Senovėje izraelitai kariaudavo Dievo Jehovos vardu. Ar tai reiškia, kad Dievas pritaria karams šiais laikais?

Kodėl izraelitai eidavo į karą?

KĄ SAKO ŽMONĖS

 

Izraelitai garbino žiaurų karo dievą.

KAS SAKOMA BIBLIJOJE

 

Tautos, kurias nugalėjo Izraelis, buvo visiškai sugedusios – jose kerojo smurtas, buvo paplitusi zoofilija, kraujomaiša ir vaikų aukojimas. Dievas toms tautoms buvo davęs šimtus metų pasikeisti. Po to izraelitams pasakė: „Nepasidarykite nešvarūs nė vienu šių papročių, nes tokiais papročiais susiteršusios tautos, kurias išvarau jūsų akyse“ (Kunigų 18:21–25; Jeremijo 7:31).

„Dėl jų nedorumo Viešpats išvaro juos tavo akivaizdoje“ (Pakartoto Įstatymo 9:5).

Ar šiandien Dievas palaiko kurią nors kariaujančią pusę?

GALBŪT PASTEBĖJOTE,

 

kad daugelyje karinių konfliktų religiniai vadovai abiem šalims tvirtina, jog Dievas jų pusėje. „Nėra buvę nė vieno karo be religijos palaikymo“, – rašoma knygoje The Causes of War.

KAS SAKOMA BIBLIJOJE

 

Krikščionims nesuteikta teisė kovoti su savo priešais. Apaštalas Paulius bendratikiams rašė: „Jei įmanoma, kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikingai su visais žmonėmis. Nekeršykite patys“ (Romiečiams 12:18, 19).

Jėzus neleido savo mokiniams kariauti, priešingai, juos mokė: „Mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo sūnūs“ (Mato 5:44, 45). Net jei šalis, kurioje krikščionis gyvena, kariauja, jis turėtų likti neutralus, nepriklausyti pasauliui (Jono 15:19). Jei Dievas nori, kad visi krikščionys mylėtų savo priešus ir nepriklausytų pasauliui, kaip jis galėtų palaikyti kurią nors kariaujančią pusę?

„Manoji karalystė nėra iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano pavaldiniai kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Bet manoji karalystė nėra iš čia“ (Jono 18:36).

 Ar karai kada liausis?

KĄ SAKO ŽMONĖS

 

Karas neišvengiamas. „Karai niekada nesibaigs, – rašoma knygoje War and Power in the 21st Century. – Negresia joks pavojus, kad šiame šimtmetyje įsivyraus visuotinė nesibaigianti taika.“

KAS SAKOMA BIBLIJOJE

 

Karai liausis tuomet, kai niekas nebenorės kariauti. Dievo Karalystė – reali valdžia danguje – greitai apvalys žemę nuo ginklų ir mokys žmones gyventi taikiai. Biblijoje esame patikinami, kad Dievas „išspręs galingų, nors ir tolimų tautų bylas. Jos perkals savo kalavijus į arklus, o ietis – į geneklius. Tauta nebekels kalavijo prieš kitą tautą, nebebus mokomasi kariauti“ (Michėjo 4:3).

Biblijoje sakoma, kad valdant Dievo Karalystei nebebus savanaudiškų valdžių, neteisybės, dėl kurios kyla pilietiniai neramumai, ir išankstinio nusistatymo, kurstančio tautinį susiskaldymą. Taigi karai išnyks. „Nebus vietos jokiai skriaudai nė jokiai niekšybei, nes žemė bus kupina Viešpaties pažinimo, kaip jūra kupina vandenų“, – žadama Dievo Žodyje (Izaijo 11:9).

„Karus visoje žemėje jis sustabdo, lankus sutrupina, ietis sulaužo, skydus į ugnį sumeta“ (Psalmyno 46:10 [46:9, Brb]).