Kas yra rojus?

KĄ SAKO ŽMONĖS.

Vieni mano, jog rojus — viso labo gražus mitas. Kitų nuomone, tai pasakojimas apie utopinį sodą, kur žmonės gyvena amžinai, yra laimingi, užsiima mėgstama veikla.

KĄ SAKO BIBLIJA.

Žodžiu „rojus“ vadinami žmonių pirmieji namai Edeno sode (Pradžios 2:7-15). Biblijoje rašoma, kad šis sodas buvo konkreti vieta, kur gyveno pirmoji pora; jų nekamavo jokios ligos, ir negrėsė mirtis (Pradžios 1:27, 28). Nepaklusdami Dievui jie prarado rojaus namus. Daugelyje Biblijos pranašysčių kalbama apie tai, kad žmonės ir vėl galės džiaugtis gyvenimu rojuje.

KUO TAI REIKŠMINGA JUMS?

Jei Dievas yra meilė, logiška, kad jis apdovanos savo ištikimus garbintojus nuostabiu gyvenimu rojuje. Savaime suprantama, Dievas turėtų atskleisti žmonėms, ką šiems daryti, kad pelnytų jo palankumą. Biblijoje teigiama, jog tokius santykius su Dievu galima įgyti stengiantis jį pažinti ir paklūstant jo priesakams (Jono 17:3; 1 Jono 5:3).

„Viešpats Dievas užveisė sodą Edene, [...] ir ten įkurdino žmogų, kurį buvo padaręs“ (Pradžios 2:8).

 Kur rojus yra?

KĄ SAKO ŽMONĖS.

Vieni tiki, jog rojus yra danguje, kiti tvirtina, kad jis ateityje bus atkurtas žemėje.

KĄ SAKO BIBLIJA.

Rojus buvo žemėje. Jis buvo sukurtas tam, kad jame gyventų žmonės. Biblijoje sakoma, jog Dievas sukūrė mūsų planetą, ir ji išliks amžinai (Psalmyno 104:5). Be to, Psalmyno 115:16 skaitome: „Dangūs — Viešpaties dangūs, bet žemę jis davė žmogui.“

Todėl nenuostabu, kad Biblijoje užrašytas pažadas, jog rojus žemėje bus atkurtas. Dievas laimins žmones, ir jie čia gyvens amžinai santarvėje bei taikoje. Nebus nei skausmo, nei kančių. Žmonėms atsivers galimybės naudotis visais gamtos turtais (Izaijo 65:21-23).

Štai Dievo buveinė tarp žmonių. [...] ir nebebus mirties, nebebus nei sielvarto, nei aimanos, nei skausmo“ (Apreiškimo 21:3, 4).

Kas rojuje gyvens?

KĄ SAKO ŽMONĖS.

Daugelis religijų moko, kad rojuje gyvens tik geri žmonės. Tačiau nuomonės, ką reiškia būti „geram“, labai skiriasi. Kai kas mano, jog pakanka dalyvauti mišiose ir bendrai melstis.

KĄ SAKO BIBLIJA.

Biblija moko, kad rojuje gyvens teisieji. Bet kas yra teisus Dievo akyse? Tikrai ne tie, kurie lanko bažnyčią, dalyvauja mišiose, bet nevykdo Dievo valios. Biblijoje rašoma: „Argi Viešpats labiau vertina deginamąsias aukas ir atnašas, negu paklusnumą Viešpaties balsui? Paklusti yra geriau negu aukoti“ (1 Samuelio 15:22, Brb). Kitaip tariant, teisieji, kurie gyvens rojuje amžinai, yra tie, kas paklūsta Dievo priesakams, išdėstytiems Biblijoje.

KĄ GALITE DARYTI.

Paklusti Dievo priesakams reiškia kur kas daugiau, nei dalyvauti pamaldose. Savo kasdieniais poelgiais galite Dievą džiuginti arba liūdinti. Kaip jam įtikti, sužinosite atidžiai tyrinėdamas Bibliją. O pelnyti Dievo palankumą visai nesunku. Biblijoje sakoma, kad „jo įsakymai nėra sunkūs“ (1 Jono 5:3). Dievas trokšta už paklusnumą atlyginti gyvenimu rojuje.

„Teisieji paveldės žemę ir gyvens joje amžinai“ (Psalmyno 37:29, Brb).