Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Išpirka – tobula Dievo dovana

Išpirka – tobula Dievo dovana

„Kiekvienas geras davinys ir kiekviena tobula dovana yra iš [...] Tėvo“ (JOK 1:17).

GIESMĖS: 20, 15

1. Ką gera suteikia išpirka?

JĖZAUS KRISTAUS išpirka atneša daug gera visiems teisumą mylintiems Adomo palikuonims. Ši Jehovos dovana suteikia galimybę tapti jo šeimos nariais, taip pat atveria duris į tikrą laimę ir amžiną gyvenimą. Vis dėlto Kristaus išpirkos vaidmuo kur kas didesnis. Noriai paaukodamas savo gyvybę, Jėzus parodė, jog palaiko Jehovos teisę į aukščiausią valdžią, ir šitaip padėjo atsakyti į visuotinės svarbos klausimus (Hbr 1:8, 9).

2. a) Apie kokius visuotinės svarbos dalykus Jėzus kalbėjo pavyzdinėje maldoje? (Žiūrėk iliustraciją straipsnio pradžioje.) b) Ką aptarsime šiame straipsnyje?

2 Iki pasiaukojamos mirties likus maždaug dvejiems metams, Jėzus mokė savo sekėjus melstis tokiais žodžiais: „Tėve mūsų, kuris esi danguje, tebūna šventu laikomas tavo vardas. Teateina tavo karalystė. Tebūna tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje“ (Mt 6:9, 10). Kad dar geriau suprastume, kokia vertinga išpirka, pakalbėkime, kaip ji susijusi su trimis Jėzaus maldoje paminėtais dalykais:  Dievo vardo pašlovinimu, jo Karalystės viešpatavimu ir valios įgyvendinimu.

„TEBŪNA ŠVENTU LAIKOMAS TAVO VARDAS“

3. Kas nusakoma žodžiais „Jehovos vardas“ ir kaip Šėtonas tą vardą apšmeižė?

3 Jėzus pavyzdinėje maldoje pirmiausia prašė, kad Jehovos vardas būtų laikomas šventu. Šiuo atveju žodžiu „vardas“ nusakoma visa Dievo asmenybė, jo išskirtinumas, prakilnumas ir šventumas. Kitoje savo maldoje Jėzus į Jehovą kreipėsi „šventasis Tėve“ (Jn 17:11). Kadangi pats Dievas yra šventas, jo nustatyti principai bei įstatymai irgi yra šventi. Vis dėlto Edeno sode Šėtonas iškėlė abejones, ar Dievas išvis turi teisę iš žmonių ko nors reikalauti. Šėtonas apmelavo Jehovą ir apjuodino jo šventą vardą (Pr 3:1–5).

4. Kaip Jėzus pašlovino Jehovos vardą?

4 O štai Jėzus labai brangino Tėvo vardą ir stengėsi kaip galėdamas jį pašlovinti (Jn 17:25, 26). Jėzaus gyvenimas ir mokymai aiškiai bylojo, kad jis pripažįsta Jehovos teisę nustatyti tam tikrus reikalavimus savo kūriniams ir kad tų reikalavimų laikytis verta. (Perskaityk Psalmyno 40:9–11 [40:8–10, Brb].) Net kai Šėtonas sukėlė Jėzui dideles kančias, pasibaigusias skausminga mirtimi, jis liko visiškai ištikimas dangiškajam Tėvui. Šitaip Jėzus įrodė, kad tobulas žmogus gali tobulai paklusti teisingiems Jehovos nuostatams.

5. Kaip mes galime šlovinti Jehovos vardą?

5 O kaip mes galime parodyti, kad branginame Jehovos vardą? Savo elgesiu. Dievas iš mūsų reikalauja šventumo. (Perskaityk 1 Petro 1:15, 16.) Tai reiškia, jog turime garbinti vien Jehovą ir paklusti jam visa širdimi. Net kai mus persekioja, stengiamės laikytis teisingų jo nuostatų ir principų. Elgdamiesi teisiai, Biblijos žodžiais tariant, leidžiame mūsų šviesai šviesti ir taip teikiame šlovę Jehovos vardui (Mt 5:14–16). Jeigu siekiame likti šventi, iš mūsų gyvenimo akivaizdu, kad Jehovos įstatymai yra geri ir teisingi, o Šėtono kaltinimai nepagrįsti. Aišku, esame netobuli ir klystame, tačiau nuoširdžiai atgailaujame ir gręžiamės nuo darbų, kurie užtrauktų negarbę Jehovos vardui (Ps 79:9).

6. Kodėl Jehova mus, netobulus žmones, gali laikyti teisiais?

6 Jeigu tikime Kristaus išpirkos galia, Jehova atleidžia mūsų prasižengimus. Tuos, kurie jam pasiaukoja, jis pripažįsta teisiais ir mielai priima į tarnus. Dvasia pateptus krikščionis Jehova vadina savo vaikais, o „kitas avis“ – savo draugais (Jn 10:16; Rom 5:1, 2; Jok 2:21–25). Tad jau dabar dėl išpirkos galime turėti artimą ryšį su dangiškuoju Tėvu ir prisidėti prie jo vardo pašlovinimo.

„TEATEINA TAVO KARALYSTĖ“

7. Kokių gerų dalykų dėl išpirkos gali nuveikti Dievo Karalystė?

7 Kitas Jėzaus prašymas pavyzdinėje maldoje yra toks: „Teateina tavo karalystė.“ Kaip išpirka yra susijusi su Dievo Karalyste? Dėl išpirkos įmanoma surinkti 144 000 pateptųjų, kartu su Kristumi danguje tarnausiančių kunigais ir karaliais (Apr 5:9, 10; 14:1). Jėzus ir jo bendravaldžiai, kartu  sudarantys Dievo Karalystės vadovybę, karaliaus tūkstantį metų ir padės klusniai žmonijai patirti visą išpirkos teikiamą naudą. Žemė virs rojumi, o visi Dievui ištikimi žmonės bus ištobulinti. Dangiškieji ir žemiškieji Jehovos tarnai galiausiai bus suburti į vieningą šeimą (Apr 5:13; 20:6). Jėzus sutrins gyvatei, tai yra Šėtonui, galvą ir piktojo sukelto maišto neliks nė pėdsako (Pr 3:15).

8. a) Kaip Jėzus savo mokiniams padėjo suprasti, kokia svarbi yra Dievo Karalystė? b) Kaip mes parodome, jog remiame Dievo Karalystę?

8 Būdamas žemėje Jėzus padėjo savo mokiniams suprasti, kokia svarbi yra Dievo Karalystė. Iškart po krikšto Jėzus ėmė skelbti „gerąją naujieną apie Dievo karalystę“ po visą kraštą (Lk 4:43). O prieš pat pakildamas į dangų savo mokiniams jis liepė būti jo liudytojais „iki žemės pakraščių“ (Apd 1:6–8). Šiandien geroji naujiena apie Karalystę, kaip Jėzus ir kalbėjo, skelbiama visoje žemėje. Dėl to žmonėms atsiveria galimybė sužinoti, kas yra išpirka, ir tapti Dievo Karalystės pavaldiniais. Mes savo ištikimybę dangiškajai valdžiai parodome padėdami Kristaus broliams atlikti tą pasaulinį evangelizacijos darbą (Mt 24:14; 25:40).

„TEBŪNA TAVO VALIA“

9. Kodėl galime būti tikri, kad Jehova įgyvendins visa, ką buvo numatęs žmonijai?

9 Ką Jėzus turėjo omenyje maldoje prašydamas „tebūna tavo valia“? Jehova yra visa ko Kūrėjas. Jeigu jis ką nors pažada, savo žodžio tikrai laikysis (Iz 55:11). Jis jokiu būdu negalėjo leisti, kad Šėtono maištas sužlugdytų jo sumanymus. O ką Jehova buvo sumanęs dėl žmonių? Nuo pat pradžių jis norėjo, kad žemę pripildytų tobuli Adomo ir Ievos palikuonys (Pr 1:28). Šis Dievo tikslas nebūtų įgyvendintas, jeigu pirmoji žmonių pora būtų mirusi bevaikė. Todėl, Adomui ir Ievai nusidėjus, Jehova leido jiems susilaukti vaikų. Visiems jų palikuonims, tikintiems išpirkos galia, Dievas suteikia galimybę tapti tobulais ir gyventi amžinai. Jehova myli žmones ir nori, kad mėgautumės nuostabiu gyvenimu – tokiu, kokį jis ir buvo numatęs.

10. Kas dėl išpirkos atsitiks su daugybe mirusiųjų?

10 Ką galėtume pasakyti apie milijardus mirusiųjų, taip ir neturėjusių progos pažinti Jehovą ir jam tarnauti? Mirtis neįėjo į Dievo sumanymą, jis nori, kad žmonės gyventų. Dėl išpirkos mirusiesiems įmanoma grįžti iš mirties. Juos prikeldamas Jehova suteiks jiems galimybę jį pažinti ir gyventi amžinai (Apd 24:15). Biblijoje Jehova vadinamas „gyvenimo šaltiniu“ ir grąžindamas mirusiems gyvybę tampa jiems Tėvu (Ps 36:10 [36:9, Brb]). Ne veltui Jėzus mokė į Dievą kreiptis „Tėve mūsų, kuris esi danguje“ (Mt 6:9). Svarbų vaidmenį prikeliant žmones Jehova paskyrė ir savo Sūnui (Jn 6:40, 44). Rojuje galutinai išsipildys žodžiai, kuriuos pats apie save pasakė Jėzus: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas“ (Jn 11:25).

11. Kokią galimybę Jehova suteikia nesuskaičiuojamai miniai iš visų tautų?

11 Toks dosnus Jehova yra ne vien keliems išrinktiesiems. Jėzus pasakė:  „Kiekvienas, kuris vykdo Dievo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina“ (Mk 3:35). Jehova išpranašavo, kad nesuskaičiuojama „milžiniška minia“ iš visų tautų, genčių ir kalbų įsilies į jo tarnų būrį. Kas tiki Kristaus išperkamosios aukos galia ir vykdo Dievo valią, gali prisidėti prie šio džiugaus šūksnio: „Išgelbėjimas – iš mūsų Dievo, sėdinčio soste, ir Avinėlio!“ (Apr 7:9, 10)

12. Ką apie Jehovos sumanymą klusniai žmonijai suprantame iš Jėzaus pavyzdinės maldos?

12 Iš pavyzdinės Jėzaus maldos daug sužinome apie Jehovą ir ką jis yra sumanęs dėl klusnios žmonijos. Norime, kad mūsų darbai derintųsi su tos maldos žodžiais, tad kaip įmanydami stengiamės šlovinti Jehovos vardą, laikome jį šventu ir didžiai gerbiame (Iz 8:13, išnaša). Jėzaus išpirka, atverianti mums kelią į išgelbėjimą, irgi teikia šlovę Jehovos vardui. Tiesą sakant, paties Jėzaus vardas reiškia „Jehova yra išgelbėjimas“. Pavyzdinė malda taip pat padeda suprasti, kad visus nuostabius dalykus, įmanomus dėl išpirkos, žmonijai suteiks Dievo Karalystė. Galiausiai toji malda mus patikina, jog niekas nesukliudys Jehovai įgyvendinti savo valios (Ps 135:6; Iz 46:9, 10).

RODYKIME DĖKINGUMĄ UŽ IŠPIRKĄ

13. Ką parodome savo krikštu?

13 Esame labai dėkingi Jehovai už dovanotą išpirką. Savo dėkingumą parodome tikėdami išpirkos galia, pasiaukodami Jehovai ir pasikrikštydami. Mūsų krikštas byloja, kad „esame Jehovos“ (Rom 14:8). Taip pat krikštu  tarytum maldaujame, „kad Dievas suteiktų gerą sąžinę“ (1 Pt 3:21). Savo ruožtu Jehova atsako į mūsų prašymą apvalydamas mus Kristaus krauju. Nė kiek neabejojame, kad jis padovanos mums visa, ką yra pažadėjęs (Rom 8:32).

Kaip parodome, kad esame dėkingi už išpirką? (Žiūrėk 13 ir 14 pastraipas.)

14. Kodėl Jehova liepė mylėti kitus?

14 Kaip dar galėtume parodyti dėkingumą už išpirką? Jehova viską daro iš meilės, tad pagrįstai tikisi, kad šia dorybe spinduliuos visi jo garbintojai (1 Jn 4:8–11). Jei nestokosime meilės savo artimui, bus akivaizdu, jog norime būti „dangiškojo Tėvo sūnūs“ (Mt 5:43–48). Juk įsakymas mylėti artimą yra antras iškart po įsakymo mylėti Dievą (Mt 22:37–40). Viena, kaip galime parodyti meilę žmonėms, – tai skelbti gerąją naujieną apie Dievo Karalystę. Tai darydami sykiu atspindime Jehovos šlovę. Jei paklūstame paliepimui mylėti kitus, ypač bendratikius, meilė Dievui „mumyse yra ištobulinta“ (1 Jn 4:12, 20).

DĖL IŠPIRKOS JEHOVA MUMS SIUNČIA „ATGAIVOS LAIKUS“

15. a) Ką gera nuo Jehovos gauname šiandien? b) Kokio apdovanojimo laukiame ateityje?

15 Dievo Žodis mus patikina: jei tikime išperkamosios aukos galia, mūsų nuodėmės bus „išdildytos“, tai yra visiškai atleistos. (Perskaityk Apaštalų darbų 3:19–21.) Kaip aptarėme anksčiau, dėl išpirkos Dievas savo dvasia pateptus tarnus įsisūnija (Rom 8:15–17). Jeigu esame iš „kitų avių“, Jehova yra pasiruošęs įsivaikinti ir mus. Vaizdžiai kalbant, jis jau parengė įvaikinimo liudijimą ir įrašė ten mūsų vardą. Jei pasiekę tobulybę atlaikysime galutinį mėginimą, Dievas su džiaugsmu tą dokumentą pasirašys ir mes tapsime jo žemiškaisiais vaikais (Rom 8:20, 21; Apr 20:7–9). Jehovos meilė savo vaikams yra neblėstanti, todėl tuo, ką išpirka mums suteikia, mėgausimės amžinai (Hbr 9:12). Ši dovana niekada nepraras vertės, niekas jos iš mūsų neatims.

16. Kodėl galima sakyti, kad išpirka mus išlaisvina?

16 Jei nuoširdžiai gailimės dėl padarytų klaidų, Šėtonas yra bejėgis kaip nors sukliudyti mums tapti Jehovos šeimos nariais. Jėzus numirė už mus „kartą visiems laikams“, vadinasi, išpirka sumokėta amžiams (Hbr 9:24–26). Ji visiškai panaikina Adomo užtrauktą pasmerkimą. Kristaus išpirka įgalina mus nusikratyti visus Šėtono valdomo pasaulio pančius ir išsivaduoti iš mirties baimės (Hbr 2:14, 15).

17. Ką daryti tave skatina Dievo meilė?

17 Dievo pažadai, kaip ir jo nustatyti visatos dėsniai, yra absoliučiai patikimi, jais galime neabejoti. Jehova nesikeičia, taigi mūsų neapvils (Mal 3:6). Jis dovanoja mums ne vien tik gyvenimą, bet ir savo meilę. Biblijoje sakoma: „Mes pažinome ir įtikėjome meilę, kuria Dievas mus myli. Dievas yra meilė“ (1 Jn 4:16). Mūsų planeta virs nuostabiu rojumi, kuriame kiekvienas tobulai atspindės Jehovos meilę. Tad su visais jo tarnais – danguje ir žemėje – tarkime liaupsės žodžius: „Laiminimas, šlovė, išmintis, padėka, pagarba, galia ir stiprybė mūsų Dievui per amžių amžius. Amen!“ (Apr 7:12)