Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas (studijų numeris)  |  2015 m. birželis

Mes galime likti tyri

Mes galime likti tyri

„Nusivalykite rankas, [...] išgryninkite širdis“ (JOK 4:8).

1. Koks požiūris į tyrą elgseną vyrauja pasaulyje?

TYRAI elgtis nėra populiaru. Ypač tai akivaizdu šiais laikais. Daugelyje šalių svetimavimas ar homoseksualūs santykiai tapo įprasti. Tokia gyvensena plačiai reklamuojama, jos persunktas visas pramogų pasaulis (Ps 12:9 [12:8, Brb]). Amoralumas taip sukerojo, kad ne vienam turbūt kyla klausimas, ar išvis įmanoma gyventi dorovingai. Mes, krikščionys, esame tvirtai įsitikinę: su Jehovos pagalba įmanoma. (Perskaityk 1 Tesalonikiečiams 4:3-5.)

2, 3. a) Kodėl kovoti su netyrais geismais būtina? b) Ką aptarsime šiame straipsnyje?

2 Kad mūsų elgesys būtų tyras, visų pirma reikia numarinti nederamus troškimus. Kaip ant kabliuko užmautas jaukas traukia žuvį, taip žmogų masina nedoros mintys ir geismai. Jeigu netyrų troškimų tučtuojau nevysime šalin, jie gali taip vilioti, jog visiškai užvaldys mūsų netobulą kūną ir, atsiradus progai, pasielgsime amoraliai. Ne veltui Biblijoje pasakyta: „Geismas pradėjęs pagimdo nuodėmę.“ (Perskaityk Jokūbo 1:14, 15.)

 3 Todėl svarbu nepamiršti, jog net trumpam galvoje šmėstelėjusi amorali mintis gali išaugti į geismą ir atvesti mus į nuodėmę. Bet jei geismui šaknytis neleisime, į paleistuvystę nenusirisime ir neteks kentėti liūdnų padarinių (Gal 5:16). Šiame straipsnyje aptarsime tris dalykus, padedančius kovoti su netyrais geiduliais. Tai mūsų draugystė su Jehova, pamokymai iš jo Žodžio ir dvasiškai brandžių krikščionių pagalba.

„ARTINKITĖS PRIE DIEVO“

4. Kodėl svarbu artintis prie Jehovos?

4 Tiems, kas trokšta artintis prie Dievo, liepiama: „Nusivalykite rankas, [...] išgryninkite širdis“ (Jok 4:8). Jei branginame savo ryšį su Dievu, stengsimės jam įtikti visu kuo, taigi ir savo mintimis. Trokštame turėti tyrą širdį, todėl stengiamės mąstyti apie tai, kas tyra, dorybinga ir girtina (Ps 24:3, 4; 51:8 [51:6, Brb]; Fil 4:8). Jehova, aišku, žino, kad esame netobuli ir kartais mums kyla nederami troškimai. Tačiau suprantame, kaip Dievui liūdna, kai mes, užuot tokias mintis viję šalin, jas puoselėjame (Pr 6:5, 6). Tai suvokdami dar labiau stengsimės mąstyti tyrai.

5, 6. Kaip kovoje su nedorais troškimais gali padėti malda?

5 Kovojant su netyromis mintimis labai svarbu remtis į Jehovą. Nepamainoma čia yra malda. Kai per maldą artinamės prie Jehovos, jis artinasi prie mūsų. Dievas dosniai duoda savo šventosios dvasios, o ji padeda mums mesti iš galvos nedoras mintis ir išlikti tyriems. Tad išsakykime Dievui savo nuoširdų troškimą džiuginti jį savo mintimis (Ps 19:15 [19:14, Brb]). Ar nuolankiai meldžiame jo ištirti mūsų širdį ir padėti atpažinti bet kokį „klystkelį“ — nederamą mintį ar troškimą, — kuris nuvestų prie nuodėmės? (Ps 139:23, 24) Ar vis prašome Dievo padėti mums saugoti savo dorumą, kai esame gundomi? (Mt 6:13)

6 Kol nepažinojome Jehovos, galbūt pamėgome tai, ko jis nekenčia. Tačiau net ir tokiu atveju jis gali padėti mums pasikeisti, kad taptume jam priimtini. Tai suprato ir karalius Dovydas. Po to, kai nusidėjo su Batšeba, jis maldavo: „Sukurk man tyrą širdį, Dieve, ir atnaujink manyje ištikimą dvasią“ (Ps 51:12, 14 [51:10, 12, Brb]). Mūsų netobulam kūnui labai sunku atsispirti nuodėmingiems polinkiams, bet Jehova gali pažadinti mumyse „norią dvasią“ — troškimą paklusti jam. Net jei kokie nors geiduliai mūsų širdyje įsišakniję ir mąstyti tyrai sunku, Dievas gali mūsų žingsnius pakreipti taip, kad mes paklusime jo įsakymams ir elgsimės teisingai. Jehova gali mus apsaugoti, kad mūsų nenugalėtų tai, kas pikta (Ps 119:133).

Jei širdyje ima leisti šaknis netyras troškimas, tuoj pat raukime jį lauk (žiūrėk 6 pastraipą)

„TAPKITE ŽODŽIO VYKDYTOJAIS“

7. Kaip Dievo Žodis padeda saugotis netyrų minčių?

7 Į mūsų pagalbos šauksmą Jehova gali atsiliepti per Bibliją. Išmintis, glūdinti Dievo Žodyje, yra „pirmiausia tyra“ (Jok 3:17). Jei kasdien jį skaitome ir apmąstome, saugoti savo mintis nuo viso, kas nedora, bus  lengviau (Ps 19:8, 12 [19:7, 11 Brb]; 119:9, 11). Biblijoje gausu pavyzdžių ir konkrečių pamokymų, padedančių nepasiduoti geiduliams.

8, 9. a) Kas vieną jaunuolį privedė prie nuodėmės? b) Ko iš pavyzdžio, užrašyto Patarlių 7-ame skyriuje, galime pasimokyti mes?

8 Patarlių 5:8 įspėjama: „Laikykis kuo toliau nuo jos [nedoros moters], neik arti jos namų durų.“ Kuo tai pavojinga, vaizdžiai aprašyta Patarlių 7-ame skyriuje. Ten kalbama apie jaunuolį, vėlai vakare vaikštinėjantį netoli paleistuvės namų. Gatvėje už kampo prie jo prieina gundančiai apsirengusi moteris, apkabina jį ir ima bučiuoti. Saldžiais žodžiais sužadina jam tokį geismą, kad šis neatsispiria ir jiedu sugula. Tas jaunuolis, ko gero, nusidėti neketino. Jis tiesiog buvo nepatyręs ir stokojo sveikos nuovokos. Deja, dabar jam teks patirti siaubingas savo veiksmų pasekmes. O kad jis būtų laikęsis nuo tos moters kuo atokiau! (Pat 7:6-27)

9 Gal ir mes kartais elgiamės taip, tarsi neturėtume sveikos nuovokos? Tada galime atsidurti situacijose, kuriose kiltų pavojus mūsų tyrumui. Štai vėlai vakare per televiziją dažnai rodomi amoralaus turinio filmai ar laidos. Jei imtume tiesiog junginėti  kanalus, galime užtikti ką nors, kas sužadintų geismus. Naršydami po internetą ar lankydamiesi visokiose pokalbių svetainėse, galime imti be tikslo spaudinėti nuorodas, kurios nuvestų mus į nepadoraus turinio tinklalapius. Argi tada neiškiltų grėsmė mūsų ryžtui likti tyriems?

10. Kodėl flirtuoti yra pavojinga? (Žiūrėk nuotrauką straipsnio pradžioje.)

10 Biblija mus taip pat moko, kaip turėtume elgtis su priešingos lyties asmeniu. (Perskaityk 1 Timotiejui 5:2.) Suprantame, kad flirtuoti krikščionims nedera. Kai kurių manymu, kūno kalba, gestai ar žvilgsniai, bylojantys, kad kitas žmogus tau patrauklus, nėra nieko bloga, jei tik vengiama fizinio kontakto. Tačiau toks flirtavimas abiem pusėms gali sukelti nedorų minčių, o mintys — privesti prie ištvirkavimo. Taip yra nutikę jau ne vienam, tad, jei nesisaugosime, gali nutikti ir mums.

11. Kokį pavyzdį paliko Juozapas?

11 Gerą pavyzdį čia paliko Juozapas. Kai šeimininko Potifaro žmona siekė jį suvilioti, Juozapas elgėsi išmintingai ir jos siūlymus atmetė. Bet moteris neatstojo ir diena iš dienos kvietė jaunuolį pasilikti su ja (Pr 39:7, 8, 10). Pasak vieno biblisto, Potifaro žmona norėjo, kad jiedu nors truputį pabūtų kartu, ir tikėjosi, jog Juozapas žengs pirmąjį žingsnį. Bet Juozapas buvo tvirtai nusistatęs nepasiduoti jos vilionėms. Jis nei pats rodė jai simpatiją, nei mėgavosi jos dėmesiu. Todėl nedori troškimai jo širdyje taip ir nesuleido šaknų. Kai moteris bandė priversti jaunuolį su ja sugulti, Juozapas veikė ryžtingai — „išbėgo laukan, palikdamas savo drabužį jos rankoje“ (Pr 39:12).

12. Kodėl galima sakyti, kad tai, į ką žiūrime, veikia mūsų širdį?

12 Biblijoje taip pat esame įspėjami, kaip pavojinga būtų leisti savo akims klajoti. Turime saugotis, kad neimtume proto maitinti vaizdais, kurie žadintų širdyje netyrus troškimus. Jėzus įspėjo: „Kiekvienas, kuris žiūri į moterį jos geisdamas, jau svetimavo su ja savo širdyje“ (Mt 5:28). Prisiminkime, kaip buvo su karaliumi Dovydu. Sykį „nuo stogo jis pamatė besimaudančią moterį“ (2 Sam 11:2). Kadangi savo akių nenugręžė į šalį ir neišmetė iš galvos minčių apie šią gražią kito vyro žmoną, užsidegė geismu ir galiausiai su ja svetimavo.

13. Kodėl turime sudaryti sandorą su savo akimis ir ką tai reiškia?

13 Kad į netyras fantazijas nesileistume, sekime ištikimo Dievo tarno Jobo pavyzdžiu. Jis sakė: „Sudariau sandorą su savo akimis“ (Job 31:1, 7, 9). Turime pasiryžti savo akis kontroliuoti ir neleisti joms geidulingai žvelgti į kitą žmogų. Žvilgsnį būtina nukreipti ir nuo nepadorių vaizdų kompiuterio ekrane, reklaminiuose plakatuose, spaudiniuose ar kur kitur.

14. Ką turime daryti, kad liktume tyri?

14 Galimas dalykas, jog apmąstydamas šiame straipsnyje išdėstytas mintis įžvelgsi, kad su netinkamais troškimais turėtum kovoti dar aktyviau. Jei matai, kur gali pasitaisyti, veik nedelsdamas. Noriai klausyk pamokymų iš Dievo Žodžio. Jie padės  tau išsisaugoti nedorybių ir likti tyram. (Perskaityk Jokūbo 1:21-25.)

„TEGUL PASIKVIEČIA BENDRUOMENĖS VYRESNIUOSIUS“

15. Kodėl, kai kovojame su netyrais troškimais, svarbu prašyti pagalbos?

15 Kai kovoti su netyrais geismais būna ypač sunku, daug padėti gali ir mūsų broliai bei sesės. Aišku, kalbėti su kitais apie tokias asmeniškas problemas nelengva. Bet išsipasakoję dvasingam krikščioniui jausime papildomą paskatą saugotis netyrų troškimų (Pat 18:1; Hbr 3:12, 13). Brandūs bendratikiai, galintys duoti Biblija grįstą patarimą, galbūt atkreips mūsų dėmesį į silpnas vietas, kurių patys nė nepastebėjome. Tokie pokalbiai padės mums imtis permainų, kurios būtinos, kad liktume Jehovos meilėje.

16, 17. a) Kaip vyresnieji gali padėti tiems, kas kovoja su netyromis mintimis? Prašom pateikti pavyzdį. b) Kodėl tiems, kas žiūri pornografiją, svarbu kuo greičiau kreiptis pagalbos?

16 Ypač gerai pasirengę mums padėti yra bendruomenės vyresnieji. (Perskaityk Jokūbo 5:13-15.) Vienas jaunuolis Brazilijoje daugelį metų kovojo su netyromis mintimis. Jis sako: „Žinojau, kad mano mintys Jehovai nepatinka, bet gėdijausi pasikalbėti apie tai su kitais.“ Laimei, vienas rūpestingas bendruomenės ganytojas pastebėjo, kad jaunuoliui reikia pagalbos, ir paskatino jį kreiptis į vyresniuosius. Mūsų brolis prisimena: „Nustebau, kokie malonūs buvo vyresnieji. Maniau, kad nesu vertas tokio švelnumo ir supratingumo. Jie atidžiai klausėsi, kai pasakojau apie savo problemas. Biblijos žodžiais patikino, kad Jehova mane myli, kartu meldėsi. Todėl priimti Biblija grįstą jų pamokymą man buvo daug lengviau.“ Brolis darė puikią dvasinę pažangą ir dabar, praėjus ne vieniems metams, sako: „Suprantu, kaip svarbu yra prašyti pagalbos ir nemanyti, kad savo naštas privalai nešti vienas pats.“

17 Jei asmuo netyrus troškimus kursto žiūrėdamas pornografiją, pagalbos jam privalu kreiptis kaipmat. Kuo ilgiau dels, tuo didesnis bus pavojus, kad nedori geismai pagimdys nuodėmę. Šitaip žmogus sukeltų kitiems daug skausmo ir užtrauktų negarbę Jehovos vardui. Troškimas džiuginti Jehovą ir likti jo garbintojų bendruomenėje daugelį paskatino priimti meilingą pagalbą (Jok 1:15; Ps 141:5; Hbr 12:5, 6).

BŪK PASIRYŽĘS LIKTI TYRAS

18. Ką daryti esi pasiryžęs?

18 Šėtono valdomas pasaulis vis giliau klimpsta į amoralumo liūną. Kaip džiaugiasi Jehovos širdis, kad jo tarnai visomis jėgomis stengiasi puoselėti tyras mintis ir laikytis jo nustatytų aukštų dorovės normų! Kiekvienas iš mūsų būkime pasiryžę likti prie Jehovos ir klausyti nurodymų, kuriuos jis duoda per savo Žodį ir krikščionių bendruomenę. Sergėdami tyrumą, jau dabar jausime džiaugsmą ir ramybę, turėsime švarią sąžinę (Ps 119:5, 6). O ateityje, kai nebebus mūsų priešininko Šėtono, galėsime amžinai gyventi pasaulyje, kur visa bus tyra.