ŽMONĖS visame pasaulyje žino, kad Jehovos liudytojai nesikiša į politiką ir į tautų konfliktus. Liudytojai yra tvirtai įsitikinę, jog turi ‘perkalti savo kalavijus į arklus ir nebesimokyti kariauti’ (Izaijo 2:4). Tiems, kurie nusprendžia tarnauti kariuomenėje, jie netrukdo. Tačiau kaip tada, kai liudytojo sąžinė neleidžia eiti į kariuomenę, o jo šalyje karinė tarnyba yra privaloma? Tokioje situacijoje atsidūrė jaunuolis, vardu Vahanas Bajatianas.

Įvykiai, paskatinę kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą

Vahanas gimė Armėnijoje 1983-iųjų balandį. 1996 metais jis bei kiti jo šeimos nariai pradėjo studijuoti Bibliją su Jehovos liudytojais. Būdamas šešiolikos Vahanas pasikrikštijo. Tyrinėdamas Bibliją jis išsiugdė didžiulę pagarbą Jėzaus Kristaus mokymams, tarp kurių yra nurodymas jo sekėjams neimti į rankas karo ginklų (Mato 26:52). Todėl neilgai trukus po krikšto Vahanui teko apsispręsti itin svarbiu klausimu.

Pagal Armėnijoje galiojančius įstatymus, kiekvienas jaunuolis, sulaukęs 18 metų, privalo atlikti karinę tarnybą. Jeigu kuris atsisako tai padaryti, gali būti nubaustas kalėjimu iki trejų metų. Vahanas norėjo būti naudingas visuomenei, tačiau sykiu nenorėjo suteršti savo sąžinės, išlavintos pagal Biblijos mokymus. Tad ką jis darė?

Kai tik 2001-aisiais buvo pripažintas tinkamu karinei tarnybai, Vahanas siuntė laiškus Armėnijos valdžiai. Juose jis rašė, jog tarnauti kariuomenėje jam neleidžia sąžinė ir religiniai įsitikinimai, tačiau jis yra pasiruošęs atlikti alternatyviąją civilinę tarnybą.

Vahanas Bajatianas priešais Nubarašeno kalėjimą Armėnijoje

Praėjo daugiau nei metai. Per tą laiką Vahanas be paliovos valdžios institucijų  prašė pripažinti jo teisę atsisakyti karinės tarnybos dėl įsitikinimų. Vis dėlto 2002-ųjų rugsėjį jis buvo suimtas ir apkaltintas vengimu eiti į kariuomenę. Už tai jam skyrė pusantrų metų kalėti. Tačiau toks nuosprendis prokuroro netenkino. Vos po mėnesio jis padavė skundą Apeliaciniam teismui, reikalaudamas griežtesnės bausmės. Pasak prokuroro, Vahano atsisakymas atlikti karinę tarnybą dėl religinių įsitikinimų yra „nepagrįstas ir pavojingas“. Apeliacinis teismas, patenkindamas prokuroro prašymą, Vahano bausmę padidino iki pustrečių metų laisvės atėmimo.

Šį nuosprendį jaunuolis apskundė Armėnijos Aukščiausiajam Teismui. 2003 metų sausį Kasacinis teismas Apeliacinio teismo nutartį paliko nepakeistą. Vahanas tuoj pat buvo perkeltas į kalėjimą atlikti bausmės kartu su žmogžudžiais, narkotikų prekeiviais, žagintojais.

Europos Žmogaus Teisių Teisme

Nuo 2001 metų Armėnija yra Europos Tarybos narė, todėl jos piliečiai, išbandę visas priemones pasiekti teisingumą savo šalies teismuose, turi galimybę skųstis Europos Žmogaus Teisių Teismui (EŽTT). Vahanas taip ir padarė. Apeliacijoje jis pareiškė, kad sprendimas įkalinti jį už atsisakymą tarnauti kariuomenėje pažeidė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 9 straipsnį. Vyras prašė, kad remiantis tuo straipsniu jo teisė atsisakyti karinės tarnybos dėl įsitikinimų būtų apginta, — to pasiekti iki tol jam niekur nepavyko.

2009 metų spalio 27 dieną EŽTT paskelbė savo sprendimą. Teismas nutarė, jog remiantis teismų praktika Europos konvencijos 9 straipsnis dėl sąžinės laisvės negina teisių tų, kurie dėl įsitikinimų atsisako tarnauti kariuomenėje.

Bajatianas su žmona Covinar ir sūnumi Vahe

Tuo metu Vahanas jau seniai buvo atsėdėjęs kalėjime, vedęs ir augino sūnų. Teismo sprendimas jį nuvylė. Tad dabar jam reikėjo rinktis — nutraukti bylą ar paduoti apeliacinį skundą EŽTT Didžiajai kolegijai. Vahanas pasirinko pastarąją galimybę. Kaip jis nudžiugo, kai Didžioji kolegija, priimanti tik ypatingas bylas, ėmėsi peržiūrėti jo bylą.

Galiausiai 2011-ųjų liepos 7-ąją Strasbūre (Prancūzija) EŽTT Didžioji kolegija paskelbė sprendimą. Didžiule balsų persvara — 16 prieš 1 — teismas priėjo išvadą, kad,  nuteisdama ir įkalindama Vahaną Bajatianą už atsisakymą atlikti karinę tarnybą dėl religinių įsitikinimų, Armėnija pažeidė jo teisę į sąžinės laisvę. Vienintelis balsas prieš šią nutartį buvo teisėjos iš Armėnijos.

Bajatianas su savo juriskonsultais Europos Žmogaus Teisių Teisme 2010 metų lapkričio 24-ąją

Kuo šis teismo sprendimas reikšmingas? Kadangi tai buvo pirmas kartas EŽTT istorijoje, kai pripažinta, jog Konvencijos 9 straipsnis gina teisę atsisakyti karinės tarnybos dėl įsitikinimų. Teismo požiūriu, demokratinėje visuomenėje įkalinti asmenį už atsisakymą tarnauti kariuomenėje dėl įsitikinimų yra pagrindinių žmogaus teisių pažeidimas.

Apie Jehovos liudytojų, atsisakančių tarnauti kariuomenėje dėl įsitikinimų, poziciją Teismas pareiškė: „Taigi Teismas neturi pagrindo abejoti, kad pareiškėjas tarnauti kariuomenėje atsisakė dėl religinių įsitikinimų, kurių laikėsi nuoširdžiai ir kurie jokiu būdu nesiderino su prievole atlikti karinę tarnybą.“

Kaip reaguota į sprendimą

Per pastaruosius du dešimtmečius Armėnijoje už atsisakymą tarnauti kariuomenėje buvo nuteisti 450 Jehovos liudytojų. Ruošiant šį straipsnį toje šalyje kalėjo 58 jauni vyrai, nesutikę atlikti karinės tarnybos dėl religinių įsitikinimų. Penkis iš jų įkalino jau po svarbaus bylos Bajatianas prieš Armėniją sprendimo paskelbimo. * Kai vienas tų jaunuolių vietiniam prokurorui padavė prašymą nutraukti jam iškeltą baudžiamąją bylą, prokuroras prašymą atmetė. Savo atsakyme jis rašė: „2011 metų liepos 7 dieną priimtas Europos Teismo sprendimas byloje Bajatianas prieš Armėniją šiai bylai negali būti taikomas, nes akivaizdu, jog aplinkybės tais dviem atvejais nevienodos.“

Kodėl prokuroras padarė tokią išvadą? Nagrinėjant Vahano Bajatiano bylą, galimybės pasiūlyti jam alternatyviąją civilinę tarnybą nebuvo. Pasak Armėnijos valdžios, kadangi vėliau tokia priemonė buvo įvesta, tai atsisakantieji karinės tarnybos dabar gali nuspręsti atlikti civilinę tarnybą. Tačiau alternatyviosios tarnybos įstatymą reguliuoja karinės struktūros, todėl ji nepriimtina daugeliui šauktinių, atsisakančių karinės tarnybos dėl įsitikinimų.

Vahanas Bajatianas džiaugiasi labai svarbiu jo naudai priimtu teismo sprendimu. Ši nutartis įpareigoja Armėniją liautis persekioti ir sodinti į kalėjimus asmenis, kurių tvirti religiniai įsitikinimai neleidžia jiems tarnauti kariuomenėje.

Jehovos liudytojai nesiekia reformuoti jokios šalies teisinės sistemos. Vis dėlto, kaip ir jaunuolis Vahanas Bajatianas, jie stengiasi įtvirtinti savo teises, pagrįstas jų šalyje galiojančiais įstatymais. Kodėl? Kad galėtų gyventi ramiai ir netrukdomi paklusti visiems savo Vadovo Jėzaus Kristaus įsakymams.

^ pstr. 17 Du iš jų buvo nuteisti 2011 metų liepos 7-ąją, kaip tik tą dieną, kai EŽTT paskelbė minėtą sprendimą.