KUDI BADI BAMBA NE: TÒO. Munganga kampanda wakafuanyikija kuangata Bible bua kufila mibelu bu kuangata mukanda wa mu 1920 bua kulongesha chimie mu kalasa. Muntu utu kayi unemeka Bible udi mua kudiebeja ni udi mua kuangata mukanda wa ordinatere wa kale ukadi mufue bua ukuludike mua kuenza mudimu ne ordinatere wa matuku aa. Mu mêyi makuabu, bamue bantu badi bamona Bible bu tshintu tshia kale menemene tshikadi tshijikile matuku.

Bua tshinyi muntu udi mua kulonda mibelu ya mu mukanda wa kale eu matuku etu aa akadi malu a biamu maye kumpala bikole menemene? Mu bulelela, muntu udi mua kupeta mibelu ne buludiki bia lelu lelu ku site ya bungi ya ku Enternete ne malu adi bantu bafundaku bungi tshianana. Bantu bapiluke ba ku televizion ne ndongamu idiku bidi bifila mibelu ya meji ya kudi bantu badi balonga bikadilu bia bantu, ya bantu badi balongesha mua kuikala ne nsombelu muimpe, ne ya bafundi. Miaba idibu bapanyishila mikanda idi ne mikanda ya bungi idi bantu mua kudilongela nkayabu, ne ipetesha biapu miliyo ne miliyo ya dolare.

Bu mudi mamanyisha aa amuangalaka mu minite mikese, bua tshinyi kubala Bible, mukanda mufunda kukadi bidimu bitue ku 2 000? Bantu badi kabayi bangata Bible ne mushinga ki mbambilamu padibu bamba ne: mibelu ya mu mukanda wa kale eu idi anu bu kulongesha ne mukanda wa chimie anyi wa malu a ordinatere wa kale utubu kabayi benza nawu kabidi mudimu anyi? Mu bulelela, difuanyikija edi ki ndikumbane to. Malu a sianse ne a biamu adi ashintuluka ne lukasa luonso, kadi majinga manene a bantu akadi mashintuluke anyi? Bantu batshidi anu bajinga kupeta nsombelu muimpe, kuikala ne disanka ne bukubi, kuikala mu malanda mimpe ne bena mu dîku, ne kuikala ne balunda bimpe.

Nansha mukadi Bible mukanda wa kale, udi wakula bua malu aa ne bua makuabu a bungi. Udi kabidi uleja mudiye mukanda mufundisha kudi Mufuki wetu ku bukole bua nyuma wende. Udi utulombola mu nsombelu yonso ne utuambuluisha mu malu adi atutatshisha. (2 Timote 3:16, 17) Bualu bukuabu mbua ne: Bible udi wamba mudiye ne mibelu idi ne mushinga mu bikondo bionso, tuambe ne: mibelu itu kayiyi ijikila matuku nansha kakese! Bible nkayende udi wamba ne: “Dîyi dia Nzambi didi ne muoyo.”—Ebelu 4:12.

Malu adi Bible wamba aa mmalelela anyi? Ukadi mujikile matuku, peshi mmukanda udi ne mibelu mimpe idi yambuluisha kupita mikanda mikuabu, mmumue ne: mukanda udi ne muoyo anyi? Tshipatshila tshia Tshibumba tshia Nsentedi etshi ntshia kukuambuluisha bua upete mandamuna a nkonko eyi. Ntshia kumpala mu bibejibeji bia Tshibumba tshia Nsentedi bia pa buabi bikala ne bua kulondangana.