Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2008 m. spalis

Kaip būti geru tėvu

Kaip būti geru tėvu

  Kaip būti geru tėvu

„Jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, kad jie nepasidarytų baugštūs“ (Kolosiečiams 3:21).

KAIP elgtis derėtų tėvui, kad vaikai nesijaustų erzinami? Pirmiausia tėvas turi suvokti savo vaidmens svarbą. „Tėvystė — unikalus, daug ką apimantis fenomenas, darantis didelį poveikį emociniam ir intelektualiniam vaikų vystymuisi“, — teigiama viename žurnale, nagrinėjančiame žmogaus psichinę sveikatą.

Koks gi yra tėvo vaidmuo? Daugelyje šeimų į tėvą žiūrima visų pirma kaip į baudėją. Neretai savo išdykaujančiam vaikui mama graso: „Palauk, palauk. Tuoj tėtis grįš namo.“ Aišku, norint užauginti savo atžalą išauklėtu žmogumi, prireikia ir griežtesnį žodį tarti, ir kai kada pabausti. Tačiau geras tėvas dėl savo vaikų darys kur kas daugiau.

Gaila, kad kai kurie vyrai gero pavyzdžio namuose neturėjo. Vieni augo išvis be tėvo. Kitiems teko patirti šiurkščią jo ranką, todėl ir patys tapo nešvelnūs savo vaikams. Kaip peržengti tokias susiformavusias nuostatas? Kaip tapti geresniu tėvu?

Geriausių pamokymų šeimai randame Biblijoje. Ji patikimas, vertingas patarėjas. Biblija ne vien teorija; ja vadovaudamiesi niekada nenusivilsime. Biblijos patarimai atspindi Jehovos Dievo, jos Autoriaus ir šeimos Įkūrėjo, išmintį (Efeziečiams 3:14, 15). Jei turite vaikų, būtų pravartu išsiaiškinti, kas šioje knygoje kalbama apie tėvystę. *

Tėvo pareiga rūpintis ne tik vaikų fizine ir emocine gerove, bet ir jų dvasingumu. Jaunuoliui, turinčiam šiltus, artimus santykius su savo tėvu, bus lengviau suartėti su Dievu. Juk Jehova, mūsų Kūrėjas, Biblijoje dar vadinamas ir Tėvu (Izaijo 64:7 [64:8, Brb]). Tad aptarkime šešis dalykus, kurių vaikams būtiniausiai reikia. Po vieną panagrinėkime ir pažiūrėkime, kaip Biblijos principai gali padėti tėvui šias vaikų reikmes patenkinti.

 1 Vaikams reikia tėvo meilės

Geriausias pavyzdys, koks turi būti Tėvas, yra Jehova. Apie Dievo jausmus Jėzui, savo pirmagimiui, Biblijoje rašoma: „Tėvas myli Sūnų“ (Jono 3:35; Kolosiečiams 1:15). Jehova ne kartą patikino, kad myli Jėzų ir jį vertina. Kai tik šis pasikrikštijo, balsas iš dangaus prabilo: „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“ (Luko 3:22). Jėzus niekada nesuabejojo savo Tėvo meile. Ko žmogus gali pasimokyti iš Dievo?

Atvirai pasakyk savo vaikams, kad juos myli. Penkių vaikų tėtis Kelvinas pasakoja: „Meilę saviesiems visada stengiausi rodyti ne vien žodžiais. Skirdavau laiko kiekvienam iš jų atskirai, keisdavau jiems vystyklus, maudydavau.“ Be to, tavo atžaloms būtina žinoti, kad esi su jais visa širdimi. Tad užuot taisęs kiekvieną žingsnį, dažniau nuoširdžiai pagirk. Donizetis, dviejų paauglių mergaičių tėtis, pataria: „Tėvas turi stengtis surasti, už ką galėtų savo vaikus pagirti.“ Jei vaikai šeimoje jausis vertinami, nepraras savigarbos. Tada jiems bus lengviau artintis prie Jehovos.

2 Vaikams reikia gero pavyzdžio

Jono 5:19 pasakyta, kad Jėzus daro „vien tai, ką mato darant Tėvą“. Verta atkreipti dėmesį, kad Jėzus stebėjo Tėvo darbus ir sekė jo pavyzdžiu. Vaikai irgi taip elgiasi. Jeigu vyras su žmona pagarbus, kilnus, jų sūnus užaugęs greičiausiai su moterimis elgsis taip pat. O ir mergaitėms svarbus tėčio pavyzdys. Nuo jo daug priklauso, kaip jos ateity žiūrės į vyrus.

Ar tavo vaikams sunku atsiprašyti? Čia vėl svarbu, kokį pavyzdį rodai. Kelvinas papasakojo, kaip sykį du jo berniukai sugadino brangų fotoaparatą. Perpykęs jis taip trenkė kumščiu į stalą, kad šis lūžo pusiau. Kelvinas po to jautėsi labai nesmagiai ir už tokį pykčio protrūkį visų, įskaitant savo žmonos, atsiprašė. Jis pastebėjo, kad jo nuoširdus atsiprašymas vaikams buvo gera pamoka — ištarti „atleisk“ jiems nėra sunku.

3 Vaikai turi augti džiugioje aplinkoje

Jehova yra „laimingasis Dievas“ (1 Timotiejui 1:11, NW). Tad nenuostabu, kad Jėzus šalia Tėvo džiūgavo. Patarlių 8:30 (Brb) padeda suprasti, kokie buvo Jėzaus ir Jehovos santykiai: „Aš buvau šalia Jo [Tėvo] kaip įgudęs menininkas, [. . .]  džiūgavau Jo akivaizdoje.“ Kaip Tėvas su Sūnumi šiltai bendravo!

Tegu tavo vaikai auga džiugioje aplinkoje. Jei kartais drauge pažaisite, vaikams tapsi daug artimesnis, namuose vyraus smagi dvasia. Feliksas, turintis paauglį, tai patvirtina: „Kartu su sūnumi praleistas laisvalaikis labai stiprina mūsų ryšį. Abu mes žaidžiame, bendraujame su draugais, aplankome įdomias vietas. Dėl to mūsų šeimoje maloni, draugiška atmosfera.“

4 Vaikams reikia skiepyti dvasines vertybes

Jėzų mokė jo Tėvas. Tad jis pasakė: „Skelbiu pasauliui, ką iš jo [Tėvo] girdėjau“ (Jono 8:26). Dievo požiūriu, mokyti vaikus dvasinių ir elgesio dalykų — tėčio priedermė. Taigi jo pareiga ir įdiegti teisingas Dievo normas į vaikų širdis. O mokyti vaikus reikia nuo mažumės (2 Timotiejui 3:14, 15). Feliksas Biblijos pasakojimus pradėjo sūnui skaityti, kai šis dar buvo visai mažytis. Tėvas pasitelkdavo Mano biblinių pasakojimų knygą, * kur istorijos aprašytos gyvai, vaizdingai. Sūneliui ūgtelėjus, Feliksas parinko kitokį jo amžiui tinkamą leidinį.

Donizetis pripažįsta: „Nelengva pasiekti, kad Biblijos studijos šeimoje būtų išties smagios. Ypač svarbu, kad patiems tėvams rūpėtų dvasiniai dalykai, nes vaikai greitai pastebi, kada žodžiai skiriasi nuo darbų.“ Tris sūnus auginantis Karlosas pasakoja: „Kas savaitę visa šeima sueiname drauge ir pagvildename kokią nors mums aktualią temą. Ką aptarti, gali pasiūlyti kiekvienas šeimos narys.“ Kelvinas, kad ir kur būtų ir ką bedarytų, ištaiko progų pakalbėti su vaikais apie Dievą. Tai mums primena Mozės pamokymą: „Paimk į širdį šiuos žodžius, kuriuos tau šiandien įsakau. Įdiek juos savo vaikams. Kartok juos, kai esi namie ir kai keliauji, kai guliesi ir kai keliesi“ (Pakartoto Įstatymo 6:6, 7).

5 Vaikams reikia drausmės

Kad vaikai užaugtų dorais, patikimais žmonėmis, juos reikia drausminti. Kai kurie mano, kad drausminant neįmanoma apsieiti be piktumo, grasinimų ar menkinančių užgaulių. Tačiau Dievo Žodis tėviško auklėjimo nesieja su šiurkštumu. Kaip tik sekdami Jehovos pavyzdžiu tėvai vaikus turi auklėti su meile (Hebrajams 12:4-11). Biblijoje sakoma: „Jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, bet auklėkite juos, drausmindami ir mokydami Viešpaties vardu“ (Efeziečiams 6:4).

Nubausti vaiką kai kada išties prireikia. Tačiau jis turi suprasti, už ką yra baudžiamas.  Ir svarbu, kad nesijaustų atstumtas. Žiauriam mušimui, kai vaikas net sužalojamas, Biblija nepritaria (Patarlių 16:32). Kelvinas aiškina: „Kai turėdavau griežtai sudrausminti savo vaikus, stengiausi, kad jiems būtų aišku, kodėl tą darau, — drausminu, nes myliu.“

6 Vaikai turi būti saugūs

Vaikus reikia saugoti nuo žalingos aplinkinių įtakos, nuo pavojingų draugijų. Labai gaila, bet šiame pasaulyje yra „piktų žmonių“, kurie nekaltus vaikus išnaudoja (2 Timotiejui 3:1-5, 13). Kaip gali apsaugoti savo atžalas? Biblijoje išmintingai patariama: „Gudrus žmogus nuvokia pavojų ir vengia jo, o neišmanėliai eina priekin ir nukenčia“ (Patarlių 22:3). Kad apsaugotum vaikus nuo didelės nelaimės, privalai įžvelgti pavojų. Numatyk, kokia situacija gali sukelti bėdų, ir imkis priemonių. Pavyzdžiui, jei leidi savo vaikams naudotis internetu, pasirūpink, kad žinotų, ko saugotis. Geriausia kompiuterį laikyti visiems matomoje vietoje, kad būtų lengva pastebėti, kam jis naudojamas.

Tėvo pareiga ruošti ir mokyti vaikus, kaip gyventi šiame nedorame pasaulyje. Ar tavo vaikai išmokyti, ką daryti, jei kas nori seksualiai jais pasinaudoti, kai tavęs nėra šalia? * Vaikams privalu žinoti, kaip dera ir kaip nedera elgtis su jų intymiomis kūno vietomis. Kelvinas pasakoja: „Niekada šito nepalikdavau aiškinti kitiems, net mokytojams. Žinojau, jog būtent mano pareiga pasikalbėti su vaikais apie lytinius santykius ir žmones, kurie tvirkina vaikus.“ Visi jo vaikai augdami išvengė tokių pavojų ir sukūrę šeimas gyvena laimingai.

Prašykite Dievo pagalbos

Padėti pažinti Jehovą ir užmegzti su juo artimą ryšį — didžiausia tėvo dovana vaikui. Visų svarbiausia paties tėvo pavyzdys. Donizetis sako: „Tėtis turi parodyti, jog brangina savo santykius su Dievu. Ypač tai matyti, kai užklumpa bėdos ir sunkumai. Tokiais momentais tėvas parodo, kiek jis pasitiki Jehova. Bendra malda šeimoje su padėka už visas Kūrėjo teikiamas gėrybes moko vaikus, kaip svarbu siekti Dievo draugystės.“

Būti geru tėvu. Kurgi toji paslaptis? Ieškok patarimų pas tą, kuris geriausiai žino, kaip auginti vaikus, — pas Jehovą Dievą. Ugdydamas savo atžalas pagal Dievo Žodžio patarimus, tikriausiai džiaugsies tokiais rezultatais, kaip užrašyta Patarlių 22:6 (Brb): „Parodyk vaikui kelią, kuriuo jis turi eiti, tai ir pasenęs jis nenukryps nuo jo.“

[Išnašos]

^ pstr. 6 Nors šiame straipsnyje aptariami Biblijos pamokymai pirmiausia taikomi tėvui, daugelis principų tinka ir mamoms.

^ pstr. 18 Išleido Jehovos liudytojai.

^ pstr. 25 Daugiau informacijos, kaip apsaugoti vaikus nuo seksualinio išnaudojimo, rasite Jehovos liudytojų leidžiamo žurnalo Atsibuskite! 2007 metų spalio mėn. numeryje, p. 3—11.

[Paveikslas 19 puslapyje]

Tėvas turi būti geras pavyzdys savo vaikams

[Paveikslas 20 puslapyje]

Tėvo pareiga rūpintis savo vaikų dvasinėmis reikmėmis

[Paveikslas 21 puslapyje]

Vaikus reikia su meile drausminti