Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas (studijų numeris)  |  2012 m. rugsėjis

Kokia baigtis laukia šio pasaulio

Kokia baigtis laukia šio pasaulio

„Jūs, broliai, nesate tamsoje, kad ta diena užkluptų jus kaip kokius vagis“ (1 TES 5:4).

1. Kas padės mums likti budriems ir pakelti įvairiausius sunkumus?

VISĄ žemę netrukus supurtys nepaprasti įvykiai. Nė kiek tuo neabejojame — patys matome, kaip pildosi Biblijos pranašystės. Tad privalu budėti. O kas padės mums likti budriems? Apaštalas Paulius ragina mus ‘sutelkti žvilgsnį į tai, kas neregima’. Kiekvienas, ar puoselėtume dangiškąją viltį ar žemiškąją, turime neišleisti iš akių būsimo apdovanojimo — amžino gyvenimo. Laiške korintiečiams Paulius bendratikius skatino sukoncentruoti dėmesį į tai, koks didis atlygis už ištikimybę jų laukia. Jei nuolat apie tą atlygį mąstys, lengviau pakels sunkumus, atsilaikys užklupus persekiojimams (2 Kor 4:8, 9, 16-18; 5:7).

2. a) Ką turime daryti, jei norime išlaikyti savo viltį gyvą? b) Ką aptarsime šiame ir kitame studijų straipsnyje?

2 Pauliaus žodžiai pamoko mus kai ko išties svarbaus: jeigu savo viltį norime išlaikyti gyvą, būtina žvelgti toliau, nei mato mūsų akys. Žvilgsnį turime sutelkti į ateitį, į lemtingus įvykius, kol kas dar neregimus (Hbr 11:1; 12:1, 2). Šiame ir kitame studijų straipsnyje aptarsime dešimt tokių būsimų dalykų, kurie glaudžiai siejasi su mūsų amžinojo gyvenimo viltimi.

KAS ATSITIKS PRIEŠ PAT ŠIOS SANTVARKOS GALĄ?

3. a) Kokia pranašystė, užrašyta 1 Tesalonikiečiams 5:2, 3, turi išsipildyti? b) Ką tuomet darys politiniai lyderiai ir kas galbūt prie jų prisidės?

3 Apie vieną reikšmingą ateities įvykį Paulius rašė Tesalonikos krikščionims. (Perskaityk 1 Tesalonikiečiams 5:2, 3.) Apaštalas minėjo „Jehovos dieną“ — laikotarpį, kuris prasidės sulig klaidingos  religijos sunaikinimu ir užsibaigs Armagedonu. Tačiau dar prieš stojant „Jehovos dienai“, pasaulio valdovai ims garsiai skelbti: „Taika ir saugumas!“ Tiksliai nežinome, kaip ši pranašystė išsipildys — ar tai bus vienas konkretus įvykis, ar visa jų virtinė. Tautos greičiausiai manys, kad jau nedaug trūksta ir didžiausias žmonijos problemas galų gale išspręs. O ką tuo metu veiks religininkai? Kadangi priklauso pasauliui, jie, galimas dalykas, su politiniais lyderiais sieks susivienyti (Apr 17:1, 2). Dvasininkai tada bus panašūs į netikrus senovės Judo pranašus, kurie tvirtino „taika! taika!“, nors taikos ir nebuvo (Jer 6:14, Brb; 23:16, 17).

4. Ką, priešingai nei pasaulio žmonės, mes suvokiame?

4 Kad ir kas pradėtų skelbti „taika ir saugumas!“, mums tai reikš tik viena — Jehovos diena jau visai čia pat. Paulius todėl galėjo pasakyti: „Jūs, broliai, nesate tamsoje, kad ta diena užkluptų jus kaip kokius vagis, nes visi jūs esate šviesos sūnūs ir dienos sūnūs“ (1 Tes 5:4, 5). Priešingai nei pasaulio žmonės, mes suvokiame, kokią didelę reikšmę Biblija teikia dabartiniams įvykiams. Kaip ir kur išgirsime šūkį „taika ir saugumas!“, parodys laikas. Tad kol laukiame šios pranašystės išsipildymo, „budėkime ir būkime blaivūs“ (1 Tes 5:6; Sof 3:8).

„KARALIENĖ“, KURI SMARKIAI APSIGAUS

5. a) Kaip prasidės „didis suspaudimas“? b) Kas yra ta „karalienė“, kuri smarkiai apsigaus?

5 Na, o kas dėsis toliau? Paulius rašė: „Kai jie sakys: ‘Ramybė ir saugumas!’, tada juos ištiks staigi pražūtis“. Pirmasis „staigios pražūties“ etapas — puolimas prieš „didžiąją Babelę“, visas klaidingas religijas, dar vadinamas „paleistuve“ (Apr 17:5, 6, 15). Ši ataka prieš klaidatikes konfesijas, tarp jų ir krikščionijos bažnyčias, ženklins „didžio suspaudimo“ pradžią (Mt 24:21; 2 Tes 2:8). Daugeliui pasaulio žmonių tai bus stulbinantis įvykis. Kodėl? Kadangi iki pat tos dienos „paleistuvė“ manys esanti karalienė ir sau kalbės: „Gedulo tikrai nematysiu.“ Tačiau staiga ji supras, kaip smarkiai apsigavo. Didžioji Babelė bus nušluota akimirksniu, lyg „per vieną dieną“ (Apr 18:7, 8).

6. Kas sunaikins klaidingas religijas?

6 Kas paleistuvę užpuls? Biblija atsako: „žvėris“, turintis „dešimt ragų“. Tyrinėdami Apreiškimo knygą sužinome, kad „žvėris“ simbolizuoja Jungtines  Tautas. „Dešimt ragų“ — tai visos pasaulio valdžios, palaikančios „skaisčiai raudoną žvėrį“ * (Apr 17:3, 5, 11, 12). Kaip didžioji Babelė bus nuniokota? Jungtinės Tautos išplėš jos turtus, parodys jos tikrąjį veidą, „ės jos kūną ir sudegins ją ugnyje“. Klaidingos religijos bus sunaikintos amžiams. (Perskaityk Apreiškimo 17:16.)

7. Kas „žvėriui“ duos akstiną pulti „paleistuvę“?

7 Biblijos pranašystės taip pat atskleidžia, kas duos akstiną pradėti minėtą antpuolį. Jehova kažkokiu būdu paskatins pasaulio valdovus „įvykdyti jo mintį“, būtent sunaikinti didžiąją paleistuvę (Apr 17:17). Religija nepaliauja kursčiusi karų ir skaldžiusi žmonijos. Todėl tautos manys, jog sunaikinti paleistuvę yra jų pačių naudai. Tiesą sakant, rengdami antpuolį valdovai įsivaizduos, kad šitaip veikia pagal „savo pačių vieną mintį“. Bet iš tikrųjų jie bus tik Dievo įrankis, kuriuo jis nušluos nuo žemės paviršiaus visas klaidingas religijas. Padėtis staiga apsivers aukštyn kojomis. Vienas Šėtono santvarkos elementas užsipuls kitą, ir piktasis jau bus bejėgis ką nors pakeisti (Mt 12:25, 26).

TAIKINYJE — JEHOVOS TAUTA

8. Ką žinome apie Gogo iš Magogo krašto puolimą?

8 Net ir sunaikinus klaidingas religijas, Dievo tarnai vis dar „gyvens saugiai“ ir „be mūro sienų“ (Ez 38:11, 14). Kas gi atsitiks šitai iš pažiūros bejėgei grupelei žmonių, ištikimai garbinančių Jehovą? Prieš juos, matyt, susimokys „daug tautų“ ir pakils į totalinį puolimą. Dievo Žodyje šis įvykis vadinamas Gogo iš Magogo krašto ataka. (Perskaityk Ezechielio 38:2, 15, 16.) Su kokiu nusiteikimu turėtume būsimo antpuolio laukti?

9. a) Kas krikščioniui turėtų rūpėti labiausiai? b) Ką privalu daryti, kad stiprintume savo tikėjimą?

9 Nors apie šį antpuolį žinome jau gerokai iš anksto, nesigąsčiojame ir neimame pernelyg nerimauti. Labiausiai mums juk rūpi Jehovos vardo pašlovinimas ir jo viešpatystės apgynimas, ne mūsų pačių išgelbėjimas. Štai Ezechielio knygoje Jehova daugiau nei šešiasdešimt kartų tautoms ištarė: „Tada jūs žinosite, kad aš esu Jehova“ (Ez 6:7, NW). Todėl mes su įdomumu stebime,  kaip šie Ezechielio pranašystės žodžiai išsipildys, ir nė kiek neabejojame — „Jehova žino, kaip išgelbėti dievotus žmones iš mėginimo“ (2 Pt 2:9). Tuo pat metu dedame visas pastangas stiprinti savo tikėjimą, kad net ir sunkiausiems išmėginimams užklupus, Jehovos akyse liktume nepriekaištingi. O kaip savo tikėjimą stipriname? Artindamiesi prie Dievo maldoje, tyrinėdami Šventąjį Raštą ir apmąstydami, ką perskaitę, taip pat garsindami gerąją naujieną apie Karalystę. Mūsų viltis gyventi amžinai tada bus tarsi „tvirtas sielos inkaras“ (Hbr 6:19; Ps 25:21).

VISOS TAUTOS TURĖS SUŽINOTI, KAS YRA JEHOVA

10, 11. Kaip prasidės Armagedono karas ir kas jo metu dėsis?

10 Ataka prieš Dievo tarnus sukels neregėto masto kontrataką. Jehova, pasitelkęs Jėzų ir dangiškąsias pajėgas, stos ginti savo tautos (Apr 19:11-16). Tai bus „didžiosios Visagalio Dievo dienos karas“ — Armagedonas (Apr 16:14, 16).

11 Kaip tas karas vyks, Jehova kalba per pranašą Ezechielį: „Pašauksiu prieš Gogą kalaviją iš visų savo kalnų, — tai Viešpaties Dievo žodis, — ir kiekvieno kalavijas bus pakeltas prieš savo brolį.“ Šėtono bendrininkų gretose kils panika ir sumaištis, jie net ims vieni kitus žudyti. Visa Šėtono santvarka bus nusiaubta. Jehova sako: „Lysiu ant jo ir jo pulkų, ant visų su juo esančių tautų liūties pyla ir kruša, ugnimi ir siera“ (Ez 38:21, 22). Kokia bus šio karo atomazga?

12. Ką tautos turės pripažinti?

12 Tautos tuomet susivoks, kad jas triuškina galinga Jehovos ranka. Kaip senovėje egiptiečiai, pasiviję izraelitus prie Raudonosios jūros, taip dabar Šėtono parankiniai ims iš nevilties dejuoti: „Viešpats kovoja už juos“ (Iš 14:25). Tautos norom nenorom turės sužinoti, kas yra Jehova. (Perskaityk Ezechielio 38:23.) Ar daug dar liko laukti iki šių dramatiškų įvykių pradžios?

JOKIA KITA PASAULINĖ IMPERIJA NEBEIŠKILS

13. Ką žinome apie penktąją Danieliaus aprašytos statulos dalį?

13 Viena pranašystė, užrašyta Danieliaus knygoje, padeda mums suprasti, kur šiuo metu esame laiko tėkmėje. Danielius aprašė žmogaus pavidalo statulą, nulietą iš skirtingų metalų (Dan 2:28, 31-33). Ši statula vaizduoja vieną po kitos pasaulyje iškilusias imperijas, kurios šimtmečiams bėgant darė didžiausią spaudimą Jehovos tautai. Tai Babilonija, Medija ir Persija, Graikija, Roma. O štai mūsų laikais gyvuoja jau paskutinė pasaulinė galybė. Tyrinėdami Danieliaus pranašystę sužinome, kad šią valdžią simbolizuoja statulos pėdos ir pirštai. Pirmojo pasaulinio karo metais ypač artimais ryšiais susisaistė Britanija ir Jungtinės Valstijos. Todėl penktoji Danieliaus aprašytos statulos dalis atitinka dvinarę Britanijos ir Jungtinių Valstijų politinę jėgą. Kadangi statula pėdomis ir užsibaigia, vadinasi, pasaulio scenoje jokia nauja žmonių imperija nebeiškils. Statulos pėdos iš dalies geležinės, iš dalies molinės, o tai reiškia, kad ši valdžia nėra stipri.

14. Kokia pasaulinė valdžia dominuos, kai prasidės Armagedono karas?

14 Iš tos pačios pranašystės sužinome, jog nuo kalno, simbolizuojančio  Jehovos visavaldystę, buvo atkirstas didžiulis akmuo. Tasai akmuo, Dievo Karalystė, šiuo metu skriete skrieja link taikinio — statulos pėdų. Per Armagedoną ir pėdos, ir visa statula bus sutrupinta į šipulius. (Perskaityk Danieliaus 2:44, 45.) Taigi kilus Armagedono karui Britanijos ir Jungtinių Valstijų politinis aljansas tebedominuos politinėje pasaulio scenoje. Koks džiaugsmas bus savo akimis regėti, kaip ši pranašystė nuo pradžių iki galo išsipildys! * O kokį nuosprendį Jehova ištars Šėtonui?

KAS NUTIKS ARŠIAUSIAM DIEVO PRIEŠUI?

15. Kas po Armagedono atsitiks Šėtonui ir jo demonams?

15 Šėtonas pirmiausia turės bejėgiškai stebėti, kaip visa jo santvarka iki pamatų sugrius. O tada eilė ateis ir jam pačiam. Kas piktajam nutiks, rašo apaštalas Jonas. (Perskaityk Apreiškimo 20:1-3.) Jėzus Kristus, „angelas su bedugnės raktu“, nutvers Šėtoną ir jo demonus, įmes juos į bedugnę ir įkalins tūkstančiui metų (Lk 8:30, 31; 1 Jn 3:8). Šitaip pradės pildytis pranašystė, kad „gyvatei“ bus sutrupinta galva * (Pr 3:15).

16. Ką reiškia tai, kad Šėtonas bus įmestas į bedugnę?

16 Kas yra ta bedugnė, į kurią bus įmestas Šėtonas ir jo demonai? Apaštalo Jono čia pavartotas graikų kalbos žodį abyssos reiškia „neišmatuojama gelmė“ arba „begalinė tuštuma“. Tai tokia vieta, kurią pasiekti gali vienintelis Jehova ir jo įgaliotasis „angelas su bedugnės raktu“. Nusviestas į aną prarają, Šėtonas, vaizdžiai sakant, apmirs — nugrims į visiško neveiklumo būseną ir ‘nebegalės klaidinti tautų’. Pagaliau tam „riaumojančiam liūtui“ nasrai bus užčiaupti! (1 Pt 5:8)

KAS TURĖS ĮVYKTI IKI ĮSIVIEŠPATAUJANT TAIKAI

17, 18. a) Kokius ateities įvykius šiame straipsnyje aptarėme? b) Kokių sąlygų sulauksime po visų šių įvykių?

17 Priešaky laukia nepaprasti įvykiai, supurtysiantys visą žemę. Mums labai įdomu, kokiu būdu nuskambės šūkis „taika ir saugumas!“ Vėliau galėsime išvysti, kaip bus nuniokota didžioji Babelė, kaip Gogas iš Magogo krašto mesis į kovą su Dievo tauta ir kaip užvirs Armagedono karas. Šėtonas ir jo demonai bus įmesti į bedugnę. Po visų šių įvykių, kai blogis jau bus nušluotas nuo žemės paviršiaus, atversime naują gyvenimo puslapį — ištisą tūkstantmetį viešpataus Kristus, o mes, žmonės, galėsime gėrėtis „gausia gerove“ (Ps 37:10, 11).

18 Be tų penkių įvykių, kuriuos dabar aptarėme, savo žvilgsnį turime sutelkti ir į kitus būsimus dalykus. Dar penkis iš jų aptarsime tolesniame straipsnyje.

^ pstr. 6 Prašom skaityti knygą „Apreiškimas — jo didinga kulminacija arti!“, p. 251—258 (anglų, rusų ir kitomis kalbomis).

^ pstr. 14Danieliaus 2:44 užrašytų žodžių galime suprasti, kad į šipulius sutrupintos bus „visos anos karalystės“, tai yra politinės pasaulio jėgos, kurias vaizduoja atskiros statulos dalys. Tačiau kita Biblijos pranašystė, irgi nusakanti tuos pačius įvykius, atskleidžia, kad „didžiąją Visagalio Dievo dieną“ kariauti prieš Jehovą išsirikiuos „visos gyvenamos žemės karaliai“ (Apr 16:14; 19:19-21). Todėl galima daryti išvadą, kad per Armagedoną bus sunaikintos ne tik karalystės, atitinkančios įvairias statulos dalis, bet ir visos kitos pasaulio valdžios.

^ pstr. 15 „Gyvatės“ galva bus visiškai sutrupinta, kai pasibaigus tūkstančiui metų Šėtonas ir jo demonai bus įmesti į „ugnies ir sieros ežerą“ (Apr 20:7-10; Mt 25:41).