Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Ką atneš jo karaliavimas

Ką atneš jo karaliavimas

 Ką atneš jo karaliavimas

„TADA karalius viešpataus pagal teisumą.“ Tokių įkvepiančių pažadų apie Jėzaus karaliavimą Biblijoje ne vienas ir ne du. Štai, pavyzdžiui, kitas: „Jis išvaduos pagalbos maldaujantį beturtį ir vargšą, kuriam nepadeda niekas. Jis pasigailės vargšų ir beturčių ir jų gyvybes išgelbės. [. . .] Jų kraujas bus brangus jo akyse“ (Izaijo 32:1; Psalmyno 72:12-14, Brb).

Argi ne tokios teisingos valdžios reikia žmonėms pasaulyje? Jėzus savo sekėjus ragino visad turėti Dievo Karalystę savo mintyse. „Teateinie tavo karalystė, — mokė jis melstis, — teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje“ (Mato 6:9, 10).

Dievo Karalystė prisiartino

Iš kur žinoti, kuomet šita maldoje prašoma Karalystė ateis? Tai rūpėjo ir Jėzaus mokiniams, tad jie paklausė: „Koks ženklas liudys tave čia jau esant ir šią santvarką baigiantis?“ Jėzus atsakė: „Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Vietomis bus badmečių ir žemės drebėjimų. Tačiau visa tai — tik kentėjimų pradžia.“ Taip pat perspėjo: „Kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals“ (Mato 24:3, NW; 24:4-12).

Kita Biblijos pranašystė sako, jog „paskutinėmis dienomis užeis sunkūs laikai, nes žmonės bus savimylos, godūs pinigų, pasipūtę, išdidūs, piktžodžiautojai, neklusnūs gimdytojams, nedėkingi, nedorėliai, nemeilūs, nesutaikomi, šmeižikai, nesusivaldantys, šiurkštūs, storžieviai, nekenčiantys to, kas gera, išdavikai, pramuštgalviai, pasipūtėliai, labiau linkę į malonumus negu į Dievą, dedąsi maldingi, bet atsižadėję maldingumo jėgos“ (2 Timotiejui 3:1-5).

Gal sutiksite, kad toks „paskutinių dienų“ apibūdinimas tiksliai atitinka mūsų laikus. Taigi gausu įrodymų, jog dabar metas išsipildyti ir šiai Biblijos pranašystei: „Dangaus Dievas įkurs karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta; ši karalystė nebus perduota kitai tautai. Ji sutrupins į šipulius visas anas karalystes ir padarys joms galą, o pati tvers amžinai“ (Danieliaus 2:44).

„Ramybės Kunigaikštis“ pašalins visa, kas kliudo taikai, todėl pergyvenusiems šios santvarkos pabaigą niekas nebegrės (Izaijo 9:5 [9:6, Brb]). Biblijoje žadama: „Praeina pasaulis ir jo geismai. Kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius“ (1 Jono 2:17). Kai dabartinė santvarka pasibaigs, vykdantiesiems Dievo valią bus sudarytos sąlygos džiaugtis visu tuo, ką iš žmonijos atėmė mūsų maištingieji protėviai — Adomas ir Ieva.

 Pažadėtasis gyvenimas jau netrukus

„Pasaulio atgimime, — sakė Jėzus, — Žmogaus Sūnus sėdės savo šlovės soste“ (Mato 19:28). Kas tas „pasaulio atgimimas“? A. Jurėno vertime čia pavartotas posakis „naujas pasaulis“. Analogiškame evangelisto Luko tekste randame žodžius „būsimasis pasaulis“ (Luko 18:30). Tada Jėzus, Ramybės Kunigaikštis, veiks iš Dievo gauta galia ir suteiks amžinąjį gyvenimą visiems, kurie tiki jo išperkamąja auka (Jono 5:21).

Naujajame pasaulyje žmonės džiaugsis tokiu gyvenimu, koks buvo suteiktas Adomui ir Ievai, kai Dievas apgyvendino juos rojuje ant žemės. Prisiminkime, jog Dievas liepė jiems turėti vaikų ir pasakė: „Pripildykite žemę ir valdykite ją.“ Iš Edeno sodo jie turėjo plėsti rojų visoje planetoje! (Pradžios 1:28) Panašiai „pasaulio atgimime“ žemę pripildys pergyvenusieji dabartinės santvarkos pabaigą, jiems gimsiantys vaikai bei tie, kurie bus prikelti iš mirusiųjų. Visų jų užduotis bus paversti žemę rojumi, kaip Dievas sumanė nuo pat pradžių.

Štai kai kurie iš nuostabių Biblijos pažadų apie tą naująjį teisumo pasaulį (2 Petro 3:13).

 Tokie Biblijos pažadai dabar gali pasirodyti nerealūs, tačiau jie tikrai išsipildys „būsimajame pasaulyje“. Kartą, melsdamasis Dievui, Jėzus pasakė, ką žmonės turi daryti, jei nori visa tai išvysti: „Amžinasis gyvenimas — tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą, ir tavo siųstąjį Jėzų — Mesiją“ (Jono 17:3). Su nuolankumu siekti šio gyvybę teikiančio pažinimo nuoširdžiai linkime ir jums.

[Anotacija 7 puslapyje]

„Jo vardas bus [. . .] Ramybės Kunigaikštis. Jo viešpatavimas beribis, o taika begalinė.“ (Izaijo 9:5, 6 [9:6, 7, Brb])

[Rėmelis/paveikslai 8, 9 puslapiuose]

Visi turės namus ir darbą

„Jie statys namus ir gyvens juose. [. . .] Jie nesodins, kad kiti suvalgytų“ (Izaijo 65:21, 22, Brb).

Niekam netrūks maisto

„Teduoda žemė savo derlių.“ „Krašte tebūna gausu grūdų“ (Psalmyno 67:7; 72:16).

Visuotinė taika paveiks ir gyvūnus

„Tada vilkas viešės pas avinėlį, leopardas guls greta ožiuko. [. . .] Juos prižiūrės mažas vaikas“ (Izaijo 11:6).

Daugiau jokio karo

„Tauta nebekels kalavijo prieš kitą tautą, nebebus mokomasi kariauti.“ „Jo viešpatavimas beribis, o taika begalinė“ (Izaijo 2:4; 9:6 [9:7, Brb]).

Žmonės bus prikelti iš mirusiųjų

„Ateina valanda, kai visi gulintieji kapuose išgirs [Jėzaus] balsą ir išeis“ (Jono 5:28, 29Jr).

Ligų ir mirties nebebus

„Nebus ten žmogaus, kuris sakytų: ‘Aš ligotas!’“ „Nebebus mirties. [. . .] Kas buvo pirmiau, tas praėjo“ (Izaijo 33:24; Apreiškimo 21:3, 4).