Ar Dievo Karalystė yra žmogaus širdyje?

„Esi netoli Dievo karalystės“ (Morkaus 12:34).

KĄ SAKO ŽMONĖS?

Daugybė žmonių tiki, jog Dievo Karalystė, kaip teigia viena pagrindinių krikščionijos denominacijų, yra „Dievo viešpatavimas asmens širdyje ir gyvenime“.

KĄ SAKO BIBLIJA?

Dievo Karalystė — ne metafora, nusakanti nuoširdų žmogaus atsidavimą Dievui, o reali valdžia, kuri valdys visą žemę (Psalmyno 72:8; Danieliaus 7:14).

Ką tuomet reiškia Jėzaus žodžiai „Dievo Karalystė yra jumyse“ (Luko 17:21, Karaliaus Jokūbo versija lietuviškai; kursyvas mūsų). Jėzus negalėjo turėti omenyje, kad Karalystė buvo jo klausytojų širdyse. Kodėl? Kadangi tąsyk jo klausėsi fariziejai. Jėzus pasakė, jog jie nepateks į Karalystę, nes Dievą garbina veidmainiškai ir todėl yra jam nepriimtini (Mato 23:13). Tačiau Jėzus galėjo pagrįstai teigti, kad Karalystė yra „jumyse“ arba, kaip rašoma „Naujojo pasaulio“ vertime, „tarp jūsų“. Kodėl? Kadangi Jėzus, būsimasis Karalystės Karalius, ir buvo tarp jų (Luko 17:21).

 Kas yra Dievo Karalystė?

„Teateina tavo karalystė. Tebūna tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje“ (Mato 6:10).

KĄ SAKO BIBLIJA?

Karalystė yra reali Dievo valdžia, kurios valdovu paskirtas Jėzus Kristus (Mato 28:18; 1 Timotiejui 6:14, 15). Ji įsteigta, kad įgyvendintų Dievo valią danguje ir žemėje (Mato 6:10). Taigi per šią Karalystę Dievas išspręs žmonijos problemas ir pasieks, ko niekada nepajėgtų jokia žmonių valdžia.

Valdant Dievo Karalystei žmonės džiaugsis taika, saugumu ir gerove žemės rojuje (Psalmyno 46:10 [46:9, Brb]; Izaijo 35:1; Michėjo 4:4). Niekas nebesirgs, nebemirs (Izaijo 33:24; Apreiškimo 21:4). Užuot senę, žmonės atjaunės. Biblijoje išpranašauta: „Teatjaunėja jo kūnas, tegrįžta jis į savo jaunystės dienas!“ (Jobo 33:25)

KĄ DARYTI?

Nepaisant kilmės ar gimimo vietos, jūs, jei laikysitės Dievo priesakų, irgi galite tapti Dievo Karalystės piliečiu. Biblijoje rašoma: „Dievas nėra šališkas, — jam priimtinas bet kurios tautos žmogus, kuris jo bijo ir daro, kas teisu“ (Apaštalų darbų 10:34, 35).

Ar Dievo Karalystė bus įkurta žmonių pastangomis?

„Dangaus Dievas įkurs karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta“ (Danieliaus 2:44).

KĄ SAKO ŽMONĖS?

Kai kas tiki, jog Dievo Karalystę žemėje įkurs patys žmonės, patraukdami visus į savo tikėjimą arba pasiekdami pasaulinę taiką ir brolybę.

KĄ SAKO BIBLIJA?

Karalystę įkūrė ne žmonės, o Dievas (Danieliaus 2:44). Apie tai jis sako: „Aš pasodinau soste savo karalių“ (Psalmyno 2:6). Kadangi Karalystė, kuri žemę valdys iš dangaus, įkurta ne žmonių, jie nepajėgūs sutrukdyti jai įgyvendinti savo tikslus (Mato 4:17).

KUO TAI SVARBU JUMS?

Natūralu trokšti, kad vieną dieną žmonija gyventų taikoje ir vienybėje. Gal net bandote tai padaryti savo jėgomis, bet galiausiai nusiviliate, supratęs, jog tai neįmanoma. Tačiau žinodamas, kad Karalystės įkūrėjas — pats Dievas, visas jėgas nukreipsite į tai, kad taptumėte jos piliečiu.