GALBŪT kada nors ėjote pro Jehovos liudytojų Karalystės salę ir pagalvojote, kas gi ten vyksta. Ar žinojote, kad liudytojų sueigos atviros visuomenei? Lankytojai maloniai sutinkami.

Tačiau tikriausiai kyla klausimų. Kodėl Jehovos liudytojai renkasi į sueigas? Ką jose veikia? Ką apie jų sambūrius mano kiti, ne liudytojai?

„Surink žmones“

Nuo senų senovės žmonės rinkdavosi garbinti Dievo ir mokytis apie jį. Beveik prieš 3500 metų izraelitams buvo pasakyta: „Surink žmones — vyrus, moteris, vaikus ir ateivius, gyvenančius tavo miestuose, kad išgirstų ir išmoktų Viešpaties, jūsų Dievo, pagarbiai bijoti ir ištikimai laikytis kiekvieno šio Įstatymo žodžio“ (Pakartoto Įstatymo 31:12). Taigi Izraelyje tiek jaunas, tiek senas buvo mokomi garbinti Jehovą Dievą ir jam paklusti.

Po daugelio šimtmečių, susikūrus krikščionių bendruomenei, sueigos ir toliau buvo svarbi teisingo garbinimo dalis. Apaštalas Paulius rašė: „Sergėkime vieni kitus, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus. Nepraleiskime savųjų susirinkimų, kaip kai kurie yra pratę, bet raginkime vieni kitus“ (Hebrajams 10:24, 25). Kaip stiprėja šeimos ryšys, kai visa šeima leidžia laiką kartu, taip tvirtėja meilės saitai tarp krikščionių, kai susiburia drauge garbinti Dievo.

Vadovaudamiesi minėtais Biblijos pavyzdžiais, Jehovos liudytojai savo Karalystės salėse renkasi dukart per savaitę. Sueigos padeda jų dalyviams vertinti, suprasti ir taikyti Biblijos principus. Kur įmanoma, programa visur pasaulyje ta pati, o kiekviena programos dalis turi konkrečią paskirtį. Prieš sueigas ir joms pasibaigus dalyviai gali pabendrauti ir ‘vieni kitus pastiprinti’ (Romiečiams 1:12, Vl). Kaip tos sueigos vyksta?

Biblija pagrįsta kalba

Daugiausia žmonių pirmą kartą į salę ateina pasiklausyti Biblija pagrįstos kalbos, kuri skirta visuomenei ir paprastai sakoma savaitgaliais. Jėzus Kristus dažnai sakydavo kalbas minioms, viena iš jų — garsusis Kalno pamokslas (Mato 5:1; 7:28, 29). Apaštalas Paulius sykį kalbėjo būriui atėniečių (Apaštalų darbų 17:22-34). Sekant šiais pavyzdžiais, Jehovos liudytojų sueigoje sakoma kalba, skirta įvairiems žmonėms, kurių ne vienas dalyvauja pirmą sykį.

Sueiga prasideda giesme, parinkta iš giesmyno Giedokite gyrių Jehovai. * Visi, kas nori, gali atsistoti ir giedoti drauge. Po trumpos maldos gerai pasirengęs kalbėtojas pasako 30 minučių kalbą. (Skaitykite rėmelį  „Klausytojams aktualios kalbos“.) Temą jis gvildena remdamasis Biblija ir dažnai kviečia auditoriją susirasti bei sekti skaitomas eilutes. Todėl galėtumėte atsinešti savo Bibliją arba prieš sueigą paprašyti liudytojų.

 Sargybos bokšto studijos

Daugumoje liudytojų bendruomenių po viešosios kalbos vyksta Sargybos bokšto studijos. Tai valandos trukmės vienos biblinės temos aptarimas užduodant klausimus ir į juos atsakant. Taip dalyviai skatinami sekti Berėjos gyventojų pavyzdžiu: jie Pauliui skelbiant „labai noriai priėmė žodį ir kasdien tyrinėjo Raštus“ (Apaštalų darbų 17:11).

Sargybos bokšto studijos pradedamos giesme. Aptariama medžiaga bei vadovo užduodami klausimai yra žurnalo Sargybos bokštas studijų numeryje. Jo egzempliorių galite gauti iš Jehovos liudytojų. Štai kelios temos, nagrinėtos pastaruoju metu: „Tėvai, auklėkite savo vaikus su meile“, „Niekam neatmokėkite piktu už pikta“, „Visi vargai greitai baigsis“. Į klausimus atsako savanoriai, paprastai tie, kas iš anksto perskaitė bei apmąstė straipsnį ir jame nurodytas Biblijos eilutes. Sueiga baigiama giesme ir malda (Mato 26:30; Efeziečiams 5:19).

Bendruomenės Biblijos studijos

Vieną vakarą kas savaitę Jehovos liudytojai renkasi į Karalystės salę dalyvauti trijų dalių programoje, trunkančioje iš viso 1 valandą ir 45 minutes. Pirmiausia vyksta bendruomenės Biblijos studijos (25 minutės). Jos padeda geriau susipažinti su Biblija, keisti požiūrį bei mąstyseną ir tapti geresniais Kristaus mokiniais (2 Timotiejui 3:16, 17). Kaip ir Sargybos bokšto studijos, ši programos dalis vedama iškeliant klausimus ir į juos atsakant. Komentuoja  tie, kas nori. Biblijos studijų vadovėlis paprastai yra kokia nors Jehovos liudytojų išleista knyga ar brošiūra.

Kodėl naudojamasi Biblija pagrįstu leidiniu? Bibliniais laikais Dievo Žodį ne vien skaitydavo, bet ir ‘paaiškindavo prasmę; taip žmonės galėjo suprasti, kas buvo skaitoma’ (Nehemijo 8:8). Pastaraisiais metais per šias studijas nagrinėti leidiniai, aiškinantys Izaijo, Danieliaus bei Apreiškimo knygas, padėjo geriau permanyti, kas šiose Biblijos knygose sakoma.

Teokratinės tarnybos mokykla

Po bendruomenės Biblijos studijų vyksta teokratinės tarnybos mokykla. Ši programos dalis, trunkanti 30 minučių, skirta padėti krikščionims lavinti „mokymo meną“ (2 Timotiejui 4:2, NW). Gal jūsų vaikas ar draugas kada nors klausė apie Dievą ar Bibliją ir jums buvo nelengva atsakyti? Teokratinės tarnybos mokykloje galite išmokti į sunkius klausimus duoti paguodžiančius, Biblija pagrįstus atsakymus. Todėl kaip ir pranašas Izaijas galime sakyti: „Viešpats Dievas davė man iškalbų liežuvį, kad gebėčiau žodžiu stiprinti nuvargusius“ (Izaijo 50:4).

Teokratinės tarnybos mokykla prasideda kalba, kurioje aptariamos mintys iš kelių Biblijos skyrių, skirtų perskaityti tą savaitę. Paskui kalbėtojas paprašo klausytojų trumpai pakomentuoti, ką įsidėmėtino ir naudingo rado patys skaitydami tuos skyrius. Po to dalyviai, įsirašę į šią mokyklą, atlieka savo užduotis.

Mokiniams paskiriama nuo pakylos skaityti ištrauką iš Biblijos ar pademonstruoti, kaip tam tikrą biblinę temą išdėstytų kitam asmeniui. Mokyklos vadovas, savo komentarus grįsdamas knyga Lavink mokymo įgūdžius Teokratinės tarnybos mokykloje, kiekvieną mokinį pagiria už tai, ką  šis atliko gerai. Vėliau jis gali asmeniškai duoti mokiniui patarimą, kur dar reikia pasitobulinti.

Ši gyva programos dalis naudinga ne tik mokiniams, bet ir visiems dalyviams, norintiems pagerinti savo skaitymo, kalbėjimo bei mokymo įgūdžius. Po teokratinės tarnybos mokyklos giedama giesmė, kurios tema paimta iš Biblijos.

Tarnybos sueiga

Baigiamoji programos dalis yra tarnybos sueiga. Kalbos, demonstracijos, interviu bei auditorijos komentarai per šią sueigą padeda mokytis veiksmingai perteikti Biblijos tiesas. Prieš išsiųsdamas savo mokinius skelbti gerosios naujienos, Jėzus surinko juos ir davė konkrečių nurodymų (Luko 10:1-16). Gerai paruošti tie mokiniai skelbdami patyrė daug džiugių akimirkų. Vėliau, ką nuveikę, papasakojo Jėzui (Luko 10:17). Tarpusavyje jie dažnai kalbėdavosi apie tarnybą (Apaštalų darbų 4:23; 15:4).

Tarnybos sueigos programa tęsiasi 35 minutes. Ji vedama pagal tvarkaraštį, spausdinamą mėnesiniame biuletenyje Mūsų Karalystės tarnyba. Štai kelios neseniai nagrinėtos temos: „Garbinkite Jehovą visa šeima“, „Kodėl mes vis lankome žmones“, „Skelbdamas gerąją naujieną sek Kristumi“. Sueigos pabaigoje giedama giesmė ir paskirtas bendruomenės narys pasako maldą.

Lankytojų nuomonė

Bendruomenės stengiasi kiekvieną lankytoją sutikti maloniai. Štai Andru apie liudytojus buvo girdėjęs daug neigiamų atsiliepimų. Bet atėjęs į pirmą sueigą buvo nustebintas šilto priėmimo. „Jaučiausi labai gerai, — prisimena jis. — Mane sužavėjo tų žmonių draugiškumas ir nuoširdus dėmesys.“ Tą patį mano ir Ašelė, jauna mergina iš Kanados. „Sueiga buvo išties įdomi! Nesunkiai galėjau suprasti, kas sakoma.“

Žozė, gyvenantis Brazilijoje, savo vietovėje garsėjo agresyvumu. Vis dėlto jį pakvietė apsilankyti Karalystės salėje. „Su manimi visi maloniai sveikinosi, nors žinojo, kaip anksčiau elgiausi“, — sako jis. Atsušis iš Japonijos pasakoja: „Neslėpsiu, pirmą kartą Jehovos liudytojų sueigoje šiek tiek varžiausi. Tačiau pamačiau, kad tie žmonės tokie pat kaip visi. Jie tikrai stengėsi, kad jausčiausi gerai.“

Kviečiame apsilankyti ir jus

Kaip rodo šie atsiliepimai, lankyti sueigas Karalystės salėje gali būti labai džiugu. Ten sužinosite apie Jehovą Dievą ir jis, teikdamas patarimų iš Biblijos, mokys jus to, ‘kas naudinga’ (Izaijo 48:17).

Jehovos liudytojų sueigos atviros visiems, jose nėra rinkliavų. Ar norėtumėte ateiti į sueigą Karalystės salėje? Nuoširdžiai kviečiame.

^ pstr. 10 Visi leidiniai, minimi šiame straipsnyje, išleisti Jehovos liudytojų.