Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas (studijų numeris)  |  2014 m. rugpjūtis

Ar gauni pakankamai „maisto reikiamu metu“?

Ar gauni pakankamai „maisto reikiamu metu“?

GYVENAME pačiais sunkiausiais žmonijos istorijos laikais (2 Tim 3:1-5). Mūsų meilė Jehovai ir ryžtas laikytis jo teisingų normų išbandomi kasdien. Jėzus žinojo, jog šie laikai bus sunkūs, todėl savo sekėjus patikino suteiksiąs reikiamą paramą, kad jie galėtų ištverti iki galo (Mt 24:3, 13; 28:20). Juos stiprinti Jėzus paskyrė ištikimą ir nuovokų vergą, „kad duotų jiems [dvasinį] maistą reikiamu metu“ (Mt 24:45, 46).

Šis vergas buvo paskirtas 1919-aisiais. Nuo to laiko milijonai „šeimynykščių“ įsiliejo į Dievo organizaciją ir yra dvasiškai maitinami (Mt 24:14; Apr 22:17). Aišku, kai kurie leidiniai spausdinami ne visomis kalbomis, taip pat ne visiems prieinama informacija įvairiais elektroniniais formatais. Pavyzdžiui, daug kas negali pasižiūrėti svetainėje jw.org esančių filmukų arba tik ten įkeliamų straipsnių. Ar tai reiškia, kad jiems stinga dvasinio maisto poreikiams patenkinti? Kad prieitume teisingą išvadą, apsvarstykime keturis esminius klausimus.

 1. Koks „produktas“ iš viso Jehovos tiekiamo dvasinio maisto yra pagrindinis?

Kai Šėtonas gundė Jėzų akmenis paversti duona, šis atsakė: „Žmogus bus gyvas ne vien duona, bet kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš Jehovos lūpų“ (Mt 4:3, 4). O Jehovos „žodis“ yra užrašytas Biblijoje (2 Pt 1:20, 21). Taigi didžiąją dalį dvasinio maisto sudaro Šventasis Raštas (2 Tim 3:16, 17).

Jehovos organizacija parengė ir išleido Šventojo Rašto „Naujojo pasaulio“ vertimą. Visas arba bent jo dalis išspausdinta daugiau nei 120 kalbų. Ir tas kalbų skaičius kasmet vis didėja. Be šio vertimo, tūkstančiais kalbų prieinami milijardai egzempliorių kitų visos Biblijos arba jos dalių vertimų. Tokie puikūs laimėjimai labai dera su Jehovos valia, „kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų aiškų tiesos pažinimą“ (1 Tim 2:3, 4). Kadangi „joks kūrinys nėra paslėptas nuo [Dievo] žvilgsnio“, galime būti tikri, kad tuos, „kurie suvokia turį dvasinių poreikių“, Jehova patrauks į savo organizaciją ir parūpins jiems dvasinio maisto (Hbr 4:13; Mt 5:3, 6; Jn 6:44; 10:14).

2. Kam tada reikalingi mūsų leidiniai?

Kad išsiugdytų tvirtą tikėjimą, žmogus turi ne vien skaityti Bibliją. Jis turi ir suprasti, ką skaito, bei taikyti, ką sužino (Jok 1:22-25). Tai puikiai suvokė Etiopijos eunuchas pirmajame amžiuje. Jis kaip tik skaitė Dievo Žodį, kai evangelizuotojas Pilypas jo paklausė: „O ar tu supranti, ką skaitai?“ Eunuchas tada atsakė: „Kaip galėčiau? Nebent kas nors man paaiškintų“ (Apd 8:26-31). Tada Pilypas padėjo eunuchui suvokti, ką šis skaitė. Tos žinios palietė etiopo širdį ir jis pasikrikštijo (Apd 8:32-38). Panašiai ir mums aiškų Dievo pažinimą padeda įgyti bibliniai leidiniai. Skaitant juos buvo paliesti mūsų jausmai, o tai paskatino visa, ką sužinojome, taikyti savo gyvenime (Kol 1:9, 10).

Per Biblija paremtus leidinius Jehovos tarnai gauna daugybę dvasinio maisto ir gėrimo (Iz 65:13). Pavyzdžiui, žurnalas Sargybos bokštas, leidžiamas daugiau nei 210 kalbų, aiškina Biblijos pranašystes, padeda mums pažinti Dievo Žodžio gelmes, skatina jomis vadovautis. Žurnalas Atsibuskite!, leidžiamas beveik šimtu kalbų, padeda mums labiau pažinti Jehovos kūrybą ir moko mus, kaip taikyti praktiškus Biblijos patarimus (Pat 3:21-23; Rom 1:20). Leidinius, pagrįstus Šventuoju Raštu, ištikimas ir nuovokus vergas parūpina daugiau nei 680 kalbų. Ar skiri kasdien laiko paskaityti Bibliją? Ar perskaitai visus naujus žurnalus ir kitus leidinius, kuriuos gauni savo kalba?

Be visų leidinių, Jehovos organizacija parengia kalbų, grindžiamų Biblija, konspektus. Jos sakomos per mūsų sueigas, suvažiavimus bei kongresus. Ar per šiuos sambūrius semiesi naudos iš tų kalbų, taip pat iš vaidinimų, demonstracijų, interviu? Išties, dvasinio peno Jehova mums tiekia gausybę — kaip per puotą! (Iz 25:6)

 3. Jei tavo kalba nėra visų organizacijos leidinių, ar tai reiškia, kad teks dvasiškai alkti?

Tikrai ne. Kad vieniems Jehovos tarnams kartais prieinama daugiau dvasinio maisto nei kitiems, nėra naujas dalykas. Prisiminkime pirmąjį amžių. Anuomet apaštalai gavo daug daugiau nurodymų nei kiti Jėzaus sekėjai (Mk 4:10; 9:35-37). Tačiau nė vienas jų dvasiškai nealko. Visų poreikiai buvo patenkinti (Ef 4:20-24; 1 Pt 1:8).

Verta paminėti, kad ir Evangelijose surašyta ne viskas, ką Jėzus yra padaręs ar pasakęs. Apaštalas Jonas rašė: „Yra dar daugelis kitų dalykų, kuriuos Jėzus padarė. Jeigu visi iki vieno būtų surašyti, visas pasaulis, manau, nesutalpintų ritinių, kurių būtų prirašyta“ (Jn 21:25). Nors Jėzaus sekėjai pirmajame amžiuje apie jį žinojo daug daugiau nei mes dabar, nuskriausti nesame. Ir to, ką žinome, pakanka, kad galėtume sekti Jėzaus pėdomis (1 Pt 2:21).

Taip pat pagalvok apie apaštalų laiškus, parašytus pirmojo amžiaus krikščionių bendruomenėms. Bent vienas iš apaštalo Pauliaus laiškų neišliko (Kol 4:16). Ar dėl to, kad šio laiško neturime, jaučiame kokį nors dvasinio maisto stygių? Ne. Jehova žino, ko mums reikia, ir davė užtektinai, kad būtume dvasiškai stiprūs (Mt 6:8).

Jehova žino, ko mums reikia, ir davė užtektinai, kad būtume dvasiškai stiprūs

Šiandien nemažai Jehovos tarnų gauna gausybę dvasinio maisto. O kaip tada, jei tavo kalba mūsų leidinių yra nedaug? Nepamiršk, kad Jehova tavimi rūpinasi. Tyrinėk, kas prieinama, ir, jei įmanoma, lankyk sueigas tau suprantama kalba. Šitaip tavo ryšys su Jehova išliks tvirtas (Ps 1:2; Hbr 10:24, 25).

4. Jei neturi prieigos prie svetainėje jw.org publikuojamos informacijos, ar tai reiškia, kad nusilpsi dvasiškai?

Šioje svetainėje publikuojami mūsų žurnalai ir kiti leidiniai, skirti Biblijos studijavimui. Joje taip pat galima rasti informacijos, kuri naudinga sutuoktiniams, tėvams, vaikams ir jaunuoliams. Labai naudinga šia medžiaga pasinaudoti per šeimos dvasinio ugdymo vakarą. Svetainėje pasirodo ir kiti pranešimai, pavyzdžiui, apie Gileado absolventus, metinius susitikimus, taip pat apie bendratikius užklumpančias stichines nelaimes, mūsų teisines kovas (1 Pt 5:8, 9). Ja taip pat galime veiksmingai pasinaudoti evangelizacijos tarnyboje net ir ten, kur mūsų veikla ribojama ar uždrausta.

Tačiau nuo to, turime prieigą prie šios svetainės ar ne, mūsų dvasingumas nepriklauso. Ištikimas ir nuovokus vergas deda daug pastangų, kad visi namiškiai būtų dvasiškai sotūs. Nebūtina pirkti kokį elektroninį įrenginį vien tam, kad galėtum atsidaryti jw.org. Kas nors iš bendruomenės gali atspausdinti tam tikros medžiagos iš mūsų svetainės ir duoti tiems, kas neturi prieigos prie interneto. Tačiau bendruomenė taip daryti neįpareigota.

Esame be galo dėkingi Jėzui už tai, kad jis tesi savo pažadą rūpintis mūsų dvasiniais poreikiais. Galime būti tikri, kad Jehova ir toliau tieks dvasinį „maistą reikiamu metu“ per visas šias sunkias dienas.