Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

TABULUKAYI!   |  No 1 2018

 NJILA WA KUPETELA DISANKA

Hope

Hope

“Ndi [ne] . . . meji a ditalala, ki nga dikenga to, bua kunupesha matuku atshilualua mimpe ne ditekemena.”Yelemiya 29:11.

 “DITEKEMENA DIDI . . . NE MUSHINGA MU NSOMBELU WETU WA MU NYUMA.” Ke tshivuabu bambe mu umue mukanda. Udi wamba kabidi ne: “Diodi ke buanga buimpe bua kutshimuna nabu dishikila, didiumvua kule ne bakuabu, ne buôwa.”—Hope in the Age of Anxiety.

Bible udi uleja mutudi dijinga ne ditekemena, udi utudimuija kabidi bua kudimukila ditekemena dia dishima. Udi wamba mu Misambu 146:3 ne: “Kueyemenyi bakokeshi anyi muana wa muntu udi kayi mua kufila lupandu.” Katueyemenyi bidi bantu bateta kuenza bua kutusungila to, kadi tueyemene Mufuki wetu udi ne bukole bua kukumbaja bionso bidiye mulaye. Mmalu kayi adiye mutulaye? Tukonkononayi adi alonda aa.

MALU MABI NEAJIKE; DITALALA DIA KASHIDI NE BUAKANE NEBILONDE: Musambu wa 37: 10, 11 udi wamba ne: “Mu katupa kîpi patupu, bantu babi kabakuikalaku kabidi to . . . Kadi bena bupuekele nebapiane buloba, nebikale ne disanka dipite bungi mu ditalala divule.” Mvese wa 29 udi usakidila ne: ‘Bantu bakane nebasombe pa buloba bua kashidi.’

MVITA NEIJIKE: “Yehowa . . . udi ujikija mvita pa buloba buonso bujima. Udi utshibula buta bua mikete ne usunsula difuma; udi wosha matempu a basalayi ne kapia.”—Misambu 46:8, 9.

MASAMA, MAKENGA, NE LUFU NEBIJIMINE: “Ntenta wa Nzambi udi ne bantu . . . Yeye neakupule tshinsonji tshionso ku mêsu kuabu, ne lufu kaluakuikalaku kabidi, nansha madilu, nansha mbila ya miadi, nansha bintu bidi bisama kabiakuikalaku kabidi.”—Buakabuluibua 21:3, 4.

BIAKUDIA BIA BUNGI BUA BANTU BONSO: “Nekuikale ntete ya bungi pa buloba; neyivulangane bikole pa nsongo ya mikuna.”—Misambu 72:16.

MBULAMATADI UMUE UKOKESHA BULOBA BUJIMA MU BUAKANE ANYI BUKALENGE BUA KRISTO: ‘Bakapesha Yezu Kristo bukokeshi, lumu, ne bukalenge, bua bukua bantu, bisamba, ne bisumbu bia miakulu bimuenzele bionso mudimu. Bukokeshi buende mbukokeshi bua tshiendelele buikala kabuyi mua kupita, ne bukalenge buende kabuakubutudibua to.’—Danyele 7:14.

Tshidi tshitujadikila ne: malu aa neakumbane ntshinyi? Pavua Yezu pa buloba, wakaleja muvuaye mukumbane bua kuikala Mukalenge uvua Nzambi musungule. Uvua wondopa babedi, udisha bapele, ubisha ne bafue. Malongesha ende ke avua nangananga ne mushinga, bualu avua ne mêyi manene ikala mua kuambuluisha bantu bua kusomba mu ditalala ne mu buobumue bua kashidi. Yezu uvua kabidi mumanyishe malu avua ne bua kuenzeka mu matuku atshivua alua, too ne avua ne bua kuleja ne: tukadi mu matuku a ku ndekekelu a bulongolodi ebu.

NSOMBELU MIKOLE IDIKU IDI ILEJA NE: MALU MIMPE AKADI PABUIPI

Yezu wakamanyisha ne: mu matuku a ku nshikidilu kamuakuikala ditalala ne bukubi to. Mu malu avuaye muambe adi enza tshimanyinu tshia “nshikidilu wa ndongoluelu wa malu eu” mudi mvita ya matunga, biyole bia nzala, bipupu bia masama, ne dikanka dikole dia buloba. (Matayi 24:3, 7; Luka 21:10, 11; Buakabuluibua 6:3-8) Yezu wakamba kabidi ne: “Bua divulangana dia dishipa dia mikenji, dinanga dia ba bungi nedikepele.”—Matayi 24:12.

Dikepela dia dinanga edi didi dimueneka mu mishindu ya bungi ivua mufundi wa Bible mukuabu mudianjile kutela. Udi wamba mu 2 Timote 3:1-5 ne: “mu matuku a ku nshikidilu,” bantu mu tshibungi tshiabu nebadinange anu bobu, nebanange anu makuta ne masanka. Nebikale bena diambu ne bena luonji. Bena mu mêku nebajimije dinanga dia buena muntu, ne bana kabakuikala batumikila baledi babu. Bena bitendelelu nebikale bena lubombo miaba yonso.

Nsombelu mikole eyi idi ileja ne: bulongolodi ebu bukadi ku ndekelu kuabu. Idi kabidi ileja ne: nsombelu muimpe wa mu Bukalenge bua Nzambi ukadi pabuipi. Pavua Yezu wakula bua malu enzeka matuku a ku nshinkidilu, wakajadika kabidi wamba ne: “Nebayishe lumu luimpe elu lua Bukalenge pa buloba bujima budi bantu basombele bua luikale bujadiki kudi bisamba bionso, ne pashishe, nshikidilu nealue.”—Matayi 24:14.

Lumu luimpe alu ludi ludimuija benji ba malu mabi ne lupesha bantu bakane ditekemena, lubajadikila ne: bakadi pa kudimuena masanka adibu babalaye. Udi musue kumanya malu a bungi bua masanka aa anyi? Biobi nanku, ndaku mu dibeji dia ndekelu dia tshibejibeji etshi.