Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2015 m. lapkritis

 NUMERIO TEMA | KOKS DIEVO POŽIŪRIS Į KARUS?

Dievo požiūris į karus šiandien

Dievo požiūris į karus šiandien

Armagedonas – tai karas, kuris užbaigs visus karus

Šiais laikais žmonės yra visaip spaudžiami. Daugelis šaukiasi Dievo pagalbos ir svarsto, ar jos kada sulauks. Ar Dievas girdi jų maldavimus? O ką galima pasakyti apie tuos, kurie griebiasi ginklo bandydami patys išsivaduoti iš priespaudos jungo? Ar Dievas juos remia ir jų veiksmus pateisina?

Pirmiausia mus gali paguosti tai, kad Dievas mato žmonių kančias ir ketina kai ko imtis (Psalmyno 72:13, 14). Biblijoje, savo Žodyje, Dievas žada suteikti atilsį prispaustiesiems. Kada tai įvyks? „Kai Viešpats Jėzus apsireikš iš dangaus su savo galingais angelais [...]. Jis įvykdys kerštą tiems, kurie nepažįsta Dievo, ir tiems, kurie nepaklūsta mūsų Viešpaties Jėzaus gerajai naujienai“ (2 Tesalonikiečiams 1:7, 8). Jėzus apsireikš ateityje, kai, anot Biblijos, prasidės „didžiosios Visagalio Dievo dienos karas“, dar vadinamas Armagedonu (Apreiškimo 16:14, 16).

Tame kare Dievas pasitelks ne žmones, o savo Sūnų Jėzų Kristų ir kitas galingas dvasines esybes. Ta dangiškoji kariuomenė sunaikins nedoruosius ir padarys galą visokiai priespaudai (Izaijo 11:4; Apreiškimo 19:11–16).

Iki šiol Dievo požiūris į karą nepasikeitė. Karą jis tebelaiko teisėta priemone pašalinti priespaudą ir blogį. Tačiau kaip ir visais laikais tik Dievas turi teisę nuspręsti, kada toks karas įvyks ir kas jame dalyvaus. Kaip rašėme, Dievas yra nusprendęs panaikinti blogį ir atkeršyti už prispaustuosius, o tame kare kovos jo Sūnus Jėzus Kristus. Tai reiškia, kad visi šiuo metu pasaulyje vykstantys karai,  nesvarbu dėl kokių kilnių priežasčių jie būtų kilę, nėra Dievo laiminami.

Pailiustruosime tai pavyzdžiu. Tėvui išvykus, du berniukai susipeša. Po to paskambina tėčiui ir ima guostis. Vienas tvirtina, kad brolis pradėjo muštis, o kitas sako, kad buvo skriaudžiamas. Kiekvienas jų tikisi, kad tėtis palaikys būtent jį. Bet abu išklausęs, tėvas liepia baigti muštynes ir palaukti, kol jis grįžęs namo išspręs ginčą. Kurį laiką broliai laukia, tačiau netrukus ir vėl susipeša. Parėjęs namo tėvas nėra patenkintas nė vienu iš jų ir abu nubaudžia už neklusnumą.

Šiais laikais kariaujančios šalys dažnai prašo Dievo palaikymo, tačiau jis nepalaiko nė vienos pusės. Savo Žodyje Biblijoje jis netgi yra įsakęs: „Niekam neatmokėkite blogu už bloga“ ir „nekeršykite patys“ (Romiečiams 12:17, 19). Be to, Dievas yra nurodęs, kad žmonija kantriai lauktų, kol jis imsis veiksmų per Armagedoną (Psalmyno 37:7). Kai tautos, nesulaukusios Dievo, pačios ima kariauti, jis tai laiko įžūlia agresija ir yra tuo nepatenkintas. Todėl per Armagedoną Dievas išlies savo įniršį ir visiems laikams pašalins nesutarimus tarp tautų, sustabdys karus visoje žemėje (Psalmyno 46:10 [46:9, Brb]; Izaijo 34:2). Taigi Armagedonas – tai karas, kuris užbaigs visus karus.

Visiška taika tarp žmonių yra vienas iš daugelio tų nuostabių dalykų, kuriuos suteiks Dievo Karalystė. Apie tą valdžią Jėzus gerai žinomoje maldoje kalbėjo: „Teateina tavo karalystė. Tebūna tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje“ (Mato 6:10). Dievo Karalystė pašalins ne tik karus, bet ir pagrindinę jų priežastį – nedorumą (Psalmyno 37:9, 10, 14, 15). * Todėl nenuostabu, kad Jėzaus sekėjai nekantriai laukia meto, kai žemėje įsigalės Dievo valdžia (2 Petro 3:13).

Tačiau kiek ilgai mums teks laukti, kol Dievo Karalystė padarys galą kančioms, priespaudai ir visokiam blogiui? Biblijos pranašysčių pildymasis rodo, kad gyvename paskutinėmis šios santvarkos dienomis (2 Timotiejui 3:1–5). * Netrukus Dievo Karalystė tą laikotarpį užbaigs Armagedono karu.

Kaip jau minėta, per tą galutinį karą pražus tie, „kurie nepaklūsta mūsų Viešpaties Jėzaus gerajai naujienai“ (2 Tesalonikiečiams 1:8). Bet prisiminkite, kad Dievas netrokšta niekieno mirties, net ir nedorėlių (Ezechielio 33:11). Kadangi jis „nenori, kad kuris nors pražūtų“ šiame galutiniame kare, pasirūpino, kad geroji naujiena apie mūsų Viešpatį Jėzų būtų paskelbta „visoje gyvenamoje žemėje paliudyti visoms tautoms“, ir tik tada ateis galas (2 Petro 3:8, 9; Mato 24:14; 1 Timotiejui 2:3, 4). Taigi dėl pasaulinio Jehovos liudytojų skelbimo darbo žmonės turi galimybę pažinti Dievą, paklusti gerajai naujienai apie Jėzų ir sulaukti dienos, kai karų nebebus.

^ pstr. 9 Dievo Karalystė taip pat pašalins žmonijos priešą – mirtį. Kaip rašoma šio žurnalo straipsnyje „Biblija: klausimai ir atsakymai“, Dievas prikels nesuskaičiuojamą daugybę žmonių, tarp jų ir daugelį tų, kas per visą žmonijos istoriją žuvo karuose.

^ pstr. 10 Daugiau informacijos apie paskutines dienas rasite knygos Ko iš tikrųjų moko Biblija? 9 skyriuje (išleido Jehovos liudytojai).