Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Pagalba, kurią teikia „paguodos Dievas“

Pagalba, kurią teikia „paguodos Dievas“

KARALIUS DOVYDAS patyrė daug sielvarto, jį dažnai kamavo „[„nerimastingos“, NW] mintys“. Tačiau Dovydas niekada neabejojo, kad Kūrėjas mus puikiausiai supranta. „Viešpatie, ištyrei mane ir pažįsti, — rašė jis. — Žinai, kada atsisėdu ir kada atsistoju, iš tolo supranti mano mintis. Nespėjus mano liežuviui žodį ištarti, tu, Viešpatie, jį jau žinai“ (Psalmyno 139:1, 2, 4, 23).

Mes irgi galime būti tikri, kad Kūrėjas supranta mus ir tai, kaip depresija gali sekinti mūsų netobulą protą ir kūną. Jis žino, kas depresiją sukelia ir ko mums geriausia imtis dabartinėmis aplinkybėmis, kad ši liga nepalaužtų. Be to, Kūrėjas atskleidė, kaip jis šią ligą išgydys visiems laikams. Niekas negali mums padėti geriau, kaip mūsų atjautus „Dievas, kuris paguodžia, padrąsina, atgaivina ir pradžiugina prislėgtuosius“ (2 Korintiečiams 7:6, išversta iš The Amplified Bible).

Bet prislėgtieji galbūt svarsto, kaip Dievas gali padėti, kai juos ima kankinti juodos mintys.

Ar Dievas toli nuo kamuojamų depresijos?

Dievas yra taip arti emociškai palūžusių savo tarnų, kad, pasak Biblijos, tarsi gyvena su ‘sugniuždytaisiais bei prislėgtaisiais, kad pakeltų prislėgtųjų dvasią ir atgaivintų sugniuždytųjų drąsą’ (Izaijo 57:15). Kaip mus paguodžia, kad „Viešpats arti tų, kurie sielojasi, ir gelbsti nevilties apimtuosius“! (Psalmyno 34:19 [34:18, Brb])

Kaip Dievas teikia paguodą prislėgtiesiems?

Į „maldos klausytoją“, padedantį kovoti su kankinančiais jausmais ir ištverti sunkias aplinkybes, Dievo garbintojai gali kreiptis bet kuriuo paros metu (Psalmyno 65:2, Jr [65:3]). Biblija skatina mus išlieti jam savo širdį: „Nieku per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje“ (Filipiečiams 4:6, 7).

O kaip tada, jeigu jaučiamės nevisaverčiai ir dėl to manome, kad mūsų maldų Dievas neklauso?

Dėl kamuojančios depresijos galime būti įsitikinę, kad ką bedarytume, Dievas lieka mumis nepatenkintas. Tačiau dangiškasis tėvas jautriai reaguoja į lengvai pažeidžiamus žmogaus jausmus ir „atsimena, kad mes esame dulkės“ (Psalmyno 103:14). Net jei „mūsų širdis imtų mus smerkti“, galime ‘nuraminti savo širdį’, kad „Dievas didesnis už mūsų širdį ir viską pažįsta“ (1 Jono 3:19, 20). Todėl savo maldose galite minėti tai, ko semiatės skaitydamas tokias Rašto vietas, kaip  Psalmyno 9:10, 11 [9:9, 10, Brb]; 10:12, 14, 17 ir 25:17.

Ką daryti, jeigu esame taip sugniužę, kad neberandame žodžių jausmams išlieti?

Kada emocinis skausmas tiesiog parklupdo, ir jį išreikšti žodžiais sunku, nepasiduokite! Nesiliaukite artinęsis prie „gailestingumo Tėvo ir visokios paguodos Dievo“, žinodamas, kad jis supranta jūsų jausmus ir poreikius (2 Korintiečiams 1:3). Marija, apie kurią rašoma pirmame iš šių straipsnių, sako: „Kartais, kai man labai blogai, nežinau, ko melsti, bet žinau, kad Dievas mane supranta ir padeda.“

  Kaip Dievas atsako į mūsų maldas?

Biblija leidžia suprasti, kad Dievas šiuo metu nepašalina visų mūsų bėdų. Tačiau jis duoda jėgų pakelti visa, taip pat ir depresiją (Filipiečiams 4:13). „Kai pirmą kartą susirgau depresija, — pasakoja Martyna, — meldžiau Jehovos, kad jis tuojau pat išgydytų, nes atrodė, jog ilgiau neištversiu. Dabar išmokau melsti jėgų tik tai dienai.“

Vienas iš svarbiausių dvasinės stiprybės šaltinių, padedančių depresijos kamuojamiems žmonėms su ja grumtis, yra Šventasis Raštas. Sara, jau 35 metus besigalynėjanti su depresija, pati patyrė, kaip naudinga kasdien skaityti Bibliją. Ji sako: „Gydytojų pagalbą tikrai vertinu. Tačiau suvokiu, kad dar vertingesnė yra dvasinė ir praktinė pagalba, kurią gaunu iš Dievo Žodžio. Jį skaityti man tapo įpročiu.“

Depresiją pamiršime visiems laikams!

Gyvendamas žemėje Jėzus Kristus parodė, jog turi Dievo jam duotą galią gydyti varginančias ligas. Jų kamuojamiems žmonėms Jėzus troško suteikti palengvėjimą. Be to, ir jam pačiam teko patirti stiprių emocinių kančių. Paskutinį vakarą prieš skausmingą mirtį „garsiai šaukdamas ir liedamas ašaras, [Kristus] siuntė prašymus bei maldavimus tam, kuris galėjo jį išgelbėti nuo mirties“ (Hebrajams 5:7). Dėl to, kad Jėzus tada tiek daug iškentėjo, dabar jis „gali pagelbėti tiems, kurie yra mėginami“ (Hebrajams 2:18, Jr; 1 Jono 2:1, 2).

Biblija atskleidžia Dievo tikslą pašalinti visas sielvartą keliančias aplinkybes, dėl kurių žmonės suserga depresija. Jis žada: „Štai jau kuriu naują dangų ir naują žemę. O to, kas buvo, niekas neatmins, tai nė į galvą niekam nebeateis. Džiaukitės ir linksminkitės amžinai tuo, ką aš kuriu!“ (Izaijo 65:17, 18). „Naujas dangus“ — Dievo Karalystė — atkurs „naują žemę“ — joje gyvenančių teisių, fiziškai, emociškai bei dvasiškai tobulų žmonių visuomenę. Jokių ligų nebeliks amžiams.

„Šaukiausi tavo vardo, Viešpatie, iš duobės gelmių. Tu girdėjai mano šauksmą: ‘Tenebūna kurčia tavo ausis mano pagalbos šauksmui!’ Tu atėjai man pagalbon, kai aš tavęs šaukiausi, ir tarei: ‘Nebijok!’“ (Raudų 3:55-57)