Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Valdys nedaugelis, palaiminti bus daugybė

Valdys nedaugelis, palaiminti bus daugybė

 Valdys nedaugelis, palaiminti bus daugybė

NUO apaštalų laikų Dievas renka iš žmonijos palyginti nedidelį skaičių ištikimų krikščionių, kuriuos įsisūnija. Jiems tai yra toks didžiulis pasikeitimas, jog Dievo Žodis jį prilygina gimimui iš naujo. Naujo gimimo reikia tam, kad tie Dievo tarnai būtų paruošti tapti valdovais danguje (2 Timotiejui 2:12). Tokiais jie tampa prikelti iš mirties dangiškajam gyvenimui (Romiečiams 6:3-5). Danguje jie bus „karaliai ir valdys žemę“ kartu su Kristumi (Apreiškimo 5:10, NW; 11:15).

Tačiau Dievo Žodis taip pat sako, kad amžiną išgelbėjimą gaus ne tik gimusieji iš naujo, bet ir kiti žmonės. Biblijoje (tiek Hebrajiškuosiuose raštuose, tiek Krikščionių graikiškuosiuose raštuose) teigiama, kad Dievas išgelbės dvi žmonių grupes — palyginti mažą grupę, kuri valdys danguje, ir didelę grupę šios vadovybės pavaldinių žemėje. Atkreipkite dėmesį į apaštalo Jono žodžius savo bendratikiams, kurie buvo gimę iš naujo. Apie Jėzų apaštalas sakė: „Jis yra permaldavimas  už mūsų nuodėmes, ir ne tik už mūsų [mažoji grupė], bet ir už viso pasaulio [didelė grupė]“ (1 Jono 2:2).

Taip pat apaštalas Paulius rašė: „Kūrinija [didelė grupė] su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai [mažoji grupė]“ (Romiečiams 8:19-21). Kaip reikėtų suprasti tuos pacituotus apaštalų Jono ir Pauliaus žodžius? Mintis tokia: tie, kas yra gimę iš naujo, taps vadovybe danguje. Kokiam tikslui? Kad suteiktų amžiną gerovę milijonams žmonių, Dievo vadovybės valdiniams, gyvensiantiems žemėje. Todėl Jėzus savo mokiniams sakė melsti: „Teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje“ (Mato 6:10).

Kad išgelbėtos bus dvi žmonių grupės, kalbama ir Hebrajiškuosiuose raštuose. Štai ką Jehova pasakė Jėzaus protėviui Abraomui: „Visos tautos [didelė grupė] žemėje gaus palaiminimą per tavo palikuonis [mažoji grupė]“ (Pradžios 22:18). Taigi, visos tautos bus palaimintos per Abraomo „palikuonis“.

Kas yra tie „palikuonys“? Jėzus Kristus ir kartu su juo tie, kas yra gimę iš naujo, Dievo įsūnytieji. Apaštalas Paulius paaiškina: „Jei priklausote Kristui, tai esate ir Abraomo palikuonys“ (Galatams 3:16, 29). O kaip laiminami visų tautų žmonės per tuos „palikuonis“? Jiems suteikiama nuostabi galimybė įgyti Dievo palankumą ir gyventi amžinai žemės rojuje. Psalmininkas Dovydas pranašavo: „Teisieji paveldės žemę ir gyvens joje amžinai“ (Psalmyno 37:29, Brb; Izaijo 45:18; Apreiškimo 21:1-5).

Iš tikrųjų, dangiškąją vadovybę sudarys nedaugelis, bet jos valdymo vaisiais — amžinuoju gyvenimu žemėje ir visais kitais nuostabiais dalykais — galės džiaugtis daugybė žmonių. Linkime, kad jūs ir jūsų šeima būtumėte tarp tų, kuriems Dievo Karalystės valdymas atneš amžiną gerovę.

[Iliustracija 12 puslapyje]

Milijonai žmonių galės gyventi žemėje amžinai. Ar jūs būsite tarp jų?