Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sek Didžiuoju Mokytoju

 26 SKYRIUS

Kodėl sunku daryti gera?

Kodėl sunku daryti gera?

KAS džiaugėsi Sauliaus daromais blogais darbais? — — Šėtonas Velnias. Džiaugėsi ir žydų tikėjimo vadovai. Bet kai Saulius tapo Didžiojo Mokytojo sekėju ir buvo pavadintas Pauliumi, anie vadovai ėmė jo nekęsti. Matai, kaip nelengva būti Jėzaus mokiniu ir daryti gera. — —

Kodėl Paulius turėjo kentėti už tai, kad darė gera?

Kartą vyriausiasis kunigas Ananijas įsakė smogti Pauliui per veidą. Jis net norėjo uždaryti Paulių į kalėjimą. Tapęs Jėzaus mokiniu Paulius turėjo daug iškentėti. Blogi žmonės Paulių mušė ir net mėgino užmėtyti akmenimis. (Apaštalų darbų 23:1, 2; 2 Korintiečiams 11:24, 25)

Daugelis vers mus daryti, kas nepatinka Dievui. Tad kyla klausimas: kiek tu myli gėrį? Ar tiek, kad dorai elgiesi netgi tada, kai kiti už tai tavęs nekenčia? Tam reikia ryžto, tiesa? — —

 Galbūt stebiesi, kodėl žmonės nekenčia mūsų, jei darome gera? Argi jiems nederėtų džiaugtis? Taip turėtų būti. Nemažai žmonių mylėjo Jėzų už gerus darbus. Sykį prie namo, kur Jėzus apsistojo, durų susirinko visi miesto gyventojai. Jie atėjo žinodami, kad Jėzus išgydo ligonius. (Morkaus 1:33)

Bet kartais Jėzaus mokymai žmonėms nepatikdavo. Nors jis visada kalbėdavo tiesą, buvo tokių, kurie už tai jo nekentė. Vieną dieną tokią neapykantą parodė kai kurie Nazareto  gyventojai. Šiame mieste Jėzus buvo užaugęs. Jis atėjo į sinagogą, kur žydai rinkdavosi garbinti Dievo.

Remdamasis Šventuoju Raštu Jėzus pasakė puikią kalbą. Iš pradžių klausytojams ji patiko. Visi stebėjosi maloningais Jėzaus žodžiais. Jiems atrodė neįtikėtina, kad taip kalba jų mieste užaugęs jaunas vyras.

Paskui Jėzus priminė tą metą, kai Dievas parodė gerumą žmonėms, kurie nebuvo žydai. Tai išgirdę sinagogos lankytojai supyko. Gal žinai kodėl? — — Tie žydai manė, kad tik jie verti ypatingos Dievo malonės. Jie laikė save geresniais už kitus, todėl ir pasipiktino Jėzaus žodžiais. Ar žinai, ką jie norėjo padaryti Jėzui? — —

Biblijoje sakoma: ‘Sučiupę Jėzų, jie tuoj išsivarė jį iš miesto, iki kalno šlaito, ir norėjo nustumti žemyn, kad užsimuštų. Bet Jėzus pasišalino.’ (Luko 4:16-30)

Kodėl šie žmonės nori nužudyti Jėzų?

Jei tau taip nutiktų, ar kada nors dar eitum pasakoti tiems žmonėms apie Dievą? — — Reikėtų didelės drąsos, juk taip? — — O Jėzus maždaug po metų vėl pasirodė Nazarete. Biblijoje sakoma: „Jis... ėmė mokyti žmones sinagogoje.“ Jėzus nenustojo kalbėti tiesos ir neišsigando žmonių, nemylinčių Dievo. (Mato 13:54)

Kitą sykį šabo dieną Jėzus sutiko žmogų padžiūvusia ranka. Jėzus iš Dievo turėjo galią išgydyti tą ligonį. Bet kai kurie norėjo Jėzui sukliudyti. Ką darė Didysis Mokytojas? — — Pirmiausia jis paklausė: ‘Jei jūsų avis per šabą įkristų į duobę, ar jos neištrauktumėt?’

 Taip, avį jie ištrauktų net šabo dieną, kai įsakyta ilsėtis. Toliau Jėzus tarė: ‘Juolab reikia padėti žmogui per šabą, nes jis vertesnis už avį.’ Jėzus davė suprasti, jog būtina tam vyrui padėti — jį išgydyti.

Jėzus liepė jam ištiesti ranką. Žmogus ištiesė ir ji iškart pasidarė sveika. Koks laimingas buvo tas vyras! O kiti? Ar irgi apsidžiaugė? — — Anaiptol. Jie ėmė dar labiau nekęsti Jėzaus. Išėję net susitarė jį nužudyti! (Mato 12:9-14)

Taip yra ir šiandien. Kad ir kaip stengtumės, visiems niekada neįtiksime. Todėl reikia apsispręsti, kam iš tikrųjų norime įtikti. Jeigu Jehovai Dievui ir jo Sūnui Jėzui Kristui, turime visada elgtis, kaip jie moko. Jei taip darysime, kas mūsų neapkęs? Kas trukdys daryti gera? — —

Šėtonas Velnias. O kas dar? — — Tie, kuriuos Velnias patraukė į klaidatikystę. Savo dienų tikėjimo vadovams Jėzus pasakė: „Jūsų tėvas — velnias, ir jūs norite vykdyti savo tėvo troškimus.“ (Jono 8:44, Brb)

Yra daug tokių žmonių, kurie daro, kas patinka Velniui. Jėzus vadina juos „pasauliu“. Kaip manai, kas yra tas „pasaulis“, apie kurį kalba Jėzus? — — Paskaitykime Jėzaus žodžius, užrašytus Jono 15 skyriuje, 19 eilutėje. Ten sakoma: „Jei jūs būtumėte pasaulio, jis mylėtų jus kaip savuosius. Kadangi jūs — ne pasaulio, bet aš jus iš pasaulio išskyriau, todėl jis jūsų nekenčia.“

Vadinasi, Jėzaus mokinių neapkenčiantis pasaulis — tai visi tie, kurie nėra jo sekėjai. Kodėl pasaulis nemėgsta Jėzaus  mokinių? — — Pagalvok, kas yra šio pasaulio valdovas? — — Biblijoje sakoma: „Visas pasaulis yra piktojo pavergtas.“ Tas piktasis yra Šėtonas Velnias. (1 Jono 5:19)

Tad ar aišku, kodėl taip sunku daryti gera? — — Kliudo Šėtonas ir jo pasaulis. Yra ir dar viena priežastis. Ar prisimeni kokia? — — Šios knygos 23 skyriuje skaitėme, jog visi esame gimę nuodėmingi. Ar nebus nuostabu, kai Dievas pašalins nuodėmę, sunaikins Velnią ir jo pasaulį? — —

Kai šis pasaulis praeis, kaip bus su tais, kurie daro gera?

Biblija žada: „Praeina pasaulis.“ Vadinasi, visi tie, kurie nėra Didžiojo Mokytojo sekėjai, pražus. Jiems nebus leista amžinai gyventi. Tad kas gyvens amžinai? — — Biblijoje toliau sakoma: „Kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius.“ (1 Jono 2:17) Tik gera darantys, tai yra „Dievo valią“ vykdantys žmonės, gyvens per amžius naujajame Dievo pasaulyje. Todėl nors ir sunku, mes trokštame daryti gera, juk taip? — —

Perskaitykime kartu šias Šventojo Rašto eilutes, paaiškinančias, kodėl nelengva daryti gera: Mato 7:13, 14; Luko 13:23, 24 ir Apaštalų darbų 14:21, 22.

Pasidomėkite

MANO BIBLINIŲ PASAKOJIMŲ KNYGA

Kaip mes galime gyventi amžinai

Ar pakanka vien žinoti, kad yra Dievas Jehova ir Jėzus Kristus? Jeigu nepakanka, ko dar reikia?

ŠEIMOS DVASINIO UGDYMO VAKARUI

Dievas nori mums padėti

Mokykite vaikus pasitikėti Jehovos pagalba.