Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Visos kančios greitai paliaus!

Visos kančios greitai paliaus!

Įsivaizduokite, kad gyvenate pasaulyje, kuriame niekas nepatiria jokio skausmo ir sielvarto, — nėra nusikaltimų, karų, ligų, stichinių nelaimių. Kiekvieną rytą pabudus nereikia nerimauti dėl diskriminacijos, priespaudos ar ekonominio nestabilumo. Gal visa tai jums atrodo iš fantastikos srities? Tiesa, tokių gyvenimo sąlygų užtikrinti negali joks žmogus ar žmonių sukurta organizacija. Tačiau Dievas yra pažadėjęs panaikinti visas žmonijos kančių priežastis, tarp jų ir tas, kurias aptarėme pirmesniame straipsnyje. Atkreipkite dėmesį į šiuos Dievo pažadus, užrašytus jo Žodyje Biblijoje.

BUS TEISINGA VALDŽIA

„Dangaus Dievas įkurs karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta; ši karalystė nebus perduota kitai tautai. Ji sutrupins į šipulius visas anas karalystes ir padarys joms galą, o pati tvers amžinai“ (Danieliaus 2:44).

Dievo Karalystė yra dangiškoji vadovybė. Jos paskirtasis Valdovas Jėzus Kristus pašalins visas žmonių valdžias ir pasirūpins, kad Dievo valia būtų vykdoma ne tik danguje, bet ir čia, žemėje (Mato 6:9, 10). Jokia žmonių valdžia nenuvers šios vadovybės, nes ji yra „amžinoji mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus karalystė“. Žemėje amžiams įsigalės taika (2 Petro 1:11).

NELIKS KLAIDINGŲ RELIGIJŲ

„Pats Šėtonas apsimeta šviesos angelu. Tad nieko ypatinga, kad ir jo tarnai apsimeta teisumo tarnais. Tačiau jų galas bus toks, kokie jų darbai“ (2 Korintiečiams 11:14, 15).

Klaidingos religijos bus demaskuotos — visiems taps akivaizdu, kad už jų stovi Šėtonas. Jos bus panaikintos. Pasaulyje nebeliks religijų kurstomo fanatizmo, kraujo liejimo. Tada visi „gyvąjį tikrąjį Dievą“ mylintys žmonės bus „vieno tikėjimo“ ir garbins jį „dvasia ir tiesa“. Vyraus taika bei vienybė (1 Tesalonikiečiams 1:9; Efeziečiams 4:5; Jono 4:23).

ŽMONĖS TAPS TOBULI

„Pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą jiems nuo akių ir nebebus mirties, nebebus nei sielvarto, nei aimanos, nei skausmo. Kas buvo anksčiau, tas praėjo“ (Apreiškimo 21:3, 4).

 Dievas tai įgyvendins per savo Sūnų Jėzų Kristų, kuris atidavė už žmoniją savo gyvybę (Jono 3:16). Jėzui valdant žmonės palaipsniui taps tobuli. „Pats Dievas bus su jais“ ir nubrauks „kiekvieną ašarą jiems nuo akių“, tad niekam nebereikės kentėti skausmo. Žmogaus netobulumas ir kančios liks praeityje. „Teisieji paveldės žemę ir gyvens joje amžinai“ (Psalmyno 37:29, Brb).

NEBEBUS PIKTŲJŲ DVASIŲ

„Jis [Jėzus Kristus] nutvėrė slibiną, senąją gyvatę, tai yra Velnią ir Šėtoną, sukaustė tūkstančiui metų, įmetė į bedugnę, užrakino ir iš viršaus užantspaudavo, kad nebegalėtų klaidinti tautų“ (Apreiškimo 20:2, 3).

Šėtonas ir demonai bus sukaustyti ir nugramzdinti į „bedugnę“ — visiško neveiklumo būseną. Taigi piktosios dvasios nebegalės daryti blogos įtakos žmonijai, nebesikiš į jos reikalus. Kokį palengvėjimą pajaus visi žemės gyventojai!

„PASKUTINĖS DIENOS“ PASIBAIGS

„Paskutinės dienos“ baigsis „didžiuoju suspaudimu“, apie kurį kalbėjo Jėzus: „Tada bus didis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar ir kokio daugiau nebebus“ (Mato 24:21).

Suspaudimas bus didelis ta prasme, kad tuo metu vyks baisios, iki tol neregėtos nelaimės. Jų kulminacija bus „didžiosios Visagalio Dievo dienos karas“, dar vadinamas Armagedonu (Apreiškimo 16:14, 16).

Visame pasaulyje teisingumą mylintys žmonės nekantriai laukia šios sugedusios santvarkos galo. Valdant Dievo Karalystei jie matys išsipildant dar daugiau Dievo pažadų.

IŠSIPILDYS IR KITI DIEVO PAŽADAI

„Milžiniška minia“ pereis į taikų naująjį pasaulį. Dievo Žodyje sakoma, kad nesuskaičiuojama „milžiniška minia“ žmonių ateis „iš didžiojo suspaudimo“, — jo metu išliks gyvi ir galės gyventi teisingame naujajame pasaulyje (Apreiškimo 7:9, 10, 14; 2 Petro 3:13). Už išgelbėjimą jie bus dėkingi Jėzui Kristui — „Dievo Avinėliui, kuris naikina pasaulio nuodėmę“ (Jono 1:29).

Žmonija klestės, nes bus mokoma Dievo. Naujajame pasaulyje „žemė bus kupina Viešpaties pažinimo“ (Izaijo 11:9). Dievas žmones mokys, kaip gyventi darnoje su kitais ir puoselėti aplinką. Jis pažada: „Aš, Viešpats, tavo Dievas, mokau tave, kas tau naudinga, ir vedu tave keliu, kuriuo tau dera eiti“ (Izaijo 48:17).

Bus prikelti mirusieji. Gyvendamas žemėje Jėzus prikėlė iš mirusiųjų savo draugą Lozorių (Jono 11:1, 5, 38-44). Taip Jėzus parodė, ką daug didesniu mastu jis padarys, kai žemę valdys Dievo Karalystė (Jono 5:28, 29).

Taika ir teisingumas viešpataus amžinai. Valdant Kristui neliks jokios neteisybės. Iš kur tai žinome? Jėzus mato, kas yra mūsų širdyje, todėl jis teisingai teis gerus ir blogus žmones. Tiems, kurie nenorės pasitraukti iš klystkelių ir pasikeisti, nebus leista gyventi Dievo įsteigtame naujajame pasaulyje (Psalmyno 37:9, 10; Izaijo 11:3, 4; 65:20; Mato 9:4).

Aptarėme tik keletą iš daugybės Biblijos pranašysčių, kuriose kalbama apie nuostabią ateitį. Kai žemę valdys Dievo Karalystė, žmonija „gėrėsis gausia gerove“ (Psalmyno 37:11, 29). Nebebus nieko, kas dabar žmonėms sukelia skausmą ir kančias. Pats Dievas pažadėjo: „Štai aš visa darau nauja. [...] Šitie žodžiai patikimi ir tikri“ (Apreiškimo 21:5).