Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Kaip vyresnieji gali rengti brolius tarnystei

Kaip vyresnieji gali rengti brolius tarnystei

„Iš manęs girdėtus [...] dalykus pavesk ištikimiems žmonėms“ (2 TIM 2:2).

1. a) Kaip nuo seniausių laikų į mokymą žiūrėjo Dievo tarnai ir kodėl toks mokymas svarbus ir šiandien? b) Ką aptarsime šiame straipsnyje?

DIEVO tarnai nuo seniausių laikų žinojo, kad mokymas ir ugdymas veda į sėkmę. Štai patriarchas Abromas surinko „savo išlavintus tarnus“ ir išvadavo Lotą (Pr 14:14-16, Brb). Karaliaus Dovydo dienomis Dievo namų giesmininkai buvo „parengti giedoti Viešpačiui“ ir taip teikė jam gyrių (1 Met 25:7). Šiandien mes kovojame su Šėtonu ir jo pulkais (Ef 6:11-13). Taip pat iš visų jėgų stengiamės šlovinti Jehovą (Hbr 13:15, 16). Kad visa atliktume sėkmingai, mes, kaip ir Dievo tarnai senovėje, turime būti mokomi. Šį darbą bendruomenėje Jehova patikėjo vyresniesiems (2 Tim 2:2). O kokius metodus patyrę vyresnieji naudoja rengdami kitus brolius tinkamai rūpintis Jehovos kaimene?

STIPRINK MOKINIO DVASINGUMĄ

2. Ką vyresnysis gali daryti prieš imdamas mokyti brolį ir kodėl?

2 Vyresnįjį galima palyginti su sodininku. Prieš berdamas sėklą sodininkas patręšia žemę, kad būtų derlingesnė. Taip ir vyresnysis, prieš pradėdamas mokyti mažiau  patyrusį brolį reikalingų dalykų, galbūt matys, jog pirma reikia pasidalyti su juo viena kita įkvepiančia mintimi iš Biblijos, kad jo širdis taptų imlesnė mokymui (1 Tim 4:6).

3. a) Kaip, kalbėdamas su mokiniu, vyresnysis gali pasinaudoti Jėzaus žodžiais iš Morkaus 12:29, 30? b) Kokį poveikį mokiniui gali turėti vyresniojo malda?

3 Kad įžvelgtum, kokį poveikį Biblijos tiesa daro mokinio mąstysenai ir elgesiui, gali jo pasiteirauti: „Kaip pasiaukojimo Jehovai įžadas pakeitė tavo gyvenimą?“ Šis klausimas padės užmegzti prasmingą pašnekesį apie tai, kaip galime tarnauti Dievui visa siela. (Perskaityk Morkaus 12:29, 30.) Tokį pokalbį tiktų užbaigti malda ir paprašyti Jehovos duoti broliui šventosios dvasios, labai reikalingos mokantis. Kaip jis bus padrąsintas girdėdamas, kad nuoširdžiai dėl jo meldiesi!

4. a) Kokie Biblijos pasakojimai paskatintų mokinį augti dvasiškai? b) Koks turėtų būti vyresniųjų siekis mokant brolius?

4 Mokymo proceso pradžioje drauge aptarkite keletą Biblijos pasakojimų, kurie padėtų mokiniui suvokti, koks svarbus yra noringumas, patikimumas ir nuolankumas (1 Kar 19:19-21; Neh 7:2; 13:13; Apd 18:24-26). Tokios savybės jam yra būtinos tarsi maistinės medžiagos augalui. Jos padės broliui augti sparčiau. Žanas Klodas, vyresnysis iš Prancūzijos, sako, jog pirmiausia stengiasi ugdyti mokinio dvasingumą, kad šis įprastų gyvenime vadovautis Biblijos principais. Dar jis priduria: „Ieškau progų kartu paskaityti kokią Šventojo Rašto eilutę, kad mokinys, taip sakant, atmerktų akis ir pamatytų, kokių nuostabių dalykų galima rasti Dievo Žodyje“ (Ps 119:18). Kaip dar galėtum stiprinti mokinio dvasingumą?

PADĖK NUSISTATYTI TIKSLUS IR MOTYVUOK

5. a) Kodėl vyresniajam svarbu kalbėtis su broliu apie dvasinius siekius? b) Kodėl vyresnieji turėtų mokyti dar visai jaunus broliukus? (Žiūrėk išnašą.)

5 Mokinio galėtum paklausti, kokie jo dvasiniai tikslai. Jei konkrečiai nieko nėra užsibrėžęs, padėk jam nusistatyti kokį vieną pasiekiamą tikslą. Su entuziazmu papasakok, ką pats kadaise buvai užsibrėžęs ir kaip džiaugeisi tai įgyvendinęs. Tai paprastas, bet labai veiksmingas metodas. Viktoras, vyresnysis ir pionierius iš Afrikos, sako: „Kai buvau jaunas, vienas vyresnysis uždavė man keletą taiklių klausimų apie mano tikslus. Tie klausimai paskatino mane rimtai susimąstyti apie savo tarnybą.“ Patyrę vyresnieji taip pat supranta, kaip svarbu mokyti dar visai jaunus broliukus, tik įžengusius į paauglystę, — bendruomenėje duoti užduočių pagal jų amžių. Jeigu bus ugdomi nuo jaunumės, tada net ūgtelėję ir susidūrę su aibe įvairiausių pagundų jie nepaliaus siekę dvasinių tikslų. (Perskaityk Psalmyno 71:5, 17.) *

Paaiškink, kodėl tą ar kitą užduotį atlikti būtina, ir pagirk brolį už darbą (žiūrėk 5—8 pastraipas)

6. Ko svarbaus Jėzus nepamiršdavo mokydamas kitus?

6 Mokinio norą tarnauti bendratikiams taip pat sužadinsi paaiškindamas  ne tik daryti, bet ir kodėl tai daryti verta. Savo teiginius pagrįsk — taip seksi Didžiojo Mokytojo Jėzaus pavyzdžiu. Štai prieš pavesdamas apaštalams užduotį daryti žmones jo mokiniais Jėzus paaiškino, kodėl šiam paliepimui dera paklusti. Jis sakė: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje.“ Tada pridūrė: „Todėl eikite ir darykite mokiniais visų tautų žmones“ (Mt 28:18, 19). Kaip galėtum sekti Jėzumi?

7, 8. a) Kaip vyresnieji gali sekti Jėzaus pavyzdžiu? b) Kodėl svarbu mokinį pagirti? c) Kokius patarimus gali pritaikyti vyresnieji mokydami kitus brolius? (Žiūrėk skyrelį „ Kaip kitą mokyti“.)

7 Kai duodi broliui kokią užduotį, remdamasis Biblija paaiškink, kodėl ta užduotis yra svarbi. Šitaip mokysi jį vadovautis Biblijos principais. Tarkim, paprašai brolio pasirūpinti, kad įėjimas į Karalystės salę būtų švarus, tvarkingas ir saugus. Galėtum su juo aptarti žodžius iš Titui 2:10 ir paminėti, jog prižiūrėdamas salę jis, vaizdžiai sakant, puošia mūsų Gelbėtojo, Dievo, mokymą. Taip pat paskatink brolį pamąstyti apie bendruomenės pagyvenusiuosius — kokia pagalba jiems bus, jei savo pareigas jis atliks stropiai. Tokie pokalbiai su mokiniu padės jam daugiau mąstyti apie žmones, o ne apie taisykles. Matydamas, kad broliams ir sesėms jo darbas labai naudingas, jis patirs tikrą džiaugsmą.

8 Be to, nepamiršk mokinio pagirti už tai, kad tavo patarimus stengiasi pritaikyti. Kodėl tai svarbu? Kaip augalas laistomas tarpsta, taip ir brolis, vis nuoširdžiai pagiriamas, sparčiau daro dvasinę pažangą. (Palygink su Mato 3:17.)

DAR VIENAS IŠŠŪKIS

9. a) Su kokiu sunkumu susiduria vyresnieji kai kuriose šalyse? b) Kodėl kai kuriems jauniems broliams tarnyba Dievui taip ir netapo svarbiausia gyvenime?

9 Šalyse, kur aukštas gyvenimo lygis, skatinti jaunus krikštytus brolius daugiau darbuotis bendruomenės labui vyresniesiems gali būti ypač nelengva. Vyresniųjų iš maždaug dvidešimt Vakarų šalių pasiteiravome, kodėl, jų manymu, kai kurie jauni broliai vengia pareigų bendruomenėje. Viena pagrindinių priežasčių yra ta, kad nuo mažens šie krikščionys nebuvo skatinami siekti dvasinių tikslų. Buvo net ir tokių atvejų, kai patys jaunuoliai  norėjo jų siekti, bet tėvai įtikinėjo, kad pirma reikia įgyti aukštąjį išsilavinimą ar susirasti gerą darbą. Tokiems jaunuoliams tarnyba Dievui niekad netapo svarbiausia gyvenime (Mt 10:24).

10, 11. a) Kaip vyresnysis gali padėti broliui suprasti, kad būtina keisti požiūrį į tarnystę bendruomenėje? b) Kokias mintis iš Biblijos vyresnysis gali su broliu aptarti ir kodėl? (Žiūrėk išnašą.)

10 Jei atrodo, kad brolis neturi noro tarnauti bendruomenei, vyresniesiems reikės įdėti daug pastangų ir būti kantriems, kol jo mąstymas pasikeis. Vis dėlto tokie pokyčiai tikrai įmanomi. Kaip sodininkas palaipsniui gali ištiesinti medelio kamieną, taip ir jūs, vyresnieji, galite padėti broliams suprasti, jog būtina keisti savo požiūrį į pareigas bendruomenėje. Kaip tai pasiekti?

11 Su broliu, kurį imiesi ugdyti, susidraugauk. Tam, žinoma, reikės laiko. Pasakyk, kad jis bendruomenei reikalingas. Vis susėskite ir drauge aptarkite Biblijos eilutes, kurios padėtų suprasti, ką reiškia būti pasiaukojusiu Jehovos tarnu (Mok 5:3; Iz 6:8; Mt 6:24, 33; Lk 9:57-62; 1 Kor 15:58; 2 Kor 5:15; 13:5). Galėtum paklausti: „Ką Jehovai pažadėjai, paaukodamas jam savo gyvenimą?“ Stenkis pasiekti brolio širdį ir kitais klausimais: „Kaip Jehova jautėsi tą dieną, kai krikštijaisi? (Pat 27:11) O ką jautė Šėtonas?“ (1 Pt 5:8) Visada atmink, kad tinkamai parinkti Šventojo Rašto žodžiai gali būti labai paveikūs, giliai įsirėžti į sąmonę. (Perskaityk Hebrajams 4:12.) *

MOKINIAI, BŪKITE IŠTIKIMI KAIP ELIZIEJUS

12, 13. a) Su kokia nuostata Eliziejus mokėsi iš Elijo? b) Kaip Jehova apdovanojo Eliziejų už ištikimybę?

12 Jauni broliai, atminkite, kad bendruomenei labai reikalinga jūsų pagalba. Kokia nuostata padės jums tinkamai eiti savo tarnystę? Kad atsakytume į šį klausimą, atkreipkime dėmesį, koks mokinys buvo vienas senovės laikų vyras, vardu Eliziejus.

13 Tai vyko beveik prieš tris tūkstantmečius. Pranašas Elijas pakvietė jaunąjį Eliziejų būti jo padėjėju. Eliziejus kaipmat sutiko ir ištikimai tarnavo vyresniam už save žmogui, atlikdavo paprasčiausias užduotis (2 Kar 3:11). Pranašo ugdytiniu jis buvo maždaug šešerius metus. Tada sužinojo, kad Elijo tarnystė Izraelyje netrukus baigsis. Elijas ėmė prašyti Eliziejų, kad jo nebesektų, bet šis tris kartus atsakė: „Nepaliksiu tavęs.“ Eliziejus troško būti su savo mokytoju kuo ilgiau. Už ištikimybę ir atsidavimą Jehova jį apdovanojo — leido regėti, kaip įspūdingai Elijas pakilo aukštyn į padanges (2 Kar 2:1-12).

14. a) Kaip broliai gali sekti Eliziejaus pavyzdžiu? b) Kodėl mokinys turi ištikimai vykdyti, kas jam pavesta?

14 Kaip tu gali sekti Eliziejaus pavyzdžiu? Nedvejodamas imkis tau siūlomų užduočių, net ir pačių paprasčiausių. Vyresnįjį, kuris tave moko, laikyk savo draugu. Pasakyk jam, kad vertini visa, ką jis dėl tavęs daro. Iš to, koks esi mokinys, tebūna akivaizdu, kad ir toliau nori būti savo mokytojo ugdomas ir tarytum Eliziejus jam sakai: „Nepaliksiu tavęs.“ Svarbiausia, ištikimai vykdyk, kas tau pavesta. Juk  tik tada, kai parodysi esąs patikimas ir atsidavęs tarnystei, vyresnieji bus tikri, kad skirti tau rimtesnių įpareigojimų yra paties Jehovos valia (Ps 101:6; perskaityk 2 Timotiejui 2:2).

VYRESNIESIEMS RODYK PAGARBĄ

15, 16. a) Kaip Eliziejus parodė pagarbą savo mokytojui? (Žiūrėk paveikslėlį straipsnio pradžioje.) b) Kaip Eliziejus pelnė kitų pranašų pasitikėjimą?

15 Iš Eliziejaus, Elijo įpėdinio, broliai taip pat gali pasimokyti pagarbos patyrusiems vyresniesiems. Po apsilankymo Jeriche pas būrį pranašų Elijas ir Eliziejus nukeliavo prie Jordano. Čia „Elijas paėmė savo skraistę ir, susukęs ją, sudavė per vandenį“. Perėję sausa vaga, abu vyrai traukė toliau ir kalbėjosi. Eliziejus nemanė, kad jau viską žino. Iki pat akimirkos, kai Elijas buvo nuo jo paimtas, Eliziejus klausėsi savo mokytojo ir dėjosi į širdį kiekvieną jo žodį. Tada Elijas su viesulu pakilo aukštyn, o Eliziejus grįžo prie Jordano. Paėmęs Elijo drabužį jis sudavė per vandenį ir sušuko: „Kur Viešpats, Elijo Dievas?“ Vanduo ir šįsyk persiskyrė (2 Kar 2:8-14).

16 Turbūt pastebėjai, kad pirmasis Eliziejaus padarytas stebuklas buvo toks pat kaip paskutinysis Elijo. Ko tai mus pamoko? Eliziejus nemanė, kad dabar, tapęs pranašu vietoje Elijo, turi viską daryti savaip. Ne, iš pagarbos mokytojui savo tarnystę jis ėjo lygiai kaip Elijas ir šitaip pelnė kitų pranašų pasitikėjimą (2 Kar 2:15). Pranašu Eliziejus ištarnavo 60 metų ir Jehovos duota galia jis padarė daug daugiau stebuklų nei Elijas. Ko jūs, broliai, siekiantys bendruomenėje pareigų, galite iš jo pasimokyti?

17. a) Iš ko matysis, kad mokomų brolių nuostata tokia kaip Eliziejaus? b) Kaip tokius mokinius Jehova laikui bėgant gali panaudoti?

17 Gavęs iš vyresniųjų kokią atsakingą užduotį, nesijausk privaląs pakeisti įprastą tvarką ir viską daryti naujaip. Atmink, kad permainų imamasi ne tada, kai kas nors užsimano, o tada, kai to reikia bendruomenei arba kai taip nurodo Jehovos organizacija. Sekdamas Elijo pėdomis, Eliziejus užsitarnavo kitų pasitikėjimą ir parodė savo mokytojui pagarbą. Tu irgi pavestas užduotis atlik taip, kaip buvai mokytas. Šitaip parodysi, kad gerbi didelę patirtį turinčius vyresniuosius ir vertini Biblija grįstus jų patarimus. Be to, laimėsi brolių ir sesių pasitikėjimą. (Perskaityk 1 Korintiečiams 4:17.) Žinia, ateis metas, kai, įgavęs daugiau patirties, galėsi padėti atsakingiems broliams įgyvendinti reikiamas permainas, kad bendruomenė neatsiliktų nuo Jehovos organizacijos, sparčiai judančios priekin. Jei būsi imlus mokinys, laikui bėgant Jehovos padedamas galbūt nuveiksi netgi didesnių darbų už savo mokytojus (Jn 14:12).

18. Kodėl dabar labai svarbu ugdyti bendruomenės brolius?

18 Tikimės, kad šiame ir aname straipsnyje išsakytos mintys paskatins vyresniuosius skirti laiko kitų brolių ugdymui. Taip pat labai norime, kad broliai mielai leistųsi mokomi ir pritaikytų gautus patarimus rūpindamiesi Jehovos kaimene. Šitaip bendruomenės visame pasaulyje tvirtės ir kiekvienas iš mūsų bus dar labiau pasiryžęs likti ištikimas Jehovai per artėjančius lemtingus įvykius.

^ pstr. 5 Jei akivaizdi jaunuolio dvasinė branda ir nuolankumas ir jei jis atitinka kitus reikalavimus, išdėstytus Šventajame Rašte, vyresnieji gali rekomenduoti jį į bendruomenės patarnautojo pareigas net jeigu jis dar nesulaukė dvidešimties (1 Tim 3:8-10, 12). (Žiūrėk 2000 m. gegužės mėn. Mūsų Karalystės tarnybos numerį, p. 8.)

^ pstr. 11 Per tokius pokalbius galite aptarti mintis iš 2012 m. balandžio 15 d. Sargybos bokšto numerio, p. 14—16, pstr. 8—13 ir knygos „Išsilaikykite Dievo meilėje“, sk. 16, pstr. 1—3.