ĮSIVAIZDUOK, kad esi skęstančioje valtyje. Argi netrokštum būti išgelbėtas? — — O jei tavo gelbėtojas net paaukoja gyvybę? — — Jėzus Kristus tai ir padarė. Iš 37 skyriaus sužinojome, jog dėl mūsų jis atidavė savo gyvybę.

Jėzus, aišku, išgelbėjo mus ne nuo žūties vandenyje. Ar prisimeni, iš ko jis mus išgelbėjo? — — Iš nuodėmės ir mirties — to, ką visi paveldėjome iš Adomo. Jėzus numirė net už tuos, kurie padarė labai blogų dalykų. Ar tu rizikuotum savo gyvybe ir gelbėtum tokius žmones? — —

Biblijoje rašoma: „Vargu ar kas sutiktų mirti už teisųjį; nebent kas ryžtųsi numirti už geradarį.“ O Jėzus, kaip sakoma Biblijoje, „numirė už bedievius“. Vadinasi, net už tuos, kurie netarnauja Dievui! Toliau Biblijoje rašoma: „Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai [kai darėme bloga].“ (Romiečiams 5:6-8)

Ar žinai, kad net vienas apaštalas kadaise darė dideles nuodėmes? — — Jis pats rašė: „Kristus Jėzus atėjo į pasaulį gelbėti nusidėjėlių, kurių pirmasis esu aš.“ Tai apaštalo Pauliaus žodžiai. Jis paminėjo, kad ‘kitados buvo neprotingas’ ir darė bloga. (1 Timotiejui 1:15; Titui 3:3)

Tik pagalvok, kaip stipriai Dievas myli žmones, kad pasiuntė savo Sūnų mirti už tokius nusidėjėlius! Atsiversk savo Bibliją ir perskaityk apie tai Evangelijos pagal Joną 3 skyriaus  16 eilutę. Ten rašoma: „Dievas taip pamilo pasaulį [tai yra žemėje gyvenančius žmones], jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.“

Ką Jėzui teko iškentėti atiduodant už mus savo gyvybę?

Jėzus įrodė, kad myli mus taip, kaip ir jo Tėvas. Ar prisimeni: šios knygos 30 skyriuje buvo rašoma, ką Jėzus patyrė tą naktį, kai buvo suimtas? Jį nuvedė į vyriausiojo kunigo Kajafo namus ir ten teisė. Pakviesti melagingi liudininkai kalbėjo netiesą apie Jėzų ir žmonės mušė jį kumščiais. Kaip tik tuo metu Petras jo išsigynė. Įsivaizduokime, kad esame ten ir matome, kas vyksta toliau.

Išaušta rytas. Visą naktį Jėzus nesudėjo akių. Kadangi naktinis teismas gali atrodyti neteisėtas, kunigai skubiai sušaukia sinedrioną, arba žydų aukščiausiąjį teismą, ir teisia iš naujo. Jie vėl kaltina Jėzų nusidėjus Dievui.

Paskui kunigai liepia Jėzų surišti ir veda pas Romos vietininką Pilotą. Šiam jie sako: ‘Jėzus yra prieš valdžią. Jį reikia nužudyti.’ Pilotas mato, kad kunigai meluoja, todėl jiems taria: ‘Šis žmogus niekuo nekaltas. Aš jį paleisiu.’ Bet kunigai ir kiti šaukia: ‘Ne! Jį reikia nužudyti!’

Po kiek laiko Pilotas dar sykį sako, kad paleis Jėzų, tačiau kunigai kursto minią šaukti: ‘Jei jį paleisi, ir tu eini prieš valdžią. Mirtis jam!’ Minia įsiaudrina. Ar žinai, ką tuomet padaro Pilotas? — —

Jis nusileidžia. Pirmiausia Pilotas įsako Jėzų nuplakti. Po šito atiduoda kareiviams nužudyti. Jie uždeda Jėzui ant galvos erškėčių vainiką ir tyčiojasi klaupdamiesi prieš jį. Paskui  kareiviai duoda Jėzui nešti didelį stulpą ir vedasi už miesto į vadinamą Kaukolės vietą. Čia jie prikala Jėzaus rankas ir kojas prie stulpo. Tada stulpą pakelia ir Jėzus lieka kabėti. Jo žaizdos kraujuoja. Skausmas neapsakomas.

Jėzus nemiršta iškart. Jis taip ir kabo. Vyriausieji kunigai iš jo šaiposi. Praeiviai sako: „Jei esi Dievo Sūnus, nuženk nuo stulpo!“ Bet Jėzus žino, ko Tėvas jį pasiuntė: atiduoti savo tobulos gyvybės, kad mes galėtume gyventi amžinai. Galiausiai popietę, apie trečią valandą, Jėzus šaukiasi Tėvo ir miršta. (Mato 26:36—27:50,  NW; Morkaus 15:1; Luko 22:39—23:46; Jono 18:1—19:30)

Kaip Jėzus skyrėsi nuo Adomo! Pirmasis žmogus neparodė Dievui meilės ir jam nepakluso. Jis neparodė meilės ir mums. Dėl jo nuodėmės visi gimėme nusidėjėliais. O Jėzus parodė meilę Dievui ir mums. Jis visada klausė Dievo. Jėzus atidavė gyvybę, kad atitaisytų Adomo mums padarytą žalą.

Ką galime daryti iš meilės Jėzui?

Ar esi dėkingas Jėzui už tokį kilnų poelgį? — — Ar melsdamasis Dievui dėkoji, kad atidavė už mus savo Sūnų? — — Apaštalas Paulius vertino tai, ką Kristus dėl jo padarė. Jis rašė: „[Dievo Sūnus] pamilo mane ir paaukojo save už mane.“ (Galatams 2:20) Jėzus taip pat mirė už tave ir už mane. Jis atidavė savo tobulą gyvybę, kad mes galėtume gyventi amžinai! Todėl Jėzų turime be galo mylėti.

Apaštalas Paulius Korinto miesto krikščionims rašė: „Kristaus meilė verčia veikti mus.“ Kaip manai, ką daryti mus skatina Kristaus meilė? — — Atkreipk dėmesį į Pauliaus atsakymą: „[Kristus] mirė už visus, kad gyvenantieji nebegyventų sau, bet tam, kuris mirė už juos.“ (2 Korintiečiams 5:14, 15, Jr)

 Ar žinai, kaip gyventi, kad įtiktum Kristui? — — Viena, tai pasakoti apie jį kitiems. O štai apmąstyk tokį atvejį: tarkim, esi vienas ir nei tėtis, nei mama, nei joks kitas žmogus nemato, ką tu darai. Ar žiūrėsi per televiziją arba internetą tokius dalykus, kurie nepatiktų Jėzui? — — Nepamiršk, jog dabar jis yra gyvas ir mato viską, ką mes darome!

Kas mato viską, ką darome?

Jėzų turime mylėti ir dėl to, kad trokštame sekti Jehovos pavyzdžiu. „Tėvas myli mane“, — pasakė Jėzus. Ar žinai, kodėl jis myli Jėzų ir kodėl mums reikia jį mylėti? — — Kadangi Jėzus sutiko mirti, kad būtų įgyvendinta Dievo valia. (Jono 10:17) Todėl ir mes darykime, ką liepia Biblija: „Būkite Dievo sekėjai, kaip jo mylimi vaikai, ir gyvenkite meile, kaip ir Kristus pamilo jus ir atidavė už mus save.“ (Efeziečiams 5:1, 2)

Dar didesnį dėkingumą už tai, ką Jėzus padarė dėl mūsų, pajusi perskaitęs Jono 3:35; 15:9, 10 ir 1 Jono 5:11, 12.