Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2008 m. balandis

 Mokykite savo vaikus

Timotiejus — pasirengęs ir norintis tarnauti

Timotiejus — pasirengęs ir norintis tarnauti

„AR TU pasirengęs?“ Gal kas nors to klausė ir tavęs? — — Tas, kuris taip kreipėsi, norėjo žinoti, ar esi pasiruošęs. Pavyzdžiui, jam galbūt rūpėjo, ar pasiėmei leidinius, skirtus Biblijos studijoms, ar perskaitei, kas užduota. Kaip matysime, Timotiejus buvo pasiruošęs.

O kaip jis parodė norą tarnauti? — — Pakviestas atsidėti Dievo tarnybai, Timotiejus atsiliepė taip, kaip kadaise kitas Dievo tarnas: „Štai aš, siųsk mane!“ (Izaijo 6:8). Pasirengęs ir noriai nusiteikęs tarnauti, jaunuolis džiaugėsi prasmingu gyvenimu. Ar norėtum kai ką apie tai išgirsti? — —

Timotiejus gimė Listroje, už šimtų kilometrų nuo Jeruzalės. Jo senelė Loidė ir motina Eunikė uoliai tyrinėjo Raštus. Dievo Žodžio tiesų Timotiejų jos mokė nuo pat kūdikystės (2 Timotiejui 1:5; 3:15, NW).

Kas čia pavaizduota?

Kai šis tebebuvo dar paauglys, apaštalas Paulius sykiu su Barnabu aplankė Listrą per savo pirmąją ilgą skelbimo kelionę. Matyt, tuo laiku Timotiejaus motina ir senelė tapo krikščionėmis. Ar norėtum sužinoti, kokių vargų patyrė Paulius su Barnabu? — — Krikščionių nemėgstantys žmonės apsvaidė Paulių akmenimis, paskui išvilko už miesto, manydami, kad jis miręs.

Susirinkus aplink bičiuliams, priėmusiems jo skelbiamus mokymus, Paulius atsikėlė. Kitą dieną su Barnabu iškeliavo, bet kiek vėliau trumpam grįžo atgal į Listrą. Ten apaštalas drąsino mokinius ir jiems sakė: „Per daugelį vargų mes turime įeiti į Dievo karalystę“ (Apaštalų darbų 14:8-22). Ar žinai, ką Paulius norėjo tuo pasakyti? — — Ogi tai, kad kiti sukels Dievo tarnams daug sunkumų. Vėliau  Paulius Timotiejui rašė: „Visi, kurie trokšta maldingai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekiojami“ (2 Timotiejui 3:12; Jono 15:20).

Iš Listros Paulius ir Barnabas pasuko namo. Po kelių mėnesių Paulius, pasiėmęs drauge Silą, leidosi padrąsinti naujų mokinių ten, kur buvo anksčiau lankęsis. Kai atvyko į Listrą, Timotiejus tikriausiai be galo džiaugėsi vėl išvydęs Paulių! Pakviestas prisidėti prie jo ir Silo, jaunuolis turbūt pradžiugo dar labiau. Jis mielai priėmė kvietimą. Timotiejus norėjo tarnauti ir buvo tam pasirengęs (Apaštalų darbų 15:40—16:5).

Trijulė keliavo drauge, sukorė nemažą atstumą, paskui sėdo į laivą. Išlipę patraukė į Tesaloniką Graikijoje. Čia daugelis tapo krikščionimis. Tačiau kiti apimti įniršio sukurstė minią. Iškilus pavojui, Paulius, Silas ir Timotiejus buvo išsiųsti į Berėją (Apaštalų darbų 17:1-10).

Paulius nerimavo dėl neseniai atsivertusiųjų Tesalonikoje, todėl vėl pasiuntė ten Timotiejų. Ar žinai kodėl? — — Vėliau laiške tiems krikščionims jis paaiškino, jog norėjo ‘paremti juos ir sustiprinti, kad nė vienas nesusvyruotų’. Kodėl, tavo manymu, Paulius siuntė jaunąjį Timotiejų su tokia rizikinga užduotimi? — — Timotiejus priešininkams buvo mažiau žinomas ir noriai sutiko vykti. Bet jam reikėjo daug drąsos! Kaip viskas klostėsi? Grįžęs jaunuolis papasakojo Pauliui apie tvirtą tesalonikiečių tikėjimą. Dėl to apaštalas jiems rašė: ‘Jūs paguodėte mus’ (1 Tesalonikiečiams 3:2-7).

Timotiejus po to dar dešimt metų tarnavo su Pauliumi. Kai šis buvo įkalintas Romoje, Timotiejus, pats neseniai išėjęs iš kalėjimo, nuvyko jo aplankyti. Paulius tada, matyt, pasitelkęs jį sekretoriumi, filipiečiams rašė: ‘Turiu viltį pasiųsti pas jus Timotiejų. Mat neturiu kito pasiuntinio, kuris taip nuoširdžiai jumis rūpintųsi’ (Filipiečiams 2:19-22; Hebrajams 13:23).

Koks laimingas turėjo būti Timotiejus girdėdamas šiuos Pauliaus žodžius! Apaštalas labai pamilo savo jaunąjį bendratikį už tai, kad buvo pasirengęs tarnauti ir noriai aukotis. Tikimės, kad ir tu būsi toks.