uvua mungambuluishe bikole bua kuela meji bua kudi diteta edi difumina. Mvua ne bua kulonga bua kuvuluka ne lukasa ne: bimfuanyi bibi ebi bivua bifumina kudi Diabolo. Mpindieu ndi mumanye ne: anu Yehowa ke udi mua kungambuluisha bua ‘kulama bieledi bianyi bia meji ne kuikala mudimuke’ bua mmone mua kutantamena buluishi ebu mu lungenyi luanyi, mu muoyo wanyi, ne mu dibaka dianyi.” Antonio wakapeta diambuluisha divua dikengela, ne ndekelu wa bionso wakalekela bilele biende bibi ebi. Bualu ebu buakamuambuluisha pabu too ne bua kuepuka ntatu mikole menemene.

Bidi bimueneka patoke ne: Bible udi ufila mibelu mimpe idi mua kutuambuluisha bua kuepuka ntatu minene. Kadi netuambe bishi bua malu akadi mele miji adi kaayi ajika lukasa? Tumonayi mudi Dîyi dia Nzambi mua kutuambuluisha bua kujikija ntatu ya nanku.

Buludiki buimpe bua mu Bible budi mua kutuambuluisha bua kuepuka imue ntatu