Yuka myanda ya bine ya mu mukanda wa Ezela, mānga ya butōtyi bwa bine mu Yelusalema kupwa kutamba mu bupika bwa mu Babiloni.