Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Biblijos „Naujojo pasaulio“ vertimo į anglų kalbą 2013 metų redakcija

Biblijos „Naujojo pasaulio“ vertimo į anglų kalbą 2013 metų redakcija

ŠVENTOJO RAŠTO „Naujojo pasaulio“ vertimas į anglų kalbą bėgant metams buvo ne kartą redaguojamas, tačiau 2013 metų redakcija išskirtinė – joje padaryta itin daug pakeitimų. Maždaug dešimčia procentų sumažėjo žodžių, buvo pakeisti kai kurie esminiai Biblijos terminai, tam tikri skyriai sudėstyti eiliuota forma, yra nemažai paaiškinamųjų išnašų. Visų naujovių šiame straipsnyje aptarti neįmanoma, tad apžvelgsime tik keletą esminių. *

Kokie Biblijos terminai buvo pakeisti? Kaip jau minėta studijų straipsnyje, naujoje redakcijoje kitaip verčiami žodžiai „šeolas“, „hadas“ ir „siela“. Padaryta ir daugiau pakeitimų.

Pavyzdžiui, angliškas žodis impaled, kuris anglakalbiam skaitytojui gali sudaryti klaidingą įspūdį, kad Jėzus buvo pamautas ant baslio, buvo pakeistas frazėmis executed on a stake (nubaustas mirtimi ant stulpo) ir nailed to the stake (prikaltas prie stulpo) (Mt 20:19; 27:31). Loose conduct dabar verčiamas brazen conduct, nes ši frazė labiau atspindi graikiško žodžio, kuris turi įžūlumo atspalvį, prasmę. Pasakymas long-suffering pažodžiui gali būti suprastas keistai – „ilgos kančios“, todėl dabar verčiama tiesiog patience (kantrybė). Žodis revelries buvo pakeistas į wild parties, šiuolaikiškesnį pasakymą, kuris anglakalbiui aiškesnis (Gal 5:19–22). Vietoje loving-kindness dabar sakoma loyal love (ištikimoji meilė). Taip tiksliau perteikiama, ką reiškia hebrajiškas žodis, kuris neretai vartojamas drauge su žodžiu, reiškiančiu „ištikimybė“ (Ps 36:5; 89:1).

Kai kurios sąvokos, anksčiau nuosekliai verstos vienu atitikmeniu, dabar verčiamos pagal kontekstą. Štai hebrajiškas žodis olam, anksčiau verstas time indefinite (neribotas, neapibrėžtas laikas), gali turėti ir kitų reikšmių, pavyzdžiui, „amžinai“, todėl dabar verčiamas įvairiai. Palyginkite ankstesnį Psalmyno 90:2 ir Michėjo 5:2 eilučių vertimą su naujuoju.

Biblijoje tiek kalbant apie augalus, tiek apie palikuonis vartojami hebrajiškas ir graikiškas žodžiai, pažodžiui reiškiantys „sėkla“. Ankstesniuose „Naujojo pasaulio“ Biblijos leidimuose visose  eilutėse irgi nuosekliai vartotas žodis seed (sėkla). Tačiau šiandien anglų kalboje, kaip, beje, ir daugelyje kitų kalbų, neįprasta palikuonis vadinti „sėkla“, todėl redaguotame leidime daugelyje eilučių, įskaitant Pradžios 3:15, verčiama offspring (palikuonis, palikuonys) (Pr 22:17, 18; Apr 12:17). Verčiama ir kitais žodžiais, atsižvelgiant į kontekstą (Pr 1:11; Ps 22:30; Iz 57:3).

Kodėl daugelis sąvokų verčiamos nebe pažodžiui? 2013 metų leidimo priede A1 rašoma, jog verčiant Bibliją „svarbu tinkamai perteikti žodžio ar frazės reikšmę, jeigu paraidinis vertimas mintį iškreiptų arba būtų neaiškus“. Jeigu originalo kalbos frazeologizmai suprantami ir kitomis kalbomis, juos galima versti pažodžiui. Pavyzdžiui, pasakymas „ištirti širdis“ suprantamas daugeliui skaitytojų (Apr 2:23). Kita vertus, pasakymas „ištirti inkstus“ dažnam nelabai suprantamas, todėl naujame leidime šis pasakymas verčiamas pagal prasmę – „ištirti giliausias mintis“. Panašiai Pakartoto Įstatymo 32:14 hebrajiškas frazeologizmas, pažodžiui reiškiantis „kviečių inkstų taukai“, verčiamas „geriausi kviečiai“. Pasakymas „mano lūpos neapipjaustytos“ daugumoje kalbų visiškai nesuprantamas, tad irgi buvo išverstas pagal prasmę – „aš neaiškiai kalbu“ (Iš 6:12).

Kokie pakeitimai buvo padaryti atsižvelgiant į hebrajų kalbos vyriškosios giminės daiktavardžių vartojimo ypatybes? Hebrajų kalboje, kaip ir lietuvių, žodžiai turi gimines ir paprastai iš to aišku, ar kalbama apie vyriškąją ar apie moteriškąją lytį. Tačiau vyriškos giminės daiktavardis neretai vartojamas ir kalbant bendrai apie abi lytis. Pavyzdžiui, kai kurių eilučių kontekstas rodo, kad „Izraelio sūnumis“ bendrai vadinami ir vyrai, ir moterys, tad dabar ši frazė dažniausiai verčiama „izraelitai“ (Iš 1:7; 35:29; 2 Kar 8:12).

Dėl tos pačios priežasties hebrajiškas vyriškosios giminės daiktavardis, paraidžiui reiškiantis „sūnūs“, jau ir ankstesniuose „Naujojo pasaulio“ vertimo leidimuose Pradžios 3:16 buvo išverstas „vaikai“. O dabar ir Išėjimo 22:24 padaryta taip pat. Vadovaujantis šiuo principu daugelyje eilučių fatherless boy (betėvis berniukas) buvo pakeista į fatherless child (betėvis vaikas) arba orphan (našlaitis) (Įst 10:18; Job 6:27). Panašiai verčiama Septuagintoje. Taip pat skaitant Mokytojo 12:1 ankstesniame angliškojo vertimo variante buvo galima pamanyti, kad tie žodžiai skirti vien vaikinams. Dabar tekstas pataisytas, kad toks klaidingas įspūdis nesusidarytų.

Kodėl daugelis hebrajiškų veiksmažodžių buvo išversti paprasčiau? Dvi pagrindinės hebrajų kalbos veiksmažodžio formos yra imperfektas, žymintis tęstinį veiksmą, ir perfektas, žymintis baigtinį veiksmą. Ankstesniuose „Naujojo pasaulio“ vertimo leidimuose imperfekto formos veiksmažodžiai buvo verčiami pridedant pagalbinius žodžius, pavyzdžiui, proceeded to ir went on to. Taip norėta parodyti, kad veiksmas yra tęstinis arba pasikartojantis. * O baigtinis perfekto formos veiksmažodžių laikas buvo nurodomas pridedant tokius žodelius kaip certainly, must ir indeed.

2013 metų redakcijoje tokie pagalbiniai žodžiai nepridedami, nebent jie reikalingi minčiai išreikšti. Pavyzdžiui, vargu ar Biblijos rašytojas  norėjo pabrėžti, kad Dievas kelis sykius kartojo „tebūna šviesa“, todėl redaguotame angliškajame vertime tai nebepabrėžiama (Pr 1:3). Tačiau Adomą Jehova, ko gero, pašaukė ne kartą ir tai Pradžios 3:9 atsispindi angliškajame vertime. Taigi veiksmažodžiai dabar verčiami paprasčiau, dėmesys labiau sutelkiamas į patį veiksmą, o ne į gramatines hebrajiškojo veiksmažodžio subtilybes. Tarp kitko, toks vertimas labiau atspindi originalo kalbos glaustumą.

Siekiant išsaugoti poetinį originalo stilių, dabar dar didesnė dalis teksto sudėstyta eiliuota forma

Kodėl naujojoje redakcijoje dar daugiau skyrių sudėstyta eiliuota forma? Nemaža Biblijos teksto dalis parašyta poetine kalba. Hebrajų poezijoje, kitaip nei įprasta daugelyje tautų, svarbiausia meninė raiškos priemonė yra paralelės ir kontrastai. Čia ritmingumas pasiekiamas ne rimuojant žodžius, o kartojant ar gretinant mintis.

Ankstesniuose „Naujojo pasaulio“ vertimo leidimuose Jobo knyga ir Psalmynas buvo sudėstyti eiliuota forma. Iš to buvo aišku, kad šių knygų tekstas skirtas giedoti ar deklamuoti. 2013 metų redakcijoje eiliuota forma sudėstyta ir Patarlių knyga, Giesmių giesmė ir daugelis skyrių Pranašų knygose, kad skaitytojas matytų, kurios Biblijos dalys buvo parašytos poetine forma. Be to, toks išdėstymas išryškina minčių paraleles bei kontrastus ir padeda jas geriau įsiminti. Paimkime pavyzdžiu Izaijo 24:2. Čia kiekvienoje eilutėje matome akivaizdžius kontrastus ir jaučiame, kaip su kiekviena tolesne eilute tekstas įgauna vis didesnį emocinį krūvį. Šiomis stilistinėmis priemonėmis pabrėžiama mintis, jog niekas neišvengs Dievo bausmės. Skaitydamas tokios struktūros tekstus skaitytojas mato, kad tai ne šiaip koks minčių pasikartojimas, bet kad Biblijos rašytojas meninėmis priemonėmis norėjo paskatinti įsiklausyti į Dievo žodžius.

Palyginęs įvairius Biblijos vertimus matysite, kad tas pats tekstas viename vertime sudėstytas kaip proza, kitame – kaip poezija. Taip yra todėl, kad ne visada lengva nustatyti, kur hebrajiškas tekstas prozinis, o kur poetinis. Vertėjui tenka pačiam tai nuspręsti. Kai kuriose eilutėse, nors jos yra prozinės, mintys išreikštos labai poetiškai, vaizdingai, jose esama įvairaus žodžių žaismo ir paralelizmo – taip rašytojas stengiasi pasiekti skaitytojo protą bei širdį.

Naujojoje vertimo redakcijoje kiekvienos knygos pradžioje yra turinio santrauka. Pavyzdžiui, Giesmių giesmės skaitytojui ji padės susigaudyti, kuriam veikėjui kurie žodžiai priskirtini.

Kokią reikšmę redaguojant vertimą turėjo originalo kalbos rankraščių tyrinėjimai? „Naujojo pasaulio“ vertimas buvo išverstas iš masoretinio hebrajiškojo teksto ir plačiai pripažintos Vestkoto ir Horto graikiškojo teksto redakcijos. Tačiau toliau tyrinėjant senuosius Biblijos rankraščius kai kurių Biblijos eilučių tekstas buvo patikslintas. Pavyzdžiui, dabar jau publikuoti Negyvosios jūros ritiniai. Taip pat ištyrinėta daugiau graikiškųjų rankraščių. Vis daugiau rankraščių prieinami elektroniniu formatu, todėl lengviau juos palyginti ir nustatyti, kuris tekstas laikytinas patikimesniu. Tomis naujovėmis pasinaudojo ir „Naujojo pasaulio“ Biblijos vertimo komisija. Dėl to buvo padaryti kai kurie pakeitimai.

Štai kai kuriuose Biblijos vertimuose 2 Samuelio 13:21 yra tokie žodžiai: „[Dovydas] savo sūnaus Amnono bausti nenorėjo, nes mylėjo jį, kadangi tai buvo jo pirmagimis.“ Nors Septuagintoje šie žodžiai yra, jų nebuvo masoretiniame tekste, todėl į ankstesnius „Naujojo pasaulio“ vertimo leidimus jie nebuvo įdėti. Tačiau 2013 metų vertimo redakcijoje šiuos žodžius jau randame, nes jie yra Negyvosios jūros ritiniuose. Dėl tokios pat priežasties Pirmojoje Samuelio knygoje dar penkiose vietose įdėtas Dievo vardas. Ištyrinėjus graikiškus rankraščius buvo nuspręsta sukeisti mintis vietomis Mato 21:29–31. Taigi pakeitimai padaryti ne aklai remiantis kuria nors viena graikiško teksto redakcija, o įvertinus, kuris variantas pagrįstas svariausiais rankraštiniais įrodymais.

Šiame straipsnyje aptarėme keletą pakeitimų, dėl kurių „Naujojo pasaulio“ vertimas tapo lengviau skaitomas ir suprantamas žmogui, vertinančiam šią Dievo dovaną.

^ pstr. 2 Straipsnyje Biblijos eilučių numeracija atitinka angliškąjį „Naujojo pasaulio“ vertimą. Skliausteliuose pateikiamas pažodinis angliškų terminų vertimas, kuris nebūtinai tiktų lietuviškam Biblijos vertimui.

^ pstr. 10 Žiūrėkite New World Translation of the Holy Scriptures–With References priedą 3C.