Apie ką Biblijoje rašoma?

VIENI Bibliją laiko istorine knyga, nes joje gausu informacijos apie tai, kaip Dievas per tūkstančius metų elgėsi su žmonija. Kiti mano ją esant etikos vadovėlį. Tokia nuomonė susidarė skaitant Izraelio tautai Dievo duotus daugiau kaip 600 įstatymų bei taisyklių, apibrėžiančių teisinius santykius, šeimos gyvenimą, moralės normas, religines nuostatas. Dar kiti šią knygą laiko dvasiniu vadovu, kuriame atskleidžiamos Dievo mintys.

Visi šie apibūdinimai iš esmės teisingi. Pati Biblija apie save sako: „Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui“ (2 Timotiejui 3:16, 17). Todėl visa, kas užrašyta Dievo Žodyje, įskaitant istorinius pasakojimus, įstatymus, dvasinius pamokymus, yra vertinga.

Tačiau Biblija kur kas daugiau nei vertingos informacijos rinkinys. Tai unikali knyga, įkvėpta paties Dievo Jehovos. Joje mūsų Kūrėjas duoda patarimų, kurie labai naudingi kasdieniame gyvenime. Be to, Biblija atskleidžia, kokią nuostabią ateitį žemėje Dievas numatęs žmonėms ir kaip jis pašalins žmonijos kančių priežastį. O visų svarbiausia, paaiškina, kad Dievas buvo piktavališkai apšmeižtas ir kaip jis išspręs šį visuotinės svarbos klausimą.

Dievas apšauktas melagiu ir blogu valdovu

Biblijoje rašoma, jog Dievas pirmąją žmonių porą, Adomą ir Ievą, sukūrė tobulus protu bei kūnu ir įkurdino idealioje aplinkoje. Jiems pavedė rūpintis žeme ir gyvūnais (Pradžios 1:28). Adomas ir Ieva, būdami Dievo vaikai, kol buvo klusnūs savo dangiškajam Tėvui, galėjo žemėje tokiomis puikiomis sąlygomis gyventi amžinai. Jis nustatė jiems ribas tik dėl vieno: „Nuo visų sodo medžių tau leista valgyti, bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti“ (Pradžios 2:16, 17).

Tačiau vienas dvasinis kūrinys, Biblijoje vadinamas Šėtonu arba Velniu, tvirtino kaip tik priešingai: „Jūs tikrai nemirsite!“ (Pradžios 3:1-5). Begėdiškai paneigdamas tai, ką pasakė Dievas, Šėtonas ne tik apšaukė Kūrėją melagiu, bet ir leido suprasti, kad šis valdo neteisingai ir kad be Dievo žmogui būtų geriau. Šėtonas įteigė Ievai, jog nepaklusdama ji taps laisva ir nevaržoma Dievo nustatytų moralės normų. Pasak jo, ši būsianti „kaip Dievas“! Taip Šėtonas apjuodino Jehovos gerą vardą ir pamėgino sukliudyti jam įgyvendinti pradinį tikslą.

Šitas pokalbis privedė prie labai rimtų pasekmių. Būtent dėl to Jehovos tikslas išteisinti savo vardą yra pagrindinė Biblijos tema. Ji atsispindi ir Jėzaus pavyzdinėje maldoje, dažnai vadinamoje Viešpaties, arba „Tėve mūsų“, malda. Jėzus mokė savo sekėjus melstis: „Teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia [. . .] žemėje“ (Mato 6:9, 10).

Kaip Dievas išteisina savo vardą

Šėtonas iškėlė kelis esminius klausimus: kas sakė tiesą — jis ar Jehova? ar Dievas savo kūriniją valdo teisėtai ir tinkamai? ar jis turi teisę reikalauti, kad žmonės jam paklustų? ar žmonijai būtų geriau pačiai save valdyti? Kad būtų  atsakyta į šiuos klausimus, Jehova leido žmonėms kurį laiką tvarkytis patiems.

Ką laikas parodė? Nuo pirmojo melo Edene žmonijos istorija yra nesibaigianti vargų ir kančių virtinė. Tai liudija, kad Šėtonas — baisus melagis, o nepriklausomybė nuo Dievo veda vien prie nelaimės. Tačiau Jehova, skatinamas meilės ir vadovaudamasis beribe išmintimi, rengiasi išteisinti savo vardą ir padaryti galą visiems vargams, prasidėjusiems Edene. Jis tai įvykdys per Mesijo Karalystę. Kas yra ta Karalystė?

Dievo sprendimas — Karalystė

Viešpaties maldą kasdien kartoja milijonai žmonių. Kodėl gi nepasvarsčius, ką ji reiškia? Pamąstykime apie žodžius „teateinie tavo karalystė“ (Mato 6:10). Ši Karalystė nėra sunkiai suvokiama širdies būsena, kaip kai kurie mano. Anaiptol. Jau vien žodis „karalius“ rodo, jog tai yra vadovybė, dangiškoji valdžia, vadovaujama „Karalių Karaliaus“, Jėzaus Kristaus (Apreiškimo 19:13, 16; Danieliaus 2:44; 7:13, 14). Biblija moko, kad jis valdys visą žemę, įtvirtins nesibaigiančią taiką bei darną tarp visų žmonių, išvaduos juos nuo visokio blogio (Izaijo 9:5, 6 [9:6, 7, Brb]; 2 Tesalonikiečiams 1:6-10). Taigi Jėzaus žodžiai „teesie tavo valia [. . .] žemėje“ išsipildys ne per kokią nors žmonių valdžią, o per Dievo Karalystę.

Kad visa tai taptų tikrove, Jėzus atidavė savo gyvybę ir taip išpirko Adomo palikuonis iš nuodėmės bei mirties (Jono 3:16; Romiečiams 6:23). Vadinasi, valdant Dievo Karalystei, kiekvienas, kas rodo tikėjimą Kristaus auka, matys, kaip bus atitaisyti Adomo nuodėmės padariniai ir žmonės palaipsniui atgaus tobulumą (Psalmyno 37:11, 29). Tuomet nebeliks negalių, kurios kamuoja visus, o ypač sulaukusius senyvo amžiaus. Pasimirš net emocinis skausmas, kurį dabar sukelia ligos bei mirtis, nes „kas buvo pirmiau, tas praėjo“ (Apreiškimo 21:4).

Kodėl galime neabejoti, kad Dievas ištesės savo pažadus? Viena, jau išsipildė šimtai Biblijoje užrašytų pranašysčių. (Skaitykite 9 puslapyje.) Taigi aišku, kad tikėjimas Biblija nėra lengvatikybė — jis remiasi logika ir gausybe įrodymų (Hebrajams 11:1).

Patarimai, aktualūs mūsų laikais

Biblija ne tik teikia patikimą ateities viltį, bet ir padeda būti laimingesniems šiandien. Joje yra praktiškų patarimų dėl santuokos, šeimos gyvenimo, žmonių tarpusavio santykių, kaip būti laimingam ir dėl daugelio kitų dalykų. Aptarkime kelis pavyzdžius.

Prieš ką sakydami pirmiau pagalvokite. „Neapgalvoti žodžiai — kaip kalavijo smūgiai, o išmintingųjų liežuvis gydo“ (Patarlių 12:18).

Venkite smulkmeniško pavydo. „Ramus protas teikia kūnui gyvastį, o pavydas pūdo kaulus“ (Patarlių 14:30).

Drausminkite savo vaikus. „Parodyk vaikui kelią, kuriuo jis turi eiti, tai ir pasenęs jis nenukryps nuo jo.“ „Vaikas, paliktas sau, yra motinos gėda“ (Patarlių 22:6, Brb; 29:15).

Būkite atlaidūs. Jėzus sakė: „Palaiminti gailestingieji; jie susilauks gailestingumo“ (Mato 5:7). Išmintingasis karalius Saliamonas rašė: „Meilė uždengia visas kaltes“ (Patarlių 10:12). Jei kas jums nusikalsta taip, kad negalite paprasčiausiai atleisti ir užmiršti, Biblija pataria: „Eik ir pasakyk jam apie jo kaltę prie keturių akių“ (Mato 18:15, Brb).

Saugokitės meilės pinigams. „Visų blogybių šaknis yra meilė pinigams. Kai kurie, jai pasidavę, [. . .] patys save drasko daugybe kančių“ (1 Timotiejui 6:10). Atkreipkite dėmesį: Biblijoje blogybe laikomi ne patys pinigai, bet „meilė pinigams“.

Mūsų dangiškojo Tėvo „laiškas“

Taigi Biblijoje kalbama apie daugelį dalykų. Tačiau, kaip matome, pirmiausia apie Dievą ir jo tikslą. Bet joje rašoma ir apie mus, žmones, — kaip mūsų gyvenimas gali būti laimingas tiek dabar, tiek amžinai, valdant Dievo Karalystei. Todėl tam tikra prasme  Biblija yra tarsi laiškas nuo Jehovos, mūsų ‘Tėvo, kuris yra danguje’ (Mato 6:9). Jame Jehova dalijasi vertingomis mintimis su mumis, atskleidžia savo ketinimus ir tai, kokia nuostabi asmenybė jis yra.

Skaitydami Bibliją bei apmąstydami, ką perskaitę, pradedame „matyti“ Dievą tokį, koks jis yra iš tikrųjų. Taip klusnia širdimi artinamės prie Dievo ir su meile prie jo prisirišame (Jokūbo 4:8). Taigi Biblijoje surašyta ne vien istorija, pranašystės ir įstatymai. Joje kalbama ir apie mūsų santykius su Dievu. Visa tai šią knygą daro tikrai unikalią ir labai vertingą (1 Jono 4:8, 16).

[Anotacija 19 puslapyje]

Pagrindinė Biblijos tema aiškiai atskleidžiama pirmaisiais pavyzdinės Jėzaus maldos sakiniais

[Rėmelis/paveikslas 21 puslapyje]

KAIP BIBLIJĄ SKAITYTI

Bibliją skaityti nepaprastai įdomu. Ir iš tikrųjų, jos pasakojimai ir dorovinės pamokos taip gerai žinomos, jog padarė didelę įtaką daugelio šalių literatūrai. Biblija padeda pažinti mūsų Kūrėją, Jehovą Dievą. Taip pat ši knyga yra neišsemiamas gyvenimiškos išminties šaltinis. Vienoje Biblijos patarlėje sakoma: „Svarbiausia yra išmintis; įsigyk išmintį ir už visą savo turtą įsigyk supratimą“ (Patarlių 4:7, Brb). Kaip skaitant Bibliją pasisemti daugiausia naudos?

Susiplanuokite skaityti ją laiku, kada paprastai žvaliausiai jaučiatės. Skaitykite ne paviršutiniškai. Užsibrėžkite tikslą pripildyti savo protą Dievo minčių ir jas suvokti. Kaskart apmąstykite, ką perskaitėte, ir palyginkite su tuo, ką jau žinote. Taip vis geriau suprasite Bibliją ir jūsų dėkingumas Dievui didės (Psalmyno 143:5).

Kai kas galbūt svarsto, nuo ko Bibliją pradėti skaityti. Žinoma, galima ir nuo pradžios. Tačiau kai kurie, skaitydami pirmą kartą, suprato, jog lengviau pradėti nuo Evangelijų pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną — pasakojimų apie Jėzaus gyvenimą bei tarnybą. Paskui pereiti prie vaizdingų, poetiškų, išminties kupinų knygų: Psalmyno, Patarlių, Mokytojo. Tada galbūt panorėsite perskaityti ir kitas Biblijos dalis. (Žiūrėkite apačioje.) Tik neperimkite klaidingos nuomonės, kad verta skaityti tik tai, ką įprasta vadinti „Naujuoju Testamentu“. Prisiminkite: „Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas“ (2 Timotiejui 3:16, kursyvas mūsų).

Ypač veiksminga Bibliją tyrinėti pagal temas. Studijuoti skirtame leidinyje Ko iš tikrųjų moko Biblija?, kuriuo skelbimo tarnyboje naudojasi Jehovos liudytojai, yra tokių aktualių temų, kaip antai „Tegul jūsų šeima būna laiminga“, „Kaip dera garbinti Dievą“, „Kur yra mirusieji?“. (Žiūrėkite rėmelį 18 puslapyje.)

[Rėmelis 21 puslapyje]

SKAITYKITE BIBLIJĄ PAGAL TEMAS

Kaip atsirado gyvybė ir žmogus įpuolė į nuodėmę Pradžios knyga

Kaip buvo įkurtas senovės Izraelis Nuo Išėjimo knygos iki Pakartoto Įstatymo

Įvykių kupini pasakojimai Nuo Jozuės knygos iki Esteros

Jaudinanti poezija ir giesmės Jobo knyga, Psalmynas, Giesmių giesmė

Gyvenimiška išmintis Patarlių knyga, Mokytojo knyga

Pranašystės ir moralės normos Nuo Izaijo iki Malachijo knygos, Apreiškimas Jonui

Jėzaus gyvenimas ir mokymai Nuo Evangelijos pagal Matą iki Evangelijos pagal Joną

Kaip atsirado ir plito krikščionybė Apaštalų darbai

Laiškai bendruomenėms Nuo Laiško romiečiams iki Judo laiško