Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Ko pasimokome iš palyginimo apie talentus?

Ko pasimokome iš palyginimo apie talentus?

„Vienam jis davė penkis talentus, kitam du, dar kitam vieną“ (MT 25:15).

1, 2. Kodėl Jėzus pasakė palyginimą apie talentus?

PALYGINIME apie talentus Jėzus aiškiai duoda suprasti, kokia atsakinga užduotis pavesta dvasia pateptiems jo sekėjams. Tačiau suvokti šio palyginimo reikšmę svarbu visiems krikščionims, tiek puoselėjantiems dangiškąją, tiek žemiškąją viltį.

2 Palyginimą apie talentus Jėzus papasakojo atsakydamas į mokinių klausimą, koks ženklas liudys, kad jis yra čia ir kad „ši santvarka baigiasi“ (Mt 24:3). Taigi palyginime minimi įvykiai dedasi mūsų laikais ir yra dalis ženklo, kad Jėzus jau yra čia ir karaliauja.

3. Ko svarbaus pamoko palyginimai, užrašyti Evangelijos pagal Matą 24-ame ir 25-ame skyriuje?

3 Palyginimas apie talentus yra vienas iš keturių tarpusavyje susijusių palyginimų, užrašytų Evangelijoje pagal Matą, nuo 24-o skyriaus 45-os eilutės iki 25-o skyriaus 46-os eilutės. Kiti trys palyginimai — apie ištikimą ir nuovokų vergą, apie dešimt mergelių ir apie avis ir ožius — irgi įeina į Jėzaus paruzijos ženklą. Visuose keturiuose palyginimuose  Jėzus kalba, iš ko bus galima atpažinti tikruosius jo mokinius paskutinėmis dienomis. Palyginimai apie vergą, mergeles ir talentus skirti dvasia pateptiems jo sekėjams. Kalbėdamas apie ištikimą vergą, Jėzus pabrėžė, kaip svarbu bus nedidelei grupelei pateptųjų, kuriems pavesta paskutinėmis dienomis tiekti dvasinį peną šeimynykščiams, būti ištikimiems ir nuovokiems. Palyginimu apie mergeles Jėzus norėjo pasakyti, kad visi pateptieji krikščionys turės būti pasirengę jo atėjimui ir budrūs; jie mat žinos, kad Jėzus ateis, tik nežinos nei dienos, nei valandos. Palyginimas apie talentus padeda suprasti, kad pateptieji jiems pavestą darbą turi atlikti stropiai. Paskutinis palyginimas, apie avis ir ožius, skiriamas tiems, kas viliasi amžinai gyventi žemėje. Jame akcentuojama, kad jie turi likti ištikimi pateptiesiems Jėzaus broliams, uoliai juos remti. * Dabar dėmesį sutelksime į palyginimą apie talentus.

ŠEIMININKAS PAVEDA VERGAMS TURTĄ

4, 5. a) Ką vaizduoja palyginime minimas šeimininkas? b) Kokią vertę anuomet turėjo talentas?

4 Perskaityk Mato 25:14-30. Mūsų literatūroje jau ilgą laiką sakoma, kad šiame palyginime šeimininkas vaizduoja Jėzų ir kad jis išvyko „svetur“, kai 33 m. e. metais pakilo į dangų. Ankstesniame palyginime Jėzus atskleidžia to išvykimo tikslą — „gauti karaliaus valdžios“ (Lk 19:12). Grįžęs į dangų, visą Karalystės valdžią jis gavo ne iškart. * Jėzus „atsisėdo Dievo dešinėje“ ir laukė, „kol jo priešai bus padėti tarsi suolelis jam po kojomis“ (Hbr 10:12, 13).

5 Pasak palyginimo, žmogus turėjo aštuonis talentus. Anuomet tai buvo didžiulė pinigų suma. * Prieš iškeliaudamas svetur, šeimininkas išdalino talentus vergams ir, žinoma, tikėjosi, kad šie imsis verslo ir pelnys jam dar daugiau turto. Kaip ir tas žmogus, Jėzus, prieš pakildamas į dangų, turėjo kai ką labai vertingo. Kas tai buvo? Ogi darbas, kurį jis pats pradėjo būdamas žemėje.

6, 7. Ką vaizduoja talentai?

6 Gerosios naujienos skelbimas ir naujų mokinių ruošimas Jėzui buvo labai svarbus. (Perskaityk Luko 4:43.) Jis žinojo, kad daug gražaus darbo dar laukia priešakyje. Kiek anksčiau savo mokiniams jis buvo pasakęs: „Pakelkite akis ir pažvelkite į laukus — jie baltuoja prinokę pjūčiai“ (Jn 4:35-38). Jėzus turėjo mintyje, kad jo mokiniais taps dar daugybė nuoširdžių žmonių. Nelyginant geras ūkininkas, jis jokiu būdu nenorėjo laukų, pribrendusių pjūčiai, palikti be priežiūros. Todėl po prikėlimo, prieš pakildamas į dangų, savo sekėjams jis pavedė atsakingą užduotį: „Eikite ir darykite mokiniais visų tautų žmones“ (Mt 28:18-20). Šitaip Jėzus patikėjo jiems brangų turtą — krikščionišką tarnystę (2 Kor 4:7).

 7 Tad kokią galime daryti išvadą? Liepdamas savo sekėjams daryti žmones jo mokiniais, Jėzus, galima sakyti, „pavedė jiems savo turtą“, savo talentus (Mt 25:14). Talentai čia vaizduoja atsakingą užduotį skelbti gerąją naujieną ir ruošti Kristaus mokinius.

8. Ko šeimininkas tikėjosi iš savo vergų, nors šie ir gavo skirtingą kiekį talentų?

8 Palyginime sakoma, kad šeimininkas vienam vergui davė penkis talentus, kitam du, dar kitam vieną (Mt 25:15). Nors vergai gavo skirtingą sumą pinigų, iš jų visų buvo tikimasi, kad stropiai darbuosis ir atneš šeimininkui pelno. Panašiai ir Jėzus tikėjosi, kad dvasia patepti jo sekėjai į evangelizacijos darbą įdės visą širdį (Mt 22:37; Kol 3:23). Kristaus mokiniai „ėmėsi verslo“ per 33 m. e. metų Sekmines. Kaip uoliai jie skelbė gerąją naujieną ir darė žmones Jėzaus mokiniais, aprašyta Biblijoje, Apaštalų darbų knygoje * (Apd 6:7; 12:24; 19:20).

VERGAI DARBUOJASI PABAIGOS METU

9. a) Ką pirmieji du vergai iš palyginimo darė su gautais talentais ir ką iš to suprantame? b) Kas privalu krikščionims iš „kitų avių“?

9 Pabaigos metu, ypač nuo 1919-ųjų, pateptieji Kristaus vergai žemėje verčiasi  su jiems patikėtais talentais. Kaip pirmieji du vergai iš palyginimo, tie broliai ir sesės jiems pavestą užduotį stengiasi atlikti kuo stropiausiai. Nors tiedu vergai gavo skirtingą pinigų sumą, tai tikrai nereiškia, kad yra dvi pateptųjų grupės: vieni, taip sakant, gavę penkis talentus, kiti — du. Juk palyginime abu vergai užpelnė šeimininkui dvigubai, abu darbavosi taip pat kruopščiai. Bet ar kruopščiai dirbti evangelizacijos darbą turi tik pateptieji krikščionys? Ne. Jėzaus palyginimas apie avis ir ožius primena, kad tie, kas viliasi amžinai gyventi žemėje, privalo ištikimai remti pateptuosius Kristaus brolius, padėti jiems skelbti gerąją naujieną ir ruošti naujus mokinius. Šį darbą krikščionys iš „kitų avių“ laiko didžiule garbe. Šiomis nelengvomis paskutinėmis dienomis Jehovos garbintojai iš tikrųjų yra „viena kaimenė“, visi drauge uoliai darbuojasi (Jn 10:16).

10. Kas byloja, kad Jėzaus karaliavimo ir paskutinių dienų ženklas tikrai pildosi?

10 Šeimininkas Jėzus tikisi, kad visi jo sekėjai stropiai dirbs ir, perkeltine prasme šnekant, gausins jo turtą. Kaip jau minėjome, pirmajame amžiuje jo mokiniai taip ir darė. O ką galime pasakyti apie šiuos laikus, kai palyginimas pildosi? Jėzaus sekėjai ėmėsi paties didžiausio evangelizacijos darbo žmonijos istorijoje. Jų darnios pastangos duoda puikių vaisių: kasmet Karalystės skelbėjų gretas papildo šimtai tūkstančių naujų Kristaus mokinių. Šis darbas rodo, kad ženklas, bylojantis apie Jėzaus karaliavimą ir paskutines šitos santvarkos dienas, tikrai pildosi. Be abejonės, Jėzus savo darbininkais yra labai patenkintas.

Kristus patikėjo savo tarnams garbingą užduotį — skelbti evangeliją ir daryti žmones jo mokiniais (žiūrėk 10 pastraipą)

KADA ŠEIMININKAS GRĮŠ IR PRADĖS APYSKAITĄ?

11. Kodėl darome išvadą, kad apyskaitą su savo vergais Jėzus pradės per didįjį suspaudimą?

11 Jėzus ateis ir pradės su savo vergais apyskaitą netrukus užeisiančio didžiojo suspaudimo pabaigoje. Kodėl taip teigiame? Pranašystėje, užrašytoje Mato 24-ame ir 25-ame skyriuje, Jėzus ne sykį pamini savo atėjimą, atvykimą ar grįžimą. Apie metą, kai per didįjį suspaudimą imsis teisėjo vaidmens, jis sakė, kad žmonės „pamatys Žmogaus Sūnų ateinant  dangaus debesyse“. Savo sekėjus, gyvensiančius paskutinėmis dienomis, jis ragino būti budrius tokiais žodžiais: „Nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats“, ir: „Žmogaus Sūnus ateis tą valandą, kurią nemanote“ (Mt 24:30, 42, 44). Taigi sakydamas, kad „tų vergų šeimininkas grįžo ir pradėjo su jais apyskaitą“, Jėzus, logiška manyti, turėjo omenyje metą, kai ateis įvykdyti nuosprendžio Šėtono valdomam pasauliui * (Mt 25:19).

12, 13. a) Ką šeimininkas taria pirmiems dviem vergams ir kodėl? b) Kada pateptieji krikščionys yra galutinai užantspauduojami? (Žiūrėk skyrelį „ Apyskaita mirties akimirką“.) c) Kokį apdovanojimą gaus tie, kas bus priskirti prie „avių“?

12 Palyginime sakoma, kad grįžęs šeimininkas sužino, jog pirmieji du vergai — tas, kuriam davė penkis talentus, ir tas, kuriam davė du, — jam pelnė dvigubai daugiau turto. Abiem vergams jis taria tą patį: „Puiku, geras ir ištikimas verge! Buvai ištikimas tvarkydamas nedaugelį dalykų, tad pavesiu tau daugelį“ (Mt 25:21, 23). Ką iš šių žodžių suprantame apie tai, kas vyks, kai Jėzus ateis didžiojo suspaudimo pabaigoje?

13 Ištikimai besidarbuojantys dvasia patepti Jėzaus sekėjai, kuriuos vaizduoja pirmieji du vergai, prieš užeinant didžiajam suspaudimui jau bus galutinai užantspauduoti (Apr 7:1-3). Dar neprasidėjus Armagedonui, Jėzus suteiks jiems žadėtąjį dangišką apdovanojimą. Krikščionys, puoselėjantys žemiškąją viltį ir padedantys Kristaus broliams evangelizacijos darbe, bus priskirti prie „avių“ ir apdovanoti nuostabiu gyvenimu žemėje, kurią valdys Dievo Karalystė (Mt 25:34).

BLOGAS IR TINGUS VERGAS

14, 15. Ar sakydamas palyginimą apie talentus Jėzus turėjo omenyje, kad nemažai pateptųjų jo brolių bus blogi ir tingūs? Prašom paaiškinti.

14 Trečiasis vergas iš palyginimo, užuot ėmęsis verslo ar bent jau nunešęs pinigus pas palūkininkus, gautą talentą užkasė į žemę. Šitaip parodė turįs blogą dvasią, mat sąmoningai ėjo prieš šeimininko valią. Todėl šeimininkas pelnytai pavadino tą vergą „blogu ir tingiu“. Talentą iš jo atėmė ir atidavė tam, kuris turi dešimt. Blogas vergas tada buvo išmestas „laukan į tamsą“ — ten, kur bus „verksmas ir dantų griežimas“ (Mt 25:24-30; Lk 19:22, 23).

15 Ar sakydamas, kad vienas iš trijų vergų buvo blogas ir tingus, Jėzus turėjo omenyje, jog tokiomis savybėmis pasižymės ir trečdalis dvasia pateptų jo sekėjų? Ne. Pažiūrėkime į kontekstą. Palyginime  apie ištikimą ir nuovokų vergą Jėzus minėjo blogą vergą, kuris muša savo tarnybos draugus. Bet jis tikrai nenorėjo pasakyti, kad dalis tų, kurie sudaro „ištikimą ir nuovokų vergą“, taps blogi. Jėzus tiesiog įspėjo tuos pateptuosius krikščionis, kad saugotųsi būti panašūs į netikusį vergą. Panašiai ir sakydamas palyginimą apie dešimt mergelių Jėzus nepranašavo, kad pusė pateptųjų krikščionių bus kaip tos penkios paikos mergelės. Ne, dvasinius savo brolius jis perspėjo, kas gali nutikti, jei šie praras budrumą ir nebus pasirengę jo atėjimui. * Turint visa tai omenyje, logiška daryti išvadą, kad pasakodamas palyginimą apie talentus Jėzus nenorėjo pasakyti, jog didelė dalis pateptųjų jo brolių paskutinėmis dienomis pasirodys esą blogi ir tingūs. Jėzus tiesiog priminė savo pateptiesiems sekėjams, kad stropiai verstųsi su jiems patikėtu talentu ir saugotųsi požiūrio bei darbų, bylojančių, jog jie yra tarsi blogas vergas (Mt 25:16).

16. a) Ką svarbaus suprantame iš palyginimo apie talentus? b) Kokias palyginimo detales šis straipsnis padėjo aiškiau suprasti? (Žiūrėk skyrelį „ Kaip dabar suprantame palyginimą apie talentus“.)

16 Kokius du dalykus suprantame iš palyginimo apie talentus? Pirma, Šeimininkas Kristus savo pateptiesiems vergams patikėjo kai ką labai vertingo — gerosios naujienos skelbimo ir naujų mokinių ruošimo darbą. Antra, Kristus tikisi, kad kiekvienas iš mūsų šį darbą dirbsime kuo stropiausiai. Jei taip darysime, galime neabejoti, kad už mūsų tikėjimą, budrumą ir ištikimybę Šeimininkas dosniai atlygins (Mt 25:21, 23, 34).

^ pstr. 3 Kas yra ištikimas ir nuovokus vergas, aptarta 2013 m. liepos 15 d. Sargybos bokšto numeryje, p. 21—22, pstr. 8—10. Ką vaizduoja mergelės, kalbėjome ankstesniame šio numerio studijų straipsnyje. Palyginimas apie avis ir ožius paaiškintas 1996 m. sausio 15 d. Sargybos bokšto numeryje, p. 23—28, taip pat kitame šio numerio studijų straipsnyje.

^ pstr. 5 Jėzaus laikais vienas talentas buvo lygus 6000 denarų. Eiliniam darbininkui, paprastai gaunančiam denarą už dieną, būtų reikėję dvidešimties metų, kad uždirbtų vieną talentą.

^ pstr. 8 Mirus apaštalams, Šėtonas pakurstė atskalūnybę. Per tuos šimtmečius, kol ji klestėjo, Jėzaus pavestas evangelizacijos darbas buvo kone sustojęs. Bet atėjus „pjūčiai“, tai yra prasidėjus paskutinėms dienoms, viskas turėjo pasikeisti (Mt 13:24-30, 36-43). Skaityk 2013 m. liepos 15 d. Sargybos bokšto numerį, p. 9—12.

^ pstr. 15 Žiūrėk ankstesnio studijų straipsnio „Ar esi pasiryžęs budėti?“ 13-ą pastraipą.