„Pasaulis praeina, jo geismas irgi, o kas vykdo Dievo valią, lieka per amžius“ (1 JN 2:17).

GIESMĖS: 139, 144

1, 2. a) Kokia prasme dabartinė pasaulio santvarka yra panaši į mirti nuteistą nusikaltėlį? (Žiūrėk iliustraciją straipsnio pradžioje.) b) Kaip jausis visi, kas danguje ir žemėje, kai šiai santvarkai bus įvykdytas nuosprendis?

ANKSČIAU kai kuriuose Jungtinių Valstijų kalėjimuose buvo toks paprotys: sargai, vesdami mirti pasmerktą nusikaltėlį į egzekucijos vietą, šaukdavo: „Mirtininkas eina!“ (angliškai Dead man walking!). Nors nusikaltėlis dar gyvas ir sveikas, visiems buvo aišku, kas netrukus jo laukia. Tas žmogus jau buvo tarsi miręs.

2 Tam tikra prasme dabartinė pasaulio santvarka yra kaip tas mirtininkas. Šis pasaulis jau seniai pasmerktas ir nuosprendžio vykdymo metas nenumaldomai artėja. Biblijoje sakoma: „Pasaulis praeina“ (1 Jn 2:17). Štai anam mirtininkui paskutinę akimirką dar galėjo nusišypsoti laimė: galbūt kas nors suabejos nuosprendžio teisingumu ir jį užginčys, gal bausmės vykdymas bus atidėtas. Bet šiam pasauliui nuosprendį paskelbė pats visatos Viešpats Jehova. Visi jo sprendimai tobulai teisingi (Įst 32:4). Neabejojame, kad kaip Jehova nutarė, taip ir įvyks. Šios santvarkos galas tikrai nebus atidėtas. Nuosprendį įvykdžius niekas nesuabejos, ar  Dievas pasielgė teisingai. Visi, kas danguje ir žemėje, džiaugsis, kad pagaliau buvo įgyvendintas teisingumas, ir galės lengviau atsikvėpti.

3. Apie kokius keturis dalykus, kurių nebebus atėjus Dievo Karalystei, pakalbėsime?

3 O ką mes turime omenyje sakydami „pasaulis praeina“? Šiame kontekste žodis „pasaulis“ reiškia ir visus blogus dalykus, kurie per laiką tapo žmonėms įprasti. Jau greit jų nebeliks ir tai yra svarbi „gerosios naujienos apie karalystę“ dalis (Mt 24:14). Dabar konkrečiau pakalbėkime apie keturis dalykus, kurių nebebus, kai ateis Dievo Karalystė: blogus žmones, nedoras organizacijas, niekingus darbus ir žmoniją varginančias blogybes. Aptardami kiekvieną iš jų, atsakysime į tokius klausimus: 1) kaip tas blogas dalykas šiandien mus veikia? 2) ką Jehova su juo padarys? 3) kas gera stos į jo vietą?

BLOGI ŽMONĖS

4. Kaip šiandien mus veikia blogi žmonės?

4 Kaip blogi žmonės mus veikia? Apaštalas Paulius kadaise pranašavo, kad „paskutinėmis dienomis užeis sunkūs laikai“ ir kad „pikti žmonės ir apsimetėliai eis blogyn“ (2 Tim 3:1–5, 13). Ar, tavo manymu, tie žodžiai pildosi? Ne vienam iš mūsų, galimas dalykas, yra tekę patirti užgaules, diskriminaciją, smurtą, gal net nukentėti nuo nusikaltėlių. Kai kurie piktadariai savo juodų darbų nė nemano slėpti. Kiti apsimeta gerais ir tvirtina norį žmonėms padėti, bet iš tiesų siekia tik pakenkti ar pasipelnyti. Net jeigu patys ir nesame tiesiogiai nukentėję nuo blogų žmonių, jų darbai mus vis tiek veikia neigiamai. Kai išgirstame, kaip žiauriai jie elgiasi su tais, kurie negali apsiginti, pavyzdžiui, su vaikais ar pagyvenusiais, mums suskausta širdį. Kartais jų piktadarystės būna tokios brutalios, kad, atrodo, jie panašūs nebe į žmones, o į žvėris ar net demonus (Jok 3:15). Laimei, Dievo Žodis duoda viltį, kad taip bus ne visada.

5. a) Kokią galimybę vis dar turi nedorėliai? b) Kas galiausiai laukia blogų žmonių, kurie nepanorės keistis?

5 Ką darys Jehova? Dabar Dievas suteikia nedoriems žmonėms galimybę keistis (Iz 55:7). Nors ši santvarka pasmerkta sunaikinimui, nė vienas iš jų asmeniškai dar nėra gavęs mirties nuosprendžio. Tačiau kas atsitiks su tais, kurie keistis nenori ir iki pat prasidedant didžiajam suspaudimui savo darbais rodys, kad remia Šėtono valdomą pasaulį? Jehova yra pažadėjęs pašalinti blogus žmones nuo žemės paviršiaus visiems laikams. (Perskaityk Psalmyno 37:10.) Piktadariai gal mano, kad liks nenubausti. Daugelis jų išmoko savo darbus dangstyti, nuo teisingumo ir blogų savo elgesio pasekmių šioje santvarkoje jiems neretai pavyksta pabėgti (Job 21:7, 9). Bet Biblija mums primena: „[Dievo] akys stebi mirtingojo kelią ir mato kiekvieną jo žingsnį. Nėra tamsos ar juodos nakties, kurioje galėtų slėptis nedorėliai“ (Job 34:21, 22). Tikrai, nėra tokio tamsaus užkaborio, kuriame galėtum nuo Jehovos pasislėpti, jokiomis suktybėmis jo neapkvailinsi. Jehovos akys regi kiaurai sienas, įžvelgia tikruosius žmogaus motyvus. Praūžus Armagedonui, žvalgysimės po vietą, kur buvo nedorėliai, bet jų niekur nebebus. Jie dings amžiams (Ps 37:12–15).

6. Kas liks žemėje, kai joje nebebus nedorėlių, ir kodėl tai gera naujiena?

 6 Kas liks žemėje, kai čia nebebus blogų žmonių? Jehova davė štai tokį nuostabų pažadą: „Romieji paveldės žemę ir gėrėsis gausia gerove.“ Toje pačioje psalmėje toliau skaitome: „Teisieji paveldės kraštą ir jame gyvens amžinai“ (Ps 37:11, 29). Kas yra tie „romieji“ ir „teisieji“? Romieji – tai tie, kas nuolankiai leidžiasi Jehovos mokomi ir jam paklūsta. Teisiais vadinami tie, kurie su džiaugsmu daro, kas teisu Dievo akyse. Šiandien pasaulyje teisių žmonių yra nepalyginti mažiau negu nedorėlių. Bet naujajame pasaulyje jie nebebus mažuma. Jie netgi nebus dauguma – žemėje gyvens vien tik romūs ir teisūs žmonės, kitokių išvis nebeliks. Tokie gyventojai visą planetą pavers nuostabiu rojumi.

NEDOROS ORGANIZACIJOS

7. Kaip nedoros organizacijos mus veikia?

7 Kaip nedoros organizacijos mus veikia? Daug blogio šiandieną nuveikiama ne pavienių žmonių, o įvairių organizacijų iniciatyva. Pagalvokime, pavyzdžiui, apie religines organizacijas. Milijonus žmonių jos moko melo apie Dievą, griauna jų pasitikėjimą Biblija, kalba netiesą apie žemės ir žmonijos ateitį, skleidžia begalę kitokių melagysčių. Daug bloga pridaro ir valdžios: kursto karus, skatina etninę ir rasinę neapykantą, engia silpnesnius ir suvargusius. Jos turtėja imdamos kyšius ir rodo palankumą tiems, iš ko mato gausiančios naudos. O kur dar įvairios pramonės kompanijos ir koncernai, teršiantys aplinką, eikvojantys gamtinius išteklius ir besinaudojantys žmonių patiklumu, kad susikrautų pasakiškus turtus, nors tuo tarpu milijonai ginasi nuo skurdo. Galime drąsiai teigti, kad nedoros organizacijos yra kaltos dėl daugelio bėdų, šiandien varginančių žmoniją.

8. Kas, pasak Biblijos, nutiks žmonių organizacijoms?

8 Ką darys Jehova? Atėjus metui valdžios pakils prieš visas klaidingas religijas, kurias Biblijoje vaizduoja paleistuvė, vadinama didžiąja Babele. Tada prasidės didysis suspaudimas (Apr 17:1, 2, 16; 18:1–4). Tos religinės organizacijos bus visiškai sunaikintos. O kaip su kitomis šio sugedusio pasaulio struktūromis? Visokios žmonių organizacijos ir institucijos Biblijoje prilyginamos kalnams ir saloms – iš pirmo žvilgsnio galbūt atrodo nepajudinamos. Vis dėlto jos bus iš pamatų supurtytos. (Perskaityk Apreiškimo 6:14.) Didysis suspaudimas užsibaigs valdžių ir visų kitų Dievo Karalystei besipriešinančių organizacijų sunaikinimu (Jer 25:31–33). Įsivaizduok, pasaulyje nebeliks nė vienos nedoros organizacijos!

9. Kodėl galime būti tikri, kad „nauja žemė“ bus organizuota?

9 Kas pakeis nedoras organizacijas? Ar po Armagedono žemėje išvis nebus jokios organizacijos? Biblijoje sakoma: „Mes pagal jo pažadą laukiame naujo dangaus ir naujos žemės, kuriuose gyvena teisumas“ (2 Pt 3:13). Dangus čia vaizduoja valdžią, o žemė – valdomą žmonių visuomenę. Taigi nedora žmonių valdžia ir sugedusi visuomenė bus pakeistos naujomis. „Naujas dangus“ yra Dievo Karalystės vadovybė – Jėzus Kristus ir 144 000 jo bendravaldžių. Jų valdymas tobulai atspindės Jehovos  asmenybę, o jis juk nori, kad visur būtų tvarka (1 Kor 14:33). Vadinasi, „nauja žemė“, arba Jėzaus valdymui paklūstantys žmonės, bus tvarkingai suorganizuoti. Juos rūpestingai prižiūrės geri, teisūs vyrai (Ps 45:16, Brb). O tiems prižiūrėtojams vadovaus Jėzus su bendravaldžiais. Tik pagalvok, koks bus gyvenimas, kai sugedusias žmonių valdžias ir institucijas pakeis Dievo Karalystė! Ji vienintelė valdys visą žemę, tarp jos pavaldinių ir valdančiųjų vyraus vienybė ir ji niekada netaps sugedusi.

NIEKINGI DARBAI

10. Kokios nedorybės paplitusios tavo aplinkoje ir kaip jos veikia tave ir tavo šeimą?

10 Kaip niekingi darbai mus veikia? Šiandieninė santvarka persunkta visokių nedorybių: amoralumo, nesąžiningumo, smurto. Pramogų pasaulio atstovai randa vis naujų būdų, kaip tokius dalykus pateikti kuo patraukliau, ir nepraleidžia progos pašiepti tuos, kas stengiasi gyventi pagal aukštas, Dievo nustatytas moralės normas (Iz 5:20). Nepasiduoti žalingai įtakai ypač svarbu tėvams. Kad nuo visokių blogybių galėtų apsaugoti savo atžalas, jie privalo laikytis tvirtai. Žinoma, priešintis pasaulyje vyraujančiam mąstymui turi visi krikščionys. Aplinkui vis labiau įsigalint nepagarbai Dievo nustatytoms normoms, turime labai stengtis likti jam ištikimi.

11. Ką suprantame iš to, kokį nuosprendį Jehova įvykdė Sodomai ir Gomorai?

11 Ką darys Jehova? Prisiminkime, kaip jis pasielgė su Sodoma ir Gomora, kur buvo įsivyravęs nedorumas. Ten gyvenusį teisų vyrą Lotą ir jo šeimą niekingi darbai labai vargino. (Perskaityk 2 Petro 2:6–8.) Nebegalėdamas pakęsti klestinčio blogio, Jehova sunaikino visą tą sritį. Biblijoje priduriama, kad šitaip jis parodė visiems bedieviams pavyzdį, kas bus ateityje. Kaip anuomet niekingiems darbams Jehova padarė galą, taip jau netrukus, kai bus naikinama ši santvarka, visos nedorybės bus pašalintos amžiams.

12. Kuo tu norėsi užsiimti naujajame pasaulyje?

12 Kokiais gerais darbais bus galima užsiimti, kai nebeliks nedorybių? Naujajame pasaulyje gyvensiantys žmonės bus užimti džiugia, prasminga veikla. Tik pagalvok, kaip smagu bus visiems drauge paversti žemę gražiu rojumi, statyti namus sau ir savo artimiesiems. Taip pat galėsime šiltai pasitikti milijonus prikeltųjų ir padėti jiems mokytis apie Jehovą ir visa, ką jis padarė dėl žmonijos (Iz 65:21, 22; Apd 24:15). Gyvenimas bus kupinas įdomaus darbo, kuris džiugins mus pačius ir teiks gyrių Jehovai.

ŽMONIJĄ VARGINANČIOS BLOGYBĖS

13. Kokias maišto Edene pasekmes patiriame šiandien?

13 Kaip mus veikia dabartinė pasaulio padėtis ir gyvenimo sąlygos? Visa tai, ką jau minėjome, – blogi žmonės, nedoros organizacijos ir niekingi žmonių darbai, – sąlygoja varganą pasaulio padėtį. Kiek daug žemės gyventojų kenčia nuo karo, skurdo, ligų! Kiek daug žmonių yra užgauliojami dėl savo rasės ar tautos! Ir kiek skausmo visiems atneša mirtis! Visos šios blogybės vargina pasaulį dėl to, kad kadaise trys asmenys – Šėtonas, Adomas ir Ieva – sukilo prieš Jehovą. Nuo pražūtingų to maišto pasekmių šiandien nepasislėpsime nė vienas.

14. Kas atsitiks su žmoniją varginančiomis blogybėmis?

 14 Ką darys Jehova? Jis, pavyzdžiui, pažadėjo, kad visam laikui sustabdys karus. (Perskaityk Psalmyno 46:9, 10 [46:8, 9, Brb].) Jis pagydys visas ligas ir pasirūpins, kad niekas daugiau nebesirgtų (Iz 33:24). O kaip bus su mirtimi? Dievas amžiams ją sunaikins (Iz 25:8). Jis neleis žmonėms skursti (Ps 72:12–16). Jehova pašalins iš žemės ir visas kitas blogybes, šiandien apsunkinančias gyvenimą. Dievas net išvalys šio pasaulio „orą“, kitaip sakant, galiausiai išlaisvins žmones nuo visur prasismelkiančios Šėtono ir jo demonų įtakos (Ef 2:2).

Įsivaizduok pasaulį be karų, ligų ir mirties! (Žiūrėk 15 pastraipą.)

15. Kokių dalykų nebebus po Armagedono?

15 Ar gali įsivaizduoti, koks bus pasaulis, kai nebeliks karo, ligų, mirties? Tik pagalvok: nebebus kariuomenių, ginklų, paminklų žuvusiems. Nebereikės ligoninių, gydytojų, slaugytojų, sveikatos draudimo, neliks morgų, laidojimo namų, kapinių. Kadangi nebebus nusikaltėlių, nebereikės apsaugos sistemų, signalizacijų, policijos, gal net spynų ir raktų. Žmonių nebekamuos baimė, nesaugumo jausmas ir nerimas.

16, 17. a) Kaip jausis išlikusieji po Armagedono ir kodėl mums gali būti nelengva tai įsivaizduoti? Prašom pailiustruoti. b) Ką turime daryti, kad griūvant šiai santvarkai liktume gyvi?

16 Koks bus gyvenimas, kai pasaulio nebevargins visokios blogybės? Įsivaizduoti tokį gyvenimą ne taip ir paprasta. Juk šioje sugedusioje santvarkoje prabėgo visos mūsų dienos. Štai tie, kurie gyvena šalia geležinkelio stoties, per laiką ima nebegirdėti triukšmo. Arba tie, kas gyvena prie sąvartyno, ima nebejausti smarvės. Panašiai ir mes galime nė nebepastebėti, kiek daug streso ir įtampos patiriame. Bet tik pagalvokime, kokį palengvėjimą jausime, kai jokios blogybės mūsų nebevargins!

17 Koks tad bus gyvenimas, kai nebeliks viso, kas kelia įtampą? 37-os psalmės 11-oje eilutėje sakoma: „[Romieji] gėrėsis taikos apstumu“ (Brb). Hebrajiškas žodis, čia išverstas „taika“, dar gali reikšti „ramybė, gerovė“. Kokia paguoda žinoti, kad Jehova mums nori vien tik gero! Todėl iš visų jėgų stenkimės šiomis sunkiomis paskutinėmis dienomis likti arti Jehovos ir jo organizacijos. Branginkime mums suteiktą viltį, mąstykime apie ją, įsivaizduokime, koks bus gyvenimas, kai ji išsipildys. Ir, aišku, uoliai pasakokime apie ją kitiems (1 Tim 4:15, 16; 1 Pt 3:15). Jeigu taip darysime, liksime gyvi, kai šis pasaulis praeis – bus nublokštas į pražūtį. Ir ne tik liksime gyvi: būsime kaip niekad laimingi ir gyvenimu džiaugsimės visą amžinybę.