Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Gyvenimas atkurtame rojuje

Gyvenimas atkurtame rojuje

JĖZUS su įsitikinimu kalbėjo, kad žmonės vėl gyvens, ir savo mokiniams sakė, jog tai yra tikra. Jis aiškino, kad „[jie] atgimime [. . .] paveldės amžinąjį gyvenimą“. Ką Jėzus turėjo omenyje sakydamas „atgimime“? (Mato 19:25-29)

Pasak evangelisto Luko, tąsyk Jėzus patikino, kad jo mokiniai „amžinąjį gyvenimą“ gaus „būsimajame pasaulyje“ (Luko 18:28-30). Kodėl Biblijoje „būsimasis pasaulis“ tapatinamas su „atgimimu“?

Matyt, tuo pabrėžiama, kad Jehova Dievas tikrai įgyvendins savo pradinį sumanymą — suteiks žmonijai laimingą amžinąjį gyvenimą žemės rojuje. Žmonėms bus sugrąžinta tobulybė, kurią turėjo Adomas ir Ieva iki nusidėjo. Taigi „būsimajame pasaulyje“ vyks „atgimimas“ — bus atkurtos rojaus sąlygos, egzistavusios Edeno sode.

Kaip rojus bus atkurtas

Būdamas žemėje Jėzus mokė savo sekėjus melsti būtent tos priemonės, per kurią Dievas visoje žemėje atkurs tinkamas sąlygas. Jis sakė, jog turime melsti: „Teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje“ (Mato 6:10). Šios Karalystės valdovu Dievas paskyrė savo Sūnų. Ji įgyvendins Dievo sumanymą visoje žemėje atkurti rojų.

Rojus, kurį dėl neklusnumo prarado pirmoji žmonių pora, bus atkurtas

Apie tą Dievo paskirtą Valdovą Biblijoje sakoma: „Kūdikis mums gimė! Sūnus mums duotas! Jis bus mūsų valdovas. Jo vardas bus ‘[. . .] Ramybės Kunigaikštis’. Jo viešpatavimas beribis, o taika begalinė“ (Izaijo 9:5, 6 [9:6, 7, Brb]). Kaip šiam valdovui viešpataujant bus įvykdyta Dievo valia?

Biblija į šį klausimą atsako taip: „Anų karalių dienomis dangaus Dievas įkurs karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta; ši karalystė nebus perduota kitai tautai. Ji sutrupins į šipulius visas anas karalystes ir padarys joms galą, o pati tvers amžinai“ (Danieliaus 2:44).

Pasvarstykime, kokios sąlygos įsigalės žemėje atkurtame rojuje, kai „atgimime“ Dievo Sūnus panaudos savo galią kaip Tėvo Karalystės valdovas.

 Koks gyvenimas bus rojuje

Mirusieji bus prikelti

„Ateina valanda, kai visi gulintieji kapuose išgirs jo balsą ir išeis“ (Jono 5:28, 29, Jr).

„Bus teisiųjų ir neteisiųjų prisikėlimas iš numirusių“ (Apaštalų darbų 24:15).

Nebebus ligų, senatvės, mirties

„Tada akliesiems bus atmerktos akys, kurtiesiems atvertos ausys. Tada raišasis šokinės tartum elnias, dainuos iš džiaugsmo nebylio liežuvis“ (Izaijo 35:5, 6).

„Pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių; ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo“ (Apreiškimo 21:3, 4).

 Bus gausybė maisto

„Teduoda žemė savo derlių; telaimina mus Dievas, mūsų Dievas!“ (Psalmyno 67:7 [67:6, Brb]).

„Javų bus krašte apsčiai, net kalnų viršūnėse jie augs“ (Psalmyno 72:16, Brb).

Kiekvienas turės gerą būstą ir patinkamą darbą

„Jie statysis namus ir patys juose gyvens, veis vynuogynus ir patys valgys jų vaisių. Statysis ne tam, kad kiti gyventų jų namuose, sodins ne tam, kad kiti valgytų vaisius“ (Izaijo 65:21, 22).

 Nebebus nusikaltimų, smurto, karų

„Nedorėliai bus pašalinti iš krašto [„žemės“, NW]“ (Patarlių 2:22, Brb).

„Jie perkals savo kalavijus į arklus, o ietis — į geneklius. Tauta nebekels kalavijo prieš kitą tautą, nebebus mokomasi kariauti“ (Izaijo 2:4).

Neslėgs jokia baimė, visur įsivyraus taika

„Jie gyvens saugiai, nebus kas keltų jiems baimę“ (Ezechielio 34:28).

„Visame mano šventajame kalne nebus vietos jokiai skriaudai nė jokiai niekšybei, nes žemė bus kupina Viešpaties pažinimo, kaip jūra kupina vandenų“ (Izaijo 11:9).

Kaip nuostabu bus gyventi, kai anksčiau minėtos sąlygos išplis po visą žemę ir kai kiekvienas žmogus mylės Dievą bei rodys meilę artimui! (Mato 22:37-39) Galite nė neabejoti — tada išsipildys visi Dievo pažadai. „Kaip kalbėjau, taip ir įvykdysiu“, — sako Dievas (Izaijo 46:11).

Galbūt jums dar daug ką reikia sužinoti apie Jehovą Dievą ir jo pažadėtą naująjį pasaulį. Pavyzdžiui, kokių yra įrodymų, kad tas naujasis pasaulis jau čia pat? Kaip Dievo Karalystė pakeis visas dabar žemėje egzistuojančias valdžias? Kokie įvykiai prie to ves? Jehovos liudytojai mielai jums padės išsiaiškinti tokius klausimus. Daugiau informacijos rasite šio žurnalo 32 puslapyje.

Jau daug šimtmečių žmonija trokšta gyventi naujame teisingame pasaulyje ir tas troškimas tuoj išsipildys. Daugumai jau mirusių žmonių mirtis nėra visa ko pabaiga. Kitas gyvenimas ne tik galimas — jis tikrai bus, nes tokia Dievo valia. Gyventi vėl išties įmanoma! Taip, „tikrasis gyvenimas“ — tai „būsimasis gyvenimas“ (1 Timotiejui 4:8; 6:19).