Pietų Korėjoje kalinami šimtai niekuo nekaltų jaunų vyrų. Kodėl? Todėl, kad yra Jehovos liudytojai ir, paklusdami sąžinės balsui, atsisako atlikti karo prievolę. Kadangi Korėjoje dėl savo įsitikinimų atsisakiusiųjų tarnauti kariuomenėje teisės neginamos, tokie šauktiniai nuteisiami kalėti. Dėl šios priežasties per pastaruosius 60 metų buvo nuteista per 17 000 Jehovos liudytojų.

Kad atkreiptų į tai dėmesį, Jehovos liudytojų biuras Pietų Korėjoje parengė brošiūrą  Conscientious Objection to Military Service in Korea (Ką reiškia dėl religinių įsitikinimų atsisakyti karinės tarnybos Korėjoje). Joje atkreipiamas dėmesys į tai, kad Korėjoje nesilaikoma tarptautinių teisės normų ir neginami piliečiai, dėl įsitikinimų atsisakiusieji atlikti karo prievolę. Be to, trumpai pasakojama apie kelis jaunuolius, įkalintus dėl to, kad pakluso sąžinės balsui. Štai ką apie šią ilgai trunkančią neteisybę pasakoja Korėjos Jehovos liudytojų biuro atstovas Dae-il Hong ir vyriausias Jehovos liudytojų advokatas Niujorke Philip Brumley.

Kaip į akivaizdžius teisės pažeidimus Pietų Korėjoje reaguoja tarptautinė bendruomenė?

Aukščiausiojo Teismo pastatas

Philip Brumley: Prieš Korėjos nesutikimą pripažinti vieną iš pagrindinių žmogaus teisių pasisakė daugelis šalių. Per vieną iš neseniai vykusių JT Visuotinės periodinės peržiūros sesijų aštuonios valstybės — Vengrija, Prancūzija, Vokietija, Lenkija, Slovakija, Ispanija, Jungtinės Valstijos ir Australija — paragino Korėją liautis persekiojus dėl įsitikinimų atsisakiusius eiti karinę tarnybą ir ją pakeisti civiline. *

Dae-il Hong: Peržiūrėjęs 4 bylas, iškeltas 501 atsisakiusiajam atlikti karinę tarnybą, JT Žmogaus teisių komitetas (ŽTK) nustatė, jog Korėjos Respublika, pripažindama šiuos vyrus kaltais ir įkalindama, pažeidė jų teises. Komitetas konstatavo, kad „teisė atsisakyti karinės tarnybos yra neatskiriama nuo minties, sąžinės ir religijos laisvės. Kiekvienas turi teisę būti atleistas nuo priverstinės karo tarnybos, jeigu ji nesuderinama su asmens religija ar įsitikinimais. Šią teisę nevalia pažeisti jokia prievarta“. *

Neseniai paskelbtame pranešime „Išsami ataskaita apie atsisakymą atlikti karinę tarnybą“ į šią problemą dėmesį atkreipė ir kitas JT organas — Žmogaus teisių taryba (ŽTT). Dokumente išdėstyta tarptautinė teisinė nuostata, kuria pripažįstama teisė atsisakyti karinės tarnybos ir draudžiama šią teisę pažeisti taikant prievartą, pakartotinai teisiant ar baudžiant. *

Kaip į tokį tarptautinį protestą reagavo Korėjos vyriausybė?

Philip Brumley: Korėjos vyriausybė į ŽTT nutarimus nereagavo. Ji nesilaiko tarptautinių sutarčių ir nepripažįsta atsisakiusiųjų atlikti karinę tarnybą pagrindinių teisių. Be to, Pietų Korėjos Aukščiausiasis Teismas bei Konstitucinis Teismas ignoravo ŽTT nutarimus, atmesdamas atsisakiusiųjų karinės tarnybos apeliacijas. Korėjos Nacionalinė Asamblėja neįvedė alternatyvios civilinės tarnybos ir nesiima priemonių jiems apginti.

Kaip įkalinimas paveikia šiuos jaunus Jehovos liudytojus?

Dae-il Hong: Tie drąsūs jauni vyrai, žinodami, jog, esant dabartinei santvarkai, bus apkaltinami ir sodinami į kalėjimą, atsiliepia į šaukimą į kariuomenę ir nesislapsto. Laisvėje jie — pavyzdingi piliečiai, o dabar — pavyzdingi kaliniai. Deja, išleisti iš kalėjimo turės įrašą apie teistumą, dėl kurio bus beveik neįmanoma susirasti darbą viešajame sektoriuje ar didesnėse korporacijose. Kalėjime iš jų išplėšiama pusantrų metų gyvenimo. Kol tie vyrai atlieka bausmę, jų šeimoms tenka patirti bereikalingų sunkumų.

Ar Jehovos liudytojai Korėjoje, atsisakę priverstinės karo tarnybos, nusipelno būti kalinami kaip nusikaltėliai?

Dae-il Hong: Tikrai ne! Šie jauni vyrai nėra nusikaltėliai. Jehovos liudytojai tiek Korėjoje, tiek visame pasaulyje žinomi kaip taikūs, įstatymus gerbiantys piliečiai, noriai besidarbuojantys visuomenės labui. Jie gerbia valdžias, paklūsta įstatymui, sąžiningai moka mokesčius ir palaiko vyriausybės iniciatyvas visuomenės naudai. Neseniai viena Apygardos teismo teisėja nuteisė kalėti jauną liudytoją, atsisakiusį karinės tarnybos. Pareiškusi, jog nėra jokio įstatymo, pagal kurį būtų galima tą jaunuolį išteisinti, perskaitė nuosprendį. Tada prisidengė veidą popieriais ir pravirko. Regis, tokia neteisybė, kai nusikaltėliu pripažįstamas nekaltas žmogus, teisėją taip sukrėtė, kad ji prarado savitvardą. Žmonės teismo salėje irgi suprato, kaip tai neteisinga, ir braukė ašaras.

Philip Brumley: Dabar pats metas Korėjos valdžiai spręsti šią įsisenėjusią problemą ir priimti įstatymus, kad būtų gerbiamos pagrindinės teisės tų, kurie atsisako karinės tarnybos.

^ pstr. 5 Žmogaus teisių tarybos „Visuotinės periodinės peržiūros Darbo grupės ataskaita“, 2012 m. gruodžio 12 d., A/HRC/22/10, 7 ir 22 puslapiai, 44 ir 124.53 pastraipos.

^ pstr. 6 Jong-nam Kim et al. v. Korėjos Respublika, kontaktinis Nr. 1786/2008, Komiteto nuostatos, priimtos 2012 m. spalio 25 d., 8 puslapis, 7.4 pastraipa.

^ pstr. 7 Žmogaus teisių tarybos „Išsami ataskaita apie atsisakymą atlikti karinę tarnybą“, 2013 m. birželio 3 d., A/HRC/23/22, 3—8 puslapiai, 6—24 pastraipos; 9 ir 10 puslapiai, 32 ir 33 pastraipos.