MANAU, sutinki, jog yra už mus aukštesnių, stipresnių būtybių. Pavyzdžiui, kas? — — Dievas Jehova. O jo Sūnus, Didysis Mokytojas? Ar jis aukštesnis už mus? — — Žinoma.

Jėzus gyveno su Dievu danguje. Jis buvo dvasinis Dievo Sūnus, angelas. Ar Dievas sukūrė ir daugiau angelų, arba dvasinių sūnų? — — Taip, milijonus. Tie angelai irgi yra už mus aukštesni ir galingesni. (Psalmyno 104:4; Danieliaus 7:10)

Ar prisimeni, kuo vardu buvo su Marija kalbėjęs angelas? — — Gabrielius. Jis pasakė Marijai, kad jai gimsiantis vaikelis bus Dievo Sūnus. Dievas perkėlė savo dvasinio Sūnaus gyvybę į Marijos įsčias ir Jėzus gimė žemėje kaip visi kūdikiai. (Luko 1:26, 27)

Ką Marija ir Juozapas tikriausiai papasakojo Jėzui?

Ar tiki tokiu stebuklu? Juk neabejoji, kad Jėzus gyveno su Dievu danguje? — — Pats Jėzus apie tai kalbėjo. Iš kur jis žinojo? Tikriausiai dar vaikystėje Marija jam papasakojo, ką jai pranešė Gabrielius. O ir Juozapas, ko gero, paminėjo Jėzui, kad tikrasis jo Tėvas yra Dievas.

Jėzui pasikrikštijus pats Dievas iš dangaus pasakė: ‘Šitas yra mano Sūnus.’ (Mato 3:17) Naktį prieš mirtį Jėzus meldė: „Tėve,  pašlovink mane pas save ta šlove, kurią esu pas tave turėjęs dar prieš atsirandant pasauliui.“ (Jono 17:5) Jėzus prašė, kad vėl galėtų gyventi danguje kartu su Dievu. Kaip jis galėjo ten patekti? — — Tik Jehovai Dievui vėl padarius jį nematoma dvasine būtybe, tai yra angelu.

O dabar kai ko svarbaus tavęs paklausiu. Kaip manai, ar visi angelai yra geri? — — Kadaise visi jie buvo dori, nes Jehova juos, kaip ir visa kita, sukūrė gerus. Bet vienas iš jų pasidarė blogas. Kaip?

Tai sužinosime pasidomėję, kas dėjosi tais laikais, kai Dievas sukūrė pirmuosius vyrą ir moterį — Adomą su Ieva. Kai kas mano, jog tas pasakojimas išgalvotas. Tačiau Didysis Mokytojas žinojo, kad tai tiesa.

Sukūręs Adomą ir Ievą, Dievas apgyvendino juos puikiame sode, kuris vadinosi Edenu. Tai buvo parkas, Rojus. Pirmieji žmonės galėjo turėti daug vaikų — didžiulę šeimą ir gyventi Rojuje amžinai. Bet jie privalėjo išmokti vieną svarbų dalyką. Mes apie tai jau kalbėjome. Pažiūrėkime, ar atsimeni.

Kaip elgdamiesi Adomas ir Ieva būtų galėję gyventi Rojuje amžinai?

Jehova pasakė Adomui ir Ievai, kad jie gali valgyti vaisius nuo visų sodo medžių. Tačiau buvo vienas medis, kurio vaisius  ragauti jiems uždraudė. Dievas pasakė Adomui, kas atsitiks, jeigu juos valgys: „Tikrai mirsi.“ (Pradžios 2:17, Brb) Tad ko Adomas ir Ieva turėjo išmokti? — —

Išmokti paklusti. Taip, gyvybė priklauso nuo paklusnumo Jehovai Dievui! Adomui ir Ievai neužteko pasakyti, kad klausys Dievo. Jie turėjo tai įrodyti darbais. Paklusdami Dievui jie būtų parodę, jog myli jį ir nori, kad jis būtų jų Valdovas. Tada jie būtų gyvenę Rojuje amžinai. O jeigu jie valgytų nuo to medžio, ką tai reikštų? — —

Tai reikštų, kad jie visai nedėkingi Dievui už jo dovanas. Ar tu būtum klausęs Jehovos gyvendamas tame sode? — — Adomas su Ieva iš pradžių buvo klusnūs. Bet paskui kai kas galingesnis sugundė Ievą ir prikalbino ją nepaklusti Jehovai. Kas toks? — —

Kas padarė taip, tarsi gyvatė kalbėtų Ievai?

Biblijoje rašoma, jog su Ieva kalbėjo gyvatė. Tačiau tu žinai, kad šis gyvūnas kalbėti nemoka. Tad kaip ji  prakalbo? — — Vienas angelas padarė taip, tarsi kalbėtų gyvatė, o iš tikrųjų šnekėjo pats. Tas angelas pradėjo blogai mąstyti. Jis panoro, kad Adomas ir Ieva imtų jį garbinti. Angelas geidė, kad jie darytų, ką jis sako. Jis troško užimti Dievo vietą.

Tas piktas angelas pasėjo nedoras mintis ir Ievos prote. Per gyvatę jis tarė jai: ‘Dievas kalbėjo netiesą. Nemirsite, jei valgysite nuo to medžio. Tapsite tokie išmintingi kaip Dievas.’ Ar būtum patikėjęs tokiais žodžiais? — —

Ieva panoro to, ko Dievas jai neleido imti. Ji valgė vaisių nuo uždrausto medžio, o paskui pasiūlė ir Adomui. Šis nepatikėjo, ką sakė gyvatė, tačiau jo troškimas likti su Ieva buvo stipresnis už meilę Dievui. Todėl ir jis valgė to medžio vaisių. (Pradžios 3:1-6; 1 Timotiejui 2:14)

Kuo visa baigėsi? — — Adomas ir Ieva tapo netobuli, paseno ir numirė. Kadangi jiedu prarado tobulumą, tai persidavė ir jų vaikams — šie irgi seno ir mirė. Dievas nemelavo! Nuo paklusnumo jam priklauso, ar liksime  gyvi. (Romiečiams 5:12) Biblijoje rašoma, kad Ievai melavęs angelas vadinamas Šėtonu Velniu, o kiti angelai, pasidarę nedori, yra demonai. (Jokūbo 2:19; Apreiškimo 12:9)

Kas atsitiko Adomui su Ieva, kai jiedu nepakluso Dievui?

Ar dabar supranti, kaip Dievo sukurtas geras angelas pasidarė blogas? — — Pradėjęs nedorai mąstyti. Jis troško būti pats viršiausias. Žinodamas, jog Dievas liepė Adomui ir Ievai turėti vaikų, Šėtonas užsigeidė, kad visi jį garbintų. Velnias nori, kad nė vienas žmogus nepaklustų Jehovai. Todėl jis visaip stengiasi, kad ir mes imtume blogai mąstyti. (Jokūbo 1:13-15)

Velnias sako, kad niekas iš tikrųjų nemyli Jehovos. Jis tvirtina, jog nei tu, nei aš nemylime Dievo ir visai nenorime daryti, ką Jis liepia. Velnias tvirtina, kad paklūstame Jehovai tik tada, kai viskas mums gerai sekasi. Ar Velnias teisus? Argi mes iš tiesų tokie?

Didysis Mokytojas pasakė, kad Velnias yra melagis! Jėzus įrodė, jog tikrai myli Jehovą — jam pakluso. Be to, jis klausydavo ne tik tuomet, kai tai daryti buvo lengva. Jėzus taip elgėsi visada, net tada, kai tekdavo kentėti nuo kitų žmonių. Jėzus buvo ištikimas Jehovai iki pat mirties. Todėl Dievas grąžino jam gyvybę, kad jis gyventų amžinai.

Tad kas yra pikčiausias tavo priešas? — — Taip, tai Šėtonas Velnias. Ar gali jį matyti? — — Aišku, ne! Tačiau mes žinome, jog jis yra — aukštesnis ir stipresnis už mus. O kas už Velnią aukštesnis? — — Jehova Dievas. Vadinasi, Dievas gali mus apsaugoti.

Apie Asmenį, kurį turime garbinti, paskaityk Pakartoto Įstatymo 30:19, 20; Jozuės 24:14, 15; Patarlių 27:11 ir Mato 4:10.