Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 28 SKYRIUS

Iš kur žinoti, kam reikia paklusti?

Iš kur žinoti, kam reikia paklusti?

KARTAIS nežinome, kam turime paklusti. Gal tėtis ir mama liepia daryti viena, o mokytojas arba policininkas — visai ką kita. Kieno tokiu atveju klausysi? — —

Šios knygos septintame skyriuje jau skaitėme Biblijos žodžius iš Laiško efeziečiams 6:1-3. Ten vaikams liepiama klausyti tėvų. Šventasis Raštas įpareigoja: „Klausykite savo tėvų vienybėje su Viešpačiu.“ (NW) Ar žinai, ką reiškia būti „vienybėje su Viešpačiu“? — — Tėvai, esantys vienybėje su Viešpačiu, moko savo vaikus paklusti Dievo įstatymams.

Bet nemažai suaugusiųjų netiki Jehovos. Ką darysi, jei toks žmogus sakys, kad nusirašinėti per žinių patikrinimą mokykloje arba pasiimti ką nors parduotuvėje ir neužmokėti — nieko bloga? Argi gerai, jei vaikas apgaudinėja, vagia? — —

Prisimink, kaip sykį karalius Nebukadnecaras įsakė visiems lenktis prieš jo pastatytą auksinę statulą. Bet Šadrachas, Mešachas ir Abed Negas nenusilenkė. Ar nepamiršai kodėl? — — Todėl, kad Biblija žmonėms liepia garbinti tik Jehovą. (Išėjimo 20:3, Brb; Mato 4:10)

Ką Petras sako Kajafui?

Po Jėzaus mirties jo apaštalus atvedė į sinedrioną — aukščiausią žydų religinį teismą. Vyriausiasis kunigas Kajafas  pasakė: „Mes jums drauste uždraudėme mokyti [Jėzaus] vardu, o štai jūs užtvindėte Jeruzalę savo mokslu.“ Kodėl apaštalai nepakluso sinedrionui? — — Petras visų apaštalų vardu Kajafui pasakė: „Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių.“ (Apaštalų darbų 5:27-29)

Tais laikais žydų tikėjimo vadovai turėjo didelę galią. Tačiau šalį buvo pajungę romėnai. Jų valdovas vadinosi imperatorius, arba ciesorius. Nors žydai imperatoriaus viešpatavimo nemėgo, Romos valdžia darė žmonėms daug naudingų dalykų. Šiandien valdžios irgi daro nemažai gera savo šalių piliečiams. Ar žinai ką? — —

Valdžia tiesia kelius, moka policininkams bei ugniagesiams, kad būtume saugūs. Ji taip pat rūpinasi jaunimo lavinimu, pagyvenusiųjų sveikatos priežiūra. Visa tai kainuoja. Gal žinai, iš kur valdžia gauna pinigų? — — Iš žmonių. Tie pinigai, kuriuos žmonės moka valdžiai, yra vadinami mokesčiais.

 Didžiajam Mokytojui gyvenant žemėje, daugelis žydų nenorėjo mokėti mokesčių Romos valdžiai. Todėl jų kunigai papirko keletą žmonių ir nusiuntė juos užduoti Jėzui tokį klausimą, kad paskui galėtų jį apkaltinti. Šie paklausė: ‘Ar reikia mokėti ciesoriui mokesčius, ar ne?’ Klausimas buvo klastingas. Jėzaus raginimas ‘taip, reikia mokėti’ daugeliui žydų būtų nepatikęs, o atsakymas ‘ne, nereikia mokėti’ būtų buvęs neteisingas.

Tad ką pasakė Jėzus? Štai ką: ‘Parodykite man monetą.’ Jiems ištiesus pinigą, Jėzus paklausė: ‘Kieno atvaizdas ir vardas čia yra?’ Jie tarė: „Ciesoriaus.“ Tuomet Jėzus pasakė: „Kas ciesoriaus, atiduokite ciesoriui, o kas Dievo — Dievui.“ (Luko 20:19-26)

Kaip Jėzus atsako į klastingą šių vyrų klausimą?

Nė vienas negalėjo prikibti prie tokių žodžių. Jei ciesorius daro daug paslaugų žmonėms, tikrai pridera jo nukaldintais pinigais tas paslaugas ir apmokėti. Jėzus parodė, kad  teisinga yra mokėti valdžiai mokesčius už tai, ką iš jos gauname.

Tikriausiai tu dar per jaunas mokėti mokesčius. Tačiau kai ką valdžiai esi skolingas. Ar žinai ką? — — Klusnumą jos įstatymams. Biblijoje sakoma: ‘Būk klusnus aukštesnėms valdžioms.’ Čia kalbama apie šalies valdžią. Taigi Dievas liepia paklusti valdžios įstatymams. (Romiečiams 13:1, 2, Brb)

Galbūt yra reikalaujama nešiukšlinti gatvėse. Ar turime paklusti? — — Taip, Dievas to nori. O ar turime klausyti policininkų? — — Valdžia moka jiems už žmonių apsaugą. Klausyti policininkų — tai tas pats, kas paklusti valdžiai.

Tad jei tu nori eiti per gatvę, o policininkas liepia palaukti, ką darysi? — — Jei kiti nepaisydami draudimo bėga, ar ir tu bėgsi? — — Privalai palaukti, net jei daugiau niekas nelaukia. Dievas liepia paklusti.

Arba gal netoliese kas nors atsitiko ir policija reikalauja neišeiti iš namų. Tu galbūt girdi šūksnius ir labai nori pažiūrėti, kas vyksta. Ar derėtų kišti nosį į lauką? — — Ar taip darydami paklustume „aukštesnėms valdžioms“? — —

Daug kur valdžia stato mokyklas ir moka mokytojams. Kaip manai, ar Dievas nori, kad klausytum mokytojo? — — Pagalvok. Valdžia duoda jam algą, kad tave lavintų, kaip ir policininkui už apsaugą. Vadinasi, klausyti policininko arba mokytojo tolygu klausyti valdžios.

Kodėl turime klausyti policininko?

 O jei mokytojas liepia pagarbinti kokį nors atvaizdą? Ką tada darysi? — — Trys hebrajai net paties karaliaus Nebukadnecaro liepiami stabui nesilenkė. Prisimeni kodėl? — — Jie norėjo klausyti Dievo.

Istorikas ir rašytojas Vilis Durantas rašė, kad pirmieji krikščionys ‘visų labiausiai buvo atsidavę [arba ištikimi] ne ciesoriui’. Jie priklausė Jehovai! Tad ir mums svarbiausias turi būti Dievas.

Mes paklūstame valdžiai, nes tokia yra Dievo valia. Bet jei mums liepiama daryti tai, ką Dievas draudžia, ką reikia sakyti? — — Tą patį, ką apaštalai pasakė vyriausiajam kunigui: „Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių.“ (Apaštalų darbų 5:29)

Biblija moko gerbti įstatymą. Paskaityk, kas parašyta Mato 5:41; Titui 3:1 ir 1 Petro 2:12-14.